logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಅರ್ಧನಾರೀ ನಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Ardhanari Nateshvara Stotram

Ardhanari Nateshvara Stotram


ಶಿವಾಯ ನಮಃ || 
ಅರ್ಧನಾರೀನಟೇಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ಚಾಂಪೇಯಗೌರಾರ್ಧಶರೀರಕಾಯೈ ಕರ್ಪೂರಗೌರಾರ್ಧಶರೀರಕಾಯ | 
ಧಮ್ಮಿಲ್ಲಕಾಯೈ ಚ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೧||

ಕಸ್ತೂರಿಕಾಕುಙ್ಕುಮಚರ್ಚಿತಾಯೈ ಚಿತಾರಜಃಪುಞ್ಜವಿಚರ್ಚಿತಾಯ | 
ಕೄತಸ್ಮರಾಯೈ ವಿಕೄತಸ್ಮರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೨|| 

ಚಲತ್ಕ್ವಣತ್ಕಙ್ಕಣನೂಪುರಾಯೈ ಪಾದಾಬ್ಜರಾಜತ್ಫಣಿನೂಪುರಾಯ | 
ಹೇಮಾಙ್ಗದಾಯೈ ಭುಜಗಾಙ್ಗಾದಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೩|| 

ವಿಶಾಲನೀಲೋತ್ಪಲಲೋಚನಾಯೈ ವಿಕಾಸಿಪಙ್ಕೇರುಹಲೋಚನಾಯ | 
ಸಮೇಕ್ಷಣಾಯೈ ವಿಷಮೇಕ್ಷಣಾಯ  ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೪|| 

ಮನ್ದಾರಮಾಲಾಕಲಿತಾಲಕಾಯೈ ಕಪಾಲಮಾಲಾಙ್ಕಿತಕನ್ಧರಾಯ | 
ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ಚ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ |೫||

ಅಂಭೋಧರಶ್ಯಾಮಳಕುನ್ತಳಾಯೈ ತಡಿತ್ಪ್ರಭಾತಾಮ್ರಜಟಾಧರಾಯ | 
ನಿರೀಶ್ವರಾಯೈ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೬|| 

ಪ್ರಪಞ್ಚಸೃಷ್ಟ್ರ‍್ಯುನ್ಮುಖಲಾಸ್ಯಕಾಯೈ ಸಮಸ್ತಸಂಹಾರಕತಾಣ್ಡವಾಯ | 
ಜಗಜ್ಜನನ್ಯೈ ಜಗದೇಕಪಿತ್ರೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೭|| 

ಪ್ರದೀಪ್ತರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲಕುಣ್ಡಲಾಯೈ ಸ್ಫುರನ್ಮಹಾಪನ್ನಗಭೂಷಣಾಯ | 
ಶಿವಾನ್ವಿತಾಯೈ ಚ ಶಿವಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೮|| 

ಏತತ್ಪಠೇದಷ್ಟಕಮಿಷ್ಟದಂ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ಮಾನ್ಯೋ ಭುವಿ ದೀರ್ಘಜೀವೀ | 
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಮನನ್ತಕಾಲಂ ಭೂಯಾತ್ಸದಾ ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಸಿದ್ಧಿಃ ||೯|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಭಗವತ್ಪ್ರಣೀತಮರ್ಧನಾರೀನಟೇಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram