logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನೀರಾಜನಮ್ - Vishveshvara Neeraajanam

Vishveshvara Neeraajanam


ಶಿವಾಯ ನಮಃ || 

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೀರಾಜನಮ್

ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಶುದ್ಧಂ ಪೂರ್ಣಂ ಹ್ರ‍ೄದಿ ಭಾತಂ, ವನ್ದೇ ಶಮ್ಭುಂ ಶಾನ್ತಂ ಮಾಯಾಗುಣರಹಿತಮ್ | 
ಸಾಕ್ಷಿರೂಪಂ ತತ್ತ್ವಂ ವಿದ್ವದ್ಭಿರ್ಗಮ್ಯಂ, ವೇದೈರ್ಜ್ಞೇಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಗುರುಭಕ್ತೈರ್ವೇದ್ಯಮ್ | 
ಔಮ್ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ||೧||  

ದೇವಾನ್ ಭೀತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯಃ ಕೃಪಯಾವಿಷ್ಟೋ, ವಿಷಪಾನಮಪಿ ಕೄತ್ವಾಽಸಿತಕಣ್ಠೋ ಜಾತಃ | 
ತ್ರಿಪುರಂ ವಿಮಿದೇ ಯುದ್ಧೇ ದುರ್ಭೇದ್ಯಂ ಸರ್ವೈಸ್ತಂ ವನ್ದೇ ಸರ್ವೇಶಂ ದೇವೈರ್ಹೃದಿ ಧ್ಯಾತಮ್ | 
ಔಮ್ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ||೨|| 

ವಿಘ್ನವಿನಾಶನಕರ್ತಾ ಭವತಾಂ ಯಸ್ತಾತಃ ಪೂಜ್ಯೋ ನಿಖಿಲೈರ್ದೇವೈರ್ದುರಿತಂ ಹರತು ನಃ |
ಸ್ಕನ್ದಃ ಪುತ್ರೋ ಬಲವಾನ್ ತಾರಕಾಸುರಹನ್ತಾ ಸ್ವಮಾತ್ರೇ ವರದಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮ್ ಧರ್ತಾ |
ಔಮ್ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ||೩|| 

ದಶಮುಖಬಾಣಪ್ರಭೃತಯೋ ಭಕ್ತಾಸ್ತೇ ಜಾತಾಃ, ನಾಹಂ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ತಃ ಪರಿಗಣನಂ ಕೃತ್ವಾ | 
ಯೇ ದೇವಾನಾಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಸ್ವಾಧೀನಂ ಚಕ್ರುಃ ತೇಷಾಂ ಚಿತ್ರಂ ವೀರ್ಯಂ ತವ ಕೃಪಯಾ ಜಾತಮ್ | 
ಔಮ್ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ||೪|| 

ಪೂಜಾಂ ಕರ್ತುಂ ವಿಷ್ಣುರ್ನೇತ್ರಂ ತ್ವಯಿ ಸಮರ್ಪ್ಯ, ರಾಜ್ಯಂ ಕುರುತೇ ಜಗತಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ ತವ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ | 
ಯತೀನಾಂ ಹೃದಯೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಕಾಮಂ ನಾಶಯಿತಾ, ಗಙ್ಗಾಧರ ಶಿವ ಶಙ್ಕರ ಗಿರಿಜಾಧೀಶಸ್ತ್ವಮ್ |
ಔಮ್ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ||೫|| 

ಸಂಹರ್ತೃ ಶಿವರೂಪಮುಗ್ರಂ ತವ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಭೀತಾ ದೇವಾಃಸರ್ವೇ ಭಕ್ತಿಂ ತ್ವಯಿ ಚಕ್ರುಃ | 
ದುಃಖಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಗತಿ ಶರಣಂ ತ್ವಾಂ ಯಾಮೋ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದೇವಂ ಮಹಾದೇವಂ ಪ್ರಣುಮಃ | 
ಔಮ್ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ | ೬|| 

ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧರ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ದುಹಿತರ್ಯಾಸಕ್ತಃ, ದಣ್ಡಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತ್ವತ್ತಃ ಪನ್ಥಾನಂ ನೀತಃ | 
ವಿದ್ಯೋಪದೇಷ್ಟುಸ್ತ್ವತ್ತಃ ಸನಕಾದ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಃ, ಉಪದೇಶಂ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯೇ ಸಕ್ತಾಃ |
ಔಮ್ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ||೭|| 

ಪ್ರಾಣಾನ್ತೇ ವೈ ಕಾಶ್ಯಾಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ವೇದಪುರಾಣೈಃ ಕಥಿತಾಂ ದದತೇ ನಿತ್ಯಂ ಯಃ 
ಸರ್ವಜ್ಞಂ ತಮನಾದಿಂ ಸ್ತೌತಿ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ, ಅರ್ಥಂ ಕಾಮಂ ಧರ್ಮಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಲಭತೇ ಸಃ | 
ಔಮ್ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ||೮|| 

ಇತ್ಯಚ್ಯುತಾನನ್ದಗಿರಿವಿರಚಿತಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೀರಾಜನಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram