logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

ശ്രീശിവസ്തുതി കദംബം - Srishivastuti Kadambam

Srishivastuti Kadambam


ആഹ്ലാദജനകസ്യാദ്യ സാന്നിധ്യാത്തവ ശങ്കര | 
ചന്ദ്രശ്ചന്ദ്രത്വമാപേദേ ജാനേ ചന്ദ്രലസജ്ജട ||൧||

 

കാളകൂടം നിഗൃഹ്യാദാവരക്ഷഃ സകലം ജഗത് | 
കോ വാഽത്ര വിസ്മയഃ ശംഭോ കാലസ്യൈകസ്യ നിഗ്രഹേ ||൨|| 

 

അഭവസ്ത്വം സൂചയിതും ലോകാനാമര്ധനാരീശഃ | 
അര്ധോ വേത്യാമ്നായഃ സ്വാര്ഥപരോ നാര്ഥവാദ ഇതി ||൩|| 

 

ജഡതാവിദലനദീക്ഷിത ജഡതാപഹൃതിം കരോഷി നോ ചേന്മേ | 
ദീക്ഷാഭംഗോ ന ഭവേദ്ദാക്ഷായണ്യാശ്രിതാംഗ കിമു തേന ||൪|| 

 

പശുപതിമവ മാം ശംഭോ പശുപതിരസി ഗിരിശ യസ്മാത്വം | 
ശ്രുതിരപ്യേവം ബ്രുതേ കര്ത്തവ്യാ ഹ്യാത്മരക്ഷേതി ||൫|| 

 

ശീര്ഷോപരി ചന്ദ്രസ്തേ ലോകേ ശാസ്ത്രേ ച വിഖ്യാതഃ |
കണ്ഠോപര്യകളങ്കഃ പൂര്ണഃ കോഽയം നിശാകരോ ബ്രുഹി ||൬|| 

 

കവിത്വവാരശിശരന്നിശേശം ജഡത്വനാഗേന്ദ്രവിഭേദസിംഹം | 
മൃഗത്വഗാബദ്ധകടിപ്രദേശം മഹത്ത്വദം നൗമി നതായ ശംഭും ||൭|| 

 

യദംഘ്രിപാഥോരുഹസേവനേന പ്രയാതി സര്വോത്തമതാം ജഡോഽപി | 
തമംബികാമാനസപദ്മഹംസമുപാശ്രയേ സത്വരചിത്തശുദ്ധയേ ||൮|| 

 

ബഹൂനാം ജനാനാം മനോഽഭീഷ്ടജാതം സുസൂക്ഷ്മം വിതീര്യാശു ഗര്വായസേ ത്വം  | 
മഹേശാന യദ്യസ്തി ശക്തിസ്തവാഹോ മഹന്മന്മനോഽഭീഷ്ടമാശു പ്രയച്ഛ ||൯|| 

 

അപാം പുഷ്പാര്ധസ്യ പ്രതിദിനമഹോ ധാരണവശാത്പ്രഭോ 
കിം നിര്വേദാദ്ധരണിഗതപുഷ്പാലിമധുനാ | 
രസാദ്ധത്സേ ശീര്ഷേ ശശധരകിരീടാഗതനയാസഹായ 
പ്രബ്രൂഹി പ്രണതജനകാരുണ്യഭരിത ||൧൦|| 

 

ബഹോഃ കാലാത്കിം വാ ശിരസി കൃതവാസം തവ വിധും 
വിയോഗം കിം പത്യുര്ഭൃശമസഹമാനാഃ സ്വയമഹോ | 
സമാലിംഗന്ത്യേതാഃ പതിമതിരസാത്പുഷ്പമിഷതഃ 
പ്രഭോ താരാസ്തസ്മാദസി സുമകിരീടസ്ത്വമധുനാ ||൧൧|| 

 

ഭക്താനാം ഹൃദ്രഥാനാം നിജനിജപദവീപ്രാപ്തയേ പാര്വതീശഃ 
കാരുണ്യാപാരവാരാന്നിധിരഗപതിജാസംയുതഃ സംഭ്രമേണ | 
ആരുഹ്യൈകം ഹി ബാഹ്യം രഥമിഹ നിഖിലാംശ്ചാലയന്കിം പുരോക്താന്ഗര്വം 
പക്ഷീശവായ്വോര്ഹരതി കരുണയാ ശീഘ്രനമ്രേഷ്ടദായീ ||൧൨|| 

 

മത്പാപാനാം ബഹൂനാം പരിമിതിരധുനാഽധീശ നാസ്ത്യേവ നൂനം 
ത്വദ്വത്പാപോപശാന്തിപ്രദമിഹ ഭുവനേ നാസ്തി ദൈവം ച സദ്യഃ | 
തസ്മാന്മത്പാപരാശിം ദഹ ദഹ തരസാ ദേഹി ശുദ്ധാം ച ബുദ്ധിം 
സ്രോതഃ ശ്രേഷ്ഠാവതംസ പ്രണതഭയഹര പ്രാണനാഥാഗജായാഃ ||൧൩|| 

 

കാമം സന്തു സുരാഃ സ്വപാദനമനസ്തോത്രാര്ച്ചനാഭിശ്ചിരം 
ദേഹം കര്ശയതേ ജനായ ഫലദാസ്താന്നാശ്രയേ ജാത്വപി | 
യോ ജാത്വപ്യവശാത്സ്വനാമ വദതേ ലോകായ ശീഘ്രേഷ്ടദഃ 
സോഽവ്യാദ്ധേതുവിഹീനപൂര്ണകരുണഃ കാന്തായിതാര്ധഃ ശിവഃ ||൧൪|| 

 

നിത്യാനിത്യവിവേകഭോഗവിരതീ ശാന്ത്യാദിഷട്കം തഥാ 
മോക്ഷേച്ഛാമനപായിനീം വിതര ഭോ ശംഭോ കൃപാവാരിധേ | 
വേദാന്തശ്രവണം തദര്ഥമനനം ധ്യാനം ചിരം ബ്രഹ്മണഃ 
സച്ചിദ്രൂപതനോരഖണ്ഡപരമാനന്ദാത്മനഃ ശങ്കര ||൧൫|| 

 

മന്നീകാശതനും പ്രഗൠഹ്യ കരുണാവാരാന്നിധേ സത്വരം 
ശ്രൃംഗാദ്രൗ വസ മോദതഃ കരുണയാ വ്യാഖ്യാനസിംഹാസനേ | 
കുര്വല്ലോകതതിം സ്വധര്മനിരതാം സൗഖ്യൈരശേഷൈര്വൃതാമ- 
ദ്വൈതാത്മവിബോധപൂര്ണഹൃദയാം ചാതന്വപര്ണാപതേ ||൧൬|| 

 

യത്പദാംബുജസമര്ച്ചനസക്തഃ സക്തിമാശു വിഷയേഷു വിഹായ | 
സച്ചിദാത്മനി വിലീനമനസ്കാഃ സംഭവന്തി തമഹം ശിവമീഡേ ||൧൭|| 

 

രജനീവല്ലഭചൂഡോ രജനീചരസേവ്യപദപദ്മഃ | 
രാകാശശാങ്കധവളോ രാജതി രമണീഗൃഹീതവാമാംഗഃ ||൧൮||

 

കരവാണീതനുഭിസ്തേ കരവാണീശാംഘ്രിസന്നതിം മോദാത് | 
കരവാണീതനുശുദ്ധ്യൈ കരവാണീശ്രീബഹുത്വായ ||൧൯||

 

ഇതി ശ്രീശിവസ്തവകദംബം സംപൂര്ണം ||

Related Content

Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaach

shivastutiH (langkeshvara virachitaa)

Srishiva Suvarnamala Stavah - Romanized script

Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम - Vishvanathanagari Stotram