logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

ശിവസ്തുതിഃ (ലങ്കേശ്വരവിരചിതാ) - Shivastutih (Langeshvara Virachitaa)

Shivastutih 
(Langeshvara Virachitaa)


ശിവായ നമഃ || 

ശിവസ്തുതിഃ
(ലങ്കേശ്വരവിരചിതാ)

ഗലേ കലിതകാലിമഃ  പ്രകടിതേന്ദുഭാലസ്ഥലേ വിനാടിതജടോത്കരം രുചിരപാണിപാഥോരുഹേ | 
ഉദഞ്ചിതകപാലകം ജഘനസീമ്നി സന്ദര്ശിതദ്വിപാജിനമനുക്ഷണം കിമപി ധാമ വന്ദാമഹേ || ൧|| 

വൃഷോപരി പരിസ്ഫുരദ്ധവളധാമ ധാമ ശ്രിയാം കുബേരഗിരിഗൗരിമപ്രഭവഗര്വനിര്വാസി തത് | 
ക്വചിത്പുനരുമാകുചോപചിതകുങ്കുമൈ രഞ്ജിതം ഗജാജിനവിരാജിതം വൃജിനഭങ്ഗബീജം ഭജേ ||൨|| 

ഉദിത്വരവിലോചനത്രയവിസുത്വരജ്യോതിഷാ കലാകരകലാകരവ്യതികരേണ ചാഹര്നിശം | 
ഷികാസിതജടാടവീവിഹരണോത്സവപ്രോല്ലസത്തരാമരതരങ്ഗിണീതരലചൂഢമീഡേ മൃഡം ||൩|| 

വിഹായ കമലാലയാവിലസിതാനി വിദ്യുന്നടീവിഡംബനപടൂനി മേ വിഹരണം വിധത്താം മനഃ | 
കപര്ദിനി കുമുദ്വതീരമണഖണ്ഡചൂഡാമണൗ കടീതടപടീഭവത്കരടിചര്മണി ബ്രഹ്മണി ||൪||

ഭവദ്ഭവനദേഹലീനികടതുണ്ഡദണ്ഡാഹതിത്രുടന്മുകുടകോടിമിര്മഘവദാദിമിര്ഭൂയതേ വ്രജേമ  
ഭവദന്തികം പ്രകൃതിമേത്യ പൈശാചികീം കിമിത്യമരസംപദഃ പ്രമഥനാഥ നാഥാമഹേ ||൫||

ത്വദര്ചനപരായണപ്രമഥകന്യകാലുംഠിതപ്രസൂനസഫലദ്രുമം കമപി ശൈലമാശാസ്മഹേ | 
അലം തടവിതര്ദികാശയിതസിദ്ധസീമന്തീനീപ്രകീര്ണസുമനോമനോരമണമേരുണാ മേരുണാ||൬|| 

ന ജാതു ഹര യാതു മേ വിഷയദുര്വിലാസം മനോ മനോഭവകഥാഽസ്തു മേ ന ച മനോരഥാതിഥ്യഭൂഃ | 
സ്ഫുരത്സുരതരങ്ഗിണീതടകുടീരകോടൗ വസന്നയേ ശിവ ദിവാനിശം തവ ഭവാനി പൂജാപരഃ ||൭|| 

വിഭൂഷണസുരാപഗാശുചിതരാലവാലാവലീവലദ്വഹലസീകരപ്രകരസേകസംവര്ധിതാ |
മഹേശ്വരസുരദ്രുമസ്ഫുരിതസജ്ജടാമഞ്ജരീ നിമജ്ജനഫലപ്രദാ മമ നു ഹന്ത ഭൂയാദിയം ||൮|| 

ബഹിര്വിഷയസങ്ഗതിപ്രതിനിവര്തിതാക്ഷാവലേഃ സമാധികലിതാത്മനഃ പശുപതേരശേഷാത്മനഃ |
ശിരഃസുരസരിത്തടീകുടിലകല്പകല്പദ്രുമം നിശാകരകലാമഹം ബടുവിഭൃശ്യമാനാം ഭജേ ||൯||

ത്വദീയസുരവാഹിനീവിമലവാരിധാരാബലജ്ജടാഗഹനഗാഹിനീ മതിരിയം മമ ക്രാമതു | 
ഉപോത്തമസരിത്തടീവിടപിതാടവീ പ്രോല്ലസത്തപസ്വിപരിഷത്തുലാമമലമല്ലികാഭ പ്രഭോ ||൧൦|| 

ഇതി ലങ്കേശ്വരവിരചിതാ ശിവസ്തുതിഃ സംപൂര്ണാ|| 

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram