logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

സദാശിവ മഹേന്ദ്ര സ്തുതിഃ - Sadashiva Mahendra Stutih

Sadashiva Mahendra Stutih


സദാശിവമഹേന്ദ്രസ്തുതിഃ |

പരതത്ത്വലീനമനസേ പ്രണമദ്ഭവബന്ധമോചനായാശു | 
പ്രകടിതപരതത്ത്വായ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൧|| 

പരമശിവേന്ദ്രകരാംബുജസംഭൂതായ പ്രണമ്രവരദായ | 
പദധൂതപങ്കജായ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൨|| 

വിജനനദീകുഞ്ജഗൃഹേ മഞ്ജുളപുലിനൈകമഞ്ജുതരതല്പേ | 
ശയനം കുര്വാണായ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൩|| 

കാമാഹിദ്വിജപതയേ ശമദമമുഖദിവ്യരത്നവാരിധയേ | 
ശമനായ മോഹവിതതേഃ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൪|| 

നമദാത്മബോധദാത്രേ രമതേ പരമാത്മതത്ത്വസൗധാഗ്രേ | 
സമബുദ്ധയേഽശ്മഹേമ്നോഃ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൫|| 

ഗിലിതാവിദ്യാഹാലാഹലഹതപുര്യഷ്ടകായ ബോധേന | 
മോഹാന്ധകാരരവയേ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൬||

ശമമുഖഷട്കമുമുക്ഷാവിവേകവൈരാഗ്യദാനനിരതായ | 
തരസാ നതജനതതയേ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൭|| 

സിദ്ധാന്തകല്പവല്ലീമുഖകൃതികര്ത്രേ കപാലിഭക്തികൃതേ | 
കരതലമുക്തിഫലായ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൮|| 

തൃണപങ്കലിപ്തവപുഷേ തൃണതോഽപ്യധരം ജഗദ്വിലോകയതേ | 
വനമധ്യവിഹരണായ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൯|| 

നിഗൃഹീതഹൃദയഹരയേ പ്രഗൃഹീതാത്മസ്വരൂപരത്നായ | 
പ്രണതാബ്ധിപൂര്ണശശിനേ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൧൦|| 

അജ്ഞാനതിമിരരവയേ പ്രജ്ഞാനാംഭോധിപൂര്ണചന്ദ്രായ | 
പ്രണതാഘവിപിനശുചയേ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൧൧|| 

മതിമലമോചനദക്ഷപ്രത്യഗ്ബ്രഹ്മൈക്യദാനനിരതായ | 
സ്മൃതിമാത്രതുഷ്ടമനസേ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൧൨|| 

നിജഗുരുപരമശിവേന്ദ്രശ്ലാഘിതവിജ്ഞാന കാഷ്ഠായ | 
നിജതത്ത്വനിശ്ചലഹൃദേ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൧൩|| 

പ്രവിലാപ്യ ജഗദശേഷം പരിശിഷ്ടഖണ്ഡവസ്തുനിരതായ | 
ആസ്യപ്രാപ്താന്നഭുജേ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൧൪|| 

ഉപധാനീകൃതബാഹുഃ പരിരബ്ധവിരക്തിരാമോ യഃ | 
വസനീകൃതഖായാസ്മൈ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൧൫|| 

സകലാഗമാന്തസാരപ്രകടനദക്ഷായ നമ്രപക്ഷായ | 
സച്ചിത്സുഖരൂപായ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൧൬|| 

ദ്രാക്ഷാശിക്ഷണചതുരവ്യാഹാരായ പ്രഭൂതകരുണായ | 
വീക്ഷാപാവിതജഗതേ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൧൭|| 

യോഽനുത്പന്നവികാരോ ബാഹൗ മ്ലേച്ഛേന ഛിന്നപതിതേഽപി | 
അവിദിതമമതായാസ്മൈ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൧൮|| 

ന്യപതന്സുമാനി മൂര്ധനി യേനോച്ചരിതേഷു നാമസൂഗ്രസ്യ | 
തസ്മൈ സിദ്ധവരായ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൧൯|| 

യഃ പാപോനോഽപി ലോകാന് തരസാ പ്രകരോതി പുണ്യഃ നിഷ്ഠാഗ്ര്യാന് | 
കരുണാംബുരാശയേഽസ്മൈ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൨൦|| 

സിദ്ധേശ്വരായ ബുദ്ധേഃ ശുദ്ധിപ്രദപാദപദ്മനമനായ | 
ബദ്ധേ പ്രമോചകായ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൨൧|| 

ഹൃദ്യായ ലോകവിതതേഃ പദ്യാവലിദായ ജന്മമൂകേഭ്യഃ | 
പ്രണതേഭ്യഃ പദയുഗളേ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ || ൨൨|| 

ജിഹ്വോപസ്ഥരതാനപ്യാഹ്വോച്ചാരേണ ജാതു നൈജസ്യ | 
കുര്വാണായ വിരക്താന്പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൨൩|| 

കമനീയകവനകര്ത്രേ ശമനീയഭയാപഹാരചതുരായ | 
തപനീയസദ്ദശവപുഷേ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൨൪|| 

താരകവിദ്യാദാത്രേ താരകപതിഗര്വവാരകാസ്യായ | 
താരജപപ്രവണായ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൨൫|| 

മൂകോഽപി യത്കൃപാ ചേല്ലോകോത്തരകീര്ത്തിരാശു ജായേത | 
അദ്ഭുതചരിതായാസ്മൈ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൨൬|| 

ദുര്ജനദൂരായ തരാം സജ്ജനസുലഭായ ഹസ്തപാത്രായ | 
തരുതലനികേതനായ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൨൭|| 

ഭവസിന്ധുധാരയിത്രേ ഭവഭക്തായ പ്രണമ്രവശ്യായ | 
ഭവബന്ധവിരഹിതായ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൨൮|| 

ത്രിവിധസ്യാപി ത്യാഗം വപുഷഃ കര്തും സ്ഥലത്രയേ യ ഇവ | 
അകരോത്സമാധിമസ്മൈ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൨൯|| 

കാമിനമപി ജിതഹൃദയം ക്രൂരം ശാന്തം ജഡം സുധിയം | 
കുരുതേ യത്കരുണാഽസ്മൈ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ || ൩൦|| 

വേദസ്മൃതിസ്ഥവിദ്വല്ലക്ഷണലക്ഷ്യേഷു സന്ദിഹാനാനാം | 
നിശ്ചയകൃതേ വിഹര്ത്രേ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൩൧|| 

ബാലാരുണനിഭവപുഷേ ലീലാനിര്ധൂതകാമഗര്വായ | 
ലോലായ ചിതിപരസ്യാം പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൩൨|| 

ശരണീകൃതായ സുഗുണൈണീകൃതരക്തപങ്കജാതായ | 
ധരണീസദ്ദക്ക്ഷമായ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൩൩|| 

പ്രണതായ യതിവരേണ്യൈര്ഗണനാഥേനാപ്യസാധ്യവിഘ്നഹൃതേ | 
ഗുണദാസീകൃതജഗതേ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൩൪|| 

സഹമാനായ സഹസ്രാണ്യപ്യപരാധാന്പ്രണമ്രജനരചിതാന് | 
സഹസൈവ മോക്ഷദാത്രേ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൩൫|| 

ധൃതദേഹായ നതാവലിതൂണപ്രജ്ഞാപ്രദാനവാഞ്ഛാതഃ | 
ശ്രീദക്ഷിണവക്ത്രായ പ്രണതിം കുര്മഃ സദാശിവേന്ദ്രായ ||൩൬|| 

താപത്രയാര്തഹൃദയസ്താപത്രയഹാരദക്ഷനമനമഹം | 
ഗുരുവരബോധിതമഹിമന് ശരണം യാസ്യേ തവാങ്ഘ്രികമലയുഗം || ൩൭|| 

സദാത്മനി വിലീനഹൃത്സകലവേദശാസ്ത്രാര്ഥവിത് സരിത്തടവിഹാരകൃത് സകലലോകഹൃത്താപഹൃത് | 
സദാശിവപദാംബുജപ്രണതലോകലഭ്യ പ്രഭോ സദാശിവയതീട് സദാ മയി കൃപാമപാരാം കുരു ||൩൮|| 

പുരാ യവനകര്തനസ്രവദമന്ദരക്തോഽപി യഃ പുനഃ പദസരോരുഹപ്രണതമേനമേനോവിധിം | 
കൃപാപരവശഃ പദം പതനവര്ജിതം പ്രാപ യത്സദാശിവയതീട് സ മയ്യനവധിം  കൃപാം സിഞ്ചതു ||൩൯|| 

ഹൃഷീകഹൃതചേതസി പ്രഹൃതദേഹകേ രോഗകൈരനേകവൃജിനാലയേ ശമദമാദിഗന്ധോജ്ഝിതേ | 
തവാങ്ഘ്രിപതിതേ യതൗ യതിപതേ മഹായോഗിരാട് സദാശിവ കൃപാം മയി പ്രകുരു ഹേതുശൂന്യാം ദ്രുതം ||൪൦|| 

ന ചാഹമതിചാതുരീരചിതശബ്ദസങ്ഘൈഃ സ്തുതിം വിധാതുമപി ച ക്ഷമോ ന ച ജപാദികേഽപ്യസ്തി മേ | 
ബലം ബലവതാം വര പ്രകുരു ഹേതുശൂന്യാം വിഭോ സദാശിവ കൃപാം മയി പ്രവര യോഗിനാം സത്വരം ||൪൧|| 

ശബ്ദാര്ഥവിജ്ഞാനയുതാ ഹി ലോകേ വസന്തി ലോകാ ബഹവഃ പ്രകാമം | 
നിഷ്ഠായുതാ ന ശ്രുതദ്രുഷ്ടപൂര്വാ ബിനാ ഭവന്തം യതിരാജ നൂനം ||൪൨|| 

സ്തോകാര്ചനപ്രീതഹൃദംബുജായ പാദാബ്ജചൂഡാപരരൂപധര്ത്രേ | 
ശോകാപഹര്ത്രേ തരസാ നതാനാം പാകായ പുണ്യസ്യ നമോ വതീശ ||൪൩|| 

നാഹം ഹൃഷീകാണി വിജേതുമീശോ നാഹം സപര്ബാഭജനാദി കര്തും | 
നിസര്ഗയാ ത്വം ദയയൈവ പാഹി സദാശിവേമം കരുണാപയോധേ ||൪൪|| 

കൃതയാഽനയാനതാവലികോടിഗതേനാതിമന്ദബോധേന | 
മുദമേഹി നിത്യതൃപ്തപ്രവര സ്തുത്യാ സദാശിവായാശു ||൪൫|| 

ഇതി ശ്രീമജ്ജഗദ്ഗുരുശൃങ്ഗഗിരി ശ്രീസച്ചിദാനന്ദശിവാഭിനവനൃസിംഹഭാരതീസ്വാമിഭിര്വിരചിതാ സദാശിവമഹേന്ദ്രസ്തുതിഃ സമാപ്താ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram