logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಸದಾಶಿವ ಮಹೇನ್ದ್ರ ಸ್ತುತಿಃ - Sadashiva Mahendra Stutih

Sadashiva Mahendra Stutih


ಶಿವಾಯ ನಮಃ || 

ಸದಾಶಿವಮಹೇನ್ದ್ರಸ್ತುತಿಃ | 

ಪರತತ್ತ್ವಲೀನಮನಸೇ ಪ್ರಣಮದ್ಭವಬನ್ಧಮೋಚನಾಯಾಶು | 
ಪ್ರಕಟಿತಪರತತ್ತ್ವಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೧|| 

ಪರಮಶಿವೇನ್ದ್ರಕರಾಮ್ಬುಜಸಂಭೂತಾಯ ಪ್ರಣಮ್ರವರದಾಯ | 
ಪದಧೂತಪಙ್ಕಜಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೨|| 

ವಿಜನನದೀಕುಞ್ಜಗೃಹೇ ಮಞ್ಜುಳಪುಲಿನೈಕಮಞ್ಜುತರತಲ್ಪೇ | 
ಶಯನಂ ಕುರ್ವಾಣಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೩|| 

ಕಾಮಾಹಿದ್ವಿಜಪತಯೇ ಶಮದಮಮುಖದಿವ್ಯರತ್ನವಾರಿಧಯೇ | 
ಶಮನಾಯ ಮೋಹವಿತತೇಃ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೪|| 

ನಮದಾತ್ಮಬೋಧದಾತ್ರೇ ರಮತೇ ಪರಮಾತ್ಮತತ್ತ್ವಸೌಧಾಗ್ರೇ | 
ಸಮಬುದ್ಧಯೇಽಶ್ಮಹೇಮ್ನೋಃ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೫|| 

ಗಿಲಿತಾವಿದ್ಯಾಹಾಲಾಹಲಹತಪುರ್ಯಷ್ಟಕಾಯ ಬೋಧೇನ | 
ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರರವಯೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೬||

ಶಮಮುಖಷಟ್ಕಮುಮುಕ್ಷಾವಿವೇಕವೈರಾಗ್ಯದಾನನಿರತಾಯ | 
ತರಸಾ ನತಜನತತಯೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೭|| 

ಸಿದ್ಧಾನ್ತಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಮುಖಕೃತಿಕರ್ತ್ರೇ ಕಪಾಲಿಭಕ್ತಿಕೃತೇ | 
ಕರತಲಮುಕ್ತಿಫಲಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೮|| 

ತೃಣಪಙ್ಕಲಿಪ್ತವಪುಷೇ ತೃಣತೋಽಪ್ಯಧರಂ ಜಗದ್ವಿಲೋಕಯತೇ | 
ವನಮಧ್ಯವಿಹರಣಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೯|| 

ನಿಗೃಹೀತಹೃದಯಹರಯೇ ಪ್ರಗೃಹೀತಾತ್ಮಸ್ವರೂಪರತ್ನಾಯ | 
ಪ್ರಣತಾಬ್ಧಿಪೂರ್ಣಶಶಿನೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೧೦|| 

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರರವಯೇ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಂಭೋಧಿಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಾಯ | 
ಪ್ರಣತಾಘವಿಪಿನಶುಚಯೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೧೧|| 

ಮತಿಮಲಮೋಚನದಕ್ಷಪ್ರತ್ಯಗ್ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯದಾನನಿರತಾಯ | 
ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರತುಷ್ಟಮನಸೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೧೨|| 

ನಿಜಗುರುಪರಮಶಿವೇನ್ದ್ರಶ್ಲಾಘಿತವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಷ್ಠಾಯ | 
ನಿಜತತ್ತ್ವನಿಶ್ಚಲಹೃದೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೧೩|| 

ಪ್ರವಿಲಾಪ್ಯ ಜಗದಶೇಷಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟಖಣ್ಡವಸ್ತುನಿರತಾಯ | 
ಆಸ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಾನ್ನಭುಜೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೧೪|| 

ಉಪಧಾನೀಕೃತಬಾಹುಃ ಪರಿರಬ್ಧವಿರಕ್ತಿರಾಮೋ ಯಃ | 
ವಸನೀಕೃತಖಾಯಾಸ್ಮೈ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೧೫|| 

ಸಕಲಾಗಮಾನ್ತಸಾರಪ್ರಕಟನದಕ್ಷಾಯ ನಮ್ರಪಕ್ಷಾಯ | 
ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖರೂಪಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೧೬|| 

ದ್ರಾಕ್ಷಾಶಿಕ್ಷಣಚತುರವ್ಯಾಹಾರಾಯ ಪ್ರಭೂತಕರುಣಾಯ | 
ವೀಕ್ಷಾಪಾವಿತಜಗತೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೧೭|| 

ಯೋಽನುತ್ಪನ್ನವಿಕಾರೋ ಬಾಹೌ ಮ್ಲೇಚ್ಛೇನ ಛಿನ್ನಪತಿತೇಽಪಿ | 
ಅವಿದಿತಮಮತಾಯಾಸ್ಮೈ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೧೮|| 

ನ್ಯಪತನ್ಸುಮಾನಿ ಮೂರ್ಧನಿ ಯೇನೋಚ್ಚರಿತೇಷು ನಾಮಸೂಗ್ರಸ್ಯ | 
ತಸ್ಮೈ ಸಿದ್ಧವರಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೧೯|| 

ಯಃ ಪಾಪೋನೋಽಪಿ ಲೋಕಾನ್ ತರಸಾ ಪ್ರಕರೋತಿ ಪುಣ್ಯಃ ನಿಷ್ಠಾಗ್ರ್ಯಾನ್ | 
ಕರುಣಾಮ್ಬುರಾಶಯೇಽಸ್ಮೈ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೨೦|| 

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಯ ಬುದ್ಧೇಃ ಶುದ್ಧಿಪ್ರದಪಾದಪದ್ಮನಮನಾಯ | 
ಬದ್ಧೇ ಪ್ರಮೋಚಕಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೨೧|| 

ಹೃದ್ಯಾಯ ಲೋಕವಿತತೇಃ ಪದ್ಯಾವಲಿದಾಯ ಜನ್ಮಮೂಕೇಭ್ಯಃ | 
ಪ್ರಣತೇಭ್ಯಃ ಪದಯುಗಳೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ || ೨೨|| 

ಜಿಹ್ವೋಪಸ್ಥರತಾನಪ್ಯಾಹ್ವೋಚ್ಚಾರೇಣ ಜಾತು ನೈಜಸ್ಯ | 
ಕುರ್ವಾಣಾಯ ವಿರಕ್ತಾನ್ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೨೩|| 

ಕಮನೀಯಕವನಕರ್ತ್ರೇ ಶಮನೀಯಭಯಾಪಹಾರಚತುರಾಯ | 
ತಪನೀಯಸದ್ರುಶವಪುಷೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೨೪|| 

ತಾರಕವಿದ್ಯಾದಾತ್ರೇ ತಾರಕಪತಿಗರ್ವವಾರಕಾಸ್ಯಾಯ | 
ತಾರಜಪಪ್ರವಣಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೨೫|| 

ಮೂಕೋಽಪಿ ಯತ್ಕೃಪಾ ಚೇಲ್ಲೋಕೋತ್ತರಕೀರ್ತಿರಾಶು ಜಾಯೇತ | 
ಅದ್ಭುತಚರಿತಾಯಾಸ್ಮೈ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೨೬|| 

ದುರ್ಜನದೂರಾಯ ತರಾಂ ಸಜ್ಜನಸುಲಭಾಯ ಹಸ್ತಪಾತ್ರಾಯ | 
ತರುತಲನಿಕೇತನಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೨೭|| 

ಭವಸಿನ್ಧುಧಾರಯಿತ್ರೇ ಭವಭಕ್ತಾಯ ಪ್ರಣಮ್ರವಶ್ಯಾಯ | 
ಭವಬನ್ಧವಿರಹಿತಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೨೮|| 

ತ್ರಿವಿಧಸ್ಯಾಪಿ ತ್ಯಾಗಂ ವಪುಷಃ ಕರ್ತುಂ ಸ್ಥಲತ್ರಯೇ ಯ ಇವ | 
ಅಕರೋತ್ಸಮಾಧಿಮಸ್ಮೈ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೨೯|| 

ಕಾಮಿನಮಪಿ ಜಿತಹೃದಯಂ ಕ್ರೂರಂ ಶಾನ್ತಂ ಜಡಂ ಸುಧಿಯಮ್ | 
ಕುರುತೇ ಯತ್ಕರುಣಾಽಸ್ಮೈ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ || ೩೦|| 

ವೇದಸ್ಮೃತಿಸ್ಥವಿದ್ವಲ್ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷ್ಯೇಷು ಸನ್ದಿಹಾನಾನಾಮ್ | 
ನಿಶ್ಚಯಕೃತೇ ವಿಹರ್ತ್ರೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೩೧|| 

ಬಾಲಾರುಣನಿಭವಪುಷೇ ಲೀಲಾನಿರ್ಧೂತಕಾಮಗರ್ವಾಯ | 
ಲೋಲಾಯ ಚಿತಿಪರಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೩೨|| 

ಶರಣೀಕೃತಾಯ ಸುಗುಣೈಣೀಕೃತರಕ್ತಪಙ್ಕಜಾತಾಯ | 
ಧರಣೀಸದ್ರುಕ್ಕ್ಷಮಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೩೩|| 

ಪ್ರಣತಾಯ ಯತಿವರೇಣ್ಯೈರ್ಗಣನಾಥೇನಾಪ್ಯಸಾಧ್ಯವಿಘ್ನಹೃತೇ | 
ಗುಣದಾಸೀಕೃತಜಗತೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೩೪|| 

ಸಹಮಾನಾಯ ಸಹಸ್ರಾಣ್ಯಪ್ಯಪರಾಧಾನ್ಪ್ರಣಮ್ರಜನರಚಿತಾನ್ | 
ಸಹಸೈವ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೩೫|| 

ಧೃತದೇಹಾಯ ನತಾವಲಿತೂಣಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರದಾನವಾಞ್ಛಾತಃ | 
ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ||೩೬|| 

ತಾಪತ್ರಯಾರ್ತಹೃದಯಸ್ತಾಪತ್ರಯಹಾರದಕ್ಷನಮನಮಹಮ್ | 
ಗುರುವರಬೋಧಿತಮಹಿಮನ್ ಶರಣಂ ಯಾಸ್ಯೇ ತವಾಙ್ಘ್ರಿಕಮಲಯುಗಮ್ || ೩೭|| 

ಸದಾತ್ಮನಿ ವಿಲೀನಹೃತ್ಸಕಲವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿತ್ ಸರಿತ್ತಟವಿಹಾರಕೃತ್ ಸಕಲಲೋಕಹೃತ್ತಾಪಹೃತ್ | 
ಸದಾಶಿವಪದಾಮ್ಬುಜಪ್ರಣತಲೋಕಲಭ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಸದಾಶಿವಯತೀಟ್ ಸದಾ ಮಯಿ ಕೃಪಾಮಪಾರಾಂ ಕುರು ||೩೮|| 

ಪುರಾ ಯವನಕರ್ತನಸ್ರವದಮನ್ದರಕ್ತೋಽಪಿ ಯಃ ಪುನಃ ಪದಸರೋರುಹಪ್ರಣತಮೇನಮೇನೋವಿಧಿಮ್ | 
ಕೃಪಾಪರವಶಃ ಪದಂ ಪತನವರ್ಜಿತಂ ಪ್ರಾಪ ಯತ್ಸದಾಶಿವಯತೀಟ್ ಸ ಮಯ್ಯನವಧಿಂ  ಕೃಪಾಂ ಸಿಞ್ಚತು ||೩೯|| 

ಹೃಷೀಕಹೃತಚೇತಸಿ ಪ್ರಹೃತದೇಹಕೇ ರೋಗಕೈರನೇಕವೃಜಿನಾಲಯೇ ಶಮದಮಾದಿಗನ್ಧೋಜ್ಝಿತೇ | 
ತವಾಙ್ಘ್ರಿಪತಿತೇ ಯತೌ ಯತಿಪತೇ ಮಹಾಯೋಗಿರಾಟ್ ಸದಾಶಿವ ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಕುರು ಹೇತುಶೂನ್ಯಾಂ ದ್ರುತಮ್ ||೪೦|| 

ನ ಚಾಹಮತಿಚಾತುರೀರಚಿತಶಬ್ದಸಙ್ಘೈಃ ಸ್ತುತಿಂ ವಿಧಾತುಮಪಿ ಚ ಕ್ಷಮೋ ನ ಚ ಜಪಾದಿಕೇಽಪ್ಯಸ್ತಿ ಮೇ | 
ಬಲಂ ಬಲವತಾಂ ವರ ಪ್ರಕುರು ಹೇತುಶೂನ್ಯಾಂ ವಿಭೋ ಸದಾಶಿವ ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರವರ ಯೋಗಿನಾಂ ಸತ್ವರಮ್ ||೪೧|| 

ಶಬ್ದಾರ್ಥವಿಜ್ಞಾನಯುತಾ ಹಿ ಲೋಕೇ ವಸನ್ತಿ ಲೋಕಾ ಬಹವಃ ಪ್ರಕಾಮಮ್ | 
ನಿಷ್ಠಾಯುತಾ ನ ಶ್ರುತದ್ರುಷ್ಟಪೂರ್ವಾ ಬಿನಾ ಭವನ್ತಂ ಯತಿರಾಜ ನೂನಮ್ ||೪೨|| 

ಸ್ತೋಕಾರ್ಚನಪ್ರೀತಹೃದಮ್ಬುಜಾಯ ಪಾದಾಬ್ಜಚೂಡಾಪರರೂಪಧರ್ತ್ರೇ | 
ಶೋಕಾಪಹರ್ತ್ರೇ ತರಸಾ ನತಾನಾಂ ಪಾಕಾಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ನಮೋ ವತೀಶ ||೪೩|| 

ನಾಹಂ ಹೃಷೀಕಾಣಿ ವಿಜೇತುಮೀಶೋ ನಾಹಂ ಸಪರ್ಬಾಭಜನಾದಿ ಕರ್ತುಮ್ | 
ನಿಸರ್ಗಯಾ ತ್ವಂ ದಯಯೈವ ಪಾಹಿ ಸದಾಶಿವೇಮಂ ಕರುಣಾಪಯೋಧೇ ||೪೪|| 

ಕೃತಯಾಽನಯಾನತಾವಲಿಕೋಟಿಗತೇನಾತಿಮನ್ದಬೋಧೇನ | 
ಮುದಮೇಹಿ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಪ್ರವರ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಾಯಾಶು ||೪೫|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರುಶೃಙ್ಗಗಿರಿ ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿರ್ವಿರಚಿತಾ ಸದಾಶಿವಮಹೇನ್ದ್ರಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram