logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

അപരാധഭഞ്ജനസ്തോത്രം - Aparadhabanjana Stotram

Aparadhabanjana Stotram


ശിവായ നമഃ || 

അപരാധ ഭഞ്ജന സ്തോത്രം

ശാന്തം പദ്മാസനസ്ഥം ശശിധരമുകുടം പഞ്ചവക്ത്രം ത്രിനേത്രം 
ശൂലം വജ്രം ച ഖഡ്ഗം പരശുമപി വരം ദക്ഷിണാംഗേ വഹന്തം | 
നാഗം പാശം ച ഘണ്ടാം ഡമരുകസഹിതം ചാങ്കുശം വാമഭാഗേ 
നാനാലങ്കാരദീപ്തം സ്ഫടികമണിനിഭം പാര്വതീശം ഭജാമി ||൧|| 

വന്ദേ ദേവമുമാപതിം സുരഗുരും വന്ദേ ജഗത്കാരണം 
വന്ദേ പന്നഗഭൂഷണം മൃഗധരം വന്ദേ പശൂനാം പതിം |
വന്ദേ സൂര്യശശാങ്കവഹ്നിനയനം വന്ദേ മുകുന്ദപ്രിയം 
വന്ദേ ഭക്തജനാശ്രയം ച വരദം വന്ദേ ശിവം ശങ്കരം ||൨|| 

ആദൗ കര്മപ്രസംഗാത്കലയതി കലുഷം മാതൃകുക്ഷൗ സ്ഥിതഃ സന് 
വിണ്മൂത്രാമേധ്യമധ്യേ വ്യഥയതി നിതരാം ജാഠരോ ജാതവേദാഃ | 
യദ്യദ്വാ സാംബ ദുഃഖം വിഷയതി വിഷമം ശക്യതേ കേന വക്തും 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൩|| 

ബാല്യേ ദുഃഖാതിരേകോ മലലുലിതവപുഃ സ്തന്യപാനേ പിപാസാ 
നോ ശക്യം ചേന്ദ്രിയേഭ്യോ ഭവഗുണജനിതാ ജന്തവോ മാം തുദന്തി | 
നാനാരോഗോത്ഥദുഃഖാദുദരപരിവശഃ ശങ്കരം ന സ്മരാമി 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൪|| 

പ്രൗഢോഽഹം യൗവനസ്ഥോ വിഷയവിഷധരൈഃ പഞ്ചഭിര്മര്മസന്ധൗ 
ദഷ്ടോ നഷ്ടോ വിവേകഃ സുതധന യുവതിസ്വാദുസൗഖ്യേ നിഷണ്ണാഃ 
ശൈവേ ചിന്താവിഹീനം മമ ഹൃദയമഹോ മാനഗര്വാധിരൂഢം 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൫|| 

വാര്ധക്യേ ചേന്ദ്രിയാണാം വിഗതഗതനതൈരാധിദൈവാദിതാപൈഃ 
പാപൈര്രോഗൈര്വിയോഗൈരസദൃശവപുഷം പ്രൗഢഹീനം ച ദീനം | 
മിഥ്യാമോഹാഭിലാഷൈര്ഭ്രമതി മമ മനോ ധൂര്ജടേര്ധ്യാനശൂന്യം 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൬||

നോ ശക്യം സ്മാര്തകര്മ പ്രതിപദഗഹനമത്യവായാകുലാഖ്യം 
ശ്രൗതം വാര്താ കഥം മേ ദ്വിജകുലവിഹിതേ ബ്രഹ്മമാര്ഗേ ച സാരേ | 
നഷ്ടോ ധര്മ്യോ വിചാരഃ ശ്രവണമനനയോഃ കോ നിദിധ്യാസിതവ്യഃ 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൭||

സ്ത്നാത്വാ പ്രത്യൂഷകാലേ സ്നപനവിധിവിധാമാഹൃതം ഗാംഗതോയം 
പൂജാര്ഥം വാ കദാചിദ്ബഹുതരുഗഹനാത് ഖണ്ഡബില്വൈകപത്രം |
നാനീതാ പദ്മമാലാ സരസി വികസിതാ ഗന്ധപുഷ്പേ ത്വദര്ഥം 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൮|| 

ദുഗ്ധൈര്മധ്വാജ്യയുക്തൈര്ഘടശതസഹിതൈഃ സ്നാപിതം നൈവ ലിംഗം 
നോ ലിപ്തം ചന്ദനാദ്യൈഃ കനകവിരചിതൈഃ പൂജിതം ന പ്രസൂനൈഃ | 
ധൂപൈഃ കര്പൂരദീപൈര്വിവിധരസയുതൈര്നൈവ ഭക്ഷ്യോപഹാരൈഃ 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ || ൯|| 

നഗ്നോ നിഃസംഗശുദ്ധസ്ത്രിഗുണവിരഹിതോ ധ്വസ്തമോഹാന്ധകാരോ 
നാസാഗ്രേ ന്യസ്തദൃഷ്ടിര്വിഹരഭവഗുണൈര്നൈവ ദൃഷ്ടം കദാചിത് | 
ഉന്മത്താവസ്ഥയാ ത്വാം വിഗതകലിമലം ശങ്കരം ന സ്മരാമി 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൧൦|| 

ധ്യാനം ചിത്തേ ശിവാഖ്യം പ്രചുരതരധനം നൈവ ദത്തം ദ്വിജേഭ്യോ 
ഹവ്യം തേ ലക്ഷസംഖ്യം ഹുതവഹവദനേ നാര്പിതം ബീജമന്ത്രൈഃ | 
നോ ജപ്തം ഗാംഗതീരേ വ്രതപരിചരണൈ രുദ്രജപ്യൈര്ന വേദൈഃ 
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൧൧|| 

സ്ഥിത്വാ സ്ഥാനേ സരോജേ പ്രണവമയമരുത്കുംഭകേ സൂക്ഷ്മമാര്ഗേ 
ശാന്തേ സ്വാന്തേ പ്രലീനേ പ്രകടിതഗഹനേ ജ്യോതിരൂപേ പരാഖ്യേ | 
ലിംഗം തത്ബ്രഹ്മവാച്യം സകലമഭിമതം നൈവ ദൃഷ്ടം കദാചിത്
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോഃ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൧൨|| 

ആയുര്നശ്യതി പശ്യതോ പ്രതിദിനം യാതി ക്ഷയം യൗവനം 
പ്രത്യായാന്തി ഗതാഃ പുനര്ന ദിവസാഃ കാലോ ജഗദ്ഭക്ഷകഃ | 
ലക്ഷീസ്തോയതരംഗഭംഗചപലാ വിദ്യുച്ചലം ജീവനം 
തസ്മാന്മാം ശരണാഗതം ശരണദ ത്വം രക്ഷ രക്ഷാധുനാ ||൧൩|| 

ചന്ദ്രോദ്ഭാസിതശേഖരേ സ്മരഹരേ ഗംഗാധരേ ശങ്കരേ
സപൈര്ഭൂഷിതകണ്ഠകര്ണവിവരേ നേത്രോത്ഥവൈശ്വാനരേ 
ദന്തിത്വക്കതിസുന്ദരാംബരധരേ ത്രൈലോക്യസാരേ ഹരേ 
മോക്ഷാര്ഥം കുരു ചിത്തവൃത്തിമമലാമന്യൈസ്തു കിം കര്മഭിഃ ||൧൪|| 

കിം ദാനേന ധനേന വാജികരിഭിഃ പ്രാപ്തേന രാജ്യേന കിം
കിം വാ പുത്രകളത്രമിത്രപശുഭിര്ദേഹേന ഗേഹേന കിം | 
ജ്ഞാത്വൈതത്ക്ഷണഭംഗുരം സപദി രേ ത്യാജ്യം മനോ ദൂരതഃ 
സ്വാത്മാര്ഥം ഗുരുവാക്യതോ ഭജ ഭജ ശ്രീപാര്വതീവല്ലഭം ||൧൫|| 

കരചരണകൃതം വാക്കായജം കര്മജം വാ 
ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാഽപരാധം | 
വിഹിതമവിഹിതം വാ സര്വമേതത്ക്ഷമസ്വ 
ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ||൧൬|| 

ഗാത്രം ഭസ്മസിതം സ്മിതം ച ഹസിതം ഹസ്തേ കപാലം സിതം
ഖട്വാംഗം ച സിതം സിതശ്ച വൃഷഭഃ കര്ണേ സിതേ കുണ്ഡലേ |
ഗംഗാഫേനസിതം ജടാവലയകം ചന്ദ്രഃ സിതോ മൂര്ധനി 
സോഽയം സര്വസിതോ ദദാതു വിഭവം പാപക്ഷയം ശങ്കരഃ ||൧൭|| 

ഇത്യപരാധഭഞ്ജനസ്തോത്രം സമാപ്തം ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram