logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Malayalam

Malayalam PDF

 

 

Malayalam PDF

 • Shaiva vina-vidai - Malayalam - PDF
 • ശിവകവച സ്തോത്രം - PDF
 • ശിവമാനസപൂജാസ്തോത്രം (shankara bhagavatpAda) - PDF
 • ശിവാപരാധ ക്ഷമാപന സ്തോത്രം (shankara bhagavatpAda) - PDF
 • ദ്വാദശജ്യോതിര്ലിംഗ സ്തോത്രം - PDF
 • രാവണകൃതം ശിവതാണ്ഡവ - PDF
 • ശിവമഹിമ്നഃ സ്തോത്രം (Pushpadanta) - PDF
 • ശിവപഞ്ചാക്ഷര സ്തോത്രം - PDF
 • ശിവഷഡക്ഷര സ്തോത്രം - PDF
 • ഉപമന്യുകൃതം ശിവസ്തോത്രം - PDF
 • ശിവഭുജങ്ഗ പ്രയാത സ്തോത്രം - PDF
 • ശിവസ്തുതിഃ (ലങ്കേശ്വരവിരചിതാ) - PDF
 • വേദസാര ശിവസ്തവ സ്തോത്രം (ഛംകരാചാര്യവിരചിതോ) - PDF
 • അപമൃത്യുഹരം മഹാമൃത്യുഞ്ജയ സ്തോത്രം - PDF
 • ചന്ദ്രശേഖര അഷ്ടക സ്തോത്രം - PDF
 • മൃത്യുഞ്ജയ മാനസ പൂജാ സ്തോത്രം - PDF
 • ശിവ അഷ്ടോത്തര നാമ ശതക സ്തോത്രം - PDF
 • അര്ധനാരീ നടേശ്വര സ്തോത്രം - PDF
 • അനാദി കല്പേശ്വര സ്തോത്രം - PDF
 • ശിവസ്തുതിഃ (ശ്രീ മല്ലികുചിസൂരിസൂനു നാരയണ പണ്ഡിതാചാര്യ വിരചിതാ) - PDF
 • സദാശിവ മഹേന്ദ്ര സ്തുതിഃ - PDF
 • ശിവാനന്ദലഹരീ സ്തോത്രം - PDF
 • സദാശിവ പഞ്ചരത്നം - PDF
 • പശുപതി അഷ്ടകം - PDF
 • വിശ്വേശ്വര നീരാജനം - PDF
 • വിശ്വനാഥാ അഷ്ടകം - PDF
 • ശിവ നാമാവലി അഷ്ടകം - PDF
 • പ്രദോഷ സ്തോത്രാഷ്ടകം - PDF
 • നിര്വാണ ദസകം - PDF
 • അഭയങ്കരം ശിവരക്ഷ സ്തോത്രം - PDF
 • ശ്രീകാശീവിശ്വനാഥസ്തോത്രം - PDF
 • ശിവപാദാദികേശാന്തവര്ണനസ്തോത്രം - PDF
 • ശിവകേശാദിപാദാന്തവര്ണനസ്തോത്രം - PDF
 • കാലഭൈരവാഷ്ടകം - PDF
 • ശിവഭുജംഗപ്രയാതസ്തോത്രം - PDF
 • ശങ്കരാഷ്ടകം - PDF
 • ഹിമാലയകൃതം ശിവസ്തോത്രം - PDF
 • ശിവാഷ്ടകം - PDF
 • ദ്വാദശ ജ്യോതിര്ലിംഗ സ്മരണം - PDF
 • ദാരിദ്ര്യ ദഹന ശിവ സ്തോത്രം - PDF
 • ഈശ്വര പ്രാര്ത്ഥനാ സ്തോത്രം - PDF
 • അസിതകൃതം ശിവസ്തോത്രം - PDF
 • ചന്ദ്രചൂഡാലാഷ്ടകം - PDF
 • ardhanArIshvara aShTottara shata nAma stotram(Courtesy of www.ambaa.org )
 • Artihara stotram
 • umAmaheshwara stotram
 • kaalabhairavaashhTakaM (shankara bhagavatpAda )
 • kAshipanchakam (shankara bhagavatpAda )
 • gOShTeshvara aShTakam
 • chandramaulIshvara varNamAlA stuti
 • jambunathaShTakam
 • daxiNAmUrti hymns
 • dakshiNAmUrti stotra 2
 • dakshiNaamurti stotra ( shankara bhagavatpAda)
 • dakshiNaamurti varNamAla stotra ( shankara bhagavatpAda)
 • dakshiNaamurti navaratna mAlika stotra
 • dyAna shokas of 25 mAheshvara mUrtam
 • dAridryaduhkha dahana shiva stotram
 • dvAdasha jyotirli~NgAni
 • dashashloki ( shankara bhagavatpAda)
 • tattvAryAstavaH
 • naTaraajastotra charaNa shR^i.nga rahita ( patanjali )
 • nirguNamAnasapUja ( sankara bagavatpAda )
 • nirvANamanjari ( sankara bagavatpAda )
 • bilvAshhTakam.h
 • bilvAShTottara shata nAma stotram
 • paJNchaaksharamantra stotra ( shankara bhagavatpAda)
 • mArgabandhu stotram
 • mAnasOllAsa
 • mInAxI sundreshvara stotram
 • mR^itasa~njIvana stotram
 • yogasUtra ( patanjali)
 • rudraashhTakaM ( tulasiidaasa)
 • rudra kavacham.h
 • Lingashtakam
 • vishvanAtha suprabhAtam
 • vaidyanAthAShTakam
 • skanda purANam
 • shiva ashhTottara shata nAmAvaLi
 • Various hymns on Lord shiva
 • shambhu stotra
 • shivapraataHsmaraNastotraM
 • shivamIDestavaM
 • shrishivasahasranAma stotram( linga purANa)
 • shriishivasahasranaama stotram( mahaabhaarata)
 • shriishivasahasranaamAvaLi ( mahaabhaarata)
 • shiva suutra (with translation)
 • shiva panchAkshara nakshatra mAlA stotram
 • shivaashhTakaM (version 1)
 • shivAnanda lahari ( shankara bhagavatpAda )
 • shiva suprabhatam
 • baTukabhairavaaShTottara
 • shiva stotra by Swami Vivekananda
 • shiva raxA stotram
 • sAMba sadAshiva akshhara mAlA
 • suvarNamAlA stotram
 • muthuswamy deekshithar kritis 
 • Part 1, Part 2 , Part 3, Part 4 , Part 5

Related Content