logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶಿವಸ್ತುತಿಃ (ಲಙ್ಕೇಶ್ವರವಿರಚಿತಾ) - Shivastutih (Langeshvara Virachitaa)

Shivastutih 
(Langeshvara Virachitaa)


ಶಿವಾಯ ನಮಃ || 

ಶಿವಸ್ತುತಿಃ  
(ಲಙ್ಕೇಶ್ವರವಿರಚಿತಾ)

ಗಲೇ ಕಲಿತಕಾಲಿಮಃ  ಪ್ರಕಟಿತೇನ್ದುಭಾಲಸ್ಥಲೇ ವಿನಾಟಿತಜಟೋತ್ಕರಂ ರುಚಿರಪಾಣಿಪಾಥೋರುಹೇ | 
ಉದಞ್ಚಿತಕಪಾಲಕಂ ಜಘನಸೀಮ್ನಿ ಸನ್ದರ್ಶಿತದ್ವಿಪಾಜಿನಮನುಕ್ಷಣಂ ಕಿಮಪಿ ಧಾಮ ವನ್ದಾಮಹೇ || ೧|| 

ವೃಷೋಪರಿ ಪರಿಸ್ಫುರದ್ಧವಳಧಾಮ ಧಾಮ ಶ್ರಿಯಾಂ ಕುಬೇರಗಿರಿಗೌರಿಮಪ್ರಭವಗರ್ವನಿರ್ವಾಸಿ ತತ್ | 
ಕ್ವಚಿತ್ಪುನರುಮಾಕುಚೋಪಚಿತಕುಙ್ಕುಮೈ ರಞ್ಜಿತಂ ಗಜಾಜಿನವಿರಾಜಿತಂ ವೃಜಿನಭಙ್ಗಬೀಜಂ ಭಜೇ ||೨|| 

ಉದಿತ್ವರವಿಲೋಚನತ್ರಯವಿಸುತ್ವರಜ್ಯೋತಿಷಾ ಕಲಾಕರಕಲಾಕರವ್ಯತಿಕರೇಣ ಚಾಹರ್ನಿಶಮ್ | 
ಷಿಕಾಸಿತಜಟಾಟವೀವಿಹರಣೋತ್ಸವಪ್ರೋಲ್ಲಸತ್ತರಾಮರತರಙ್ಗಿಣೀತರಲಚೂಡಮೀಡೇ ಮೃಡಮ್ ||೩|| 

ವಿಹಾಯ ಕಮಲಾಲಯಾವಿಲಸಿತಾನಿ ವಿದ್ಯುನ್ನಟೀವಿಡಮ್ಬನಪಟೂನಿ ಮೇ ವಿಹರಣಂ ವಿಧತ್ತಾಂ ಮನಃ | 
ಕಪರ್ದಿನಿ ಕುಮುದ್ವತೀರಮಣಖಣ್ಡಚೂಡಾಮಣೌ ಕಟೀತಟಪಟೀಭವತ್ಕರಟಿಚರ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೪||

ಭವದ್ಭವನದೇಹಲೀನಿಕಟತುಣ್ಡದಣ್ಡಾಹತಿತ್ರುಟನ್ಮುಕುಟಕೋಟಿಮಿರ್ಮಘವದಾದಿಮಿರ್ಭೂಯತೇ ವ್ರಜೇಮ  
ಭವದನ್ತಿಕಂ ಪ್ರಕೃತಿಮೇತ್ಯ ಪೈಶಾಚಿಕೀಂ ಕಿಮಿತ್ಯಮರಸಂಪದಃ ಪ್ರಮಥನಾಥ ನಾಥಾಮಹೇ ||೫||

ತ್ವದರ್ಚನಪರಾಯಣಪ್ರಮಥಕನ್ಯಕಾಲುಂಠಿತಪ್ರಸೂನಸಫಲದ್ರುಮಂ ಕಮಪಿ ಶೈಲಮಾಶಾಸ್ಮಹೇ | 
ಅಲಂ ತಟವಿತರ್ದಿಕಾಶಯಿತಸಿದ್ಧಸೀಮನ್ತೀನೀಪ್ರಕೀರ್ಣಸುಮನೋಮನೋರಮಣಮೇರುಣಾ ಮೇರುಣಾ||೬|| 

ನ ಜಾತು ಹರ ಯಾತು ಮೇ ವಿಷಯದುರ್ವಿಲಾಸಂ ಮನೋ ಮನೋಭವಕಥಾಽಸ್ತು ಮೇ ನ ಚ ಮನೋರಥಾತಿಥ್ಯಭೂಃ | 
ಸ್ಫುರತ್ಸುರತರಙ್ಗಿಣೀತಟಕುಟೀರಕೋಟೌ ವಸನ್ನಯೇ ಶಿವ ದಿವಾನಿಶಂ ತವ ಭವಾನಿ ಪೂಜಾಪರಃ ||೭|| 

ವಿಭೂಷಣಸುರಾಪಗಾಶುಚಿತರಾಲವಾಲಾವಲೀವಲದ್ವಹಲಸೀ ಕರಪ್ರಕರಸೇಕಸಂವರ್ಧಿತಾ |
ಮಹೇಶ್ವರಸುರದ್ರುಮಸ್ಫುರಿತಸಜ್ಜಟಾಮಞ್ಜರೀ ನಿಮಜ್ಜನಫಲಪ್ರದಾ ಮಮ ನು ಹನ್ತ ಭೂಯಾದಿಯಮ್ ||೮|| 

ಬಹಿರ್ವಿಷಯಸಙ್ಗತಿಪ್ರತಿನಿವರ್ತಿತಾಕ್ಷಾವಲೇಃ ಸಮಾಧಿಕಲಿತಾತ್ಮನಃ ಪಶುಪತೇರಶೇಷಾತ್ಮನಃ |
ಶಿರಃಸುರಸರಿತ್ತಟೀಕುಟಿಲಕಲ್ಪಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ ನಿಶಾಕರಕಲಾಮಹಂ ಬಟುವಿಭೃಶ್ಯಮಾನಾಂ ಭಜೇ ||೯||

ತ್ವದೀಯಸುರವಾಹಿನೀವಿಮಲವಾರಿಧಾರಾಬಲಜ್ಜಟಾಗಹನಗಾಹಿನೀ ಮತಿರಿಯಂ ಮಮ ಕ್ರಾಮತು | 
ಉಪೋತ್ತಮಸರಿತ್ತಟೀವಿಟಪಿತಾಟವೀ ಪ್ರೋಲ್ಲಸತ್ತಪಸ್ವಿಪರಿಷತ್ತುಲಾಮಮಲಮಲ್ಲಿಕಾಭ ಪ್ರಭೋ ||೧೦|| 

ಇತಿ ಲಙ್ಕೇಶ್ವರವಿರಚಿತಾ ಶಿವಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ|| 

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram