logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದಹನ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Daridrya Dahana Shiva Stotram

Daridrya Dahana Shiva Stotram


ದಾರಿದ್ರ್ಯದಹನಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನರಕಾರ್ಣವತಾರಣಾಯ ಕರ್ಣಾಮೃತಾಯ ಶಶಿಶೇಖರಧಾರಣಾಯ | 
ಕರ್ಪೂರಕಾನ್ತಿಧವಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೧|| 

ಗೌರಿಪ್ರಿಯಾಯ ರಜನೀಶಕಲಾಧರಾಯ ಕಾಲಾನ್ತಕಾಯ ಭುಜಗಾಧಿಪಕಙ್ಕಣಾಯ | 
ಗಙ್ಗಾಧರಾಯ ಗಜರಾಜವಿಮರ್ದನಾಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೨|| 

ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ಭಯರೋಗಭಯಾಪಹಾಯ ಉಗ್ರಾಯ ದುರ್ಗಭವಸಾಗರತಾರಣಾಯ | 
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ಗುಣನಾಮಸುನೃತ್ಯಕಾಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೩|| 

ಚರ್ಮಾಂಬರಾಯ ಶವಭಸ್ಮವಿಲೇಪನಾಯ ಭಾಲೇಕ್ಷಣಾಯ ಮಣಿಕುಣ್ಡಲಮಣ್ಡಿತಾಯ | 
ಮಞ್ಜೀರಪಾದಯುಗಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೪|| 

ಪಞ್ಚಾನನಾಯ ಫಣಿರಾಜವಿಭೂಷಣಾಯ ಹೇಮಾಂಶುಕಾಯ ಭುವನತ್ರಯಮಣ್ಡಿತಾಯ | 
ಆನನ್ದಭೂಮಿವರದಾಯ ತಮೋಮಯಾಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೫|| 

ಭಾನುಪ್ರಿಯಾಯ ಭವಸಾಗರತಾರಣಾಯ ಕಾಲಾನ್ತಕಾಯ ಕಮಲಾಸನಪೂಜಿತಾಯ | 
ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ಶುಭಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೬|| 

ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ರಘುನಾಥವರಪ್ರದಾಯ ನಾಗಪ್ರಿಯಾಯ ನರಕಾರ್ಣವ ತಾರಣಾಯ | 
ಪುಣ್ಯೇಷು ಪುಣ್ಯಭರಿತಾಯ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೭|| 

ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯ ಫಲದಾಯ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ಗೀತಪ್ರಿಯಾಯ ವೃಷಭೇಶ್ವರವಾಹನಾಯ | 
ಮಾತಙ್ಗಚರ್ಮವಸನಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೮|| 

ವಸಿಷ್ಠೇನ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಮ್ | 
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಶೀಘ್ರಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿವರ್ಧನಮ್ | 
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ ಹಿ ಸ್ವರ್ಗಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ||೯|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠವಿರಚಿತಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಹನಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ || 

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram