logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶಿವಸ್ತವರಾಜಃ - Shivastavarajah

Shivastavarajah


ಸೂತ ಉವಾಚ || 

ಏಕದಾ ನಾರದೋ ಯೋಗೀ ಪರಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರಃ | 
ವಿಮತ್ಸರೋ ವೀತರಾಗೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮುಪಾಯಯೌ ||೧|| 

ತತ್ರ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಮಾಸೀನಂ ವಿಧಾತಾರಂ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ | 
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ಭೂಮೌ ಕೃತಾಞ್ಜಲಿರಭಾಷತ ||೨|| 

ನಾರದ ಉವಾಚ || 

ಬ್ರಹ್ಮಞ್ಜಗತ್ಪತೇ ತಾತ ನತೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವತ್ಪದಾಮ್ಬುಜಮ್ | 
ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾ ದೇವ ಯತ್ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತದುಚ್ಯತಾಮ್ ||೩|| 

ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಾನಿ ತ್ವದಾಸ್ಯಾತ್ಸಂಶ್ರುತಾನಿ ಚ | 
ತಥಾಪಿ ಮನ್ಮನೋ ಯಾತಿ ಸನ್ದೇಹಂ ಮೋಹಕಾರಣಮ್ ||೪|| 

ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾಧಿಕೋ ಮನ್ತ್ರಃ ಸದಾ ಜಾಪ್ಯಃ ಕ ಉಚ್ಯತೇ | 
ಸರ್ವಧ್ಯಾನಾದಿಕಂ ಧ್ಯಾನಂ ಸದಾ ಧ್ಯೇಯಮಿಹಾಸ್ತಿ ಕಿಮ್ ||೫|| 

ವೇದೋಪನಿಷದಾಂ ಸಾರಮಾಯುಃಶ್ರೀಜಯವರ್ಧನಮ್ | 
ಮುಕ್ತಿಕಾಙ್ಕ್ಷಾಪರೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಕಃ ಸ್ತವಃ ಪಠ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ || ೬|| 

ಇಮಂ ಮತ್ಸಂಶಯಂ ತಾತ ತ್ವಂ ಭೇತ್ತಾಸಿ ನ ಕಶ್ಚನ | 
ಬ್ರುಹಿ ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ಮಹ್ಯಂ ಶುಶ್ರೂಷವೇ ಹಿ ತಮ್ ||೭|| 

ಶ್ರುತ್ವಾಽಙ್ಗಜವಚೋ ವೇಧಾ ಹೃದಿ ಹರ್ಷಮುಪಾಗತಃ | 
ದೇವದೇವಂ ಶಿವಾಕಾನ್ತಂ ನತ್ವಾ ಚಾಹ ಮುನೀಶ್ವರಮ್ ||೮|| 

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ || 

ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ತತ್ಪರ | 
ಸತ್ಸರ್ವಂ ತೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ||೯||

ಪ್ರಣವಂ  ಪೂರ್ವಮುವ್ಚ್ಚಾರ್ಯ ನಮಃಶಬ್ದಂ ಸಮುಚ್ಚರೇತ್ | 
ಸಚತುರ್ಥ್ಯೈಕವಚನಂ ಶಿವಂ ಚೈವ ಸಮುಚ್ಚರೇತ್ ||೧೦|| 

ಏಷ ಶೈವೋ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಃ ಷಡ್ವರ್ಣಾಖ್ಯೋ ವಿಮುಕ್ತಿದಃ | 
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಶಿವೇನ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣಾ ||೧೧|| 

ಅನೇನ ಮನ್ತ್ರರಾಜೇನ ನಾಶಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ | 
ತಚ್ಚ ಪಾಪಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಾರ್ಗಮಾಣೋಽಪಿ ಸರ್ವದಾ ||೧೨||

ಅಯಂ ಸಂಸಾರದಾವಾಗ್ನಿರ್ಮೋಹಸಾಗರವಾಡವಃ | 
ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಯತ್ನತಃ ಪುತ್ರ ಮನ್ತ್ರೋ ಗ್ರಾಹ್ಯೋ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ||೧೩|| 

ಮಾತೃಪುತ್ರಾದಿಹಾ ಯೋಽಪಿ ವೇದಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಸಕೃದುಚ್ಚರಣಾದಸ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ||೧೪|| 

ಕಿಂ ಪುನರ್ವಕ್ಷ್ಯತೇ ಪುತ್ರ ಸ್ವಾಚಾರಪರಿನಿಷ್ಠಿತಃ | 
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾನ್ವಿಸೃಜ್ಯ ತ್ವಮಿಮಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಸದಾ ಜಪ||೧೫|| 

ಧ್ಯಾನಂ ತೇಽಹಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯನ್ಮುಚ್ಯತೇಽಚಿರಾತ್ | 
ವೇದೋಪನಿಷದುಕ್ತಂ ಚ ಯೋಗಗಮ್ಯಂ ಸನಾತನಮ್ ||೧೬|| 

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿಯಮ್ಯಾದೌ ಯತವಾಗ್ಯತಮಾನಸಃ | 
ಸ್ವಸ್ತಿಕಾದ್ಯಾಸನಯುತೋ ಹೃದಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮಾರಭೇತ್ ||೧೭|| 

ನಾಭಿನಾಲಂ ಹೃದಿಸ್ಥಂ ಚ ಪಙ್ಕಜಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯೇತ್ | 
ರಕ್ತವರ್ಣಮಷ್ಟದಳಂ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾದಿಶೋಭಿತಮ್ ||೧೮|| 

ಸಮನ್ತಾತ್ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೇಣ ವೇಷ್ಟಿತಂ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಸದಾ | 
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಶಙ್ಕರಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ದೇವದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ||೧೯|| 

ಕರ್ಪೂರಸದೃಶಂ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಂ ಶೂಲಪಾಣಿನಮ್ | 
ತ್ರಿಲೋಚನಂ ಮಹಾದೇವಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಭಸ್ಮಭೂಷಿತಮ್ ||೨೦|| 

ಪರಾರ್ಧಭೂಷಣಯುತಂ ಕ್ವಣನ್ನೂಪುರಮಣ್ಡಿತಮ್ | 
ಸರತ್ನಮೇಖಲಾಬದ್ಧಕಟಿವಸ್ತ್ರಂ ಸಕುಣ್ಡಲಮ್ ||೨೧|| 

ನೀಲಕಣ್ಠಂ ಜಟಾವನ್ತಂ ಸಕಿರೀಟಂ ಸುಶೋಭಿತಮ್ | 
ಗ್ರೈವೇಯಾದಿಪ್ರಬನ್ಧಾಢ್ಯಂ ಪಾರ್ವತೀಸಹಿತಂ ಪುರಮ್ ||೨೨|| 

ಕೃಪಾಲುಂ ಜಗದಾಧಾರಂ ಸ್ಕನ್ದಾದಿಪರಿವೇಷ್ಟಿತಮ್  
ಇನ್ದ್ರೇಣ ಪೂಜಿತಂ ಯಕ್ಷರಾಜೇನ ವ್ಯಜಿತಂ ವಿಭುಮ್ ||೨೩|| 

ಪ್ರೇತರಾಜಸ್ತುತಂ ನೀರನಾಥೇನ ನಾಮಿತಂ ಮುಹುಃ | 
ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಗೀಯಮಾನಂ ಚ ವಿಷ್ಣುವನ್ದ್ಯಂ ಮುನಿಸ್ತುತಮ್ ||೨೪|| 

ಧ್ಯಾನಮೇತನ್ಮಯಾ ಖ್ಯಾತಂ ಸೂತ ವೇದಾನ್ತಶೇಖರಮ್ | 
ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಜಯಸಂಪತ್ತಿವರ್ಧನಮ್ ||೨೫|| 

ಅನೇನ ಸದೃಶಂ ತಾತ ನಾಸ್ತಿ ಸಂಸಾರತಾರಕಮ್ | 
ಸರ್ವಧ್ಯಾನಾದಿಕಂ ಧ್ಯಾನಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಸುತ ತ್ವಯಾ|| ೨೬||

ಕಾಯವಾಙ್ಮಾನಸೋತ್ಥಂ ಯತ್ಪಾಪಮನ್ಯಚ್ಚ ವಿದ್ಯತೇ | 
ತತ್ಸರ್ವೇ ನಾಶಮಾಯಾತಿ ಧ್ಯಾನಾತ್ಸತ್ಯಂ ವಚೋ ಮಮ ||೨೭|| 

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಾನಿ ಸೇತಿಹಾಸಾನಿ ಯಾನಿ ಚ | 
ಧ್ಯಾನಸ್ಯ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹನ್ತಿ ಷೋಡಶೀಮ್ ||೨೮|| 

ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಕುರು ಮಹಾಭಾಗ ಧ್ಯಾನಮೇತದ್ವಿಮುಕ್ತಿದಮ್ | 
ಅಥ ತೇ ವಚ್ಮ್ಯಹಂ ಯೋಗಿನ್ ಸ್ತವಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮಂ ಚ ಯತ್ ||೨೯|| 

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಯೈವ ಋಷಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ಛ್ನ್ದಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ | 
ಶಿವೋ ವ ದೈವತಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬೀಜಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಂ ಮತಮ್ ||೩೦|| 

ಕೀಲಕಂ ನೀಲಕಣ್ಠಶ್ಚ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಹರಸ್ತಥಾ | 
ನಿಯೋಗಃ ಸರ್ವಶಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮುಕ್ತಿಕಾಮಾಯ ವೈ ಮತಃ ||೩೧|| 

ಶಿರಸ್ಯಾಸ್ಯೇ ಹೃದಿ ಪದೇ ಕಟ್ಯಾಂ ಬಾಹ್ವೋಸ್ತು ವ್ಯಾಪಕೇ | 
ಋಷ್ಯಾದೀನಿ ಕ್ರಮಾದ್ಯುಞ್ಜೇತ್ಸಾಙ್ಗುಷ್ಠಾಙ್ಗುಲಿಭಿಃ ಸುತ ||೩೨|| 

ಮನ್ತ್ರನ್ಯಾಸಂ ತತಃ ಕುರ್ಯಾಚ್ಛೃಣು ಚೈಕಾಗ್ರಮಾನಸಃ |
ಷಡಕ್ಷರಾಣಿ ಯುಞ್ಜೀಯಾದಙ್ಗುಷ್ಠಾದ್ಯಙ್ಗುಲೀಷು ಚ ||೩೩|| 

ಹೃದಯೇ ಚ ಶಿರಸ್ಯೇವ ಶಿಖಾಯಾಂ ಕವಚೇ ಯಥಾ | 
ನೇತ್ರತ್ರಯೇ ತಥಾಽಸ್ತ್ರೇ ಚ ವರ್ಣಾ ಹ್ಯೇವಂ ಚ ಷಟ್ ಕ್ರಮಾತ್ ||೩೪|| 

ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ವಷಟ್ರ‍್ ಹುಂ ಚ ಸವೌಷಟ್ ಫಟ್ಕ್ರಮೋ ವದೇತ್ | 
ಮನ್ತ್ರನ್ಯಾಸಮಿಮಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ತವನ್ಯಾಸಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ||೩೫|| 

ಶಿವಂ ಮೃಡಂ ಪಶುಪತಿಂ ಶಙ್ಕರಂ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಮ್ | 
ಭವಂ ಚೈವ ಕ್ರಮಾದೇವಮಙ್ಗುಷ್ಠಾದಿಹೃದಾದಿಷು ||೩೬|| 

ಸರ್ವನ್ಯಾಸಾನ್ಪ್ರಯುಞ್ಜೀತ ಚತುರ್ಥೀಸಹಿತಾನ್ಸುತ | 
ನಮೋಯುತಾನ್ನಮಶ್ಚೈವ ಶಿರಸಾದಿಷು ವರ್ಜಯೇತ್ ||೩೭|| 

ಶಿವಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವಪತಿಂ ಸರ್ವಜನಪ್ರಿಯಮ್ | 
ಸರ್ವದುಃಖಹರಂ ಚೈವ ಮೋಹನಂ ಗಿರಿಶಂ ಭಜೇ ||೩೮|| 

ಕಾಮಘ್ನಂ ಕಾಮದಂ ಕಾನ್ತಂ ಕಾಲಮೃತ್ಯುನಿವರ್ತಕಮ್ | 
ಕಲಾವನ್ತಂ ಕಲಾಧೀಶಂ ವನ್ದೇಽಹಂ ಗಿರಿಜಾಪತಿಮ್ ||೩೯|| 

ಪರೇಶಂ ಪರಮಂ ದೇವಂ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರಮ್ | 
ಪರಪೀಡಾಹರಂ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವೃಷಧ್ವಜಮ್ ||೪೦||  

ಲೋಕೇಶಂ ಲೋಕವನ್ದ್ಯಂ ಚ ಲೋಕಕರ್ತಾರಮೀಶ್ವರಮ್ | 
ಲೋಕಪಾಲಂ ಹರಂ ವನ್ದೇ ಧೀರಂ ಶಶಿವಿಭೂಷಣಮ್ ||೪೧|| 

ಶಿವಾಪತಿಂ ಗಿರಿಪತಿಂ ಸರ್ವದೇವಪತಿಂ ವಿಭುಮ್ | 
ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತಿಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ನೌಮ್ಯಹಂ ಶಿಖಿಲೋಚನಮ್ ||೪೨|| 

ಭೂತೇಶಂ ಭೂತನಾಥಂ ಚ ಭೂತಪ್ರೇತವಿನಾಶನಮ್ | 
ಭೂಧರಂ ಭೂಪತಿಂ ಶಾನ್ತಂ ಶೂಲಪಾಣಿಮಹಂ ಭಜೇ ||೪೩|| 

ಕೈಲಾಸವಾಸಿನಂ ರೌದ್ರಂ ಫಣಿರಾಜವಿಭೂಷಣಮ್ | 
ಫಣಿಬದ್ಧಜಟಾಜೂಟಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಮ್ ||೪೪||

ನೀಲಕಣ್ಠಂ ದಶಭುಜಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಧೂಮ್ರವಿಲೋಚನಮ್ | 
ದಿಗಂಬರಂ ದಿಶಾಧೀಶಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷಭೂಷಣಮ್ ||೪೫|| 

ಮುಕ್ತೀಶಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ಮುಕ್ತಂ ಮುಕ್ತಗಮ್ಯಂ ಸನಾತನಮ್ | 
ಸತ್ಪತಿಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಶಂಭುಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ ಸಕಲಾರ್ಥದಮ್ ||೪೬|| 

ವಿಶ್ವೇಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಚ ವಿಶ್ವಪಾಲನತತ್ಪರಮ್ | 
ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಂ ವಿಶ್ವಹರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಟಾಧರಮ್ ||೪೭|| 

ಗಙ್ಗಾಧರಂ ಕಪಾಲಾಕ್ಷಂ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ | 
ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಂ ವನ್ದೇಽಹಂ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಮ್ ||೪೮|| 

ಸ್ಫಟಿಕಾಭಂ ಜನಾರ್ತಿಘ್ನಂ ದೇವದೇವಮುಮಾಪತಿಮ್ || 
ತ್ರಿಪುರಾರಿಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ ಭವತಾರಕಮ್ ||೪೯|| 

ಅವ್ಯಕ್ತಮಕ್ಷರಂ ದಾನ್ತಂ ಮೋಹಸಾಗರತಾರಕಮ್ | 
ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಂ ಸದಾ ವನ್ದೇ ಹರಿಪ್ರಿಯಮ್ ||೫೦||

ಅಮಲಂ ನಿರ್ಮಲಂ ನಾಥಮಪಮೃತ್ಯುಭಯಾಪಹಮ್  
ಭೀಮಯುದ್ಧಕರಂ ಭೀಮವರದಂ ತಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ||೫೧|| 

ಹರಿಚಕ್ರಪ್ರದಂ ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಿಂ ಸುಮಙ್ಗಳಮ್ | 
ಗಜಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವಿಭೂತಿದಮ್ || ೫೨|| 

ಆನನ್ದಕಾರಿಣಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಸುನ್ದರಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ | 
ಕಾಶಿಪ್ರಿಯಂ ಕಾಶಿರಾಜಂ ವರದಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ||೫೩|| 

ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನಂ ಭವ್ಯಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾವಿನಾಶನಮ್ | 
ಮಹಾನ್ತಂ ಪ್ರಣವಂ ಯೋಗಂ ಭಜೇಽಹಂ ದೀನರಕ್ಷಕಮ್ ||೫೪|| 

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಂ ತಪಸ್ವಿನಮ್ | 
ಅನನ್ತಂ ಸ್ವರ್ಗದಂ ಸ್ವರ್ಗಪಾಲಂ ವನ್ದೇ ನಿರಞ್ಜನಮ್ ||೫೫|| 

ವೇದವೇದ್ಯಂ ಪಾಪಹರಂ ಗುಪ್ತನಾಥಮತೀನ್ದ್ರಿಯಮ್| 
ಸತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಸತ್ಯಹರಂ ನಿರೀಹಂ ತಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ||೫೬|| 

ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚ ಶವಮೂರ್ಧಾವಿಭೂಷಣಮ್ | 
ಅಸ್ಥಿಮಾಲಂ ಶ್ವೇತವರ್ಣಂ ನಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಮ್ ||೫೭|| 

ಶೂಲಿನಂ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಂ ಭಕ್ತೋದ್ಧರಣಸಂಸ್ಥಿತಮ್ | 
ಲಿಙ್ಗಮೂರ್ತಿಂ ಸಿದ್ಧಸೇವ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ||೫೮|| 

ಅನಾದಿನಿಧನಾಖ್ಯಂ ತಂ ರಾಮಸೇವ್ಯಂ ಜಯಪ್ರದಮ್ | 
ಯೋಧಾದಿಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾರಂ ವನ್ದೇ ನಿತ್ಯಂ ಪರಾವರಮ್ ||೫೯|| 

ಅಚಿನ್ತ್ಯಮಚಲಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಮಹಾಭಾಗವತೋತ್ತಮಮ್ | 
ಪರಘ್ನಂ ಪರವೇದ್ಯಂ ಚ ವನ್ದೇ ವೈಕುಣ್ಠನಾಯಕಮ್ ||೬೦|| 

ಆನನ್ದಂ ನಿರ್ಭಯಂ ಭಕ್ತವಾಞ್ಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ | 
ಭವಾನೀಪತಿಮಾಚಾರ್ಯಂ ವನ್ದೇಽಹಂ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಮ್ ||೬೧|| 

ಸೋಮಪ್ರಿಯಂ ಸೋಮನಾಥಂ ಯಕ್ಷರಾಜನಿಷೇವಿತಮ್ | 
ಸರ್ವಾಧಾರಂ ಸುವಿಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವಿಭೂತಿದಮ್ ||೬೨|| 

ಅನನ್ತನಾಮಾನಮನನ್ತರೂಪಮನಾದಿಮಧ್ಯಾನ್ತಮನಾದಿಸತ್ತ್ವಮ್ | 
ಚಿದ್ರೂಪಮೇಕಂ ಭವನಾಗಸಿಂಹಂ ಭಜಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಭುವನಾಧಿನಾಥಮ್ ||೬೩|| 

ವೇದೋಪಗೀತಂ ವಿಧುಶೇಖರಂ ಚ ಸುರಾರಿನಾಥಾರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮಮ್ | 
ಕರ್ಪೂರಗೌರಂ ಭುಜಗೇನ್ದ್ರಹಾರಂ ಜಾನಾಮಿ ತತ್ತ್ವಂ ಶಿವಮೇವ ನಾನ್ಯಮ್ ||೬೪|| 

ಗಣಾಧಿನಾಥಂ ಶಿತಿಕಣ್ಠಮಾದ್ಯಂ ತೇಜಸ್ವಿನಂ ಸರ್ವಮನೋಭಿರಾಮಮ್ | 
ಸರ್ವಜ್ಞಮೀಶಂ ಜಗದಾತ್ಮಕಂ ಚ ಪಞ್ಚಾನನಂ ನಿತ್ಯಮಹಂ ನಮಾಮಿ ||೬೫|| 

ವಿಶ್ವಸೃಜಂ ನೃತ್ಯಕರಂ ಪ್ರಿಯಂ ತಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಂ ವಿಶ್ವವಿಧೂತಪಾಪಮ್ | 
ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಂ ಭಾಲವೋಲೋಚನಂ ಚ ಚೇತಃ ಸದಾ ಚಿನ್ತಯ ದೇವದೇವಮ್ ||೬೬|| 

ಕಪಾಲಿನಂ ಸರ್ಪಕೄತಾವತಂಸಂ ಮನೋವಚೋಗೋಚರಮಮ್ಬುಜಾಕ್ಷಮ್ | 
ಕ್ಷಮಾಮ್ಬುಧಿಂ ದೀನದಯಾಕರಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಭವರೋಗವೈದ್ಯಮ್ ||೬೭|| 

ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಂ ಜಗದಾದಿಹೇತುಂ ಕಾಲಜ್ಞಮಾತ್ಮಾನಮನನ್ತಪಾದಮ್ | 
ಅನನ್ತಬಾಹೂದರಮಸ್ತಕಾಕ್ಷಂ ಲಲಾಟನೇತ್ರಂ ಭಜ ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಮ್ ||೬೮|| 

ಸರ್ವಪ್ರದಂ ಭಕ್ತಸುಖಾವಹಂ ಚ ಪುಷ್ಪಾಯುಧಾದಿಪ್ರಣತಿಪ್ರಿಯಂ ಚ | 
ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಂ ಋಣಬನ್ಧನಾಶಂ ಭಜಸ್ವ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿನಾಶಮ್ ||೬೯|| 

ಆನನ್ದಮೂರ್ತಿಂ ಸುಖಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಂ ಕುಮಾರನಾಥಂ ವಿಧೃತಪ್ರಪಞ್ಚಮ್ | 
ಯಜ್ಞಾದಿನಾಥಂ ಪರಮಪ್ರಕಾಶಂ ನಮಾಮಿ ವಿಶ್ವಂಭರಮೀಶಿತಾರಮ್ ||೭೦|| 

ಇತ್ಯೇವಂ ಸ್ತವಮಾಖ್ಯಾತಂ ಶಿವಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ | 
ಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಪುತ್ರ ಸಾಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿದಾಯಕಮ್ ||೭೧||

ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ | 
ಮಾಙ್ಗಲ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತ್ಯಾದಿಸಾಧನಂ ಜಯವರ್ಧನಮ್ ||೭೨|| 

ಸರ್ವಸ್ತವೋತ್ತಮಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಶೇಖರಮ್ | 
ಪಠಸ್ವಾನುದಿನಂ ತಾತ ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಶುದ್ಧಿಕೃತ್ ||೭೩|| 

ಗೋಹಾ ಸ್ತ್ರೀಬಾಲವಿಪ್ರಾದಿಹನ್ತಾನ್ಯತ್ಪಾಪಕೃತ್ತಥಾ | 
ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಚಾರೀ ಚ ಖಾದ್ಯಪೇಯಾದಿದೂಷಕಃ ||೭೪|| 

ಕೋಟಿಜನ್ಮಾರ್ಜಿತೈಃ ಪಾಪೈರಸಙ್ಖ್ಯಾತೈಶ್ಚ ವೇಷ್ಟಿತಃ  
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಾತ್ಪಾಠಾತ್ ಶುದ್ಧೋ ಭವತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ||೭೫||

ಮಹಾರೋಗಯುತೋ ವಾಪಿ ಮೃತ್ಯುಗ್ರಹಯುತಸ್ತಥಾ | 
ತ್ರಿಂಶತ್ತದಸ್ಯ ಪಠನಾತ್ಸರ್ವದುಃಖಂ ವಿನಶ್ಯತಿ ||೭೬|| 

ರಾಜವಶ್ಯೇ ಸಹಸ್ರಂ ತು ಸ್ತ್ರೀವಶ್ಯೇ ಚ ತದರ್ಧಕಮ್ | 
ಮಿತ್ರವಶ್ಯೇ ಪಞ್ಚಶತಂ ಪಾಠಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಸಮಾಹಿತಃ ||೭೭|| 

ಲಕ್ಷಪಾಠಾದ್ಭವೇಚ್ಚೈವ ಶಿವ ಏವ ನ ಸಂಶಯಃ| 
ಬಹುನಾ ಕಿಮಿಹೋಕ್ತೇನ ಭಾವನಾಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ ||೭೮|| 

ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ಸಹಿತಂ ಗಿರೀನ್ದ್ರಶಿಖರೇ ಮುಕ್ತಾಮಯೇ ಸುನ್ದರೇ ಪೀಠೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮಿನ್ದುಶೇಖರಮಹರ್ನಾಥಾದಿಸಂಸೇವಿತಮ್ | 

ಪಞ್ಚಾಸ್ಯಂ ಫಣಿರಾಜಕಙ್ಕಣಧರಂ ಗಙ್ಗಾಧರಂ ಶೂಲಿನಂ 
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಪಾಪಹರಂ ನಮಾಮಿ ಸತತಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಶಿವಮ್ ||೭೯|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾರದಸಂವಾದೇ ಶಿವಸ್ತವರಾಜಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram