logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

ശിവഭുജംഗപ്രയാതസ്തോത്രം - Shivabhujanga Prayata Stotram

Shivabhujanga Prayata Stotram


ശിവായ നമഃ || 

ശിവഭുജംഗ പ്രയാത സ്തോത്രം

യദാ ദാരുണാഭാഷണാ ഭീഷണാ മേ ഭവിഷ്യന്ത്യുപാന്തേ കൃതാന്തസ്യ ദൂതാഃ |
തദാ മന്മനസ്ത്വത്പദാംഭോരുഹസ്ഥം കഥം നിശ്ചലം സ്യാന്നമസ്തേഽസ്തു ശംഭോ ||൧|| 

യദാ ദുര്നിവാരവ്യഥോഽഹം ശയനോ ലുഠന്നിഃശ്വസന്നിഃസൃതാവ്യക്തവാണിഃ | 
തദാ ജഹ്നുകന്യാജലാലങ്കൃതം തേ ജടാമണ്ഡലം മന്മനോമന്ദിരം സ്യാത് ||൨|| 

യദാ പുത്രമിത്രാദയോ മത്സകാശേ രുദന്ത്യസ്യ ഹാ കീദൃശീയം ദശേതി | 
തദാ ദേവദേവേശ ഗൗരീശ ശംഭോ നമസ്തേ ശിവായേത്യജസ്രം ബ്രവാണി ||൩|| 

യദാ പശ്യതാം മാമസൗ വേത്തി നാസ്മാനയം ഹാസ ഏവേതി വാചോ വദേയുഃ | 
തദാ ഭൂതിഭൂഷം ഭുജംഗാവനദ്ധം പുരാരേ ഭവന്തം സ്ഫുടം ഭാവയേയം ||൪|| 

യദാ പാരമച്ഛായമസ്ഥാനമദ്ഭിര്ജനൈര്വാ വിഹീനം ഗമിഷ്യാമി ദൂരം | 
തദാ തം നിരുന്ധന് കൃതാന്തസ്യ മാര്ഗം മഹാദേവ മഹ്യം മനോജ്ഞം പ്രയച്ഛ||൫|| 

യദാ രൗരവാദീന് സ്മരന്നേവ ഭീത്യാ വ്രജാമ്യേവ മോഹം പതിഷ്യാമി ഘോരേ| 
തദാ മാമഹോ നാഥ കസ്താരയിഷ്യത്യനാഥം പരാധീനമര്ധേന്ദുമൗലേ ||൬|| 

യദാ ശ്വേതപത്രായതാലംഘ്യശക്തേ കൃതാന്താദ്ഭയം ഭക്തവാത്സല്യഭാവാത് |
തദാ പാഹി മാം പാര്വതീവല്ലഭാന്യം ന പശ്യാമി പാതാരമേതാദൃശം മേ ||൭|| 

ഇദാനീമിദാനീം മതിര്മേ ഭവിത്രീത്യഹോ സന്തതം ചിന്തയാ പീഡിതോഽസ്മി | 
കഥം നാമ മാ ഭൂന്മനോവൃത്തിരേഷാ നമസ്തേ ഗതീനാം ഗതേ നീലകണ്ഠ ||൮|| 

അമര്യാദമേവാമുമാബാലവൃദ്ധം ഹരന്തം കൃതാന്തം സമീക്ഷ്യാസ്മി ഭീതഃ | 
സ്തുതൗ താവദസ്യാം തവൈവ പ്രസാദാദ്ഭവാനീപതേ നിര്മയോഽഹം ഭവാനി ||൯|| 

ജരാജന്മഗര്ഭാധിവാസാദിദുഃഖാന്യസഹ്യാനി ജഹ്യാം ജഗന്നാഥ കേന | 
ഭവന്തം വിനാ മേ ഗതിര്നൈവ ശംഭോ ദയാളോ ന ജാഗര്തി കിം വാ ദയാ തേ ||൧൦|| 

ശിവായേതി ശബ്ദോ നമഃപൂര്വ ഏഷ സ്മരന്മുക്തികൃന്മൃത്യുഹാ തത്ത്വവാചീ | 
മമേശാന മാഗാന്മനസ്തോ വചസ്തഃ സദാ മഹ്യമേതത്പ്രദാനം പ്രയച്ഛ ||൧൧|| 

ത്വമപ്യംബ മാം പശ്യ ശീതാംശുമൗലിപ്രിയേ ഭേഷജം ത്വം ഭവവ്യാധിശാന്ത്യൈ|
ബൃഹത്ക്ലേശഭാജം പദാംഭോജപോതേ ഭവാബ്ധൗ നിമഗ്നം നയസ്വാദ്യ പാരം ||൧൨|| 

അനേന സ്തവേനാദരാദംബികേശ പരാം ഭക്തിമാതന്വതാ യേ നമന്തി | 
മൃതൗ നിര്ഭയാസ്തേ ഹ്യനന്തം ലഭന്തേ ഹൃദംഭോജമധ്യേ സമാസീനമീശം ||൧൩ ||

അകണ്ഠേ കളങ്കാദനംഗേ ഭുജംഗാദപാണൗ കപാലാദഭാലേഽനലാക്ഷാത് | 
അമൗലൗ ശശാങ്കാദഹം ദേവമന്യം ന മന്യേ ന മന്യേ ന മന്യേ ന മന്യേ || ൧൪|| 

കിരീടേ നിശീശോ ലലാടേ ഹുതാശോ ഭുജേ ഭോഗിരാജോ ഗളേ കാലിമാ ച | 
തനൗ കാമിനീ യസ്യ തുല്യം ന ദേവം ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ || ൧൫|| 

അയം ദാനകാലസ്ത്വഹം ദാനപാത്രം ഭവാനേവ ദാതാ ത്വദന്യം ന യാചേ | 
ഭവദ്ഭക്തിമേവ സ്ഥിരാം ദേഹി മഹ്യം കൃപാശീല ശംഭോ കൃതാര്ഥോഽസ്മി യസ്മാത് ||൧൬| 

ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവാദന്യഥാ ദൈവതം നാഭിജാനേ | 
മഹാദേവ ശംഭോ ഗിരീശ ത്രിശൂലിന് ത്വയീദം സമസ്തം വിഭാതീതി യസ്മാത് || ൧൭|| 

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യവിരചിതം ശിവഭുജംഗപ്രയാതസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram