logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

സന്തതി പ്രദമ് അഭിലാഷ അഷ്ടക സ്തോത്രം - Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

ഏകം ബ്രഹ്മൈവാദ്വിതീയം സമസ്തം സത്യം സത്യം നേഹ നാനാസ്തി കിഞ്ചിത് | 
ഏകോ രുദ്രോ ന ദ്വിതീയോഽവതസ്ഥേ തസ്മാദേകം ത്വാം പ്രപദ്യേ മഹേശം ||൧|| 

ഏകഃ കര്ത്താ ത്വം ഹി സര്വസ്യ ശംഭോ നാനാരൂപേഷ്വേകരൂപോഽപ്യരൂപഃ | 
യദ്വത്പ്രത്യക്പൂര്ണ ഏകോഽപ്യനേകസ്തസ്മാന്നാന്യം ത്വാം വിനേശം പ്രപദ്യേ ||൨|| 

രജ്ജൗ സര്പഃ ശുക്തികായാം ച രൗപ്യം പയഃ പൂരസ്തന്മൃഗാഖ്യേ മരീചൗ | 
യദ്വത്തദ്വദ്വിഷ്വഗേവ പ്രപഞ്ചോ യസ്മിന് ജ്ഞാതേ തം പ്രപദ്യേ മഹേശം ||൩|| 

തോയേ ശൈത്യം ദാഹകത്വം ച വഹ്നൗ താപോ ഭാനൗ ശീതഭാനൗ പ്രസാദഃ | 
പുഷ്പേ ഗന്ധോ ദുഗ്ധമധ്യേ ച സര്പിര്യത്തച്ഛംഭോ ത്വം തതസ്ത്വാം പ്രപദ്യേ  ||൪|| 

ശബ്ദം ഗൃഹ്ണാസ്യശ്രവാസ്ത്വം ഹി ജിഘ്രേരഘ്രാണസ്ത്വം വ്യംഘ്രിരായാസി  ദൂരാത് | 
വ്യക്ഷഃ പശ്യേസ്ത്വം രസജ്ഞോഽന്യജിഹ്വഃ കസ്ത്വാം സമ്യഗ്വേത്ത്യതസ്ത്വാം  പ്രപദ്യേ ||൫|| 

നോ വേദസ്ത്വാമീശ സാക്ഷാദ്വിവേദ നോ വാ വിഷ്ണുര്നോ വിധാതാഽഖിലസ്യ || 
നോ യോഗീന്ദ്രാ നേന്ദ്രമുഖ്യാശ്ച ദേവാ ഭക്തോ വേദ ത്വാമതസ്ത്വാം പ്രപദ്യേ ||൬|| 

നോ തേ ഗോത്രം നേശ ജന്മാപി നാഖ്യാ നോ ത്വാ രൂപം നൈവ ശീലം ന ദേശഃ | 
ഇത്ഥംഭൂതോഽപീശ്വരസ്ത്വം ത്രിലോക്യാ സര്വാന്കാമാന് പൂരയേസ്തദ്ഭജേ ത്വാം || ൭|| 

ത്വത്തഃ സര്വം ത്വം ഹി സര്വം സ്മരാരേ ത്വം ഗൗരീശസ്ത്വം ച  നഗ്നോഽതിശാന്തഃ | 
ത്വം വൈ ശുദ്ധസ്ത്വം യുവാ ത്വം ച ബാലസ്തത്വം യത്കിം നാസ്ത്യതസ്ത്വാം  നതോഽസ്മി |൮||

സ്തുത്വേതി വിപ്രോ നിപപാത ഭൂമൗ സ ദണ്ഡവദ്യാവദതീവ ഹൃഷ്ടഃ | 
താവത്സ താലോഽഖിലവൃദ്ധവൃദ്ധഃ പ്രോവാച ഭൂദേവ വരം വൃണീഹി ||൯|| 

തത ഉത്ഥായ ഹൃഷ്ടാത്മാ മുനിര്വിശ്വാനരഃ കൃതീ | 
പ്രത്യബ്രവീത്കിമജ്ഞാതം സര്വജ്ഞസ്യ തവ പ്രഭോ ||൧൦|| 

സര്വാന്തരാത്മാ ഭഗവാന് സര്വഃ സര്വപ്രദോ ഭഗവാന് | 
യാച്ഞാം പ്രതി നിയുങ്ക്തേ മാം കിമീശോ ദൈന്യകാരിണീം ||൧൧|| 

ഇതി ശ്രുത്വാ വചസ്തസ്യ ദേവോ വിശ്വാനരസ്യ ഹ | 
ശുചേഃ ശുചിവ്രതസ്യാഥ ശുചി സ്മിത്വാഽബ്രവീച്ഛിശുഃ ||൧൨|| 

ബാല ഉവാച|| 

ത്വയാ ശുചേ ശുചിഷ്മത്യാം യോഽഭിലാഷഃ കൃതോ ഹൃദി | 
അചിരേണൈവ കാലേന സ ഭവിഷ്യത്യസംശയം ||൧൩|| 

തവ പുത്രത്വമേഷ്യാമി ശുചിഷ്മത്യാം മഹാമതേ | 
ഖ്യാതോ ഗൃഹപതിര്നാമ്നാ ശുചിഃ സര്വാമരപ്രിയഃ ||൧൪|| 

അഭിലാഷാഷ്ടകം പുണ്യം സ്തോത്രമേതന്മയേരിതം | 
അബ്ദം ത്രികാലപഠനാത്കാമദം ശിവസന്നിധൗ ||൧൫|| 

ഏതത്സ്തോത്രസ്യ പഠനം പുത്രപൗത്രധനപ്രദം | 
സര്വശാന്തികരം വാപി സര്വാപത്ത്യരിനാശനം ||൧൬|| 

സ്വര്ഗാപവര്ഗസംപത്തികാരകം നാത്ര സംശയഃ | 
പ്രാതരുത്ഥായ സുസ്നാതോ ലിംഗമഭ്യര്ച്യ ശാംഭവം ||൧൭|| 

വര്ഷം ജപന്നിദം സ്തോത്രമപുത്രഃ പുത്രവാന് ഭവേത് | 
വൈശാഖേ കാര്ത്തികേ മാഘേ വിശേഷനിയമൈര്യുതഃ ||൧൮|| 

യഃ പഠേത് സ്നാനസമയേ സ ലഭേത്സകലം ഫലം | 
കാര്ത്തികസ്യ തു മാസസ്യ പ്രസാദാദഹമവ്യയഃ ||൧൯|| 

തവ പുത്രത്വമേഷ്യാമി യാസ്ത്വന്യസ്തത്പഠിഷ്യതി | 
അഭിലാഷാഷ്ടകമിദം ന ദേയം യസ്യ കസ്യചിത് ||൨൦|| 

ഗോപനീയം പ്രയത്നേന മഹാവന്ധ്യാപ്രസൂതികൃത് | 
സ്ത്രിയാ വാ പുരുഷേണാപി നിയമാല്ലിംഗസന്നിധൗ ||൨൧|| 

അബ്ദം ജപ്തമിദം സ്തോത്രം പുത്രദം നാത്ര സംശയഃ | 
ഇത്യുക്ത്വാന്തര്ദധേ ബാലഃ സോഽപി വിപ്രോ ഗൃഹം യയൗ ||൨൨|| 

ഇതി ശ്രീസ്കന്ദപുരാണേ കാശീഖണ്ഡേ സന്തതിപ്രദമഭിലാഷാഷ്ടകസ്തോത്രം  സംപൂര്ണം ||

Related Content

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

सन्तति प्रदम अभिलाष अष्टक स्तोत्रम - Santhathi Pradama Abhil

सन्तति प्रदम् अभिलाष अष्टक स्तोत्रम् - Santhathi Pradama Abh

সন্ততি প্রদম অভিলাষ অষ্টক স্তোত্রম - Santhathi Pradama Abhil

ਸਨ੍ਤਤਿ ਪ੍ਰਦਮ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਅਸ਼੍ਟਕ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Santhathi Pradama Abhil