logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಅಭಯಙ್ಕರಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Abhayankaram Shivarakshaastotram

Abhayankaram Shivarakshaastotram


ಶಿವಾಯ ನಮಃ || 

ಅಭಯಙ್ಕರಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಋಷಿಃ, 
ಶ್ರೀಸದಾಶಿವೋ ದೇವತಾ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ , 
ಶ್ರೀಸದಾಶಿವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || 

ಚರಿತಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಪಾವನಮ್ | 
ಅಪಾರಂ ಪರಮೋದಾರಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಸ್ಯ ಸಾಧನಮ್ ||೧|| 

ಗೌರೀವಿನಾಯಕೋಪೇತಂ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಕಮ್ | 
ಶಿವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದಶಭುಜಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಂ ಪಠೇನ್ನರಃ ||೨|| 

ಗಙ್ಗಾಧರಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಭಾಲಮರ್ಧೇನ್ದುಶೇಖರಃ | 
ನಯನೇ ಮದನಧ್ವಂಸೀ ಕರ್ಣೌ ಸರ್ಪವಿಭೂಷಣಃ ||೩|| 

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಪುರಾರಾತಿರ್ಮುಖಂ ಪಾತು ಜಗತ್ಪತಿಃ | 
ಜಿಹ್ವಾಂ ವಾಗೀಶ್ವರಃ ಪಾತು ಕನ್ಧರಾಂ ಶಿತಿಕನ್ಧರಃ ||೪|| 

ಶ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾತು ಮೇ ಕಣ್ಠಂ ಸ್ಕನ್ಧೌ ವಿಶ್ವಧುರನ್ಧರಃ | 
ಭುಜೌ ಭೂಭಾರಸಂಹರ್ತಾ ಕರೌ ಪಾತು ಪಿನಾಕಧೃಕ್ ||೫|| 

ಹೃದಯಂ ಶಙ್ಕರಃ ಪಾತು ಜಠರಂ ಗಿರಿಜಾಪತಿಃ | 
ನಾಭಿಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಃ ಪಾತು ಕಟೀ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಮ್ಬರಃ ||೬|| 

ಸಕ್ಥಿನೀ ಪಾತು ದೀನಾರ್ತಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ | 
ಊರೂ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ಜಾನುನೀ ಜಗದೀಶ್ವರಃ ||೭|| 

ಜಙ್ಘೇ ಪಾತು ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಗುಲ್ಫೌ ಪಾತು ಗಣಾಧಿಪಃ | 
ಚರಣೌ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧುಃ ಸರ್ವಾಙ್ಗಾನಿ ಸದಾಶಿವಃ ||೮|| 

ಏತಾಂ ಶಿವಬಲೋಪೇತಾಂ ರಕ್ಷಾಂ ಯಃ ಸುಕೃತೀ ಪಠೇತ್ | 
ಸ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸಕಲಾನ್ಕಾಮಾನ್ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ||೯|| 

ಗ್ರಹಭೂತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರನ್ತಿ ಯೇ | 
ದೂರಾದಾಶು ಪಲಾಯನ್ತೇ ಶಿವ ನಾಮಾಭಿರಕ್ಷಣಾತ್ ||೧೦|| 

ಅಭಯಙ್ಕರನಾಮೇದಂ ಕವಚಂ ಪಾರ್ವತೀಪತೇಃ | 
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬಿಭರ್ತಿ ಯಃ ಕಣ್ಠೇ ತಸ್ಯ ವಶ್ಯಂ ಜಗತ್ರಯಮ್ ||೧೧|| 

ಇಮಾಂ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ವಪ್ನೇ ಶಿವರಕ್ಷಾಂ ಯಥಾದಿಶತ್ | 
ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯೋಗೀನ್ದ್ರೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ತಥಾಽಲಿಖತ್ ||೧೨|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಪ್ರೋಕ್ತಮಭಯಙ್ಕರಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram