logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಗೌರೀಗಿರೀಶಸ್ತೋತ್ರಮ್- Gaurigirisha Stotram

Gaurigirisha Stotram


ಗೌರೀಗಿರೀಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಪ್ರವಿಭಾಸಿಮಸ್ತಕತಟೌ ತನ್ದ್ರಾವಿಹೀನೌ ಸದಾ
ಭಕ್ತೌಘಪ್ರತಿಪಾಲನೇ ನಿಜತನುಚ್ಛಾಯಾಜಿತಾರ್ಕಾಯುತೌ | 
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧೀ 
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ ||೧|| 

ಅನ್ಯೋನ್ಯಾರ್ಚನತತ್ಪರೌ ಮಧುರವಾಕ್ಸನ್ತೋಷಿತಾನ್ಯೋನ್ಯಕೌ 
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಾಂಚಿತಶೇಖರಾ ಪ್ರಣಮತಾಮಿಷ್ಟರ್ಥದೌ ಸತ್ವರಮ್ | 
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ಶೃಙ್ಗಾರಜನ್ಮಾವನೀ 
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ ||೨|| 

ಸೌನ್ದರ್ಯೇಣ ಪರಸ್ಪರಂ ಪ್ರಮುದಿತಾವನ್ಯೋನ್ಯಚಿತ್ತಸ್ಥಿತೌ 
ರಾಕಾಚನ್ದ್ರಸಮಾನವಕ್ತ್ರಕಮಲೌ ಪಾದಾಬ್ಜಕಾಲಙ್ಕೃತೌ |
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ಗಙ್ಗಾತಟಾವಾಸಿನೌ 
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ ||೩||

ಸಿಂಹೋಕ್ಷಾಗ್ರ್ಯಗತೀ ಮಹೋನ್ನತಪದಂ ಸಂಪ್ರಾಪಯನ್ತೌ ನತಾ-
ನಂಹೋರಾಶಿನಿವಾರಣೈಕನಿಪುಣೌ ಬ್ರಹ್ಮೋಗ್ರವಿಷ್ಣ್ವರ್ಚಿತೌ |
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ಗಾಙ್ಗೇಯಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲೌ 
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ ||೪|| 

ಕಸ್ತೂರೀಘಾನಸಾರಚರ್ಚಿತತನೂ ಪ್ರಸ್ತೂಯಮಾನೌ ಸುರೈ-
ರಸ್ತೂಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಣತೇಷ್ಟಪೂರಣಕರೌ ವಸ್ತೂಪಲಬ್ಧಿಪ್ರದೌ | 
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತಾವಙ್ಗಾವಧೂತೇನ್ದುಭೌ 
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ ||೫|| 

ವಾಣೀನಿರ್ಜಿತಹಂಸಕೋಕಿಲರವೌ ಪಾಣೀಕೃತಾಂಭೋರುಹೌ 
ವೇಣೀಕೇಶವಿನಿರ್ಜಿತಾಹಿಚಪಲೌ ಕ್ಷೋಣೀಸಮಾನಕ್ಷಮೌ | 
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ತುಙ್ಗೇಷ್ಟಜಾಲಪ್ರದೋ 
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರಿಶೌ ಮುದಾ||೬||

ಕಾಮಾಪತ್ತಿವಿಭೂತಿಕಾರಣದಶೌ ಸೋಮಾರ್ಧಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲೌ 
ಸಾಮಾಮ್ನಾಯಸುಗೀಯಮಾನಚರಿತೌ ರಾಮಾರ್ಚಿತಾಙ್ಘ್ರಿದ್ವಯೌ |
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಾನ್ವಿತೌ 
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ ||೭||

ದಂಭಾಹಙ್ಕೄತಿದೋಷಶೂನ್ಯಪುರುಷೈಃ ಸಂಭಾವನೀಯೌ ಸದಾ
ಜಂಭಾರಾತಿಮುಖಾಮರೇನ್ದ್ರವಿನುತೌ ಕುಂಭಾತ್ಮಜಾದ್ಯರ್ಚಿತೌ |
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ವಾಗ್ದಾನದೀಕ್ಷಾಧರೌ 
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ||೮||

ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಿದಾನನಿಪುಣೌ ತಾಪಾಪನೋದಕ್ಷಮೌ 
ಸೋಪಾನಕ್ರಮತೋಽಧಿಕಾರೇಭಿರನುಪ್ರಾಪ್ಯೌ ಕ್ಷಮಾಸಾಗರೌ | 
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ಲಾವಣ್ಯಪಾಥೋನಿಧೀ 
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ ||೯|| 

ಶೋಣಾಂಭೋರುಹತುಲ್ಯಪಾದಯುಗಳೌ ಬಾಣಾರ್ಚನಾತೋಷಿತೌ 
ವೀಣಾಧೃಙ್ಮುನಿಗೀಯಮಾನವಿಭವೌ ಬಾಲಾರುಣಾಭಾಂಬರೌ | 
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ತುಲ್ಯಾಧಿಕೈರ್ವರ್ಜಿತೌ 
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ ||೧೦|| 

ಇತಿ ಗೌರೀಗಿರೀಶಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram