logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

ഹരിഹര സ്തോത്രം - Harihara Stotram

Harihara Stotram


ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷാഖ്യചതുര്വര്ഗപ്രദായിനൗ | 
വന്ദേ ഹരിഹരൗ ദേവൗ ത്രൈലോക്യപരിപായിനൗ ||൧|| 

 

ഏകമൂര്ത്തീ ദ്വിധാ ഭിന്നൗ സംസാരാര്ണവതാരകൗ | 
വന്ദേഽഹം കാമദൗ ദേവൗ സതതം ശിവകേശവൗ ||൨|| 

 

ദയാമയൗ ദീനദരിദ്രതാപഹൗ മഹൗജസൗ മാന്യതമൗ സദാ സമൗ | 
ഉദാരലീലാലലിതൗ സിതാസിതൗ നമാമി നിത്യം ശിവകേശവാവഹം ||൩|| 

 

അനന്തമാഹാത്മ്യനിധീ വിധിസ്തുതൗ ശ്രിയാ യുതൗ ലോകവിധാനകാരിണൗ | 
സുരാസുരാധീശനുതൗ നുതൗ ജഗത്പതീ വിധത്താം ശിവകേശവൗ ശിവം ||൪|| 

 

ജഗത്രയീപാലനനാശകാരകൗ പ്രസന്നഹാസൗ വിലസത്സദാനനൗ | 
മഹാബലൗ മഞ്ജുളമൂര്ത്തിധാരിണൗ ശിവം വിധത്താം ശിവകേശവൗ സദാ ||൫|| 

 

മഹസ്വിനൗ മോദകരൗ പരൗ വരൗ മുനീശ്വരൈഃ സേവിതപാദപങ്കജൗ | 
അജൗ സുജാതൗ ജഗദീശ്വരൗ സദാ ശിവം വിധത്താം ശിവകേശവൗ മമ ||൬|| 

 

നമോ‍ഽസ്തു നിത്യം ശിവകേശവാഭ്യാം സ്വഭക്തസംരക്ഷണതത്പരാഭ്യാം |
ദേവേശ്വരാഭ്യാം കരുണാകരാഭ്യാം ലോകത്രയീനിര്മിതികാരണാഭ്യാം ||൭|| 

 

സലീലശീലൗ മഹനീയമൂര്ത്തീ ദയാകരൗ മഞ്ജുളസച്ചരിത്രൗ | 
മഹോദയൗ വിശ്വവിനോദഹേതൂ നമാമി ദേവൗ ശിവകേശവൗ തൗ ||൮|| 

 

ത്രിശൂലപാണിം വരചക്രപാണിം പീതാംബരം സ്പഷ്ടദിഗംബരം ച | 
ചതുര്ഭുജം വാ ദശബാഹുയുക്തം ഹരിം ഹരം വാ പ്രണമാമി നിത്യം ||൯|| 

 

കപാലമാലാലലിതം ശിവം ച സദ്വൈജയന്തീസ്രഗുദാരശോഭം | 
വിഷ്ണും ച നിത്യം പ്രണിപത്യ യാചേ ഭവത്പദാംഭോരുഹയോഃ സ്മൃതിഃ സ്താത് ||൧൦|| 

 

ശിവ ത്വമേവാഽസി ഹരിസ്വരൂപോ ഹരേ ത്വമേവാഽസി ശിവസ്വരൂപഃ | 
ഭ്രാന്ത്യാ ജനാസ്ത്വാം ദ്വിവിധസ്വരൂപം പശ്യന്തി മൂഢാ നനു നാശഹേതോഃ ||൧൧|| 

 

ഹരേ ജനാ യേ ശിവരൂപിണം ത്വാം ത്വദ്രൂപമീശം കലയന്തി നിത്യം | 
തേ ഭാഗ്യവന്തഃ പുരുഷാഃ കദാഽപി ന യാന്തി ഭാസ്വത്തനയസ്യ ഗേഹം ||൧൨|| 

 

ശംഭോ ജനാ യേ ഹരിരൂപിണം ത്വാം ഭവത്സ്വരൂപം കമലാലയേശം | 
പശ്യന്തി ഭക്ത്യാ ഖലു തേ മഹാന്തൗ യമസ്യ നോ യാന്തി പുരം കദാചിത് ||൧൩|| 

 

ശിവേ ഹരൗ ഭേദധിയാഽഽധിയുക്താ മുക്തിം ലഭന്തേ ന ജനാ ദുരാപാം | 
ഭുക്തിം ച നൈവേഹ പരന്തു ദുഃഖം സംസാരകൂപേ പതിതാഃ പ്രയാന്തി ||

 

ഹരേ ഹരൗ ഭേദദൃശോ ഭുശം വൈ സംസാരസിന്ധൗ പതിതാഃ സതാപാഃ | 
പാപാശയാ മോഹമയാന്ധകാരേ ഭ്രാന്താ മഹാദുഃഖഭരം ലഭന്തേ ||൧൫|| 

 

സന്തോ ലസന്തഃ സുതരാം ഹരൗ ച ഹരേ ച നിത്യം ബഹുഭക്തിമന്തഃ | 
അന്തര്മഹാന്തൗ ശിവകേശവൗ തൗ ധ്യായന്ത ഉച്ചൈര്മുദമാപ്നുവന്തി ||൧൬|| 

 

ഹരൗ ഹരേ ചൈക്യമുദാരശീലാഃ  പശ്യന്തി ശശ്വത്സുഖദായിലീലാഃ | 
തേ ഭുക്തിമുക്തീ സമവാപ്യ നൂനം സുഖം ദുരാപം സുതരാം ലഭന്തേ ||൧൭|| 

 

ശിവേ ശിവേശേഽപി ച കേശവേ ച പദ്മാപതൗ ദേവവരേ മഹാന്തഃ |
ഭേദം ന പശ്യന്തി പരന്തു സന്തസ്തയോരഭേദം കലയന്തി സത്യം ||൧൮|| 

 

രമാപതിം വാ ഗിരിജാപതിം വാ വിശ്വേശ്വരം വാ ജഗദീശ്വരം വാ | 
പിനാകപാണിം ഖലു ശാര്ങ്ഗപാണിം ഹരി ഹരം വാ പ്രണമാമി നിത്യം ||൧൯|| 

 

സുരേശ്വരം വാ പരമേശ്വരം വാ വൈകുണ്ഠലോകസ്ഥിതമച്യുതം വാ | 
കൈലാസശൈലസ്ഥിതമീശ്വരം വാ വിഷ്ണും ച ശംഭും ച നമാമി നിത്യം ||൨൦|| 

 

ഹരിര്ദയാര്ദ്രാശയതാം പ്രയാതോ ഹരോ ദയാലൂത്തമഭാവമാപ്തഃ | 
അനേകദിവ്യാസ്ത്രധരഃ പരേശഃ പായാദജസ്രം കൃപയാ നതം മാം || ൨൧|| 

 

ശേഷോഽസ്തി യസ്യാഽഽഭരണത്വമാപ്തോ യദ്ദാ സുശയ്യാത്വമിതഃ സദൈവ | 
ദേവഃ സ കോഽപീഹ ഹരിര്ഹരോ വാ കരോതു മേ മഞ്ജുളമംഗളം ദ്രാക് ||൨൨|| 

 

ഹരിം ഹരം ചാപി ഭജന്തി ഭക്ത്യാ വിഭേദബുദ്ധിം പ്രവിഹായ നൂനം | 
സിദ്ധാ മഹാന്തോ മുനയോ മഹേച്ഛാഃ സ്വച്ഛാശയാ നാരദപര്വതാദ്യാഃ ||൨൩|| 

 

സനത്കുമാരാദയ ഉന്നതേച്ഛാ മോഹേന ഹീനാ മുനയോ മഹാന്തഃ | 
സ്വാന്തഃ സ്ഥിതം ശങ്കരമച്യുതം ച ഭേദം പരിത്യജ്യ സദാ ഭജന്തേ ||൨൪|| 

 

ശിഷ്ടാ വസിഷ്ഠാദയ ആത്മനിഷ്ഠാഃ ശ്രേഷ്ഠാഃ സ്വധര്മാവനകര്മചിത്താഃ | 
ഹൃത്താപഹാരം മലഹീനചിത്താ ഹരി ഹരം ചൈകതയാ ഭജന്തേ ||൨൫|| 

 

അന്യേ മഹാത്മാന ഉദാരശീലാ ഭൃഗ്വാദയോ യേ പരമര്ഷയസ്തേ | 
പശ്യന്തി ചൈക്യം ഹരിശര്വയോഃ ശ്രീസംയുക്തയോരത്ര ന സംശയോഽസ്തി ||൨൬|| 

 

ഇന്ദ്രാദയോ ദേവവരാ ഉദാരാ ത്രൈലോക്യസംരക്ഷണദത്തചിത്താഃ | 
ഹരിം ഹരം ചൈകസ്വരൂപമേവ പശ്യന്തി ഭക്ത്യാ ച ഭജന്തി നൂനം ||൨൭|| 

 

സര്വേഷു വേദേഷു ഖലു പ്രസിദ്ധവൈകുണ്ഠകൈലാസഗയോഃ സുധാമ്നോഃ | 
മുകുന്ദബാലേന്ദുവതംസയോഃ സച്ചരിത്രയോരീശ്വരയോരഭേദഃ ||൨൮||

 

സര്വാണി ശസ്ത്രാണി വദന്തി നൂനം ഹരേര്ഹരസ്യൈക്യമുദാരമൂര്ത്തേഃ | 
നാസ്ത്യത്ര സന്ദേഹലവോഽപി സത്യം നിത്യം ജനാ ധര്മധനാ ഗദന്തി ||൨൯|| 

 

സര്വൈഃ പുരാണൈരിദമേവ സൂക്തം യദ്വിഷ്ണുശംഭ്വോര്മഹനീയമൂര്ത്യോഃ | 
ഐക്യം സദൈവാഽസ്തി ന ഭേദലേശോഽപ്യസ്തീഹ ചിന്ത്യം സുജനൈസ്തദേവം |൩൦|| 

 

ഭേദം പ്രപശ്യന്തി നരാധമാ യേ വിഷ്ണൗ ച ശംഭൗ ച ദയാനിധാനേ | 
തേ യാന്തി പാപാഃ പരിതാപയുക്താ ഘോരം വിശാലം നിരയസ്യ വാസം ||൩൧||

 

ഭൂതാധിപം വാ വിബുധാധിപം വാ രമേശ്വരം വാ പരമേശ്വരം വാ | 
പീതാംബരം വാ ഹരിദംബരം വാ ഹരിം ഹരം വാ പുരുഷാ ഭജധ്വം ||൩൨|| 

 

മഹസ്വിവര്യം കമനീയദേഹമുദാരസാരം സുഖദായിചേഷ്ടം | 
സര്വേഷ്ടദേവം ദുരിതാപഹാരം വിഷ്ണും ശിവം വാ സതതം ഭജധ്വം ||൩൩|| 

 

ശിവസ്യ വിഷ്ണോശ്ച വിഭാത്യഭേദോ  വ്യാസാദയോഽപീഹ മഹര്ഷയസ്തേ | 
സര്വജ്ഞഭാവം ദധതോ നിതാന്തം വദന്തി വദന്തി ചൈവം കലയന്തി സന്തഃ ||൩൪|| 

 

മഹാശയാ ധര്മവിധാനദക്ഷാ രക്ഷാപരാ നിര്ജിതമാനസാ യേ | 
തേഽപീഹ വിജ്ഞാഃ സമദര്ശിനോ വൈ ശിവസ്യ വിഷ്ണോഃ കലയന്ത്യഭേദം ||൩൫|| 

 

ഹരിരേവ ഹരോ ഹര ഏവ ഹരിര്നഹി ഭേദലബോഽപി തയോഃ പ്രഥിതഃ | 
ഇതി സിദ്ധമുനീശയതീശവരാ നിഗദന്തി സദാ വിമദാഃ സുജനാഃ ||൩൬|| 

 

ഹര ഏവ ഹരിര്ഹരിരേവ ഹരോ ഹരിണാ ച ഹരേണ ച വിശ്വമിദം | 
പ്രവിനിര്മിതമേതദവേഹി സദാ വിമദോ ഭവ തൗ ഭജ ഭാവയുതഃ ||൩൭|| 

 

ഹരിരേവ ബഭൂവ ഹരഃ പരമോ ഹര ഏവ ബഭൂവ ഹരിഃ പരമഃ | 
ഹരിതാ ഹരതാ ച തഥാ മിലിതാ രചയത്യഖിലം ഖലു വിശ്വമിദം ||൩൮|| 

 

വൃഷധ്വജം വാ ഗരുഢധ്വജം വാ ഗിരീശ്വരം വാ ഭുവനേശ്വരം വാ | 
പതിം പശൂനാമഥവാ യദൂനാം കൃഷ്ണം ശിവം വാ വിബുധാ ഭജന്തേ ||൩൯|| 

 

ഭീമാകൃതിം വാ രുചിരാകൃതിം വാ ത്രിലോചനം വാ സമലോചനം വാ | 
ഉമാപതിം വാഽഥ രമാപതിം വാ ഹരിം ഹരം വാ മുനയോ ഭജന്തേ ||൪൦|| 

 

ഹരിഃ സ്വയം വൈ ഹരതാം പ്രയാതോ ഹരസ്തു സാക്ഷാദ്ധരിഭാവമാപ്തഃ | 
ഹരിര്ഹരശ്ചാപി ജഗജ്ജനാനാമുപാസ്യദേവൗ സ്ത ഇതി പ്രസിദ്ധിഃ ||൪൧|| 

 

ഹരിര്ഹി സാക്ഷാത് ഹര ഏവ സിദ്ധോ ഹരോ ഹി സാക്ഷാദ്ധരിരേവ ചാസ്തേ | 
ഹരിര്ഹരശ്ച സ്വയമേവ ചൈകോ ദ്വിരൂപതാം കാര്യവശാത് പ്രബാതഃ ||൪൨||

 

ഹരിര്ജഗത്പാലനകൃത്പ്രസിദ്ധോ ഹരോ ജഗന്നാശകരഃ പരാത്മാ | 
സ്വരൂപമാത്രേണ ഭിദാമവാപ്തൗ ദ്വാവേകരൂപൗ  സ്ത ഇമൗ സുരേശൗ ||൪൩|| 

 

ദയാനിധാനം വിലസദ്വിധാനം ദേവപ്രധാനം നനു സാവധാനം | 
സാനന്ദസന്മാനസഭാസമാനം ദേവം ശിവം വാ ഭജ കേശവം വാ ||൪൪|| 

 

ശ്രീകൗസ്തുഭാഭരണമിന്ദുകലാവതംസം കാളീവിലാസിനമഥോ കമലാവിലാസം | 
ദേവം മുരാരിമഥ വാ ത്രിപുരാരിമീശം ഭേദം വിഹായ ഭജ ഭോ ഭജ ഭൂരിഭക്ത്യാ ||൪൫||

 

വിഷ്ണുഃ സാക്ഷാച്ഛംഭുരേവ പ്രസിദ്ധഃ ശംഭുഃ സാക്ഷാദ്വിഷ്ണുരേവാസ്തി നൂനം | 
നാസ്തി സ്വല്പോഽപീഹ ഭേദാവകാശഃ സിദ്ധാന്തോഽയം സജ്ജനാനാം സമുക്തഃ ||൪൬|| 

 

ശംഭുര്വിഷ്ണുശ്ചൈകരൂപോ ദ്വിമൂര്ത്തിഃ സത്യം സത്യം ഗദ്യതേ നിശ്ചിതം സത് | 
അസ്മിന്മിഥ്യാ സംശയം കുര്വതേ യേ പാപാചാരാസ്തേ നരാ രാക്ഷസാഖ്യാഃ ||൪൭|| 

 

വിഷ്ണൗ ശംഭൗ നാസ്തി ഭേദാവഭാസഃ സംഖ്യാവന്തഃ സന്ത ഏവം വദന്തി | 
അന്തഃ കിഞ്ചിത്സംവിചിന്ത്യ സ്വയം ദ്രാക് ഭേദം ത്യക്ത്വാ തൗ ഭജസ്വ പ്രകാമം ||൪൮|| 

 

വിഷ്ണോര്ഭക്താഃ ശംഭുവിദ്വേഷസക്താഃ ശംഭോര്ഭക്താ വിഷ്ണുവിദ്വേഷിണോ യേ | 
കാമക്രോധാന്ധാഃ സുമന്ദാഃ സനിന്ദാ വിന്ദന്തി ദ്രാക് തേ നരാ ദുഃഖജാലം ||൪൯|| 

 

വിഷ്ണൗ ശംഭൗ ഭേദബുദ്ധിം വിഹായ ഭക്ത്യാ യുക്താഃ സജ്ജനാ യേ ഭജന്തേ | 
തേഷാം ഭാഗ്യം വക്തുമീശോ ഗുരുര്നോ സത്യം സത്യം വച്മ്യഹം വിദ്ധി തത്വം ||൫൦|| 

 

ഹരേര്വിരോധീ ച ഹരസ്യ ഭക്തോ ഹരസ്യ വൈരീ ച ഹരേശ്ച ഭക്തഃ | 
സാക്ഷാദസൗ രാക്ഷസ ഏവ നൂനം നാസ്ത്യത്ര സന്ദേഹലവോഽപി സത്യം ||൫൧||

 

ശിവം ച വിഷ്ണും ച വിഭിന്നദേഹം പശയന്തി യേ മൂഢധിയോഽതിനീചാഃ | 
തേ കിം സുസദ്ഭിഃ സുതരാം മഹദ്ഭിഃ സംഭാഷണീയാഃ പുരുഷാ ഭവന്തി ||൫൨|| 

 

അനേകരൂപം വിദിതൈകരൂപം മഹാന്തമുച്ചൈരതിശാന്തചിത്തം | 
ദാന്തം നിതാന്തം ശുഭദം സുകാന്തം വിഷ്ണും ശിവം വാ ഭജ ഭൂരിഭക്ത്യാ ||൫൩|| 

 

ഹരേ മുരാരേ ഹര ഹേ പുരാരേ വിഷ്ണോ ദയാളോ ശിവ ഹേ കൃപാലോ | 
ദീനം ജനം സര്വഗുണൈര്വിഹീനം മാം ഭക്തമാര്ത്തം പരിപാഹി നിത്യം ||൫൪|| 

 

ഹേ ഹേ വിഷ്ണോ ശംഭുരൂപസ്ത്വമേവ ഹേ ഹേ ശംഭോ വിഷ്ണുരൂപസ്ത്വമേവ | 
സത്യം സര്വേ സന്ത ഏവം വദന്തഃ സംസാരബ്ധിം ഹ്യഞ്ജസാ സന്തരന്തി ||൫൫|| 

 

വിഷ്ണുഃ ശംഭുഃ ശംഭുരേവാസ്തി വിഷ്ണുഃ ശംഭുര്വിഷ്ണുര്വിഷ്ണുരേവാസ്തി ശംഭുഃ | 
ശംഭൗ വിഷ്ണൗ ചൈകരൂപത്വമിഷ്ടം ശിഷ്ടാ ഏവം സര്വദാ സഞ്ജപന്തി ||൫൬|| 

 

ദൈവീ സംപദ്വിദ്യതേ യസ്യ പുംസഃ ശ്രീമാന് സോഽയം സര്വദാ ഭക്തിയുക്തഃ | 
ശംഭും വിഷ്ണും ചൈകരൂപം ദ്വിദേഹം ഭേദം ത്യക്ത്വാ സംഭജന്മോക്ഷമേതി ||൫൭|| 

 

യേഷാം പുംസാമാസുരീ സംപദാസ്തേ മൃത്യോര്ഗ്രാസാഃ കാമലോഭാഭിഭൂതാഃ | 
ക്രോധേനാന്ധാ ബന്ധയുക്താ ജനാസ്തേ ശംഭും വിഷ്ണും ഭേദബുദ്ധ്യാ ഭജന്തേ ||൫൮|| 

 

കല്യാണകാരം സുഖദപ്രകാരം വിനിര്വികാരം വിഹിതോപകാരം | 
സ്വാകാരമീശം ന കൃതാപകാരം ശിവം ഭജധ്വം കില കേശവം ച ||൫൯|| 

 

സച്ചിത്സ്വരൂപം കരുണാസുകൂപം ഗീര്വണഭൂപം വരധര്മയൂപം | 
സംസാരസാരം സുരുചിപ്രസാരം ദേവം ഹരിം വാ ഭജ ഭോ ഹരം വാ ||൬൦|| 

 

ആനന്ദസിന്ധും പരദീനബന്ധും മോഹാന്ധകാരസ്യ നികാരഹേതും | 
സദ്ധര്മസേതും രിപുധൂമകേതും ഭജസ്വ വിഷ്ണും ശിവമേകബുദ്ധ്യാ ||൬൧|| 

 

വേദാന്തസിദ്ധാന്തമയം ദബാളും സത്സാംഖ്യശാസ്ത്രപ്രതിപാദ്യമാനം | 
ന്യായപ്രസിദ്ധം സുതരാം സമിദ്ധം ഭജസ്വ വിഷ്ണും ശിവമേകബുദ്ധ്യാ ||൬൨||

 

പാപാപഹാരം രുചിരപ്രചാരം കൃതോപകാരം വിലസദ്വിഹാരം | 
സദ്ധര്മധാരം കമനീയദാരം സാരം ഹരിം വാ ഭജ ഭോ ഹരം വാ ||൬൩|| 

 

ഹരൗ ഭേദമവേക്ഷമാണഃ പ്രാണീ നിതാന്തം ഖലു താന്തചേതാഃ | 
പ്രേതാധിപസ്യൈതി പുരം ദുരന്തം ദുഃഖം ച തത്ര പ്രഥിതം പ്രയാതി ||൬൪||

 

ഭോ ഭോ ജനാ ജ്ഞാനധനാ മനാഗപ്യര്ച്യേ ഹരൗ ചാപി ഹരേ ച നൂനം | 
ഭേദം പരിത്യജ്യ മനോ നിരുധ്യ സുഖം ഭവന്തഃ ഖലു തൗ ഭജന്തു ||൬൫|| 

 

ആനന്ദസന്മന്ദിരമിന്ദുകാന്തം ശാന്തം നിതാന്തം ഭുവനാനി പാന്തം | 
ഭാന്തം സുദാന്തം വിഹിതാസുരാന്തം ദേവം ശിവം വാ ഭജ കേശവം വാ ||൬൬|| 

 

ഹേ ഹേ ഹരേ കൃഷ്ണ ജനാര്ദനേശ ശംഭോ ശശാങ്കാഭരണാധിദേവ | 
നാരായണ ശ്രീശ ജഗത്സ്വരൂപ മാം പാഹി നിത്യം ശരണം പ്രപന്നം ||൬൭|| 

 

വിഷ്ണോ ദശലോഽച്യുത ശാര്ങ്ഗപാണേ ഭൂതേശ ശംഭോ ശിവ ശര്വ നാഥ | 
മുകുന്ദ ഗോവിന്ദ രമാധിപേശ മാം പാഹി നിത്യം ശരണം പ്രപന്നം ||൬൮||

 

കല്യാണകാരിന് കമലാപതേ ഹേ ഗൗരീപതേ ഭീമ ഭവേശ ശര്വ | 
ഗിരീശ ഗൗരീപ്രിയ ശൂലപാണേ മാം പാഹി നിത്യം ശരണം പ്രപന്നം ||൬൯|| 

 

ഹേ ശര്വ ഹേ ശങ്കര ഹേ പുരാരേ ഹേ ഹേ കേശവ ഹേ കൠഷ്ണ ഹേ മുരാരേ | 
ഹേ ദീനബന്ധോ കരുണൈകസിന്ധോ മാം പാഹി നിത്യം ശരണം പ്രപന്നം ||൭൦|| 

 

ഹേ ചന്ദ്രമൗലേ ഹരിരൂപ ശംഭോ ഹേ ചക്രപാണേ ശിവരൂപ വിഷ്ണോ | 
ഹേ കാമശത്രോ ഖലു കാമതാത മാം പാഹി നിത്യം ഭഗവന്നമസ്തേ ||൭൧|| 

 

സകലലോകപശോകവിനാശിനൗ പരമരമ്യതയാ പ്രവികാശിനൗ | 
അഘസമൂഹവിദാരണകാരിണൗ ഹരിഹരൗ ഭജ മൂഢ ഭിദാം ത്യജ ||൭൨|| 

 

ഹരിഃ സാക്ഷാദ്ധരഃ പ്രോക്തോ ഹരഃ സാക്ഷാദ്ധരിഃ സ്മൠതഃ | 
ഉഭയോരന്തരം നാസ്തി സത്യം സത്യം ന സംശയഃ ||൭൩|| 

 

യോ ഹരൗ ച ഹരേ സാക്ഷാദേകമൂര്ത്തൗ ദ്വിധാ സ്ഥിതേ | 
ഭേദം കരോതി മൂഢാത്മാ സ യാതി നരകം ധ്രുവം ||൭൪|| 

 

യസ്യ ബുദ്ധിര്ഹരൗ ചാപി ഹരേ ഭേദം ച പശ്യതി | 
സ നരാധമതാം യാതോ രോഗീ ഭവതി മാനവഃ ||൭൫|| 

 

യോ ഹരൗ ച ഹരേ ചാപി ഭേദബുദ്ധിം കരോത്യഹോ | 
തസ്മാന്മൂഢതമോ ലോകേ നാന്യഃ കശ്ചന വിദ്യതേ ||൭൬|| 

 

മുക്തിമിച്ഛസി തേത്തര്ഹി ഭേദം ത്യജ ഹരൗ ഹരേ | 
അന്യഥാ ജന്മലക്ഷേഷു മുക്തിഃ ഖലു സുദുര്ലഭാ ||൭൭|| 

 

വിഷ്ണോഃ ശിവസ്യ ചാഭേദജ്ഞാനാന്മുക്തിഃ പ്രജാപതേ | 
ഇതി  സദ്വേദവാക്യാനാം സിദ്ധാന്തഃ പ്രതിപാദിതഃ ||൭൮|| 

 

വിഷ്ണുഃ ശിവഃ ശിവോ വിഷ്ണുരിതി ജ്ഞാനം പ്രശിഷ്യതേ | 
ഏതജ്ജ്ഞാനയുതോ ജ്ഞാനീ നാന്യഥാ ജ്ഞാനമിഷ്യതേ ||൭൯|| 

 

ഹരിര്ഹരോ  ഹരശ്ചപി ഹരിരസ്തീതി ഭാവയന് | 
ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷാണാമധികാരീ ഭവേന്നരഃ ||൮൦|| 

 

ഹരിം ഹരം ഭിന്നരൂപം ഭാവയത്യധമോ നരഃ | 
സ വര്ണസങ്കരോ നൂനം വിജ്ഞേയോ ഭാവിതാത്മഭിഃ ||൮൧|| 

 

ഹരേ ശംഭോ ഹരേ വിഷ്ണോ ശംഭോ ഹര ഹരേ ഹര | 
ഇതി നിത്യം രലന് ജന്തുര്ജീവന്മുക്തോ ഹി ജായതേ ||൮൨|| 

 

ന ഹരിം ച ഹരം ചാപി ഭേദബുദ്ധ്യാ വിലോകയേത് | 
യദീച്ഛേദാത്മനഃ ക്ഷേമ ബുദ്ധിമാന്കുശലോ നരഃ ||൮൩|| 

 

ഹരേ ഹര ദയാളോ മാം പാഹി പാഹി കൃപാം കുരു | 
ഇതി സഞ്ജപനാദേവ മുക്തിഃ പ്രാണൗ പ്രതിഷ്ഠിതാ ||൮൪|| 

 

ഹരിം ഹരം ദ്വിധാ ഭിന്നം വസ്തുതസ്ത്വേകരൂപകം | 
പ്രണമാമി സദാ ഭക്ത്യാ രക്ഷതാം തൗ മഹേശ്വരൗ ||൮൫|| 

 

ഇദം ഹരിഹരസ്തോത്രം സൂക്തം പരമദുര്ലഭം | 
ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷാണാം ദായകം ദിവ്യമുത്തമം ||൮൬|| 

 

ശിവകേശവയോരൈക്യപ്രതിപാദകമീഡിതം | 
പഠേയുഃ കൃതിനഃ ശാന്താ ദാന്താ മോക്ഷാഭിലാഷിണഃ ||൮൭|| 

 

ഏതസ്യ പഠനാത്സര്വാഃ സിദ്ധയോ വശഗാസ്തഥാ  | 
ദേവയോര്വിഷ്ണുശിവയോര്ഭക്തിര്ഭവതി ഭൂതിദാ ||൮൮|| 

 

ധര്മാര്ഥീ ലഭതേ ധര്മമര്ഥാര്ഥീ ചാര്ഥമശ്നുതേ | 
കാമാര്ഥീ ലഭതേ കാമം മോക്ഷാര്ഥീ മോക്ഷമശ്നുതേ ||൮൯|| 

 

ദുര്ഗമേ ഘോരസംഗ്രാമേ കാനനേ വധബന്ധനേ | 
കാരാഗാരേഽസ്യ പഠനാജ്ജായതേ തത്ക്ഷണം സുഖീ ||൯൦|| 

 

വേദേ യഥാ സാമവേദോ വേദാന്തോ ദര്ശനേ യഥാ | 
സ്മൃതൗ മനുസ്മൃതിര്യദ്വത് വര്ണേഷു ബ്രാഹ്മണോ യഥാ ||൯൧|| 

 

യഥാഽഽശ്രമേഷു സന്ന്യാസോ യഥാ ദേവേഷു വാസവഃ | 
യഥാഽശ്വത്ഥഃ പാദപേഷു യഥാ ഗംഗാ നദീഷു ച ||൯൨|| 

 

പുരാണേഷു യഥാ ശ്രേഷ്ഠം മഹാഭാരതമുച്യതേ | 
യഥാ സര്വേഷു ലോകേഷു വൈകുണ്ഠഃ പരമോത്തമഃ ||൯൩||

 

യഥാ തീര്ഥേഷു സര്വേഷു പ്രയാഗഃ ശ്രേഷ്ഠ ഈരിതഃ | 
യഥാ പുരീഷു സര്വാസു വരാ വാരാണസീ മതാ ||൯൪|| 

 

യഥാ ദാനേഷു സര്വേഷു ചാന്നദാനം മഹത്തമം | 
യഥാ സര്വേഷു ധര്മേഷു ചാഹിംസാ പരമാ സ്മൃതാ ||൯൫|| 

 

യഥാ സര്വേഷു സൗഖ്യേഷു ഭോജനം പ്രാഹുരുത്തമം | 
തഥാ സ്തോത്രേഷു സര്വേഷു സ്തോത്രമേതത്പരാത്പരം ||൯൬|| 

 

അന്യാനി യാനി സ്തോത്രാണി താനി സര്വാണി നിശ്ചിതം | 
അസ്യ സ്തോത്രസ്യ നോ യാന്തി ഷോഡശീമപി സത്കലാം ||൯൭|| 

 

ഭൂതപ്രേതപിശാചാദ്യാ ബാലവൃദ്ധഗ്രഹാശ്ച യേ | 
തേ സര്വേ നാശമായാന്തി സ്തോത്രസ്യാസ്യ പ്രഭാവതഃ ||൯൮|| 

 

യത്രാസ്യ പാഠോ ഭവതി സ്തോത്രസ്യ മഹതോ ധ്രുവം | 
തത്ര സാക്ഷാത്സദാ ലക്ഷ്മീര്വസത്യേവ ന സംശയഃ ||൯൯|| 

 

അസ്യ സ്തോത്രസ്യ പാഠേന വിശ്വേശൗ ശിവകേശവൗ | 
സര്വാന്മനോരഥാന്പുംസാം പൂരയേതാം ന സംശയഃ ||൧൦൦|| 

 

പുണ്യം പുണ്യം മഹത്പുണ്യം സ്തോത്രമേതദ്ധി ദുര്ലഭം | 
ഭോ ഭോ മുമുക്ഷവഃ സര്വേ യൂയം പഠത സര്വദാ ||൧൦൧|| 

 

ഇത്യച്യുതാശ്രമസ്വാമിവിരചിതം ശ്രീഹരിഹരാദ്വൈതസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Related Content

Harihara Stotram

Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaach

shivastutiH (langkeshvara virachitaa)

शिवस्तुतिः (लङ्केश्वर विरचिता) - Shivastutih (Langeshvara

शिवस्तुतिः (लङ्केश्वर विरचिता) - Shivastutih (Langkeshvara