logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

ശിവസ്തവരാജഃ - Shivastavarajah

Shivastavarajah


ശിവായ നമഃ || 

സൂത ഉവാച || 

ഏകദാ നാരദോ യോഗീ പരാനുഗ്രഹതത്പരഃ | 
വിമത്സരോ വീതരാഗോ ബ്രഹ്മലോകമുപായയൗ ||൧|| 

തത്ര ദൃഷ്ട്വാ സമാസീനം വിധാതാരം ജഗത്പതിം | 
പ്രണമ്യ ശിരസാ ഭൂമൗ കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത ||൨|| 

നാരദ ഉവാച || 

ബ്രഹ്മഞ്ജഗത്പതേ താത നതോഽസ്മി ത്വത്പദാംബുജം | 
കൃപയാ പരയാ ദേവ യത്പൃച്ഛാമി തദുച്യതാം ||൩|| 

ശ്രുതിശാസ്ത്രപുരാണാനി ത്വദാസ്യാത്സംശ്രുതാനി ച | 
തഥാപി മന്മനോ യാതി സന്ദേഹം മോഹകാരണം ||൪|| 

സര്വമന്ത്രാധികോ മന്ത്രഃ സദാ ജാപ്യഃ ക ഉച്യതേ | 
സര്വധ്യാനാദികം ധ്യാനം സദാ ധ്യേയമിഹാസ്തി കിം ||൫|| 

വേദോപനിഷദാം സാരമായുഃശ്രീജയവര്ധനം | 
മുക്തികാംക്ഷാപരൈര്നിത്യം കഃ സ്തവഃ പഠ്യതേ ബുധൈഃ || ൬|| 

ഇമം മത്സംശയം താത ത്വം ഭേത്താസി ന കശ്ചന | 
ബ്രുഹി കാരുണ്യഭാവേന മഹ്യം ശുശ്രൂഷവേ ഹി തം ||൭|| 

ശ്രുത്വാഽംഗജവചോ വേധാ ഹൃദി ഹര്ഷമുപാഗതഃ | 
ദേവദേവം ശിവാകാന്തം നത്വാ ചാഹ മുനീശ്വരം ||൮|| 

ബ്രഹ്മോവാച || 

സാധു പൃഷ്ടം മഹാപ്രാജ്ഞ ലോകാനുഗ്രഹ തത്പര | 
സത്സര്വം തേ പ്രവക്ഷ്യാമി ഗോപനീയം പ്രയത്നതഃ ||൯||

പ്രണവം  പൂര്വമുച്ചാര്യ നമഃശബ്ദം സമുച്ചരേത് | 
സചതുര്ഥ്യൈകവചനം ശിവം ചൈവ സമുച്ചരേത് ||൧൦|| 

ഏഷ ശൈവോ മഹാമന്ത്രഃ ഷഡ്വര്ണാഖ്യോ വിമുക്തിദഃ | 
സര്വമന്ത്രാധികഃ പ്രോക്തഃ ശിവേന ജ്ഞാനരൂപിണാ ||൧൧|| 

അനേന മന്ത്രരാജേന നാശയിതും ന ശക്യതേ | 
തച്ച പാപം ന പശ്യാമി മാര്ഗമാണോഽപി സര്വദാ ||൧൨||

അയം സംസാരദാവാഗ്നിര്മോഹസാഗരവാഡവഃ | 
തസ്മാത്പ്രയത്നതഃ പുത്ര മന്ത്രോ ഗ്രാഹ്യോ മുമുക്ഷുഭിഃ ||൧൩|| 

മാതൃപുത്രാദിഹാ യോഽപി വേദധര്മവിവര്ജിതഃ |
സകൃദുച്ചരണാദസ്യ സായുജ്യമുക്തിമാപ്നുയാത് ||൧൪|| 

കിം പുനര്വക്ഷ്യതേ പുത്ര സ്വാചാരപരിനിഷ്ഠിതഃ | 
സര്വമന്ത്രാന്വിസൃജ്യ ത്വമിമം മന്ത്രം സദാ ജപ||൧൫|| 

ധ്യാനം തേഽഹം പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാത്വാ യന്മുച്യതേഽചിരാത് | 
വേദോപനിഷദുക്തം ച യോഗഗമ്യം സനാതനം ||൧൬|| 

ഇന്ദ്രിയാണി നിയമ്യാദൗ യതവാഗ്യതമാനസഃ | 
സ്വസ്തികാദ്യാസനയുതോ ഹൃദി ധ്യാനം സമാരഭേത് ||൧൭|| 

നാഭിനാലം ഹൃദിസ്ഥം ച പങ്കജം പരികല്പയേത് | 
രക്തവര്ണമഷ്ടദളം ചന്ദ്രസൂര്യാദിശോഭിതം ||൧൮|| 

സമന്താത്കല്പവൃക്ഷേണ വേഷ്ടിതം കാന്തിമത്സദാ | 
തന്മധ്യേ ശങ്കരം ധ്യായേദ്ദേവദേവം ജഗദ്ഗുരും ||൧൯|| 

കര്പൂരസദൃശം ചന്ദ്രശേഖരം ശൂലപാണിനം | 
ത്രിലോചനം മഹാദേവം ദ്വിഭുജം ഭസ്മഭൂഷിതം ||൨൦|| 

പരാര്ധഭൂഷണയുതം ക്വണന്നൂപുരമണ്ഡിതം | 
സരത്നമേഖലാബദ്ധകടിവസ്ത്രം സകുണ്ഡലം ||൨൧|| 

നീലകണ്ഠം ജടാവന്തം സകിരീടം സുശോഭിതം | 
ഗ്രൈവേയാദിപ്രബന്ധാഢ്യം പാര്വതീസഹിതം പുരം ||൨൨|| 

കൃപാലും ജഗദാധാരം സ്കന്ദാദിപരിവേഷ്ടിതം   
ഇന്ദ്രേണ പൂജിതം യക്ഷരാജേന വ്യജിതം വിഭും ||൨൩|| 

പ്രേതരാജസ്തുതം നീരനാഥേന നമിതം മുഹുഃ | 
ബ്രഹ്മണാ ഗീയമാനം ച വിഷ്ണുവന്ദ്യം മുനിസ്തുതം ||൨൪|| 

ധ്യാനമേതന്മയാ ഖ്യാതം സൂത വേദാന്തശേഖരം | 
സര്വപാപക്ഷയകരം ജയസംപത്തിവര്ധനം ||൨൫|| 

അനേന സദൃശം താത നാസ്തി സംസാരതാരകം | 
സര്വധ്യാനാദികം ധ്യാനം ഗോപനീയം സുത ത്വയാ|| ൨൬|| 

കായവാങ്മാനസോത്ഥം യത്പാപമന്യച്ച വിദ്യതേ | 
തത്സര്വേ നാശമായാതി ധ്യാനാത്സത്യം വചോ മമ ||൨൭|| 

വേദശാസ്ത്രപുരാണാനി സേതിഹാസാനി യാനി ച | 
ധ്യാനസ്യ താനി സര്വാണി കലാം നാര്ഹന്തി ഷോഡശീം ||൨൮|| 

പ്രേമ്ണാ കുരു മഹാഭാഗ ധ്യാനമേതദ്വിമുക്തിദം | 
അഥ തേ വച്മ്യഹം യോഗിന് സ്തവം സര്വോത്തമം ച യത് ||൨൯|| 

ബ്രഹ്മാസ്യൈവ ഋഷിഃ പ്രോക്തോഽനുഷ്ടുപ് ഛ്ന്ദഃ പ്രകീര്തിതം | 
ശിവോ വ ദൈവതം പ്രോക്തം ബീജം മൃത്യുഞ്ജയം മതം ||൩൦|| 

കീലകം നീലകണ്ഠശ്ച ശക്തിഃ പ്രോക്താ ഹരസ്തഥാ | 
നിയോഗഃ സര്വശിദ്ധ്യര്ഥം മുക്തികാമായ വൈ മതഃ ||൩൧|| 

ശിരസ്യാസ്യേ ഹൃദി പദേ കട്യാം ബാഹ്വോസ്തു വ്യാപകേ | 
ഋഷ്യാദീനി ക്രമാദ്യുഞ്ജേത്സാംഗുഷ്ഠാംഗുലിഭിഃ സുത ||൩൨|| 

മന്ത്രന്യാസം തതഃ കുര്യാച്ഛൃണു ചൈകാഗ്രമാനസഃ |
ഷഡക്ഷരാണി യുഞ്ജീയാദംഗുഷ്ഠാദ്യംഗുലീഷു ച ||൩൩|| 

ഹൃദയേ ച ശിരസ്യേവ ശിഖായാം കവചേ യഥാ | 
നേത്രത്രയേ തഥാഽസ്ത്രേ ച വര്ണാ ഹ്യേവം ച ഷട് ക്രമാത് ||൩൪|| 

നമഃ സ്വാഹാ വഷട് ഹും ച സവൗഷട് ഫട്ക്രമോ വദേത് | 
മന്ത്രന്യാസമിമം കൃത്വാ സ്തവന്യാസം സമാചരേത് ||൩൫|| 

ശിവം മൃഡം പശുപതിം ശങ്കരം ചന്ദ്രശേഖരം | 
ഭവം ചൈവ ക്രമാദേവമംഗുഷ്ഠാദിഹൃദാദിഷു ||൩൬|| 

സര്വന്യാസാന്പ്രയുഞ്ജീത ചതുര്ഥീസഹിതാന്സുത | 
നമോയുതാന്നമശ്ചൈവ ശിരസാദിഷു വര്ജയേത് ||൩൭|| 

ശിവം സര്വാത്മകം സര്വപതിം സര്വജനപ്രിയം | 
സര്വദുഃഖഹരം ചൈവ മോഹനം ഗിരിശം ഭജേ ||൩൮|| 

കാമഘ്നം കാമദം കാന്തം കാലമൃത്യുനിവര്തകം | 
കലാവന്തം കലാധീശം വന്ദേഽഹം ഗിരിജാപതിം ||൩൯|| 

പരേശം പരമം ദേവം പരംബ്രഹ്മ പരാത്പരം | 
പരപീഡാഹരം നിത്യം പ്രണമാമി വൃഷധ്വജം ||൪൦||  

ലോകേശം ലോകവന്ദ്യം ച ലോകകര്താരമീശ്വരം | 
ലോകപാലം ഹരം വന്ദേ ധീരം ശശിവിഭൂഷണം ||൪൧|| 

ശിവാപതിം ഗിരിപതിം സര്വദേവപതിം വിഭും | 
പ്രമഥാധിപതിം സൂക്ഷ്മം നൗമ്യഹം ശിഖിലോചനം ||൪൨|| 

ഭൂതേശം ഭൂതനാഥം ച ഭൂതപ്രേതവിനാശനം | 
ഭൂധരം ഭൂപതിം ശാന്തം ശൂലപാണിമഹം ഭജേ ||൪൩|| 

കൈലാസവാസിനം രൗദ്രം ഫണിരാജവിഭൂഷണം | 
ഫണിബദ്ധജടാജൂടം പ്രണമാമി സദാശിവം ||൪൪||

നീലകണ്ഠം ദശഭുജം ത്ര്യക്ഷം ധൂമ്രവിലോചനം | 
ദിഗംബരം ദിശാധീശം നമാമി വിഷഭൂഷണം ||൪൫|| 

മുക്തീശം മുക്തിദം മുക്തം മുക്തഗമ്യം സനാതനം | 
സത്പതിം നിര്മലം ശംഭും നതോഽസ്മി സകലാര്ഥദം ||൪൬|| 

വിശ്വേശം വിശ്വനാഥം ച വിശ്വപാലനതത്പരം | 
വിശ്വമൂര്തിം വിശ്വഹരം പ്രണമാമി ജടാധരം ||൪൭|| 

ഗംഗാധരം കപാലാക്ഷം പഞ്ചവക്ത്രം ത്രിലോചനം | 
വിദ്യുത്കോടിപ്രതീകാശം വന്ദേഽഹം പാര്വതീപതിം ||൪൮|| 

സ്ഫടികാഭം ജനാര്തിഘ്നം ദേവദേവമുമാപതിം || 
ത്രിപുരാരിം ത്രിലോകേശം നതോഽസ്മി ഭവതാരകം ||൪൯|| 

അവ്യക്തമക്ഷരം ദാന്തം മോഹസാഗരതാരകം | 
സ്തുതിപ്രിയം ഭക്തിഗമ്യം സദാ വന്ദേ ഹരിപ്രിയം ||൫൦||

അമലം നിര്മലം നാഥമപമൃത്യുഭയാപഹം  
ഭീമയുദ്ധകരം ഭീമവരദം തം നതോഽസ്മ്യഹം ||൫൧|| 

ഹരിചക്രപ്രദം യോഗിധ്യേയമൂര്തിം സുമംഗളം | 
ഗജചര്മാംബരധരം പ്രണമാമി വിഭൂതിദം || ൫൨|| 

ആനന്ദകാരിണം സൗമ്യം സുന്ദരം ഭുവനേശ്വരം | 
കാശിപ്രിയം കാശിരാജം വരദം പ്രണതോഽസ്മ്യഹം ||൫൩|| 

ശ്മശാനവാസിനം ഭവ്യം ഗ്രഹപീഡാവിനാശനം | 
മഹാന്തം പ്രണവം യോഗം ഭജേഽഹം ദീനരക്ഷകം ||൫൪|| 

ജ്യോതിര്മയം ജ്യോതിരൂപം ജിതക്രോധം തപസ്വിനം | 
അനന്തം സ്വര്ഗദം സ്വര്ഗപാലം വന്ദേ നിരഞ്ജനം ||൫൫|| 

വേദവേദ്യം പാപഹരം ഗുപ്തനാഥമതീന്ദ്രിയം  
സത്യാത്മകം സത്യഹരം നിരീഹം തം നതോഽസ്മ്യഹം ||൫൬|| 

ദ്വീപിചര്മോത്തരീയം ച ശവമൂര്ധാവിഭൂഷണം | 
അസ്ഥിമാലം ശ്വേതവര്ണം നമാമി ചന്ദ്രശേഖരം ||൫൭|| 

ശൂലിനം സര്വഭൂതസ്ഥം ഭക്തോദ്ധരണസംസ്ഥിതം | 
ലിംഗമൂര്തിം സിദ്ധസേവ്യം സിദ്ധസിദ്ധിപ്രദായകം ||൫൮|| 

അനാദിനിധനാഖ്യം തം രാമസേവ്യം ജയപ്രദം | 
യോധാദിം യജ്ഞഭോക്താരം വന്ദേ നിത്യം പരാവരം ||൫൯|| 

അചിന്ത്യമചലം വിഷ്ണും മഹാഭാഗവതോത്തമം | 
പരഘ്നം പരവേദ്യം ച വന്ദേ വൈകുണ്ഠനായകം ||൬൦|| 

ആനന്ദം നിര്ഭയം ഭക്തവാഞ്ഛിതാര്ഥപ്രദായകം | 
ഭവാനീപതിമാചാര്യം വന്ദേഽഹം നന്ദികേശ്വരം ||൬൧|| 

സോമപ്രിയം സോമനാഥം യക്ഷരാജനിഷേവിതം | 
സര്വാധാരം സുവിസ്താരം പ്രണമാമി വിഭൂതിദം ||൬൨|| 

അനന്തനാമാനമനന്തരൂപമനാദിമധ്യാന്തമനാദിസത്ത്വം | 
ചിദ്രൂപമേകം ഭവനാഗസിംഹം ഭജാമി നിത്യം ഭുവനാധിനാഥം ||൬൩|| 

വേദോപഗീതം വിധുശേഖരം ച സുരാരിനാഥാര്ചിതപാദപദ്മം | 
കര്പൂരഗൗരം ഭുജഗേന്ദ്രഹാരം ജാനാമി തത്ത്വം ശിവമേവ നാന്യം ||൬൪|| 

ഗണാധിനാഥം ശിതികണ്ഠമാദ്യം തേജസ്വിനം സര്വമനോഭിരാമം | 
സര്വജ്ഞമീശം ജഗദാത്മകം ച പഞ്ചാനനം നിത്യമഹം നമാമി ||൬൫|| 

വിശ്വസൃജം നൃത്യകരം പ്രിയം തം വിശ്വാത്മകം വിശ്വവിധൂതപാപം |  
മൃത്യുഞ്ജയം ഭാലവിലോചനം ച ചേതഃ സദാ ചിന്തയ ദേവദേവം ||൬൬|| 

കപാലിനം സര്പകൠതാവതംസം മനോവചോഗോചരമംബുജാക്ഷം | 
ക്ഷമാംബുധിം ദീനദയാകരം തം നമാമി നിത്യം ഭവരോഗവൈദ്യം ||൬൭|| 

സര്വാന്തരസ്ഥം ജഗദാദിഹേതും കാലജ്ഞമാത്മാനമനന്തപാദം | 
അനന്തബാഹൂദരമസ്തകാക്ഷം ലലാടനേത്രം ഭജ ചന്ദ്രമൗലിം ||൬൮|| 

സര്വപ്രദം ഭക്തസുഖാവഹം ച പുഷ്പായുധാദിപ്രണതിപ്രിയം ച | 
ത്രിലോകനാഥം ഋണബന്ധനാശം ഭജസ്വ നിത്യം പ്രണതാര്തിനാശം ||൬൯|| 

ആനന്ദമൂര്തിം സുഖകല്പവൃക്ഷം കുമാരനാഥം വിധൃതപ്രപഞ്ചം | 
യജ്ഞാദിനാഥം പരമപ്രകാശം നമാമി വിശ്വംഭരമീശിതാരം ||൭൦|| 

ഇത്യേവം സ്തവമാഖ്യാതം ശിവസ്യ പരമാത്മനഃ | 
പാപക്ഷയകരം പുത്ര സായുജ്യമുക്തിദായകം ||൭൧||

സര്വരോഗഹരം മോക്ഷപ്രദം സിദ്ധിപ്രദായകം | 
മാംഗല്യം ഭുക്തിമുക്ത്യാദിസാധനം ജയവര്ധനം ||൭൨|| 

സര്വസ്തവോത്തമം വിദ്ധി സര്വവേദാന്തശേഖരം | 
പഠസ്വാനുദിനം താത പ്രേമ്ണാ ഭക്ത്യാ വിശുദ്ധികൃത് ||൭൩|| 

ഗോഹാ സ്ത്രീബാലവിപ്രാദിഹന്താന്യത്പാപകൃത്തഥാ | 
വിശ്വാസഘാതചാരീ ച ഖാദ്യപേയാദിദൂഷകഃ ||൭൪|| 

കോടിജന്മാര്ജിതൈഃ പാപൈരസംഖ്യാതൈശ്ച വേഷ്ടിതഃ  
അഷ്ടോത്തരശതാത്പാഠാത് ശുദ്ധോ ഭവതി നിശ്ചിതം ||൭൫||

മഹാരോഗയുതോ വാപി മൃത്യുഗ്രഹയുതസ്തഥാ | 
ത്രിംശത്തദസ്യ പഠനാത്സര്വദുഃഖം വിനശ്യതി ||൭൬|| 

രാജവശ്യേ സഹസ്രം തു സ്ത്രീവശ്യേ ച തദര്ധകം | 
മിത്രവശ്യേ പഞ്ചശതം പാഠം കുര്യാത്സമാഹിതഃ ||൭൭|| 

ലക്ഷപാഠാദ്ഭവേച്ചൈവ ശിവ ഏവ ന സംശയഃ| 
ബഹുനാ കിമിഹോക്തേന ഭാവനാസിദ്ധിദായകഃ ||൭൮|| 

പാര്വത്യാ സഹിതം ഗിരീന്ദ്രശിഖരേ മുക്താമയേ സുന്ദരേ പീഠേ സംസ്ഥിതമിന്ദുശേഖരമഹര്നാഥാദിസംസേവിതം | 

പഞ്ചാസ്യം ഫണിരാജകങ്കണധരം ഗംഗാധരം ശൂലിനം
ത്ര്യക്ഷം  പാപഹരം നമാമി സതതം പദ്മാസനസ്ഥം ശിവം ||൭൯|| 

ഇതി ശ്രീപദ്മപുരാണേ ബ്രഹ്മനാരദസംവാദേ ശിവസ്തവരാജഃ സംപൂര്ണഃ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram