logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಅಪರಾಧಭಞ್ಜನಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Aparadhabanjana Stotram

Aparadhabanjana Stotram


ಅಪರಾಧ ಭಞ್ಜನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶಾನ್ತಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಶಶಿಧರಮುಕುಟಂ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ 
ಶೂಲಂ ವಜ್ರಂ ಚ ಖಡ್ಗಂ ಪರಶುಮಪಿ ವರಂ ದಕ್ಷಿಣಾಙ್ಗೇ ವಹನ್ತಮ್ | 
ನಾಗಂ ಪಾಶಂ ಚ ಘಣ್ಟಾಂ ಡಮರುಕಸಹಿತಂ ಚಾಙ್ಕುಶಂ ವಾಮಭಾಗೇ 
ನಾನಾಲಙ್ಕಾರದೀಪ್ತಂ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭಂ ಪಾರ್ವತೀಶಂ ಭಜಾಮಿ ||೧|| 

ವನ್ದೇ ದೇವಮುಮಾಪತಿಂ ಸುರಗುರುಂ ವನ್ದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ 
ವನ್ದೇ ಪನ್ನಗಭೂಷಣಂ ಮೃಗಧರಂ ವನ್ದೇ ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಮ್ |
ವನ್ದೇ ಸೂರ್ಯಶಶಾಙ್ಕವಹ್ನಿನಯನಂ ವನ್ದೇ ಮುಕುನ್ದಪ್ರಿಯಂ 
ವನ್ದೇ ಭಕ್ತಜನಾಶ್ರಯಂ ಚ ವರದಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಮ್ ||೨|| 

ಆದೌ ಕರ್ಮಪ್ರಸಙ್ಗಾತ್ಕಲಯತಿ ಕಲುಷಂ ಮಾತೃಕುಕ್ಷೌ ಸ್ಥಿತಃ ಸನ್ 
ವಿಣ್ಮೂತ್ರಾಮೇಧ್ಯಮಧ್ಯೇ ವ್ಯಥಯತಿ ನಿತರಾಂ ಜಾಠರೋ ಜಾತವೇದಾಃ | 
ಯದ್ಯದ್ವಾ ಸಾಂಬ ದುಃಖಂ ವಿಷಯತಿ ವಿಷಮಂ ಶಕ್ಯತೇ ಕೇನ ವಕ್ತುಂ 
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ||೩|| 

ಬಾಲ್ಯೇ ದುಃಖಾತಿರೇಕೋ ಮಲಲುಲಿತವಪುಃ ಸ್ತನ್ಯಪಾನೇ ಪಿಪಾಸಾ 
ನೋ ಶಕ್ಯಂ ಚೇನ್ದ್ರಿಯೇಭ್ಯೋ ಭವಗುಣಜನಿತಾ ಜನ್ತವೋ ಮಾಂ ತುದನ್ತಿ | 
ನಾನಾರೋಗೋತ್ಥದುಃಖಾದುದರಪರಿವಶಃ ಶಙ್ಕರಂ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ 
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ||೪|| 

ಪ್ರೌಢೋಽಹಂ ಯೌವನಸ್ಥೋ ವಿಷಯವಿಷಧರೈಃ ಪಞ್ಚಭಿರ್ಮರ್ಮಸನ್ಧೌ 
ದಷ್ಟೋ ನಷ್ಟೋ ವಿವೇಕಃ ಸುತಧನ ಯುವತಿಸ್ವಾದುಸೌಖ್ಯೇ ನಿಷಣ್ಣಾಃ 
ಶೈವೇ ಚಿನ್ತಾವಿಹೀನಂ ಮಮ ಹೃದಯಮಹೋ ಮಾನಗರ್ವಾಧಿರೂಢಂ 
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ||೫|| 

ವಾರ್ಧಕ್ಯೇ ಚೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಿಗತಗತನತೈರಾಧಿದೈವಾದಿತಾಪೈಃ 
ಪಾಪೈರ್ರೋಗೈರ್ವಿಯೋಗೈರಸದೃಶವಪುಷಂ ಪ್ರೌಢಹೀನಂ ಚ ದೀನಮ್ | 
ಮಿಥ್ಯಾಮೋಹಾಭಿಲಾಷೈರ್ಭ್ರಮತಿ ಮಮ ಮನೋ ಧೂರ್ಜಟೇರ್ಧ್ಯಾನಶೂನ್ಯಂ 
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ||೬||

ನೋ ಶಕ್ಯಂ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಪದಗಹನಮತ್ಯವಾಯಾಕುಲಾಖ್ಯಂ 
ಶ್ರೌತಂ ವಾರ್ತಾ ಕಥಂ ಮೇ ದ್ವಿಜಕುಲವಿಹಿತೇ ಬ್ರಹ್ಮಮಾರ್ಗೇ ಚ ಸಾರೇ | 
ನಷ್ಟೋ ಧರ್ಮ್ಯೋ ವಿಚಾರಃ ಶ್ರವಣಮನನಯೋಃ ಕೋ ನಿದಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯಃ 
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ||೭||

ಸ್ತ್ನಾತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯೂಷಕಾಲೇ ಸ್ನಪನವಿಧಿವಿಧಾಮಾಹೃತಂ ಗಾಙ್ಗತೋಯಂ 
ಪೂಜಾರ್ಥಂ ವಾ ಕದಾಚಿದ್ಬಹುತರುಗಹನಾತ್ ಖಣ್ಡಬಿಲ್ವೈಕಪತ್ರಮ್ |
ನಾನೀತಾ ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಸರಸಿ ವಿಕಸಿತಾ ಗನ್ಧಪುಷ್ಪೇ ತ್ವದರ್ಥಂ 
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ||೮|| 

ದುಗ್ಧೈರ್ಮಧ್ವಾಜ್ಯಯುಕ್ತೈರ್ಘಟಶತಸಹಿತೈಃ ಸ್ನಾಪಿತಂ ನೈವ ಲಿಙ್ಗಂ 
ನೋ ಲಿಪ್ತಂ ಚನ್ದನಾದ್ಯೈಃ ಕನಕವಿರಚಿತೈಃ ಪೂಜಿತಂ ನ ಪ್ರಸೂನೈಃ | 
ಧೂಪೈಃ ಕರ್ಪೂರದೀಪೈರ್ವಿವಿಧರಸಯುತೈರ್ನೈವ ಭಕ್ಷ್ಯೋಪಹಾರೈಃ 
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ || ೯|| 

ನಗ್ನೋ ನಿಃಸಙ್ಗಶುದ್ಧಸ್ತ್ರಿಗುಣವಿರಹಿತೋ ಧ್ವಸ್ತಮೋಹಾನ್ಧಕಾರೋ 
ನಾಸಾಗ್ರೇ ನ್ಯಸ್ತದೃಷ್ಟಿರ್ವಿಹರಭವಗುಣೈರ್ನೈವ ದೃಷ್ಟಂ ಕದಾಚಿತ್ | 
ಉನ್ಮತ್ತಾವಸ್ಥಯಾ ತ್ವಾಂ ವಿಗತಕಲಿಮಲಂ ಶಙ್ಕರಂ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ 
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ||೧೦|| 

ಧ್ಯಾನಂ ಚಿತ್ತೇ ಶಿವಾಖ್ಯಂ ಪ್ರಚುರತರಧನಂ ನೈವ ದತ್ತಂ ದ್ವಿಜೇಭ್ಯೋ 
ಹವ್ಯಂ ತೇ ಲಕ್ಷಸಂಖ್ಯಂ ಹುತವಹವದನೇ ನಾರ್ಪಿತಂ ಬೀಜಮನ್ತ್ರೈಃ | 
ನೋ ಜಪ್ತಂ ಗಾಙ್ಗತೀರೇ ವ್ರತಪರಿಚರಣೈ ರುದ್ರಜಪ್ಯೈರ್ನ ವೇದೈಃ 
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ||೧೧|| 

ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ಥಾನೇ ಸರೋಜೇ ಪ್ರಣವಮಯಮರುತ್ಕುಂಭಕೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಾರ್ಗೇ 
ಶಾನ್ತೇ ಸ್ವಾನ್ತೇ ಪ್ರಲೀನೇ ಪ್ರಕಟಿತಗಹನೇ ಜ್ಯೋತಿರೂಪೇ ಪರಾಖ್ಯೇ | 
ಲಿಙ್ಗಂ ತತ್ಬ್ರಹ್ಮವಾಚ್ಯಂ ಸಕಲಮಭಿಮತಂ ನೈವ ದೃಷ್ಟಂ ಕದಾಚಿತ್
ಕ್ಷನ್ತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ||೧೨|| 

ಆಯುರ್ನಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಯತೋ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯಾತಿ ಕ್ಷಯಂ ಯೌವನಂ 
ಪ್ರತ್ಯಾಯಾನ್ತಿ ಗತಾಃ ಪುನರ್ನ ದಿವಸಾಃ ಕಾಲೋ ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕಃ | 
ಲಕ್ಷೀಸ್ತೋಯತರಙ್ಗಭಙ್ಗಚಪಲಾ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಲಂ ಜೀವನಂ 
ತಸ್ಮಾನ್ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ ಶರಣದ ತ್ವಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಧುನಾ ||೧೩|| 

ಚನ್ದ್ರೋದ್ಭಾಸಿತಶೇಖರೇ ಸ್ಮರಹರೇ ಗಙ್ಗಾಧರೇ ಶಙ್ಕರೇ
ಸಪೈರ್ಭೂಷಿತಕಣ್ಠಕರ್ಣವಿವರೇ ನೇತ್ರೋತ್ಥವೈಶ್ವಾನರೇ 
ದನ್ತಿತ್ವಕ್ಕತಿಸುನ್ದರಾಂಬರಧರೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾರೇ ಹರೇ 
ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಕುರು ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಮಮಲಾಮನ್ಯೈಸ್ತು ಕಿಂ ಕರ್ಮಭಿಃ ||೧೪|| 

ಕಿಂ ದಾನೇನ ಧನೇನ ವಾಜಿಕರಿಭಿಃ ಪ್ರಾಪ್ತೇನ ರಾಜ್ಯೇನ ಕಿಂ
ಕಿಂ ವಾ ಪುತ್ರಕಳತ್ರಮಿತ್ರಪಶುಭಿರ್ದೇಹೇನ ಗೇಹೇನ ಕಿಮ್ | 
ಜ್ಞಾತ್ವೈತತ್ಕ್ಷಣಭಙ್ಗುರಂ ಸಪದಿ ರೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಮನೋ ದೂರತಃ 
ಸ್ವಾತ್ಮಾರ್ಥಂ ಗುರುವಾಕ್ಯತೋ ಭಜ ಭಜ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಮ್ ||೧೫|| 

ಕರಚರಣಕೃತಂ ವಾಕ್ಕಾಯಜಂ ಕರ್ಮಜಂ ವಾ 
ಶ್ರವಣನಯನಜಂ ವಾ ಮಾನಸಂ ವಾಽಪರಾಧಮ್ | 
ವಿಹಿತಮವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೇತತ್ಕ್ಷಮಸ್ವ 
ಜಯ ಜಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ||೧೬|| 

ಗಾತ್ರಂ ಭಸ್ಮಸಿತಂ ಸ್ಮಿತಂ ಚ ಹಸಿತಂ ಹಸ್ತೇ ಕಪಾಲಂ ಸಿತಂ
ಖಟ್ವಾಙ್ಗಂ ಚ ಸಿತಂ ಸಿತಶ್ಚ ವೃಷಭಃ ಕರ್ಣೇ ಸಿತೇ ಕುಣ್ಡಲೇ|
ಗಙ್ಗಾಫೇನಸಿತಂ ಜಟಾವಲಯಕಂ ಚನ್ದ್ರಃ ಸಿತೋ ಮೂರ್ಧನಿ 
ಸೋಽಯಂ ಸರ್ವಸಿತೋ ದದಾತು ವಿಭವಂ ಪಾಪಕ್ಷಯಂ ಶಙ್ಕರಃ ||೧೭|| 

ಇತ್ಯಪರಾಧಭಞ್ಜನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram