logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

ശ്രീകാശീവിശ്വനാഥസ്തോത്രം- Shri Kashivishvanatha Stotram

Shri Kashivishvanatha Stotram


ശിവായ നമഃ || 

ശ്രീ കാശീവിശ്വനാഥ സ്തോത്രം

കണ്ഠേ യസ്യ ലസത്കരാളഗരളം ഗംഗാജലം മസ്തകേ 
വാമാംഗേ ഗിരിരാജരാജതനയാ ജായാ ഭവാനീ സതീ | 
നന്ദിസ്കന്ദഗണാധിരാജസഹിതാ ശ്രീവിശ്വനാഥപ്രഭുഃ 
കാശീമന്ദിരസംസ്ഥിതോഽഖിലഗുരുര്ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൧|| 

യോ ദേവൈരസുരൈര്മുനീന്ദ്രതനയൈര്ഗന്ധര്വയക്ഷോരഗൈര്-
നാഗര്ഭൂതലവാസിഭിര്ദ്വിജവരൈഃ സംസേവിതഃ സിദ്ധയേ | 
യാ ഗംഗോത്തരവാഹിനീ പരിസരേ തീര്ഥൈരസംഖ്യൈര്വൃതാ 
സാ കാശീ ത്രിപുരാരിരാജനഗരീ ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൨|| 

തീര്ഥാനാം പ്രവരാ മനോരഥകരീ സംസാരപാരാപരാനന്ദാ 
നന്ദിഗണേശ്വരൈരുപഹിതാ ദേവൈരശേഷൈഃ സ്തുതാ | 
യാ ശംഭോര്മണികുണ്ഡലൈകകണികാ വിഷ്ണോസ്തപോദീര്ഘികാ 
സേയം ശ്രീമണികര്ണികാ ഭഗവതീ ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൩||

ഏഷാ ധര്മപതാകിനീ തടരുഹാസേവാവസന്നാകിനീ 
പശ്യന്പാതകിനീ ഭഗീരഥതപഃസാഫല്യദേവാകിനീ | 
പ്രേമാരൂഢപതാകിനീ ഗിരിസുതാ സാ കേകരാസ്വാകിനീ 
കാശ്യാമുത്തരവാഹിനീ സുരനദീ ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൪|| 

വിഘ്നാവാസനിവാസകാരണമഹാഗണ്ഡസ്ഥലാലംബിതഃ 
സിന്ദൂരാരുണപുഞ്ജചന്ദ്രകിരണപ്രച്ഛാദിനാഗാച്ഛവിഃ 
ശ്രീവിശ്വേശ്വരവല്ലഭോ ഗിരിജയാ സാനന്ദകാനന്ദിതഃ 
സ്മേരാസ്യസ്തവ ഢുണ്ഢിരാജമുദിതോ ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൫|| 

കേദാരഃ കലശേശ്വരഃ പശുപതിര്ധര്മേശ്വരോ മധ്യമോ 
ജ്യേഷ്ഠേശോ പശുപശ്ച കന്ദുകശിവോ വിഘ്നേശ്വരോ ജംബുകഃ |
ചന്ദ്രേശോ ഹ്യമൃതേശ്വരോ ഭൃഗുശിവഃ ശ്രീവൃദ്ധകാലേശ്വരോ 
മധ്യേശോ മണികര്ണികേശ്വരശിവോ ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൬|| 

ഗോകര്ണസ്ത്വഥ ഭാരഭൂതനുദനുഃ ശ്രീചിത്രഗുപ്തേശ്വരോ 
യക്ഷേശസ്തിലപര്ണസംഗമശിവോ ശൈലേശ്വരഃ കശ്യപഃ | 
നാഗേശോഽഗ്നിശിവോ നിധീശ്വരശിവോഽഗസ്തീശ്വരസ്താരക-
ജ്ഞാനേശോഽപി പിതാമഹേശ്വരശിവോ ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൭|| 

ബ്രഹ്മാണ്ഡം സകലം മനോഷിതരസൈ രത്നൈഃ പയോഭിര്ഹരം 
ഖേലൈഃ പൂരയതേ കുടുംബനിലയാന് ശംഭോര്വിലാസപ്രദാ | 
നാനാദിവ്യലതാവിഭൂഷിതവപുഃ കാശീപുരാധീശ്വരീ 
ശ്രീവിശ്വേശ്വരസുന്ദരീ ഭഗവതീ ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൮|| 

യാ ദേവീ മഹിഷാസുരപ്രമഥനീ യാ ചണ്ഡമുണ്ഡാപഹാ
യാ ശുംഭാസുരരക്തബീജദമനീ ശക്രാദിഭിഃ സംസ്തുതാ | 
യാ ശൂലാസിധനുഃശരാഭയകരാ ദുര്ഗാദിസന്ദക്ഷിണാ- 
മാശ്രിത്യാശ്രിതവിഘ്നശംസമയതു ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൯|| 

ആദ്യാ ശ്രീര്വികടാ തതസ്തു വിരജാ ശ്രീമംഗളാ പാര്വതീ 
വിഖ്യാതാ കമലാ  വിശാലനയനാ ജ്യേഷ്ഠാ വിശിഷ്ടാനനാ | 
കാമാക്ഷീ ച ഹരിപ്രിയാ ഭഗവതീ ശ്രീഘണ്ടഘണ്ടാദികാ 
മൗര്യാ ഷഷ്ടിസഹസ്രമാതൃസഹിതാ ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧൦|| 

ആദൗ പഞ്ചനദം പ്രയാഗമപരം കേദാരകുണ്ഡം കുരു-
ക്ഷേത്രം മാനസകം സരോഽമൃതജലം ശാവസ്യ തീര്ഥം പരം | 
മത്സ്യോദര്യഥ ദണ്ഡഖാണ്ഡസലിലം മന്ദാകിനീ ജംബുകം 
ഘണ്ടാകര്ണസമുദ്രകൂപസഹിതോ ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧൧||

രേവാകുണ്ഡജലം സരസ്വതിജലം ദുര്വാസകുണ്ഡം തതോ 
ലക്ഷ്മീതീര്ഥലവാങ്കുശസ്യ സലിലം കന്ദര്പകുണ്ഡം തഥാ | 
ദുര്ഗാകുണ്ഡമസീജലം ഹനുമതഃ കുണ്ഡപ്രതാപോര്ജിതഃ 
പ്രജ്ഞാനപ്രമുഖാനി വഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൧൨|| 

ആദ്യഃ കൂപവരസ്തു കാലദമനഃ ശ്രീവൃദ്ധകൂപോഽപരോ 
വിഖ്യാതസ്തു പരാശരസ്തു വിദിതഃ കൂപഃ സരോ മാനസഃ | 
ജൈഗീഷവ്യമുനേഃ ശശാങ്കനൃപതേഃ കൂപസ്തു ധര്മോദ്ഭവഃ 
ഖ്യാതഃ സപ്തസമുദ്രകൂപസഹിതോ ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൧൩|| 

ലക്ഷ്മീനായകബിന്ദുമാധവഹരിര്ലക്ഷ്മീനൃസിംഹസ്തതോ 
ഗോവിന്ദസ്ത്വഥ ഗോപികാപ്രിയതമഃ ശ്രീനാരദഃ കേശവഃ 
ഗംഗാകേശവവാമനാഖ്യതദനു ശ്വേതോ ഹരിഃ കേശവഃ 
പ്രഹ്ലാദാദിസമസ്തകേശവഗണോ ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൧൪||  

ലോലാര്കോവിമലാര്കമായുഖരവിഃ സംവര്തസംജ്ഞോ 
രവിര്വിഖ്യാതോ ദ്രുപദുഃഖസ്വോല്കമരുണഃ പ്രോക്തോത്തരാര്കോ രവിഃ | 
ഗംഗാര്കസ്ത്വഥ വൃദ്ധവൃദ്ധിവിബുധാ കാശീപുരീസംസ്ഥിതാഃ 
സൂര്യാ ദ്വാദശസംജ്ഞകാഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧൫||

ആദ്യോ ഢുണ്ഢിവിനായകോ ഗണപതിശ്ചിന്താമണിഃ സിദ്ധിദഃ 
സേനാവിഘ്നപതിസ്തു വക്ത്രവദനഃ ശ്രീപാശപാണിഃ പ്രഭുഃ | 

ആശാപക്ഷവിനായകാപ്രഷകരോ മോദാദികഃ ഷഡ്ഗുണോ 
ലോലാര്കാദിവിനായകാഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൧൬|| 

ഹേരംബോ നലകൂബരോ ഗണപതിഃ ശ്രീഭീമചണ്ഡീഗണോ 
വിഖ്യാതോ മണികര്ണികാഗണപതിഃ ശ്രീസിദ്ധിദോ വിഘ്നപഃ| 
മുണ്ഡശ്ചണ്ഡമുഖശ്ച കഷ്ടഹരണഃ ശ്രീദണ്ഡഹസ്തോ ഗണഃ 
ശ്രീദുര്ഗാഖ്യഗണാധിപഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൧൭|| 

ആദ്യോ ഭൈരവഭീഷണസ്തദപരഃ ശ്രീകാലരാജഃ ക്രമാ- 
ച്ഛ്രീസംഹാരകഭൈരവസ്ത്വഥ രുരുശ്ചോന്മത്തകോ ഭൈരവഃ | 
ക്രോധശ്ചണ്ഡകപാലഭൈരവവരഃ ശ്രീഭൂത നാഥാദയോ 
ഹ്യഷ്ടൗ ഭൈരവമൂര്തയഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൧൮|| 

ആധാതോഽംബികയാ സഹ ത്രിനയനഃ സാര്ധം ഗണൈര്നന്ദിതാം  
കാശീമാശു വിശന് ഹരഃ പ്രഥമതോ വാര്ഷധ്വജേഽവസ്ഥിതഃ | 
ആയാതാ ദശ ധേനവഃ സുകപിലാ ദിവ്യൈഃ പയോഭിര്ഹരം 
ഖ്യാതം തദ്വൃഷഭധ്വജേന കപിലം ദേയാത്സദാ മംഗളം || ൧൯|| 

ആനന്ദാഖ്യവനം ഹി ചംപകവനം ശ്രീനൈമിഷം ഖാണ്ഡവം 
പുണ്യം ചൈത്രരഥം ത്വശാകവിപിനം രംഭാവനം പാവനം | 
ദുര്ഗാരണ്യമഥോഽപി കൈരവവനം വൃന്ദാവനം പാവനം 
വിഖ്യാതാനി വനാനി വഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൨൦||

അലികുലദലനീലഃ കാലദംഷ്ട്രാകരാളഃ  
സജലജലദനീലോ വ്യാലയജ്ഞോപവീതഃ | 
അഭയവരദഹസ്തോ ഡാമരോദ്ദാമനാദഃ 
സകലദുരിതഭക്ഷോ മംഗളം വോ ദദാതു || ൨൧|| 

അര്ധാംഗേ വികടാ ഗിരീന്ദ്രതനയോ ഗൗരീ സതീ സുന്ദരീ 
സര്വാംഗേ വിലസദ്വിഭൂതിധവളോ കാലോ വിശാലേക്ഷണഃ 
വീരേശഃ സഹനന്ദിഭൃംഗിസഹിതഃ ശ്രീവിശ്വനാഥഃ പ്രഭുഃ 
കാശീമന്ദിരസംസ്ഥിതോഽഖിലഗുരുര്ദേയാത്സദാ മംഗളം ||൨൨||  

യഃ പ്രാതഃ പ്രയതഃ പ്രസന്നമനസാ പ്രേമപ്രമോദാകുലഃ 
ഖ്യാതം തത്ര വിശിഷ്ടപാദഭുവനേശേന്ദ്രാദിഭിര്യത്സ്തുതം | 
പ്രാതഃ പ്രാങ്മുഖമാസനോത്തമഗതോ ബ്രുയാച്ഛൃണോത്യാദരാത് 
കാശീവാസമുഖാന്യവാപ്യ സതതം പ്രീതേ ശിവേ ധൂര്ജടിഃ ||൨൩|| 

ഇതി ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യവിരചിതം കാശീവിശ്വനാഥസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram