logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶ್ರೀಕಾಶೀವಿಶ್ವನಾಥಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Shri Kashivishvanatha Stotram

Shri Kashivishvanatha Stotram


ಶ್ರೀ ಕಾಶೀವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಕಣ್ಠೇ ಯಸ್ಯ ಲಸತ್ಕರಾಳಗರಳಂ ಗಙ್ಗಾಜಲಂ ಮಸ್ತಕೇ 
ವಾಮಾಙ್ಗೇ ಗಿರಿರಾಜರಾಜತನಯಾ ಜಾಯಾ ಭವಾನೀ ಸತೀ | 
ನನ್ದಿಸ್ಕನ್ದಗಣಾಧಿರಾಜಸಹಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಪ್ರಭುಃ 
ಕಾಶೀಮನ್ದಿರಸಂಸ್ಥಿತೋಽಖಿಲಗುರುರ್ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೧|| 

ಯೋ ದೇವೈರಸುರೈರ್ಮುನೀನ್ದ್ರತನಯೈರ್ಗನ್ಧರ್ವಯಕ್ಷೋರಗೈ-
ರ್ನಾಗರ್ಭೂತಲವಾಸಿಭಿರ್ದ್ವಿಜವರೈಃ ಸಂಸೇವಿತಃ ಸಿದ್ಧಯೇ | 
ಯಾ ಗಙ್ಗೋತ್ತರವಾಹಿನೀ ಪರಿಸರೇ ತೀರ್ಥೈರಸಙ್ಖ್ಯೈರ್ವೃತಾ 
ಸಾ ಕಾಶೀ ತ್ರಿಪುರಾರಿರಾಜನಗರೀ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೨|| 

ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಪ್ರವರಾ ಮನೋರಥಕರೀ ಸಂಸಾರಪಾರಾಪರಾನನ್ದಾ 
ನನ್ದಿಗಣೇಶ್ವರೈರುಪಹಿತಾ ದೇವೈರಶೇಷೈಃ ಸ್ತುತಾ | 
ಯಾ ಶಂಭೋರ್ಮಣಿಕುಣ್ಡಲೈಕಕಣಿಕಾ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತಪೋದೀರ್ಘಿಕಾ 
ಸೇಯಂ ಶ್ರೀಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಭಗವತೀ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೩||

ಏಷಾ ಧರ್ಮಪತಾಕಿನೀ ತಟರುಹಾಸೇವಾವಸನ್ನಾಕಿನೀ 
ಪಶ್ಯನ್ಪಾತಕಿನೀ ಭಗೀರಥತಪಃಸಾಫಲ್ಯದೇವಾಕಿನೀ | 
ಪ್ರೇಮಾರೂಢಪತಾಕಿನೀ ಗಿರಿಸುತಾ ಸಾ ಕೇಕರಾಸ್ವಾಕಿನೀ 
ಕಾಶ್ಯಾಮುತ್ತರವಾಹಿನೀ ಸುರನದೀ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೪|| 

ವಿಘ್ನಾವಾಸನಿವಾಸಕಾರಣಮಹಾಗಣ್ಡಸ್ಥಲಾಲಮ್ಬಿತಃ 
ಸಿನ್ದೂರಾರುಣಪುಞ್ಜಚನ್ದ್ರಕಿರಣಪ್ರಚ್ಛಾದಿನಾಗಾಚ್ಛವಿಃ 
ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶ್ವರವಲ್ಲಭೋ ಗಿರಿಜಯಾ ಸಾನನ್ದಕಾನನ್ದಿತಃ 
ಸ್ಮೇರಾಸ್ಯಸ್ತವ ಢುಣ್ಢಿರಾಜಮುದಿತೋ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೫|| 

ಕೇದಾರಃ ಕಲಶೇಶ್ವರಃ ಪಶುಪತಿರ್ಧರ್ಮೇಶ್ವರೋ ಮಧ್ಯಮೋ 
ಜ್ಯೇಷ್ಠೇಶೋ ಪಶುಪಶ್ಚ ಕನ್ದುಕಶಿವೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೋ ಜಮ್ಬುಕಃ |
ಚನ್ದ್ರೇಶೋ ಹ್ಯಮೃತೇಶ್ವರೋ ಭೃಗುಶಿವಃ ಶ್ರೀವೃದ್ಧಕಾಲೇಶ್ವರೋ 
ಮಧ್ಯೇಶೋ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕೇಶ್ವರಶಿವೋ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೬|| 

ಗೋಕರ್ಣಸ್ತ್ವಥ ಭಾರಭೂತನುದನುಃ ಶ್ರೀಚಿತ್ರಗುಪ್ತೇಶ್ವರೋ 
ಯಕ್ಷೇಶಸ್ತಿಲಪರ್ಣಸಙ್ಗಮಶಿವೋ ಶೈಲೇಶ್ವರಃ ಕಶ್ಯಪಃ | 
ನಾಗೇಶೋಽಗ್ನಿಶಿವೋ ನಿಧೀಶ್ವರಶಿವೋಽಗಸ್ತೀಶ್ವರಸ್ತಾರಕ-
ಜ್ಞಾನೇಶೋಽಪಿ ಪಿತಾಮಹೇಶ್ವರಶಿವೋ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೭|| 

ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಂ ಸಕಲಂ ಮನೋಷಿತರಸೈ ರತ್ನೈಃ ಪಯೋಭಿರ್ಹರಂ 
ಖೇಲೈಃ ಪೂರಯತೇ ಕುಟುಮ್ಬನಿಲಯಾನ್ ಶಂಭೋರ್ವಿಲಾಸಪ್ರದಾ | 
ನಾನಾದಿವ್ಯಲತಾವಿಭೂಷಿತವಪುಃ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ 
ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶ್ವರಸುನ್ದರೀ ಭಗವತೀ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೮|| 

ಯಾ ದೇವೀ ಮಹಿಷಾಸುರಪ್ರಮಥನೀ ಯಾ ಚಣ್ಡಮುಣ್ಡಾಪಹಾ
ಯಾ ಶುಮ್ಭಾಸುರರಕ್ತಬೀಜದಮನೀ ಶಕ್ರಾದಿಭಿಃ ಸಂಸ್ತುತಾ | 
ಯಾ ಶೂಲಾಸಿಧನುಃಶರಾಭಯಕರಾದುರ್ಗಾದಿಸನ್ದಕ್ಷಿಣಾ- 
ಮಾಶ್ರಿತ್ಯಾಶ್ರಿತವಿಘ್ನಶಂಸಮಯತು ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೯|| 

ಆದ್ಯಾ ಶ್ರೀರ್ವಿಕಟಾ ತತಸ್ತು ವಿರಜಾ ಶ್ರೀಮಙ್ಗಳಾ ಪಾರ್ವತೀ 
ವಿಖ್ಯಾತಾ ಕಮಲಾ  ವಿಶಾಲನಯನಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ವಿಶಿಷ್ಟಾನನಾ | 
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಚ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀಘಣ್ಟಘಣ್ಟಾದಿಕಾ 
ಮೌರ್ಯಾ ಷಷ್ಟಿಸಹಸ್ರಮಾತೃಸಹಿತಾ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೧೦|| 

ಆದೌ ಪಞ್ಚನದಂ ಪ್ರಯಾಗಮಪರಂ ಕೇದಾರಕುಣ್ಡಂ ಕುರು-
ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಮಾನಸಕಂ ಸರೋಽಮೃತಜಲಂ ಶಾವಸ್ಯ ತೀರ್ಥಂ ಪರಮ್ | 
ಮತ್ಸ್ಯೋದರ್ಯಥ ದಣ್ಡಖಾಣ್ಡಸಲಿಲಂ ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಜಮ್ಬುಕಂ 
ಘಣ್ಟಾಕರ್ಣಸಮುದ್ರಕೂಪಸಹಿತೋ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೧೧||

ರೇವಾಕುಣ್ಡಜಲಂ ಸರಸ್ವತಿಜಲಂ ದುರ್ವಾಸಕುಣ್ಡಂ ತತೋ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀತೀರ್ಥಲವಾಙ್ಕುಶಸ್ಯ ಸಲಿಲಂ ಕನ್ದರ್ಪಕುಣ್ಡಂ ತಥಾ | 
ದುರ್ಗಾಕುಣ್ಡಮಸೀಜಲಂ ಹನುಮತಃ ಕುಣ್ಡಪ್ರತಾಪೋರ್ಜಿತಃ 
ಪ್ರಜ್ಞಾನಪ್ರಮುಖಾನಿ ವಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೧೨|| 

ಆದ್ಯಃ ಕೂಪವರಸ್ತು ಕಾಲದಮನಃ ಶ್ರೀವೃದ್ಧಕೂಪೋಽಪರೋ 
ವಿಖ್ಯಾತಸ್ತು ಪರಾಶರಸ್ತು ವಿದಿತಃ ಕೂಪಃ ಸರೋ ಮಾನಸಃ | 
ಜೈಗೀಷವ್ಯಮುನೇಃ ಶಶಾಙ್ಕನೃಪತೇಃ ಕೂಪಸ್ತು ಧರ್ಮೋದ್ಭವಃ 
ಖ್ಯಾತಃ ಸಪ್ತಸಮುದ್ರಕೂಪಸಹಿತೋ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೧೩|| 

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಯಕಬಿನ್ದುಮಾಧವಹರಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಸ್ತತೋ 
ಗೋವಿನ್ದಸ್ತ್ವಥ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯತಮಃ ಶ್ರೀನಾರದಃ ಕೇಶವಃ 
ಗಙ್ಗಾಕೇಶವವಾಮನಾಖ್ಯತದನು ಶ್ವೇತೋ ಹರಿಃ ಕೇಶವಃ 
ಪ್ರಹ್ಲಾದಾದಿಸಮಸ್ತಕೇಶವಗಣೋ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೧೪||  

ಲೋಲಾರ್ಕೋವಿಮಲಾರ್ಕಮಾಯುಖರವಿಃ ಸಂವರ್ತಸಞ್ಜ್ಞೋ 
ರವಿರ್ವಿಖ್ಯಾತೋ ದ್ರುಪದುಃಖಸ್ವೋಲ್ಕಮರುಣಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋತ್ತರಾರ್ಕೋ ರವಿಃ | 
ಗಙ್ಗಾರ್ಕಸ್ತ್ವಥ ವೃದ್ಧವೃದ್ಧಿವಿಬುಧಾ ಕಾಶೀಪುರೀಸಂಸ್ಥಿತಾಃ 
ಸೂರ್ಯಾ ದ್ವಾದಶಸಂಜ್ಞಕಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೧೫||

ಆದ್ಯೋ ಢುಣ್ಢಿವಿನಾಯಕೋ ಗಣಪತಿಶ್ಚಿನ್ತಾಮಣಿಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ 
ಸೇನಾವಿಘ್ನಪತಿಸ್ತು ವಕ್ತ್ರವದನಃ ಶ್ರೀಪಾಶಪಾಣಿಃ ಪ್ರಭುಃ | 
ಆಶಾಪಕ್ಷವಿನಾಯಕಾಪ್ರಷಕರೋ ಮೋದಾದಿಕಃ ಷಡ್ಗುಣೋ 
ಲೋಲಾರ್ಕಾದಿವಿನಾಯಕಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೧೬|| 

ಹೇರಮ್ಬೋ ನಲಕೂಬರೋ ಗಣಪತಿಃ ಶ್ರೀಭೀಮಚಣ್ಡೀಗಣೋ 
ವಿಖ್ಯಾತೋ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಗಣಪತಿಃ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿದೋ ವಿಘ್ನಪಃ| 
ಮುಣ್ಡಶ್ಚಣ್ಡಮುಖಶ್ಚ ಕಷ್ಟಹರಣಃ ಶ್ರೀದಣ್ಡಹಸ್ತೋ ಗಣಃ 
ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಖ್ಯಗಣಾಧಿಪಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೧೭|| 

ಆದ್ಯೋ ಭೈರವಭೀಷಣಸ್ತದಪರಃ ಶ್ರೀಕಾಲರಾಜಃ ಕ್ರಮಾ- 
ಚ್ಛ್ರೀಸಂಹಾರಕಭೈರವಸ್ತ್ವಥ ರುರುಶ್ಚೋನ್ಮತ್ತಕೋ ಭೈರವಃ | 
ಕ್ರೋಧಶ್ಚಣ್ಡಕಪಾಲಭೈರವವರಃ ಶ್ರೀಭೂತ ನಾಥಾದಯೋ 
ಹ್ಯಷ್ಟೌ ಭೈರವಮೂರ್ತಯಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೧೮|| 

ಆಧಾತೋಽಮ್ಬಿಕಯಾ ಸಹ ತ್ರಿನಯನಃ ಸಾರ್ಧಂ ಗಣೈರ್ನನ್ದಿತಾಂ 
ಕಾಶೀಮಾಶು ವಿಶನ್ ಹರಃ ಪ್ರಥಮತೋ ವಾರ್ಷಧ್ವಜೇಽವಸ್ಥಿತಃ | 
ಆಯಾತಾ ದಶ ಧೇನವಃ ಸುಕಪಿಲಾ ದಿವ್ಯೈಃ ಪಯೋಭಿರ್ಹರಂ 
ಖ್ಯಾತಂ ತದ್ವೃಷಭಧ್ವಜೇನ ಕಪಿಲಂ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೧೯|| 

ಆನನ್ದಾಖ್ಯವನಂ ಹಿ ಚಮ್ಪಕವನಂ ಶ್ರೀನೈಮಿಷಂ ಖಾಣ್ಡವಂ 
ಪುಣ್ಯಂ ಚೈತ್ರರಥಂ ತ್ವಶಾಕವಿಪಿನಂ ರಮ್ಭಾವನಂ ಪಾವನಮ್ | 
ದುರ್ಗಾರಣ್ಯಮಥೋಽಪಿ ಕೈರವವನಂ ವೃನ್ದಾವನಂ ಪಾವನಂ 
ವಿಖ್ಯಾತಾನಿ ವನಾನಿ ವಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೨೦||

ಅಲಿಕುಲದಲನೀಲಃ ಕಾಲದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳಃ  
ಸಜಲಜಲದನೀಲೋ ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞೋಪವೀತಃ | 
ಅಭಯವರದಹಸ್ತೋ ಡಾಮರೋದ್ದಾಮನಾದಃ 
ಸಕಲದುರಿತಭಕ್ಷೋ ಮಙ್ಗಳಂ ವೋ ದದಾತು || ೨೧|| 

ಅರ್ಧಾಙ್ಗೇ ವಿಕಟಾ ಗಿರಿನ್ದ್ರತನಯೋ ಗೌರೀ ಸತೀ ಸುನ್ದರೀ 
ಸರ್ವಾಙ್ಗೇ ವಿಲಸದ್ವಿಭೂತಿಧವಳೋ ಕಾಲೋ ವಿಶಾಲೇಕ್ಷಣಃ 
ವೀರೇಶಃ ಸಹನನ್ದಿಭೃಙ್ಗಿಸಹಿತಃ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಃ ಪ್ರಭುಃ 
ಕಾಶೀಮನ್ದಿರಸಂಸ್ಥಿತೋಽಖಿಲಗುರುರ್ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಙ್ಗಳಮ್ ||೨೨||  

ಯಃ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಸನ್ನಮನಸಾ ಪ್ರೇಮಪ್ರಮೋದಾಕುಲಃ 
ಖ್ಯಾತಂ ತತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟಪಾದಭುವನೇಶೇನ್ದ್ರಾದಿಭಿರ್ಯತ್ಸ್ತುತಮ್ | 
ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಾಙ್ಮುಖಮಾಸನೋತ್ತಮಗತೋ ಬ್ರುಯಾಚ್ಛೃಣೋತ್ಯಾದರಾತ್ 
ಕಾಶೀವಾಸಮುಖಾನ್ಯವಾಪ್ಯ ಸತತಂ ಪ್ರೀತೇ ಶಿವೇ ಧೂರ್ಜಟಿಃ ||೨೩|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಕಾಶೀವಿಶ್ವನಾಥಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram