logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶಿವಾನನ್ದಲಹರೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Shivanandalahari Stotram

Shivanandalahari Stotram


ಶಿವಾಯ ನಮಃ || 

ಶಿವಾನನ್ದಲಹರೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ | 

ಪುರೇ ಪೌರಾನ್ಪಶ್ಯನ್ನರಯುವತಿನಾಮಾಕೃತಿಮಯಾನ್ ಸುವೇಶಾನ್ ಸ್ವರ್ಣಾಲಙ್ಕರಣಕಲಿತಾಞ್ಚಿತ್ರಸದ್ರುಶಾನ್ | 
ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷೀ ದ್ರಷ್ಟೇತ್ಯಪಿ ಚ ಕಲಯಂಸ್ತೈಃ ಸಹ ರಮನ್ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೧|| 

ವನೇ ವೃಕ್ಷಾನ್ಪಶ್ಯನ್ ದಲಫಲಭರಾನ್ನಮ್ರಮುಶಿಖಾನ್ಘನಚ್ಛಾಯಾಛನ್ನಾನ್ ಬಹುಲಕಲಕೂಜದ್ವಿಜಗಣಾನ್ | 
ಭಕ್ಷನ್ ಘಸ್ರೇ ರಾತ್ರಾವವನಿತಲತಲ್ಪೈಕಶಯನೋ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೨||

ಕದಾಚಿತ್ಪ್ರಾಸಾದೇ ಕ್ವಚಿದಪಿ ತು ಸೌಧೇ ಚ ಧವಳೇ ಕದಾಕಾಲೇ ಶೈಲೇ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಕೂಲೇ ಚ ಸರಿತಾಮ್ | 
ಕುಟೀರೇ ದಾನ್ತಾನಾಂ ಮುನಿಜನವರಾಣಾಮಪಿ ವಸನ್ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೩||  

ಕ್ವಚಿದ್ವಾಲೈಃ ಸಾರ್ಧೇ ಕರತಲಜತಾಲೈಶ್ಚ ಹಸಿತೈಃ ಕ್ವಚಿದ್ವೈ ತಾರುಣ್ಯಾಙ್ಕಿತಚತುರನಾರ್ಯಾ ಸಹ ರಮನ್ |
ಕ್ವಚಿದ್ವ್ರ‍ೈದ್ಧಶ್ಚಿನ್ತಾಂ ಕ್ವಚಿದಪಿ ತದನ್ಯೈಶ್ಚ ವಿಲಪನ್ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೪||

ಕದಾಚಿದ್ವಿದ್ವದ್ಭಿರ್ವಿವಿಧಸುಪುರಾನನ್ದರಸಿಕೈಃ ಕದಾಚಿತ್ಕಾವ್ಯಾಲಙ್ಕೃತರಸರಸಾಲೈಃ ಕವಿವರೈಃ | 
ವದನ್ವಾದಾಂಸ್ತಕೈಂರನುಮಿತಿಪರೈಸ್ತಾರ್ಕಿಕವರೈರ್ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ || ೫|| 

ಕದಾ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸೈಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಸಪರ್ಯಾಂ ವಿಕಸಿತೈಃ ಸುಗನ್ಧೈ ಸತ್ಪುಷ್ಪೈಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ದಲೈರೇವ ವಿಮಲೈಃ |
ಪ್ರಕುರ್ವನ್ದೇವಸ್ಯ ಪ್ರಮುದಿತಮನಾಃ ಸಂಸ್ತುತಿಪರೋ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೬|| 

ಶಿವಾಯಾಃ ಶಂಭೋರ್ವಾ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ವಿಷ್ಣೋರಪಿ ಕದಾ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಕಟತಪನಸ್ಯಾಪಿ ಚ ಕದಾ | 
ಪಠನ್ವೈ ನಾಮಾಲಿಂ ನಯನರಚಿತಾನನ್ದಸಲಿಲೋ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೭|| 

ಕದಾ ಗಙ್ಗಾಂಭೋಭಿಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಕೂಪೋತ್ಥಿತಜಲೈಃ ಕ್ವಚಿತ್ಕಾಸಾರೋತ್ಥೈಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಸದುಷ್ಣೈಶ್ಚ ಶಿಶಿರೈಃ |
ಭಜನ್ಸ್ನಾನೈರ್ಭೂತ್ಯಾ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಕರ್ಪೂರನಿಭಯಾ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೮||

ಕದಾಚಿಜ್ಜಾಗೃತ್ಯಾಂ ವಿಷಯಕರಣೈಃ ಸಂವ್ಯವಹರನ್ ಕದಾಚಿತ್ಸ್ವನಸ್ಥಾನಪಿ ಚ ವಿಷಯಾನೇವ ಚ ಭಜನ್ |
ಕದಾಚಿತ್ಸೌಷುಪ್ತಂ ಸುಖಮನುಭವನ್ನೇವ ಸತತಂ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೯||

ಕದಾಪ್ಯಾಶಾವಾಸಾಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಧರಃ ಕ್ವಚಿತ್ಪಞ್ಚಾಸ್ಯೋತ್ಥಾಂ ತ್ವಚಮಪಿ ದಧಾನಃ ಕಟಿತಟೇ | 
ಮನಸ್ವೀ ನಿಃಶಙ್ಕಃ ಸ್ವಜನಹೃದಯಾನನ್ದಜನಕೋ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೧೦|| 

ಕದಾಚಿತ್ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ರಜೋವೃತ್ತಿಯುಗತಸ್ತಮೋ ಬೄತ್ತಿಃ ಕ್ವಾಪಿ ತ್ರಿತಯರಹಿತಃ ಕ್ವಾಪಿ ಚ ಪುನಃ | 
ಕದಾಚಿತ್ಸಂಸಾರೀ ಶ್ರುತಿಪಥವಿಹಾರೀ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೧೧|| 

ಕದಾಚಿನ್ಮೌನಸ್ಥಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಿರತಃ ಕದಾಚಿತ್ಸಾನನ್ದಂ ಹಸತಿ ರಮಸತ್ಯಕ್ತವಚಸಾ | 
ಕದಾಚಿಲ್ಲೋಕಾನಾಂ ವ್ಯವಹೃತಿಸಮಾಲೋಕನಪರೋ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೧೨|| 

ಕದಾಚಿಚ್ಛಕ್ತೀನಾಂ ವಿಕಚಮುಖಪದ್ಮೇಷು ಕವಲಾನ್ಕ್ಷಿಪಂಸ್ತಾಸಾಂ ಕ್ವಾಪಿ ಸ್ವಯಮಪಿ ಚ ಗೃಹ್ವನ್ಸ್ವಮುಖತಃ |
ಮಹಾದ್ವೈತಂ ರೂಪಂ ನಿಜಪರವಿಹೀನಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೧೩|| 

ಕ್ವಚಿಚ್ಛೈವೈಃ ಸಾರ್ಧಂ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಶಾಕ್ತೈಃ ಸಹ ವಸನ್ ಕದಾ ವಿಷ್ಣೋರ್ಭಕ್ತೈಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಸೌರೈಃ ಸಹ ವಸನ್ | 
ಕದಾಗಾಣಾಪತ್ಯೈರ್ಗತ ಸಕಲಭೇದೋಽದ್ವಯತಯಾ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೧೪||

ನಿರಾಕಾರಮ್ ಕ್ವಾಪಿ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಸಾಕಾರಮಮಲಮ್ ನಿಜಂ ಶೈವಂ ರೂಪಂ ವಿವಿಧಗುಣಭೇದೇನ ಬಹುಧಾ | 
ಕದಾಶ್ಚರ್ಯಂ ಪಶ್ಯನ್ಕಿಮಿದಮಿತಿ ಹೄಷ್ಯನ್ನಪಿ ಕದಾ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೧೫|| 

ಕದಾ ದ್ವೈತಂ ಪಶ್ಯನ್ನಖಿಲಮಪಿ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಮಯಂ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥಾನಾಮವಗತಸಮಭ್ಯಾಸವಶತಃ | 
ಗತದ್ವೈತಾಭಾವಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವೇತ್ಯೇವ ವಿಲಪನ್ ಮುನಿರ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಭಜತಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಕ್ಷತತಮಾ ||೧೬|| 

ಇಮಾಂ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥಾಂ ಪರಮಶಿವಸಂಸ್ಥಾಂ ಗುರುಕೃಪಾಸುಧಾಪಾಙ್ಗಾವಾಪ್ಯಾಂ ಸಹಜಸುಖವಾಪ್ಯಾಮನುದಿನಮ್ |
ಮುಹುರ್ಮಜ್ಜನ್ಮಜ್ಜನ್ ಭಜತಿ ಸುಕೃತೀ ಚೇನ್ನರವರಸ್ತದಾ ಯೋಗೀ ತ್ಯಾಗೀ ಕವಿರಿತಿ ವದನ್ತೀಹ ಕವಯಃ ||೧೭|| 

ಮೌನೇ ಮೌನೀ ಗುಣಿನಿ ಗುಣವಾನ್ ಪಣ್ಡಿತೇ ಪಣ್ಡಿತಶ್ಚ ದೀನೇ ದೀನಃ ಸುಖಿನಿ ಸುಖವಾನ್ ಭೋಗಿನಿ ಪ್ರಾಪ್ತಭೋಗಃ | 
ಮೂರ್ಖೇ ಮೂರ್ಖೋ ಯುವತಿಷು ಯುವಾ ವಾಗ್ಮಿನಿ ಪ್ರೌಢವಾಗ್ಮೀ ಧನ್ಯಃ ಕೋಽಪಿ ತ್ರಿಭುವನಜಯೀ ಯೋಽವಧೂತೇಽವಧೂತಃ ||೧೮|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀಶಿವಾನನ್ದಲಹರೀ ಸಂಪೂರ್ಣಾ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram