logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

ശിവമാനസ പൂജാ - Shivamanasa Puja

Shivamanasa Puja


ഓം പ്രത്യക്പ്രവണധീവൃത്യാ ഹൃദ്ഗൃഹാന്തഃപ്രവേശനം | 
മണ്ഡപാന്തഃ പ്രവേശോഽയം പൂജാര്ഥം തവ ശങ്കര ||൧|| 

 

ഗുരുവാക്യേഷു വിശ്വാസഃ സ്ഥിതിരാസനസംസ്ഥിതിഃ |
സര്വസങ്കല്പസന്ത്യാഗഃ സങ്കല്പസ്തവ പൂജനേ ||൨|| 

 

സര്വാധാരസ്ത്വമേവേതി നിശ്ചയഃ പീഠപൂജനം | 
ധ്യാനധ്യാതൃധ്യേയബാധോ ധ്യാനമാനന്ദകാരണം ||൩|| 

 

ദൃശ്യപ്രമാര്ജനം ചിത്താന്നിര്മാല്യസ്യ വിസര്ജനം | 
അഹം ബ്രഹ്മേത്യഖണ്ഡാ യാ വൃത്തിര്ധാരാഭിഷേചനം ||൪|| 

 

പൃഥിവ്യാത്മകതാ ദൃഷ്ടിസ്തവ ഗന്ധസമര്പ്പണം | 
ബോധോപശമവൈരാഗ്യം ത്രിദളം ബില്വമര്പ്പയേ ||൫||| 

 

ആകാശാത്മകതാബോധഃ കുസുമാര്പ്പണമീശ്വര | 
ജഗദാകാശപുഷ്പാഭമിതി പദ്മം സമര്പ്പയേ ||൬|| 

 

വായുതേജോമയത്വം തേ ധൂപദീപാവനുത്തമൗ | 
ദൃശ്യാസംഭവബോധേന നിജാനന്ദേന തൃപ്തതാ ||൭|| 

 

സര്വതഃ പ്രീതിജനകം നൈവേദ്യം വിനിവേദയേ | 
ജലാത്മകത്വബുദ്ധിസ്തു പീയൂഷം തേഽര്പ്പയേ പിബ ||൮|| 

 

കര്ത്തവ്യേഷ്വപ്രസക്തിസ്തു ഹസ്തപ്രക്ഷാളനം തവ ||൯|| 

 

ദുര്വാസനാപരിത്യാഗസ്താംബൂലസ്യ സമര്പ്പണം | 
വാചാം വിസര്ജനം ദേവ ദക്ഷിണാ ശ്രുതിസമ്മതാ ||൧൦|| 

 

ഫലാഭിസന്ധിരാഹിത്യം ഫലാര്പ്പണമനുത്തമം | 
അഹമേവ പരം ബ്രഹ്മ സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണം ||൧൧|| 

 

ഏവം നിദിധ്യാസവാക്യം സ്തുതിഃ പ്രിയകരീ തവ | 
നാമരൂപാണി ന ത്വത്തോ ഭിന്നാനീതി മതിസ്തു യാ ||൧൨|| 

 

തവ പുഷ്പാഞ്ജലിഃ ശംഭോ സര്വത്രോത്കീര്ണപുഷ്പകഃ | 
സ്വപ്രകാശാത്മബുദ്ധിസ്തു മഹാനീരാജനം തവ ||൧൩|| 

 

പ്രാദക്ഷിണ്യം സര്വതസ്തേ വ്യാപ്തിബുദ്ധിഃ സ്മൃതം ശിവ |
ത്വമേവാഹമിതി സ്ഥിത്യാ ലീനതാ പ്രണതിസ്തവ ||൧൪|| 

 

ശുദ്ധസത്ത്വസ്യാഭിവൃദ്ധിശ്ഛത്രം താപാപനോദനം | 
രജസ്തമസ്തിരസ്കാരശ്ചാമരാന്ദോളനേ തവ ||൧൫|| 

 

നിജാനന്ദപരാഘൂര്ണദോളനാന്ദോളനേ വസ | 
ധന്യോഽഹം കൃതകൃത്യോഽഹമിതി ഗാനം തവ പ്രിയം ||൧൬|| 

 

നിരങ്കുശം മഹാതൃപ്ത്യാ നര്ത്തനം തേ മുദേ ശിവ | 
നാനാവിധൈഃ ശബ്ദജാലൈര്ജൃംഭണം വാദ്യമുത്തമം ||൧൭|| 

 

ശബ്ദാതിഗത്വബുദ്ധിസ്തു കല്യാണമിതി ഡിണ്ഡിമഃ |
വേഗവത്തരഗന്താഽസൗ മനോഽശ്വസ്തേ സമര്പ്പിതഃ ||൧൮|| 

 

അഹംഭാവമഹാമത്തഗജേന്ദ്രോ ഭൂരിലക്ഷണഃ | 
തത്ര ദേഹാദ്യനാരോപനിഷ്ഠാ ദൃഢതരോഽങ്കുശഃ ||൧൯|| 

 

അദ്വൈതബോധദുര്ഗ്ഗോഽയം യത്ര ശത്രുര്ന കശ്ചന | 
ജനതാരാമവിസ്താരോ രമസ്വാത്ര യഥാസുഖം ||൨൦|| 

 

കല്പനാസംപരിത്യാഗോ മഹാരാജ്യം സമര്പ്പയേ | 
ഭോക്തൃത്വാധ്യാസരാഹിത്യം വരം ദേഹി സഹസ്രധാ ||൨൧|| 

 

അഖണ്ഡാ തവ പൂജേയം സദാ ഭവതു സര്വദാ | 
ആത്മത്വാത്തവ മേ സര്വപൂജൈവാസ്തി ന ചാന്യഥാ ||൨൨|| 

 

ഇമാം പൂജാം പ്രതിദിനം യഃ പഠേദ്യത്രകുത്രചിത് | 
സദ്യഃ ശിവമയോ ഭൂത്വാ മുക്തശ്ചരതി ഭൂതലേ ||൨൩|| 

 

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യശ്രീമത്കൃഷ്ണാനന്ദസരസ്വതീവിരചിതാ ശിവമാനസപൂജാ സമാപ്താ ||

Related Content

Shiva Maanasa Pooja

Shivamanasa Puja - Romanized script

शिवमानस पूजा - Shivamanasa Puja

शिवमानस पूजा - Shivamanasa Puja

শিৱমানস পূজা - Shivamanasa Puja