logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶಿವಪಾದಾದಿಕೇಶಾನ್ತವರ್ಣನಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Shivapadadi Keshanta Varnana Stotram

Shivapadadi Keshanta Varnana Stotram


ಶಿವಪಾದಾದಿ ಕೇಶಾನ್ತ ವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಕಲ್ಯಾಣಂ ನೋ ವಿಧತ್ತಾಂ ಕಟಕತಟಲಸತ್ಕಲ್ಪವಾಹೀನಿಕುಞ್ಜ- 
ಕ್ರೀಡಾಸಂಸಕ್ತವಿದ್ಯಾಧರನಿವಹವಧೂಗೀತರುದ್ರಾಪದಾನಃ| 
ತಾರೈರ್ಹೇರಮ್ಬನಾದೈಸ್ತರಲಿತನಿನದತ್ತಾರಕಾರಾತಿಕೇಕೀ 
ಕೈಲಾಸಃ ಶರ್ವನಿರ್ವೃತ್ಯಭಿಜನಕಪದಃ ಸರ್ವದಾ ಪರ್ವತೇನ್ದ್ರಃ ||೧|| 

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಹುಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಸಕಲದಿವಿಷದಾಂ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವಯೋಗಂ 
ಯತ್ಯೇಷುಃ ಶಾರ್ಙ್ಗಧನ್ವಾ ಸಮಜನಿ ಜಗತಾಂ ರಕ್ಷಣೇ ಜಾಗರೂಕಃ | 
ಮೌರ್ವೀ ದರ್ವೀಕರಾಣಾಮಪಿ ಚ ಪರಿವೃಢಃ ಪೂಸ್ರಯೀ ಸಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಯಂ 
ಸೋಽವ್ಯಾದವ್ಯಾಜಮಸ್ಮಾನಶಿವಭಿದನಿಶಂ ನಾಕಿನಾಂ ಶ್ರೀಪಿನಾಕಃ ||೨||

ಆತಙ್ಕಾವೇಗಹಾರೀ ಸಕಲದಿವಿಷದಾಮಙ್ಘ್ರಿಪದ್ಮಾಶ್ರಯಾಣಾಂ 
ಮಾತಙ್ಗಾದ್ಯುಗ್ರದೈತ್ಯಪ್ರಕರತನುಗಲದ್ರಕ್ತಧಾರಾಕ್ತಧಾರಃ | 
ಕ್ರೂರಃ ಸೂರಾಯುತಾನಾಮಪಿ ಚ ಪರಿಭವಂ ಸ್ವೀಯಭಾಸಾ ವಿತನ್ವನ್ 
ಘೋರಾಕಾರಃ ಕುಠಾರೋ ದೃಢತರದುರಿತಾಖ್ಯಾಟವೀಂ ಪಾಟಯೇನ್ನಃ |೩||

ಕಾಲಾರಾತೇಃ ಕರಾಗ್ರೇ ಕೃತವಸತಿರುರಃಶಾಣ ತಾತೋ ರಿಪೂಣಾಂ 
ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಕುಲಾದ್ರಿಪ್ರವರತನಯಯಾ ಕಲ್ಪಿತಸ್ನಹಲೇಪಃ | 
ಪಾಯಾನ್ನಃ ಪಾವಕಾರ್ಚಿಃಪ್ರಸರಸಖಮುಖಃ ಪಾಪಹನ್ತಾ ನಿತಾನ್ತಂ 
ಶೂಲಃ ಶ್ರೀಪಾದಸೇವಾಭಜನರಸಜುಷಾಂ ಪಾಲನೈಕಾನ್ತಶೀಲಃ ||೪||

ದೇವಸ್ಯಾಙ್ಕಾಶ್ರಯಾಯಾಃ ಕುಲಗಿರಿದುಹಿತುರ್ನೇತ್ರಕೋಣಪ್ರಚಾರ-
ಪ್ರಸ್ತಾರಾನತ್ಯುದಾರಾನ್ಪಿಪಟಿಷುರಿವ ಯೋ ನಿತ್ಯಮತ್ಯಾದರೇಣ | 
ಆಧತ್ತೇ ಭಙ್ಗಿತುಙ್ಗೈರನಿಶಮವಯವೈರನ್ತರಙ್ಗಂ ಸಮೋದಂ 
ಸೋಮಾಪೀಡಸ್ಯ ಸೋಽಯಂ ಪ್ರದಿಶತು ಕುಶಲಂ ಪಾಣಿರಙ್ಗಃ ಕುರಙ್ಗಃ ||೫||

ಕಣ್ಠಪ್ರಾನ್ತಾವಸಜ್ಜತ್ಕನಕಮಯಮಹಾಘಣ್ಟಿಕಾಘೋರಘೋಷೈಃ 
ಕಣ್ಠಾರಾವೈರಕುಣ್ಠೈರಪಿ ಭರಿತಜಗಚ್ಚಕ್ರವಾಲಾನ್ತರಾಲಃ | 
ಚಣ್ರ‍್ಡಃ ಪ್ರೋದ್ದಣ್ಡಶೃಙ್ಗಃ ಕಕುದಕವಲಿತೋತ್ತುಙ್ಗಕೈಲಾಸಶ್ರೃಙ್ಗಃ
ಕಣ್ಠೇ ಕಾಲಸ್ಯ ವಾಹಃ ಶಮಯತು ಶಮಲಂ ಶಾಶ್ವ್ತಃ ಶಾಕ್ಕರೇನ್ದ್ರಃ ||೬||

ನಿರ್ಯದ್ದಾನಾಮ್ಬುಧಾರಾಪರಿಮಳತರಳೀಭೂತಲೋಲಮ್ಬಪಾಲೀಝಙ್ಕಾರೈಃ 
ಶಙ್ಕರಾದ್ರೇಃ ಶಿಖರಶತದರೀಃ ಪೂರಯನ್ಭೂರೀಘೋಷೈಃ | 
ಶಾರ್ಘಃ ಸೌವರ್ಣಶೈಲಪ್ರತಿಮಪೃಥುವಪುಃ ಸರ್ವವಿಘ್ನಾಪಹರ್ತಾ 
ಶರ್ವಾಣ್ಯಾಃ ಪೂರ್ವಸೂನುಃ ಸ ಭವತು ಭವತಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿದೋ ಹಸ್ತಿವಕ್ತ್ರಃ ||೭||

ಯಃ ಪುಣ್ಯೈರ್ದೇವತಾನಾಂ ಸಮಜನಿ ಶಿವಯೋಃ ಶ್ಲಾಘ್ಯವೀರ್ಯೈಕಮತ್ಯಾ 
ಯನ್ನಾಮ್ನಿ ಶ್ರೂಯಮಾಣೇ ದಿತಿಜಭಟಘಟಾ ಭೀತಿಭಾರಂ ಭಜನ್ತೇ |
ಭೂಯಾತ್ಸೋಽಯಂ ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಿಶಿತಶರಶಿಖಾಪಾಟಿತಕ್ರೌಞ್ಚಶೈಲಃ 
ಸಂಸಾರಾಗಾಧಕೂಪೋದರಪತಿತಸಮುತ್ತಾರಕಸ್ತಾರಕಾರಿಃ ||೮||

ಆರೂಢಃ ಪ್ರೌಢವೇಗಪ್ರವಿಜಿತಪವನಂ ತುಙ್ಗತುಙ್ಗಂ ತುರಙ್ಗಂ 
ಚೈಲಂ ನೀಲಂ ವಸಾನಃ ಕರತಲವಿಲಸತ್ಕಾಣ್ಡಕೋದಣ್ಡದಣ್ಡಃ | 
ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿನಾನಾವಿಧಮೃಗಪಟಲೀಭೀತಿಕೃದ್ಭೂತಭರ್ತಾ 
ಕುರ್ವನ್ನಾಖೇಟಲೀಲಾಂ ಪರಿಲಸತು ಮನಃ ಕಾನನೇ ಮಾಮಕೀನೇ ||೯||

ಅಮ್ಭೋಜಾಭ್ಯಾಂ ಚ ರಮ್ಭಾರಥಚರಣಲತಾದ್ವನ್ದ್ವಕುಮ್ಭೀನ್ದ್ರಕುಮ್ಭೈ- 
ರ್ಬಿಮ್ಬೇನೇನ್ದೋಶ್ಚ ಕಮ್ಬೋರುಪರಿ ವಿಲಸತಾ ವಿದ್ರುಮೇಣೋತ್ಪಲಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಅಮ್ಭೋದೇನಾಪಿ ಸಂಭಾವಿತಮುಪಜನಿತಾಡಮ್ಬರಂ ಶಮ್ಬರಾರೇಃ 
ಶಮ್ಭೋಃ ಸಂಭೋಗಯೋಗ್ಯಂ ಕಿಮಪಿ ಧನಮಿದಂ ಸಂಭವೇತ್ಸಂಪದೇ ನಃ ||೧೦||

ವೇಣೀಸೌಭಾಗ್ಯವಿಸ್ಮಾಪಿತತಪನಸುತಾಚಾರುವೇಣೀವಿಲಾಸಾನ್ 
ವಾಣೀನಿರ್ಧೂತವಾಣೀಕರತಲವಿಧೃತೋದಾರವೀಣಾವಿರಾವಾನ್ | 
ಏಣೀನೇತ್ರಾನ್ತಭಙ್ಗೀನಿರಸನನಿಪುಣಾಪಾಙ್ಗಕೋಣಾನುಪಾಸೇ  
ಶೋಣಾನ್ಪ್ರಾಣಾನುದೂಢಪ್ರತಿನವಸುಷಮಾಕನ್ದಲಾನಿನ್ದುಮೌಲೇಃ ||೧೧||

ನೃತ್ತಾರಮ್ಭೇಷು ಹಸ್ತಾಹತಮುರಜಧಿಮೀಧಿಕ್ಕೃತೈರತ್ಯುದಾರೈ-
ಶ್ಚಿತ್ತಾನನ್ದಂ ವಿಧತ್ತೇ ಸದಸಿ ಭಗವತಃ ಸನ್ತತಂ ಯಃ ಸ ನನ್ದೀ | 
ಚಣ್ಡೀಶಾದ್ಯಾಸ್ತಥಾಽನ್ಯೇ ಚತುರಗುಣಗಣಪ್ರೀಣಿತಸ್ವಾಮಿಸತ್ಕಾ-
ರೋತ್ಕರ್ಷೋದ್ಯತ್ಪ್ರಸಾದಾಃ ಪ್ರಮಥಪರಿವೃಢಾಃ ಸನ್ತು ಸನ್ತೋಷಿಣೋ ನಃ ||೧೨||

ಮುಕ್ತಾಮಾಣಿಕ್ಯಜಾಲೈಃ ಪರಿಕಲಿತಮಹಾಸಾಲಮಾಲೋಕನೀಯಂ 
ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತಾನರ್ಧರತ್ನೈರ್ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಭವನೈಃ ಕಲ್ಪಿತೈರ್ದಿಕ್ಪತೀನಾಮ್ |
ಉದ್ಯಾನೈರದ್ರಿಕನ್ಯಾಪರಿಜನವನಿತಾಮಾನನೀಯೈಃ ಪರಿತಂ 
ಹೃದ್ಯಂ ಹೄದ್ಯಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಮಮ ಭುವನಪತೇರ್ಧಾಮ ಸೋಮಾರ್ಧಮೌಲೇಃ ||೧೩||

ಸ್ತಮ್ಭೈರ್ಜಮ್ಭಾರಿರತ್ನಪ್ರವರವಿರಚಿತೈಃ ಸಂಭೃತೋಪಾನ್ತಭಾಗಂ 
ಶುಮ್ಭತ್ಸೋಪಾನಮಾರ್ಗಂ ಶುಚಿಮಣಿನಿಚಯೈರ್ಗುಮ್ಫಿತಾನಲ್ಪಶಿಲ್ಪಮ್ |
ಕುಮ್ಭೈಃ ಸಂಪೂರ್ಣಶೋಭಂ ಶಿರಸಿ ಸುಘಟಿತೈಃ ಶಾತಕುಮ್ಭೈರಪಙ್ಕೈಃ 
ಶಮ್ಭೋಃ ಸಂಭಾವನೀಯಂ ಸಕಲಮುನಿಜನೈಃ ಸ್ವಸ್ತಿದಂ ಸ್ಯಾತ್ಸದಾ ನಃ ||೧೪||

ನ್ಯಸ್ತೋ ಮಧ್ಯೇ ಸಭಾಯಾಃ ಪರಿಸರವಿಲಸತ್ಪಾದಪೀಠಾಭಿರಾಮೋ 
ಹೃದ್ಯಃ ಪಾದೈಶ್ಚತುರ್ಭಿಃ ಕನಕಮಣಿಮಯೈರುಚ್ಚಕೈರುಜ್ಜ್ವಲಾತ್ಮಾ |
ವಾಸೋರತ್ನೇನ ಕೇನಾಪ್ಯಧಿಕಮೃದುತರೇಣಾಸ್ತೃತೋ ವಿಸ್ತೃತಶ್ರೀಪೀಠಃ 
ಪೀಡಾಭರಂ ನಃ ಶಮಯತು ಶಿವಯೋಃ ಸ್ವೈರಸಂವಾಸಯೋಗ್ಯಃ ||೧೫||

ಆಸೀನಸ್ಯಾಧಿಪೀಠಂ ತ್ರಿಜಗದಧಿಪತೇರಙ್ಘ್ರಿಪೀಠಾನುಷಕ್ತೌ 
ಪಾಥೋಜಾಭೋಗಭಾಜೌ ಪರಿಮೃದುಲತಲೋಲ್ಲಾಸಿಪದ್ಮಾಭಿಲೇಖೌ | 
ಪಾತಾಂ ಪಾದಾವುಭೌ ತೌ ನಮದಮರಕಿರೀಟೋಲ್ಲಸಚ್ಚಾರುಹೀರ-
ಶ್ರೇಣೀಶೋಣಾಯಮಾನೋನ್ನತ ನಖದಶಕೋದ್ಭಾಸಮಾನೌ ಸಮಾನೌ ||೧೬||

ಯನ್ನಾದೋ ವೇದವಾಚಾಂ ನಿಗದತಿ ನಿಖಿಲಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಪಕ್ಷಿಕೇತುರ್-
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಂಭೋಗಸೌಖ್ಯಂ ವಿರಚಯತಿ ಯಯೋಶ್ಚಾಪರೇ ರೂಪಭೇದೇ | 
ಶಂಭೋಃ ಸಂಭಾವನೀಯೇ ಪದಕಮಲಸಮಾಸಙ್ಗತಸ್ತುಙ್ಗಶೋಭೇ 
ಮಾಙ್ಗಲ್ಯಂ ನಃ ಸಮಗ್ರಂ ಸಕಲಸುಖಕರೇ ನೂಪುರೇ ಪೂರಯೇತಾಮ್ ||೧೭||

ಅಙ್ಗೇ ಶೃಙ್ಗಾರಯೋನೇಃ ಸಪದಿ ಶಲಭತಾಂ ನೇತ್ರವಹ್ನೌ ಪ್ರಯಾತೇ 
ಶತ್ರೋರುದ್ಧೃತ್ಯ ತಸ್ಮಾದಿಷುಧಿಯುಗಮಧೋ ನ್ಯಸ್ತಮಗ್ರೇ ಕಿಮೇತತ್ | 
ಶಙ್ಕಾಮಿತ್ಥಂ ನತಾನಾಮಮರಪರಿಷದಾಮನ್ತರಙ್ಕೂರಯತ್ತತ್-
ಸಂಘಾತಂ ಚಾರು ಜಙ್ಘಾಯುಗಮಖಿಲಪತೇರಂಹಸಾ ಸಂಹರೇನ್ನಃ ||೧೮||

ಜಾನುದ್ವನ್ದ್ವೇನ ಮೀನಧ್ವಜನೃವರಸಮುದ್ಗೋಪಮಾನೇನ ಸಾಕಂ 
ರಾಜನ್ತೌ ರಾಜರಮ್ಭಾಕರಿಕರಕನಕಸ್ತಮ್ಭಸಂಭಾವನೀಯೌ |
ಊರೂ ಗೌರೀಕರಾಮ್ಭೋರುಹಸರಸಸಮಾಮರ್ದನಾನನ್ದಭಾಜೌ 
ಚಾರೂ ದೂರೀಕ್ರಿಯೇತಾಂ  ದುರಿತಮುಪಚಿತಂ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾನ್ತರೇ ನಃ ||೧೯||

ಆಮುಕ್ತಾನರ್ಘರತ್ನಪ್ರಕರಕರಪರಿಷ್ವಕ್ತಕಲ್ಯಾಣಕಾಞ್ಚೀ-
ದಾಮ್ನಾ ಬದ್ಧೇನ ದುಗ್ಧದ್ಯುತಿನಿಚಯಮುಷಾ ಚೀನಪಟ್ಟಾಮ್ಬರೇಣ |
ಸಂವೀತೇ ಶೈಲಕನ್ಯಾಸುಚರಿತಪರಿಪಾಕಾಯಮಾನೇ ನಿತಮ್ಬೇ 
ನಿತ್ಯಂ ನರ್ನರ್ತು ಚಿತ್ತಂ ಮಮ ನಿಖಿಲಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿನಃ ಸೋಮಮೌಲೇಃ ||೨೦||

ಸನ್ಧ್ಯಾಕಾಲಾನುರಜ್ಯದ್ದಿನಕರಸರುಚಾ ಕಾಲಧೌತೇನ ಗಾಢಂ 
ವ್ಯಾನದ್ಧಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಮುಗ್ಧಃ ಸರಸಮುದರಬನ್ಧೇನ ವೀತೋಪಮೇನ |
ಉದ್ದೀಪ್ರೈಃ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೈರುಪಚಿತಮಹಿಮಾ ಮನ್ಮಥಾರೇರುದಾರೋ 
ಮಧ್ಯೋ ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥಸಘ್ರ್ಯಙ್ ಮಮ ದಿಶತು ಸದಾ ಸಙ್ಗತಿಂ ಮಙ್ಗಳಾನಾಮ್||೨೧||

ನಾಭೀಚಕ್ರಾಲವಾಲಾನ್ನವನವಸುಷಮಾದೋಹದಶ್ರೀಪರೀತಾ-
ದುದ್ಗಚ್ಛನ್ತೀ ಪುರಸ್ತಾದುದರಪಥಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ವಕ್ಷಃ ಪ್ರಯಾನ್ತೀ | 
ಶ್ಯಾಮಾ ಕಾಮಾಗಮಾರ್ಥಪ್ರಕಥನಲಿಪಿವದ್ಭಾಸತೇ ಯಾ ನಿಕಾಮಂ 
ಸಾ ಮಾಂ ಸೋಮಾರ್ಧಮೌಲೇಃ ಸುಖಯತು ಸತತಂ ರೋಮವಲ್ಲೀಮತಲ್ಲೀ ||೨೨||

ಆಶ್ಲೇಷೇಷ್ವದ್ರಿಜಾಯಾಃ ಕಠಿನಕುಚತಟೀಲಿಪ್ತಕಾಶ್ಮೀರಪಙ್ಕ-
ವ್ಯಾಸಙ್ಗಾದ್ಯದುದ್ಯದರ್ಕದ್ಯುತಿಭಿರುಪಚಿತಸ್ಪರ್ಧಮುದ್ದಾಮಹೃದ್ಯಮ್ |
ದಕ್ಷಾರಾತೇರುದೂಢಪ್ರತಿನವಮಣಿಮಾಲಾವಲೀಭಾಸಮಾನಂ 
ವಕ್ಷೋ ವಿಕ್ಷೋಭಿತಾಘಂ ಸತತನತಿಜುಷಾಂ ರಕ್ಷತಾದಕ್ಷತಂ ನಃ ||೨೩||

ವಾಮಾಙ್ಕೇ ವಿಸ್ಫುರನ್ತ್ಯಾಃ ಕರತಲವಿಲಸಚ್ಚಾರುರಕ್ತೋತ್ಪಲಾಯಾಃ 
ಕಾನ್ತಾಯಾ ವಾಮವಕ್ಷೋರುಹಭರಶಿಖರೋನ್ಮರ್ದನವ್ಯಗ್ರಮೇಕಂ |
ಅನ್ಯಾಂಸ್ತ್ರೀನಪ್ಯುದಾರಾನ್ವರಪರಶುಮೃಗಾಲಙ್ಕೃತಾನಿನ್ದುಮೌಲೇರ್-
ಬಾಹೂನಾಬದ್ಧಹೇಮಾಙ್ಗದಮಣಿಕಟಕಾನನ್ತರಾಲೋಕಯಾಮಃ ||೨೪||

ಸಮ್ಮ್ರಾನ್ತಾಯಾಃ ಶಿವಾಯಾಃ ಪತಿವಿಲಯಭಿಯಾ ಸರ್ವಲೋಕೋಪತಾಪಾತ್-
ಸಂವಿಗ್ನಸ್ಯಾಪಿ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸರಭಸಮುಭಯೋರ್ವಾರಣಪ್ರೇರಣಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಮಧ್ಯೇ ತ್ರೈಶಙ್ಕವೀಯಾಮನುಭವತಿ ದಶಾಂ ಯತ್ರ ಹಾಲಾಹಲೋಷ್ಮಾ 
ಸೋಽಯಂ ಸರ್ವಾಪದಾಂ ನಃ ಶಮಯತು ನಿಚಯಂ ನೀಲಕಣ್ಠಸ್ಯ ಕಣ್ಠಃ ||೨೫||

ಹೃದ್ಯೈರದ್ರೀನ್ದ್ರಕನ್ಯಾಮೃದುದಶನಪದೈರ್ಮುದ್ರಿತೋ ವಿದ್ರುಮಶ್ರೀ-
ರುದ್ದ್ಯೋತನ್ತ್ಯಾ ನಿತಾನ್ತಂ ಧವಳಧವಳಯಾ ಮಿಶ್ರಿತೋ ದನ್ತಕಾನ್ತ್ಯಾ | 
ಮುಕ್ತಾಮಾಣಿಕ್ಯಜಾಲವ್ಯತಿಕರಸದೃಶಾ ತೇಜಸಾ ಭಾಸಮಾನಃ 
ಸದ್ಯೋಜಾತಸ್ಯ ದದ್ಯಾದಧರಮಣಿರಸೌ ಸಂಪದಾಂ ಸಞ್ಚಯಂ ನಃ ||೨೬||

ಕರ್ಣಾಲಙ್ಕಾರನಾನಾಮಣಿನಿಕರರುಚಾಂ ಸಞ್ಚಯೈರಞ್ಚಿತಾಯಾಂ 
ವರ್ಣ್ಯಾಯಾಂ ಸ್ವರ್ಣಪದ್ಮೋದರಪರಿವಿಲಸತ್ಕರ್ಣಿಕಾಸನ್ನಿಭಾಯಾಮ್ |
ಪದ್ಧತ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣವಾಯೋಃ ಪ್ರಣತಜನಹೃದಮ್ಭೋಜವಾಸಸ್ಯ 
ಶಂಭೋರ್ನಿತ್ಯಂ ನಶ್ಚಿತ್ತಮೇತದ್ವಿರಚಯತು ಸುಖೇ ನಾಸಿಕಾಂ ನಾಸಿಕಾಯಾಮ್ ||೨೭||

ಅತ್ಯನ್ತಂ ಭಾಸಮಾನೇ ರುಚಿರತರರುಚಾಂ ಸಙ್ಗಮಾತ್ಸನ್ಮಣೀನಾ-
ಮುದ್ಯಚ್ಚಣ್ಡಾಂಶುಧಾಮಪ್ರಸರನಿರಸನಸ್ಪಷ್ಟ್ರ‍ದೃಷ್ರ‍್ಟಾಪದಾನೇ |
ಭೂಯಾಸ್ತಾಂ ಭೂತಯೇ ನಃ ಕರಿವರಜಯಿನಃ ಕರ್ಣಪಾಶಾವಲಮ್ಬೇ 
ಭಕ್ತಾಲೀಭಾಲಸಜ್ಜಜ್ಜನಿಮರಣಲಿಪೇಃ ಕುಣ್ಡಲೇ ಕುಣ್ಡಲೇ ತೇ ||೨೮||

ಯಾಭ್ಯಾಂ ಕಾಲವ್ಯವಸ್ಥಾ ಭವತಿ ತನುಮತಾಂ ಯೋ ಮುಖಂ ದೇವತಾನಾಂ 
ಯೇಷಾಮಾಹುಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಜಗತಿ ಮುನಿವರಾ ದೇವತಾನಾಂ ತ್ರಯೀಂ ತಾಮ್ |
ರುದ್ರಾಣೀವಕ್ತ್ರಪಙ್ಕೇರುಹಸತತವಿಹಾರೋತ್ಸುಕೇನ್ದೀವರೇಭ್ಯ-
ಸ್ತೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಿಭ್ಯಃ ಪ್ರಣಾಮಾಞ್ಜಲಿಮುಪರಚಯೇ ತ್ರೀಕ್ಷಣಸ್ಯೇಕ್ಷಣೇಭ್ಯಃ ||೨೯||

ವಾಮಂ ವಾಮಾಙ್ಕಗಾಯಾ ವದನಸರಸಿಜೇ ವ್ಯಾವಲದ್ವಲ್ಲಭಾಯಾ 
ವ್ಯಾನಮ್ರೇಷ್ವನ್ಯದನ್ಯತ್ಪುನರಲಿಕಭವಂ ವೀತನಿಃಶೇಷರೌಕ್ಷ್ಯಮ್ |
ಭೂಯೋ ಭೂಯೋಽಪಿ ಮೋದಾನ್ನಿಪತದತಿದಯಾಶೀತಲಂ ಚೂತಬಾಣೇ 
ದಕ್ಷಾರೇರೀಕ್ಷಣಾನಾಂ ತ್ರಯಮಪಹರತಾದಾಶು ತಾಪತ್ರಯಂ ನಃ ||೩೦||

ಯಸ್ಮಿನ್ನರ್ಧೇನ್ದುಮುಗ್ಧದ್ಯುತಿನಿಚಯತಿರಸ್ಕಾರನಿಸ್ತನ್ದ್ರಕಾನ್ತೌ 
ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಷೋದಸಙ್ಕಲ್ಪಿತಮಿವ ರುಚಿರಂ ಚಿತ್ರಕಂ ಭಾತಿ ನೇತ್ರಮ್ | 
ತಸ್ಮಿನ್ನುಲ್ಲೀಲಚಿಲ್ಲೀನಟವರತರುಣೀಲಾಸ್ಯರಙ್ಗಾಯಮಾಣೇ 
ಕಾಲಾರೇಃ ಫಾಲದೇಶೇ ವಿಹರತು ಹೃದಯಂ ವೀತಚಿನ್ತಾನ್ತರಂ ನಃ ||೩೧||

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಗಙ್ಗಾಮಿವಾಙ್ಗೀಕುರು ತವ ಶಿರಸಾ ಮಾಮಪೀತ್ಯರ್ಥಯನ್ತೀಂ 
ಧನ್ಯಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಖರಾಂಶೋಃ ಶಿರಸಿ ವಹತಿ ಕಿಂನ್ವೇಷ ಕಾರುಣ್ಯಶಾಲೀ |
ಇತ್ಥಂ ಶಙ್ಕಾಂ ಜನಾನಾಂ ಜನಯದತಿಘನಂ ಕೈಶಿಕಂ ಕಾಲಮೇಘ-
ಚ್ಛಾಯಂ ಭೂಯಾದುದಾರಂ ತ್ರಿಪುರವಿಜಯಿನಃ ಶ್ರೇಯಸೇ ಭೂಯಸೇ ನಃ ||೩೨||

ಶ್ರೃಙ್ಗಾರಾಕಲ್ಪಯೋಗ್ಯೈಃ ಶಿಖರಿವರಸುತಾಸತ್ಸಖೀಹಸ್ತಲೂನೈಃ 
ಸೂನೈರಾಬದ್ಧಮಾಲಾವಲಿಪರಿವಿಲಸತ್ಸೌರಭಾಕೃಷ್ಟಭೃಙ್ಗಮ್ | 
ತುಙ್ಗಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಕಾನ್ತ್ಯಾ ಪರಿಹಸಿತಸುರಾವಾಸಶೈಲೇನ್ದ್ರಶ್ರೃಙ್ಗಂ 
ಸಙ್ಘಂ ನಃ ಸಙ್ಕಟಾನಾಂ ವಿಘಟಯತು ಸದಾ ಕಾಙ್ಕಟೀಕಂ ಕಿರೀಟಮ್ ||೩೩||

ವಕ್ರಾಕಾರಃ ಕಲಙ್ಕೀ ಜಡತನುರಹಮಪ್ಯಙ್ಘ್ರಿಸೇವಾನುಭಾವಾ-
ದುತ್ತಂಸತ್ವಂ ಪ್ರಯಾತಃ ಸುಲಭತರಘೃಣಾಸ್ಯನ್ದಿನಶ್ಚನ್ದ್ರಮೌಲೇಃ |
ತತ್ಸೇವನ್ತಾಂ ಜನೌಘಾಃ ಶಿವಮಿತಿ ನಿಜಯಾಽವಸ್ಥಯೈವ ಬ್ರುವಾಣಂ 
ವನ್ದೇ ದೇವಸ್ಯ ಶಂಭೋರ್ಮುಕುಟಸುಘಟಿತಂ ಮುಗ್ಧಪೀಯೂಷಭಾನುಮ್ ||೩೪||

ಕಾನ್ತ್ಯಾ ಸಂಫುಲ್ಲಮಲ್ಲೀಕುಸುಮಧವಳಯಾ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ವಿರಾಜನ್ 
ವೃತ್ತಾಕಾರೋ ವಿತನ್ವನ್ ಮುಹುರಪಿ ಚ ಪರಾಂ ನಿರ್ವೃತಿಂ ಪಾದಭಾಜಾಮ್ | 
ಸಾನನ್ದಂ ನನ್ದಿದೋಷ್ಣಾ ಮಣಿಕಟಕವತಾ ವಾಹ್ಮಮಾನಃ ಪುರಾರೇಃ 
ಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರಾಖ್ಯಶೀತದ್ಯುತಿರಪಹರತಾದಸ್ತಾಪದಾ ನಃ ||೩೫||

ದಿವ್ಯಾಕಲ್ಪೋಜ್ಜ್ವಲಾನಾಂ ಶಿವಗಿರಿಸುತಯೋಃ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರಾಶ್ರಿತಾನಾಂ 
ರುದ್ರಾಣೀಸತ್ಸಖೀನಾಮತಿತರಲಕಟಾಕ್ಷಾಞ್ಚಲೈರಞ್ಚಿತಾನಾಮ್ |
ಉದ್ವೇಲ್ಲದ್ವಾಹುವಲ್ಲೀವಿಲಸನಸಮಯೇ ಚಾಮರಾನ್ದೋಲನೀನಾಮುದ್ಭೂತಃ 
ಕಙ್ಕಣಾಲೀವಲಯಕಲಕಲೋ ವಾರಯೇದಾಪದೋ ನಃ ||೩೬||

ಸ್ವರ್ಗೌಕಃಸುನ್ದರೀಣಾಂ ಸುಲಲಿತವಪುಷಾಂ ಸ್ವಾಮಿಸೇವಾಪರಾಣಾಂ 
ವಲ್ಗದ್ಭೂಷಾಣಿ ವಕ್ತ್ರಾಮ್ಬುಜಪರಿವಿಗಲನ್ಮುಗ್ಧಗೀತಾಮೃತಾನಿ |
ನಿತ್ಯಂ ನೃತ್ತಾನ್ಯುಪಾಸೇ ಭುಜವಿಧುತಿಪದನ್ಯಾಸಭಾವಾವಲೋಕ-
ಪ್ರತ್ಯುದ್ಯತ್ಪ್ರೀತಿಮಾದ್ಯತ್ಪ್ರಮಥನಟನಟೀದತ್ತಸಮ್ಭಾವನಾನಿ ||೩೭||

ಸ್ಥಾನಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾ ಸ್ವರಾಣಾಂ ಕಿಮಪಿ ವಿಶದತಾಂ ವ್ಯಞ್ಜಯನ್ಮಞ್ಜುವೀಣಾ-
ಸ್ವಾನಾವಚ್ಛಿನ್ನತಾಲಕ್ರಮಮಮೃತಮಿವಾಸ್ವಾದ್ಯಮಾನಂ ಶಿವಾಭ್ಯಾಮ್ | 
ನಾನಾರಾಗಾತಿಹೃದ್ಯಂ ನವರಸಮಧುರಸ್ತೋತ್ರಜಾತಾನು ವಿದ್ಧಂ 
ಗಾನಂ ವೀಣಾಮಹರ್ಷೇಃ ಕಲಮತಿಲಲಿತಂ ಕರ್ಣಪೂರಾಯತಾಂ ನಃ ||೩೮||

ಚೇತೋ ಜಾತಪ್ರಮೋದಂ ಸಪದಿ ವಿದಧತೀ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ವಾಣಿನೀನಾಂ 
ಪಾಣಿದ್ವನ್ದ್ವಾಗ್ರಜಾಗ್ರತ್ಸುಲಲಿತರಣಿತಸ್ವರ್ಣತಾಲಾನುಕೂಲಾ | 
ಸ್ವೀಯಾರಾವೇಣ ಪಾಥೋಧರರವಪಟುನಾ ನಾದಯನ್ತೀ ಮಯೂರೀ 
ಮಾಯೂರೀಂ ಮನ್ದಭಾವಂ ಮಣಿಮುರಜಭವಾ ಮಾರ್ಜನಾ ಮಾರ್ಜಯೇನ್ನಃ ||೩೯||

ದೇವೇಭ್ಯೋ ದಾನವೇಭ್ಯಃ ಪಿತೃಮುನಿಪರಿಷತ್ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರೇಭ್ಯಃ 
ಸಾಧ್ಯೇಭ್ಯಶ್ಚಾರಣೇಭ್ಯೋ ಮನುಜಪಶುಪತಜ್ಜಾತಿಕೀಟಾದಿಕೇಭ್ಯಃ |
ಶ್ರೀಕೈಲಾಸಪ್ರರೂಢಾಸ್ತೃಣವಿಟಪಿಮುಖಾಶ್ಚಾಪಿ ಯೇ ಸನ್ತಿ ತೇಭ್ಯಃ 
ಸವಭ್ಯೋ ನಿರ್ವಿಚಾರಂ ನತಿಮುಪರಚಯೇ ಶರ್ವಪಾದಾಶ್ರಯೇಭ್ಯಃ ||೪೦||

ಧ್ಯಾಯನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಭಾತೇ ಪ್ರತಿದಿವಸಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ಪಠೇದ್ಯಃ 
ಕಿಂವಾ ಬ್ರೂಮಸ್ತದೀಯಂ ಸುಚರಿತಮಥವಾ ಕೀರ್ತಯಾಮಃ ಸಮಾಸಾತ್ | 
ಸಮ್ಪಜ್ಜಾತಂ ಸಮಗ್ರಂ ಸದಸಿ ಬಹುಮತಿಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯತ್ವಂ 
ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯಾಯುಃಶತಾನ್ತೇ ಪದಮಯತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮನ್ಮಥಾರೇಃ ||೪೧||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ 
ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ 
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಕೃತಮ್ 
ಶಿವಪಾದಾದಿಕೇಶಾನ್ತವರ್ಣನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram