logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

മൃത്യുഞ്ജയ മാനസ പൂജാ സ്തോത്രം - Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram


ശിവായ നമഃ || 

മൃത്യുഞ്ജയമാനസപൂജാസ്തോത്രം |

കൈലാസേ കമനീയരത്നഖചിതേ കല്പദ്രുമൂലേ സ്ഥിതം 
കര്പൂരസ്ഫടികേന്ദുസുന്ദരതനും കാത്യായനീസേവിതം | 
ഗംഗാതുംഗതരംഗരഞ്ജിത ജടാഭാരം കൃപാസാഗരം 
കണ്ഠാലങ്കൃതശേഷഭൂഷണമമും മൃത്യുഞ്ജയം ഭാവയേ ||൧|| 

ആഗത്യ മൃത്യുഞ്ജയ ചന്ദ്രമൗലേ വ്യാഘ്രാജിനാലങ്കൃത ശൂലപാണേ | 
സ്വഭക്തസംരക്ഷണകാമധേനോ പ്രസീദ വിശ്വേശ്വര പാര്വതീശ ||൨|| 

ഭാസ്വന്മൗക്തികതോരണേ മരകതസ്തംഭായുതാലങ്കൃതേ 
സൗധേ ധൂപസുവാസിതേ മണിമയേ മാണിക്യദീപാഞ്ചിതേ | 
ബ്രഹ്മേന്ദ്രാമരയോഗിപുംഗവഗണൈര്യുക്തേ ച കല്പദ്രുമൈഃ 
ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയ സുസ്ഥിരോ ഭവ വിഭോ മാണിക്യസിംഹാസനേ ||൩|| 

മന്ദാരമല്ലീകരവീരമാധവീപുന്നാഗനീലോത്പലചംപകാന്വിതൈഃ | 
കര്പൂരപാടീരസുവാസിതൈര്ജലൈരാധത്സ്വ മൃത്യുഞ്ജയ പാദ്യമുത്തമം ||൪|| 

സുഗന്ധപുഷ്പപ്രകരൈഃ സുവാസിതൈര്വിയന്നദീശീതളവാരിഭിഃ ശുഭൈഃ | 
ത്രിലോകനാഥാര്തിഹരാര്ഘ്യമാദരാദ്ഗൃഹാണ മൃത്യുഞ്ജയ സര്വവന്ദിത ||൫|| 

ഹിമാംബുവാസിതൈസ്തോയൈഃ ശീതളൈരതിപാവനൈഃ |
മൃത്യുഞ്ജയ മഹാദേവ ശുദ്ധാചമനമാചര ||൬|| 

ഗുഡദധിസഹിതം മധുപ്രകീര്ണം സുഘൃതസമന്വിതധേനുദുഗ്ധയുക്തം | 
ശുഭകര മധുപര്കമാഹര ത്വം ത്രിനയന മൠത്യുഹര ത്രിലോകവന്ദ്യ ||൭|| 

പഞ്ചാസ്ത്ര ശാന്ത പഞ്ചാസ്യ പഞ്ചപാതകസംഹര |
പഞ്ചാമൃതസ്നാനമിദം കുരു മൃത്യുഞ്ജയ പ്രഭോ||൮| 

ജഗത്രയീഖ്യാതസമസ്തതീര്ഥസമാഹൃതൈഃ കല്മഷഹാരിഭിശ്ച | 
സ്നാനം സുതോയൈഃ സമുദാചര ത്വം മൃത്യുഞ്ജയാനന്തഗുണാഭിരാമ ||൯|| 

ആനീതേനാതിശുഭ്രേണ കൗശേയേനാമരദ്രുമാത് | 
മാര്ജയാമി ജടാഭാരം ശിവ മൃത്യുഞ്ജയ പ്രഭോ ||൧൦|| 

നാനാഹേമവിചിത്രാണി ചരിചീനാംബരാണി ച 
വിവിധാനി ച ദിവ്യാനി മൃത്യുഞ്ജയ സുധാരയ ||൧൧||

വിശുദ്ധമുക്താഫലജാലരമ്യം മനോഹരം കാഞ്ചനഹേമസൂത്രം | 
യജ്ഞോപവീതം പരമം പവിത്രമാധത്സ്വ മൃത്യുഞ്ജയ ഭക്തിഗമ്യ ||൧൨|| 

ശ്രീഗന്ധം ഘനസാരകുങ്കുമയുതം കസ്തൂരികാപൂരിതം 
കാലേയേന ഹിമാംബുനാ വിരചിതം മന്ദാരസംവാസിതം | 

ദിവ്യം ദേവ മനോഹരം മണിമയേ പാത്രേ സമാരോപിതം 
സര്വാംഗേഷു വിലേപയാമി സതതം മൃത്യുഞ്ജയ ശ്രീവിഭോ ||൧൩|| 

അക്ഷതൈര്ധവളൈര്ദിവ്യൈഃ സമ്യക്തിലസമന്വിതൈഃ | 
മൃത്യുഞ്ജയ മഹാദേവ പൂജയാമി വൃഷധ്വജ ||൧൪|| 

ചംപകപങ്കജകുന്ദൈഃ കരവീരമല്ലികാകുസുമൈഃ | 
വിസ്താരയ നിജമുകുടം മൃത്യുഞ്ജയ പുണ്ഡരീകനയനാപ്ത ||൧൫||

മാണിക്യപാദുകാദ്വന്ദ്വേ മൗനിഹൃത്പദ്മമന്ദിരേ | 
പാദൗ സത്പദ്മസദൃശൗ മൃത്യുഞ്ജയ നിവേശയ ||൧൬|| 

മാണിക്യകേയൂരകിരീടഹാരൈഃ കാഞ്ചീമണിസ്ഥാപിതകുഡ്മലൈശ്ച |
മഞ്ജീരമുഖ്യാഭരണൈര്മനോജ്ഞൈരംഗാനി മൃത്യുഞ്ജയ ഭൂഷയാമി ||൧൭|| 

ഗജവദന സ്കന്ദധൃതേനാതിസ്വച്ഛേന ചാമരയുഗേന | 
ഗലദലകാനനപദ്മം മൃത്യുഞ്ജയ ഭാവയാമി ഹൃത്പദ്മേ ||൧൮|| 

മുക്താതപത്രം ശശികോടിശുഭ്രം ശുഭപ്രദം കാഞ്ചനദണ്ഡയുക്തം | 
മാണിക്യസംസ്ഥാപിതഹേമകുംഭം സുരേശ മൃത്യുഞ്ജയ തേഽര്പയാമി ||൧൯|| 

മണിമുകുരേ നിഷ്പടലേ ത്രിജഗദ്ഗഢാന്ധകാരസപ്താശ്വേ | 
കന്ദര്പകോടിസദൃശം മൃത്യുഞ്ജയ പശ്യ വദനമാത്മീയം ||൨൦|| 

കര്പൂരചൂര്ണം കപിലാജ്യപൂതം ദാസ്യാമി കാലേയസമന്വിതൈശ്ച | 
സമുദ്ഭവം പാവനഗന്ധധൂപിതം മൠത്യുഞ്ജയാംഗം പരികല്പയാമി ||൨൧|| 

വര്തിത്രയോപേതമഖണ്ഡദീപ്ത്യാ തമോഹരം ബാഹ്യമഥാന്തരം ച | 
രാജ്യം സമസ്താമരവര്ഗഹൃദ്യം സുരേശ മൃത്യുഞ്ജയ വംശദീപം ||൨൨||

രാജാന്നം മധുരാന്വിതം ച മൃദുളം മാണിക്യപാത്രേ സ്ഥിതം 
ഹിംഗൂജീരകസന്മരീചമിലിതഃ ശാകൈരനേകൈഃ ശുഭൈഃ | 

ശാകം സമ്യഗപൂപപൂപസഹിതം സദ്യോഘൃതേനാപ്ലുതം 
ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയ പാര്വതീപ്രിയ വിഭോ സാപോശനം ഭുജ്യതാം ||൨൩|| 

കൂഷ്മാണ്ഡവാര്താകപടോലികാനാം ഫലാനി രമ്യാണി ച കാരവേല്ല്യാഃ | 
സുപാകയുക്താനി സസൗരഭാണി ശ്രീകണ്ഠ മൃത്യുഞ്ജയ ഭക്ഷയേശ ||൨൪||

ശീതളം മധുരം സ്വച്ഛം പാവനം വാസിതം ലഘു | 
മധ്യേ സ്വീകുരു പാനീയം ശിവ മൃത്യുഞ്ജയ പ്രഭോ||൨൫|| 

ശര്കരാമിലിതം സ്നിഗ്ധം ദുഗ്ധാന്നം ഗോഘൃതാന്വിതം | 
കദളീഫലസംമിശ്രം ഭുജ്യതാം മൃത്യുസംഹര ||൨൬|| 

കേവലമതിമാധുര്യം ദുഗ്ധൈഃ സ്നിഗ്ധൈശ്ച ശര്കരാമിലിതൈഃ | 
ഏലാമരീചമിലിതം മൃത്യുഞ്ജയ ദേവ ഭുങ്ക്ഷ്വ പരമാന്നം ||൨൭|| 

രംഭാചൂതകപിത്ഥകണ്ടകഫലൈര്ദ്രാക്ഷാരസസ്വാദുമത്- 
ഖര്ജൂരൈര്മധുരേക്ഷുഖണ്ഡശകലൈഃ സന്നാരികേലാംബുഭിഃ | 
കര്പൂരേണ സുവാസിതൈര്ഗുഡജലൈര്മാധുര്യയുക്തൈര്വിഭോ 
ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയ പൂരയ ത്രിഭുവനാധാരം വിശാലോദരം ||൨൮|| 

മനോജ്ഞരംഭാവനഖണ്ഡഖണ്ഡിതാന് രുചിപ്രദാന്സര്ഷപജീരകാംശ്ച | 
സസൗരഭന്സൈന്ധവസേവിതാംശ്ച ഗൃഹാണ മൃത്യുഞ്ജയ ലോകവന്ദ്യ ||൨൯|| 

ഹിംഗൂജീരകസഹിതം വിമലാമലകം കപിത്ഥമതിമധുരം | 
ബിസഖണ്ഡാംല്ലവണയുതാന്മൃത്യുഞ്ജയ തേഽര്പയാമി ജഗദീശ ||൩൦|| 

ഏലാശുണ്ഠീസഹിതം ദധ്യന്നം ചാരു ഹേമപാത്രസ്ഥം | 
അമൃതപ്രതിനിധിമാഢ്യം മൃത്യുഞ്ജയ ഭുജ്യതാം ത്രിലോകേശ ||൩൧|| 

ജംബീരനീരാഞ്ചിതശൃംഗബേരം മനോഹരാനമ്ലശലാടുഖണ്ഡാന് | 
മൃദൂപദംശാന്സഹിതോപഭുങ്ക്ഷ്വ മൃത്യുഞ്ജയ ശ്രീകരുണാസമുദ്ര ||൩൨|| 

നാഗരരാമഠയുക്തം സുലലിതജംബീരനീരസംപൂര്ണം | 
മഥിതം സൈന്ധവസഹിതം പിബ ഹര മൃത്യുഞ്ജയ ക്രതുധ്വംസിന് ||൩൩

മന്ദാരഹേമാംബുജഗന്ധയുക്തൈര്മന്ദാകിനീനിര്മലപുണ്യതോയൈഃ | 
ഗൃഹാണ മൃത്യുഞ്ജയ പൂര്ണകാമ ശ്രീമത്പരാപോശനമഭ്രകേശ ||൩൪|| 

ഗഗനധുനീവിമലജലൈര്മൃത്യുഞ്ജയ പദ്മരാഗപാത്രഗതൈഃ | 
മൃഗമദചന്ദനപൂര്ണം പ്രക്ഷാളയ ചാരുഹസ്തപദയുഗ്മം ||൩൫|| 

പുന്നാഗമല്ലികാകുന്ദവാസിതൈര്ജാഹ്നവീജലൈഃ 
മൃത്യുഞ്ജയ മഹാദേവ പുനരാചമനം കുരു ||൩൬|| 

മൗക്തികചൂര്ണസമേതൈര്മൃഗ മദഘനസാരവാസിതൈഃ പൂഗൈഃ | 
പണൈംഃ സ്വര്ണസമാനൈര്മൃത്യുഞ്ജയ തേഽര്പയാമി താംബൂലം ||൩൭|| 

നീരാജനം നിര്മലദീപ്തിമദ്ഭിര്ദീപാങ്കുരൈരുജ്ജവലമുച്ഛ്രിതൈശ്ച | 
ഘണ്ടാനിനാദേന സമര്പയാമി മൃത്യുഞ്ജയായ ത്രിപുരാന്തകായ || ൩൮|| 

വിരിഞ്ചിമുഖ്യാമരവൃന്ദവന്ദിതേ സരോജമത്സ്യാങ്കിതചക്രചിഹ്നിതേ | 
ദദാമി മൃത്യുഞ്ജയ പാദപങ്കജേ ഫണീന്ദ്രഭൂഷേ പുനരര്ഘ്യമീശ്വര ||൩൯|| 

പുന്നാഗനീലോത്പലകുന്ദജാതീമന്ദാരമല്ലീകരവീരപങ്കജൈഃ | 
പുഷ്പാഞ്ജലിം ബില്വദളൈസ്തുളസ്യാ മൃത്യുഞ്ജയാംഘ്രൗ വിനിവേശയാമി ||൪൦|| 

പദേ പദേ സര്വതമോനികൃന്തനം പദേ പദേ സര്വശുഭപ്രദായകം | 
പ്രദക്ഷിണം ഭക്തിയുതേന ചേതസാ കരോമി മൃത്യുഞ്ജയ രക്ഷ രക്ഷ മാം ||൪൧|| 

നമോ ഗൗരീശായ സ്ഫടികധവളാംഗായ  ച നമോ നമോ 
ലോകേശായ സ്തുതവിബുധലോകായ ച നമഃ | 
നമഃ ശ്രീകണ്ഠായ ക്ഷപിതപുരദൈത്യായ ച നമോ നമോ 
ഭാലാക്ഷായ സ്മരമദവിനാശായ ച നമഃ ||൪൨|| 

സംസാരേ ജനിതാപരോഗസഹിതേ താപത്രയാക്രന്ദിതേ  
നിത്യം പുത്രകളത്രവിത്തവിലസത്പാശൈര്നിബദ്ധം ദൃഢം | 
ഗര്വാന്ധം ബഹുപാപവര്ഗസഹിതം കാരുണ്യദൃഷ്ട്യാ വിഭോ 
ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയ പാര്വതീപ്രിയ സദാ മാം പാഹി സര്വേശ്വര || ൪൩|| 

സൗധേ രത്നമയേ നവോത്പലദളാക്രീര്ണേ ച തല്പാന്തരേ 
കൗശേയേന മനോഹരേണ ധവളേനാച്ഛാദിതേ സര്വശഃ | 
കര്പൂരാഞ്ചിതദീപദീപ്തിമിലിതേ രമ്യോപധാനദ്വയേ 
പാര്വത്യാഃ കരപദ്മലാലിതപദം മൃത്യുഞ്ജയം ഭാവയേ ||൪൪|| 

ചതുശ്ചത്വാരിംശദ്വിലസദുപചാരൈരമിമതൈര്മനഃപദ്മേ 
ഭക്ത്യാ ബഹിരപി ച പൂജാം ശുഭകരീമ് കരോതി പ്രത്യൂഷേ 
നിശി ദിവസമധ്യേഽപി ച പുമാന്പ്രയാതി 
ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയപദമനേകാദ്ഭുതപദം ||൪൫|| 

പ്രാതര്ലിംഗമുമാപതേരഹരഹഃ സന്ദര്ശനാത്സ്വര്ഗദം 
മധ്യാഹ്നേ ഹയമേധതുല്യഫലദം സായന്തനേ മോക്ഷദം | 
ഭാനോരസ്തമയേ പ്രദോഷസമയേ പഞ്ചക്ഷരാരാധനം 
തത്കാലത്രയതുല്യമിഷ്ടഫലദം സദ്യോഽനവദ്യം ദൃഢം ||൪൬|| 

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യസ്യ 
ശ്രീഗോവിന്ദഭഗവത്പൂജ്യപാദശിഷ്യസ്യ ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യസ്യ 
കൃതം ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയ മാനസപൂജാസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram