logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

മൃതസഞ്ജീവന കവചം - Mrutasanjeevana Kavacham

Mrutasanjeevana Kavacham


ഏവമാരാധ്യ ഗൗരീശം ദേവം മൃത്യുഞ്ജയേശ്വരം || 
മൃതസഞ്ജീവനം നാമ്നാ കവചം പ്രജപേത്സദാ ||൧|| 

 

സാരാത്സാരതരം പുണ്യം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം ശുഭം || 
മഹാദേവസ്യ കവചം മൃതസഞ്ജീവനാഭിധം ||൨|| 

 

സമാഹിതമനാ ഭൂത്വാ ശ്രൃണുഷ്വ കവചം ശുഭം || 
ശ്രുത്വൈതദ്ദിവ്യകവചം രഹസ്യം കുരു സര്വദാ ||൩|| 

 

വരാഭയകരോ യജ്വാ സര്വദേവനിഷേവിതഃ || 
മൃത്യുഞ്ജയോ മഹാദേവഃ പ്രാച്യാം മാം പാതു സര്വദാ ||൪|| 

 

ദധാനഃ ശക്തിമഭയാം ത്രിമുഖഃ ഷഡ്ഭുജഃ പ്രഭുഃ || 
സദാശിവോഽഗ്നിരൂപീ മാമാഗ്നേയ്യാം പാതു സര്വദാ ||൫|| 

 

അഷ്ടാദശഭുജോപേതോ ദണ്ഡാഭയകരോ വിഭുഃ || 
യമരൂപീ മഹാദേവോ ദക്ഷിണസ്യാം സദാഽവതു ||൬|| 

 

ഖഡ്ഗാഭയകരോ ധീരോ രക്ഷോഗണനിഷേവിതഃ || 
രക്ഷോരൂപീ മഹേശോ മാം നൈരൃത്യാം സര്വദാഽവതു ||൭|| 

 

പാശാഭയഭുജഃ സര്വരത്നാകരനിഷേവിതഃ || 
വരുണാത്മാ മഹാദേവഃ പശ്ചിമേ മാം സദാഽവതു ||൮|| 

 

ഗദാഭയകരഃ പ്രാണനായകഃ സര്വദാഗതിഃ || 
വായവ്യാം മാരുതാത്മാ മാം ശങ്കരഃ പാതു സര്വദാ ||൯|| 

 

ശംഖാഭയകരസ്ഥോ മാം നായകഃ പരമേശ്വരഃ || 
സര്വാത്മാന്തരദിഗ്ഭാഗേ പാതു മാം ശങ്കരഃ പ്രഭുഃ ||൧൦|| 

 

ശൂലാഭയകരഃ സര്വവിദ്യാനാമധിനായകഃ || 
ഈശാനാത്മാ തഥൈശാന്യാം പാതു മാം പരമേശ്വരഃ ||൧൧|| 

 

ഊര്ധ്വഭാഗേ ബ്രഹ്മരൂപീ വിശ്വാത്മാഽധഃ സദാഽവതു || 
ശിരോ മേ ശങ്കരഃ പാതു ലലാടം ചന്ദ്രശേഖരഃ ||൧൨|| 

 

ഭ്രുമധ്യം സര്വലോകേശസ്ത്രിനേത്രോ ലോചനേഽവതു || 
ഭ്രുയുഗ്മം ഗിരിശഃ പാതു കര്ണ്ണൗ പാതു മഹേശ്വരഃ ||൧൩|| 

 

നാസികാം മേ മഹാദേവ ഓഷ്ഠൗ പാതു വൃഷധ്വജഃ || 
ജിഹ്വാം മേ ദക്ഷിണാമൂര്ത്തിര്ദന്താന്മേ ഗിരിശോഽവതു ||൧൪|| 

 

മൃത്യുഞ്ജയോ മുഖം പാതു കണ്ഠം മേ നാഗഭൂഷണഃ || 
പിനാകീ മത്കരൗ പാതു ത്രിശൂലീ ഹൃദയം മമ ||൧൫|| 

 

പഞ്ചവക്ത്രഃ സ്തനൗ പാതു ഉദരം ജഗദീശ്വരഃ || 
നാഭിം പാതു വിരൂപാക്ഷഃ പാര്ശ്വൗ മേ പാര്വതീപതിഃ ||൧൬|| 

 

കടിദ്വയം ഗിരീശോ മേ പൃഷ്ഠം മേ പ്രമഥാധിപഃ ||
ഗുഹ്യം മഹേശ്വരഃ പാതു മമോരൂ പാതു ഭൈരവഃ ||൧൭|| 

 

ജാനുനീ മേ ജഗദ്ധര്ത്താ ജംഘേ മേ ജഗദംബികാ || 
പാദൗ മേ സതതം പാതു ലോകവന്ദ്യഃ സദാശിവഃ ||൧൮|| 

 

ഗിരീശഃ പാതു മേ ഭാര്യാം ഭവഃ പാതു സുതാന്മമ || 
മൃത്യുഞ്ജയോ മമായുഷ്യം ചിത്തം മേ ഗണനായകഃ ||൧൯|| 

 

സര്വാംഗം മേ സദാ പാതു കാലകാലഃ സദാശിവഃ || 
ഏതത്തേ കവചം പുണ്യം ദേവതാനാം ച ദുര്ലഭം ||൨൦|| 

 

മൃതസഞ്ജീവനം നാമ്നാ മഹാദേവേന കീര്ത്തിതം || 
സഹസ്രാവര്ത്തനം ചാസ്യ പുരശ്ചരണമീരിതം ||൨൧|| 

 

യഃ പഠേച്ഛൃണുയാന്നിത്യം ശ്രാവയേത്സുസമാഹിതഃ || 
സ കാലമൃത്യും നിര്ജ്ജിത്യ സദായുഷ്യം സമശ്നുതേ ||൨൨|| 

 

ഹസ്തേന വാ യദാ സ്പൃഷ്ട്വാ മൃതം സഞ്ജീവയത്യസൗ || 
ആധയോ വ്യാധയസ്തസ്യ ന ഭവന്തി കദാചന ||൨൩|| 

 

കാലമൃത്യുമപി പ്രാപ്തമസൗ ജയതി സര്വദാ || 
അണിമാദിഗുണൈശ്വര്യം ലഭതേ മാനവോത്തമഃ ||൨൪|| 

 

യുദ്ധാരംഭേ പഠിത്വേദമഷ്ടാവിംശതിവാരകം || 
യുദ്ധമധ്യേ സ്ഥിതഃ ശത്രുഃ സദ്യഃ സര്വൈര്ന ദൃശ്യതേ ||൨൫|| 

 

ന ബ്രഹ്മാദീനി ചാസ്ത്രാണി ക്ഷയം കുര്വന്തി തസ്യ വൈ || 
വിജയം ലഭതേ ദേവയുദ്ധമധ്യേഽപി സര്വദാ ||൨൬|| 

 

പ്രാതരുത്ഥായ സതതം യഃ പഠേത്കവചം ശുഭം || 
അക്ഷയ്യം ലഭതേ സൗഖ്യമിഹ ലോകേ പരത്ര ച ||൨൭|| 

 

സര്വവ്യാധിവിനിര്മുക്തഃ സര്വരോഗവിവര്ജ്ജിതഃ || 
അജരാമരണോ ഭൂത്വാ സദാ ഷോഡശവാര്ഷികഃ ||൨൮|| 

 

വിചരത്യഖിലാംല്ലോകാന്പ്രാപ്യ ഭോഗാംശ്ച ദുര്ലഭാന് || 
തസ്മാദിദം മഹാഗോപ്യം കവചം സമുദാഹൃതം ||൨൯|| 

 

മൃതസഞ്ജീവനം നാമ്നാ ദൈവതൈരപി ദുര്ലഭം ||൩൦|| 

ഇതി ശ്രീവസിഷ്ഠപ്രണീതം മൃതസഞ്ജീവനസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Related Content