logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

ഉപമന്യുകൃതം ശിവസ്തോത്രം - Upamanyukrutam Shivastotram

Upamanyukrutam Shivastotram


ശിവായ നമഃ || 

ഉപമന്യുകൃതം ശിവസ്തോത്രം

ജയ ശങ്കര പാര്വതീപതേ മൃഡ ശംഭോ ശശിഖണ്ഡമണ്ഡന | 
മദനാന്തക ഭക്തവത്സല പ്രിയകൈലാസ ദയാസുധാംബുധേ ||൧|| 

സദുപായകഥാസ്വപണ്ഡിതോ ഹൃദയേ ദുഃഖശരേണ ഖണ്ഡിതഃ |
ശശിഖണ്ഡശിഖണ്ഡമണ്ഡനം ശരണം യാമി ശരണ്യമീശ്വരം ||൨|| 

മഹതഃ പരിതഃ പ്രസര്പതസ്തമസോ ദര്ശനമേദിനോ ഭിദേ | 
ദിനനാഥ ഇവ സ്വതേജസാ ഹൃദയവ്യോമ്നി മനാഗുദേഹി നഃ ||൩|| 

ന വയം തവ ചര്മചക്ഷുഷാ പദവീമപ്യുപവീക്ഷിതും ക്ഷമാഃ |
കൃപയാഽഭയദേന ചക്ഷുഷാ സകലേനേശ വിലോകയാശു നഃ ||൪||

ത്വദനുസ്മൃതിരേവ പാവനീ സ്തുതിയുക്താ ന ഹി വക്തുമീശ സാ | 
മധുരം ഹി പയഃ സ്വഭാവതോ നനു കീദ്രുക്സിതശര്കരാന്വിതം ||൫|| 

സവിഷോഽപ്യമൃതായതേ ഭവാച്ഛവമുണ്ഡാഭരണോഽപി പാവനഃ | 
ഭവ ഏവ ഭവാന്തകഃ സതാം സമദ്രുഷ്ടിര്വിഷമോക്ഷണോഽപി സന് ||൬|| 

അപി ശൂലധരോ നിരാമയോ ദ്രുഢവൈരാഗ്യരതോഽപി രാഗവാന് | 
അപി ഭൈക്ഷ്യചരോ മഹേശ്വരശ്ചരിതം ചിത്രമിദം ഹി തേ പ്രഭോ ||൭|| 

വിതരത്യഭിവാഞ്ഛിതം ദ്രുശാ പരിദ്രുഷ്ടഃ കില കല്പപാദപഃ | 
ഹൃദയേ സ്മൃത ഏവ ധീമതേ നമതേഽഭീഷ്ടഫലപ്രദോ ഭവാന് ||൮|| 

സഹസൈവ ഭുജങ്ഗപാശവാന്വിനിഗൃഹ്ണാതി ന യാവദന്തകഃ | 
അഭയം കുരു താവദാശു മേ ഗതജീവസ്യ പുനഃ കിമൗഷധൈഃ ||൯|| 

സവിഷൈരിവ ഭീമപന്നഗൈര്വിഷയൈരേഭിരലം പരിക്ഷതം | 
അമൃതൈരിവ സംഭ്രമേണ മാമഭിഷിഞ്ചാശു ദയാവലോകനൈഃ ||൧൦|| 

മുനയോ ബഹവോഽദ്യ ധന്യതാം ഗമിതാഃ സ്വാഭിമതാര്ഥദര്ശിനഃ | 
കരുണാകര യേന തേന മാമവസന്നം നനു പശ്യ ചക്ഷുഷാ ||൧൧||

പ്രണമാമ്യഥ യാമി ചാപരം ശരണം കം കൃപണാഭയപ്രദം | 
വിരഹീവ വിഭോ പ്രിയാമയം പരിപശ്യാമി ഭവന്മയം ജഗത് ||൧൨|| 

ബഹവോ ഭവതാഽനുകംപിതാഃ കിമിതീശാന ന മാഽനുകംപസേ | 
ദധതാ കിമു മന്ദരാചലം പരമാണുഃ കമഠേന ദുര്ധരഃ ||൧൩|| 

അശുചിം യദി മാഽനുമന്യസേ കിമിദം മൂര്ധ്നി കപാലദാമ തേ | 
ഉത ശാഠ്യമസാധുസങ്ഗിനം വിഷലക്ഷ്മാസി ന കിം ദ്വിജിഹ്വധൃക് ||൧൪|| 

ക്വ ദ്ദശം വിദധാമി കിം കരോമ്യനുതിഷ്ഠാമി കഥം ഭയാകുലഃ | 
ക്വ നു തിഷ്ഠസി രക്ഷ രക്ഷ മാമയി ശംഭോ ശരണാഗതോഽസ്മി തേ ||൧൫|| 

വിലുഠാമ്യവനൗ കിമാകുലഃ കിമുരോ ഹന്മി ശിരശ്ഛിനദ്മി വാ | 
കിമു രോദിമി രാരടീമി കിം കൃപണം മാം ന യദീക്ഷസേ പ്രഭോ ||൧൬|| 

ശിവ സര്വഗ ശര്വ ശര്മദം പ്രണതോ ദേവ ദയാം കുരുഷ്വ മേ | 
നമ ഈശ്വര നാഥ ദിക്പതേ പുനരേവേശ നമോ നമോഽസ്തു തേ ||൧൭|| 

ശരണം തരുണേന്ദുശേഖരഃ ശരണം മേ ഗിരിരാജകന്യകാ | 
ശരണം പുനരേവ താവുഭൗ ശരണം നാന്യദുപൈമി ദൈവതം ||൧൮|| 

ഉപമന്യുകൃതം സ്തവോത്തമം ജപതഃ ശംഭുസമീപവര്ത്തിനഃ | 
അഭിവാഞ്ഛിതഭാഗ്യസമ്പദഃ പരമായുഃ പ്രദദാതി ശങ്കരഃ ||൧൯|| 

ഉപമന്യുകൃതം സ്തവോത്തമം പ്രജപേദ്യസ്തു ശിവസ്യ സന്നിധൗ | 
ശിവലോകമവാപ്യ സോഽചിരാത്സഹ തേനൈവ ശിവേന മോദതേ ||൨൦|| 

ഇത്യുപമന്യുകൃതം ശിവസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram