logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ವಿಶ್ವನಾಥಾ ಅಷ್ಟಕಮ್ - Vishvanatha Ashtakam

Vishvanatha Ashtakam


ಶಿವಾಯ ನಮಃ || 

ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್

ಗಙ್ಗಾತರಙ್ಗರಮಣೀಯಜಟಾಕಲಾಪಂ ಗೌರೀನಿರನ್ತರ ವಿಭೂಷಿತವಾಮಭಾಗಮ್ | 
ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಮನಙ್ಗಮದಾಪಹಾರಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೧|| 

ವಾಚಾಮಗೋಚರಮನೇಕಗುಣಸ್ವರೂಪಂ ವಾಗೀಶವಿಷ್ಣು ಸುರಸೇವಿತಪಾದಪೀಠಮ್ | 
ವಾಮೇನ ವಿಗ್ರಹವರೇಣ ಕಳತ್ರವನ್ತಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೨|| 

ಭೂತಾಧಿಪಂ ಭುಜಗಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಙ್ಗಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರಧರಂ ಜಟಿಲಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಮ್ | 
ಪಾಶಾಙ್ಕುಶಾಭಯವರಪ್ರದಶೂಲಪಾಣಿಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೩|| 

ಶೀತಾಂಶುಶೋಭಿತ ಕಿರೀಟವಿರಾಜಮಾನಂ ಭಾಲೇಕ್ಷಣಾನಲವಿಶೋಷಿತಪಞ್ಚಬಾಣಮ್ | 
ನಾಗಾಧಿಪಾರಚಿತ ಭಾಸುರಕರ್ಣಪೂರಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೪|| 

ಪಞ್ಚಾನನಂ ದುರಿತಮತ್ತಮತಙ್ಗಜಾನಾಂ ನಾಗಾನ್ತಕಂ ದನುಜಪುಙ್ಗವಪನ್ನಗಾನಾಮ್ | 
ದಾವಾನಲಂ ಮರಣಶೋಕಜರಾಟವೀನಾಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೫|| 

ತೇಜೋಮಯಂ ಸಗುಣನಿರ್ಗುಣಮದ್ವಿತೀಯಮಾನನ್ದಕನ್ದಮಪರಾಜಿತಮಪ್ರಮೇಯಮ್ | 
ನಾಗಾತ್ಮಕಂ ಸಕಲನಿಷ್ಕಲಮಾತ್ಮರೂಪಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೬|| 

ಆಶಾಂ ವಿಹಾಯ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಪರಸ್ಯ ನಿನ್ದಾಂ ಪಾಪೇ ಮತಿಂ ಚ ಸುನಿವಾರ್ಯ ಮನಃ ಸಮಾಧೌ| 
ಆದಾಯ ಹೃತ್ಕಮಲಮಧ್ಯಗತಂ ಪರೇಶಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೭|| 

ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತಂ ಸ್ವಜನಾನುರಾಗವೈರಾಗ್ಯಶಾನ್ತಿನಿಲಯಂ ಗಿರಿಜಾಸಹಾಯಮ್ | 
ಮಾಧುರ್ಯಧೈರ್ಯಸುಭಗಂ ಗರಳಾಭಿರಾಮಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೮|| 

ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇಃ ಸ್ತವನಂ ಶಿವಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪಠತೇ ಮನುಷ್ಯಃ | 
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಪುಲಸೌಖ್ಯಮನನ್ತಕೀರ್ತಿಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ದೇಹವಿಲಯೇ ಲಭತೇ ಚ ಮೋಕ್ಷಮ್ ||೯|| 

ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ | 
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ||೧೦|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಕೃತಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram