logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಉಪಮನ್ಯುಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Upamanyukrutam Shivastotram

Upamanyukrutam Shivastotram


ಶಿವಾಯ ನಮಃ || 

ಉಪಮನ್ಯುಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ 

ಜಯ ಶಙ್ಕರ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ಮೃಡ ಶಂಭೋ ಶಶಿಖಣ್ಡಮಣ್ಡನ | 
ಮದನಾನ್ತಕ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪ್ರಿಯಕೈಲಾಸ ದಯಾಸುಧಾಂಬುಧೇ ||೧|| 

ಸದುಪಾಯಕಥಾಸ್ವಪಣ್ಡಿತೋ ಹೃದಯೇ ದುಃಖಶರೇಣ ಖಣ್ಡಿತಃ |
ಶಶಿಖಣ್ಡಶಿಖಣ್ಡಮಣ್ಡನಂ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ಶರಣ್ಯಮೀಶ್ವರಮ್ ||೨|| 

ಮಹತಃ ಪರಿತಃ ಪ್ರಸರ್ಪತಸ್ತಮಸೋ ದರ್ಶನಮೇದಿನೋ ಭಿದೇ | 
ದಿನನಾಥ ಇವ ಸ್ವತೇಜಸಾ ಹೃದಯವ್ಯೋಮ್ನಿ ಮನಾಗುದೇಹಿ ನಃ ||೩|| 

ನ ವಯಂ ತವ ಚರ್ಮಚಕ್ಷುಷಾ ಪದವೀಮಪ್ಯುಪವೀಕ್ಷಿತುಂ ಕ್ಷಮಾಃ |
ಕೃಪಯಾಽಭಯದೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಸಕಲೇನೇಶ ವಿಲೋಕಯಾಶು ನಃ ||೪||

ತ್ವದನುಸ್ಮೃತಿರೇವ ಪಾವನೀ ಸ್ತುತಿಯುಕ್ತಾ ನ ಹಿ ವಕ್ತುಮೀಶ ಸಾ | 
ಮಧುರಂ ಹಿ ಪಯಃ ಸ್ವಭಾವತೋ ನನು ಕೀದ್ರುಕ್ಸಿತಶರ್ಕರಾನ್ವಿತಮ್ ||೫|| 

ಸವಿಷೋಽಪ್ಯಮೃತಾಯತೇ ಭವಾಚ್ಛವಮುಣ್ಡಾಭರಣೋಽಪಿ ಪಾವನಃ | 
ಭವ ಏವ ಭವಾನ್ತಕಃ ಸತಾಂ ಸಮದ್ರುಷ್ಟಿರ್ವಿಷಮೋಕ್ಷಣೋಽಪಿ ಸನ್ ||೬|| 

ಅಪಿ ಶೂಲಧರೋ ನಿರಾಮಯೋ ದ್ರುಢವೈರಾಗ್ಯರತೋಽಪಿ ರಾಗವಾನ್ | 
ಅಪಿ ಭೈಕ್ಷ್ಯಚರೋ ಮಹೇಶ್ವರಶ್ಚರಿತಂ ಚಿತ್ರಮಿದಂ ಹಿ ತೇ ಪ್ರಭೋ ||೭|| 

ವಿತರತ್ಯಭಿವಾಞ್ಛಿತಂ ದ್ರುಶಾ ಪರಿದ್ರುಷ್ಟಃ ಕಿಲ ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ | 
ಹೃದಯೇ ಸ್ಮೃತ ಏವ ಧೀಮತೇ ನಮತೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದೋ ಭವಾನ್ ||೮|| 

ಸಹಸೈವ ಭುಜಙ್ಗಪಾಶವಾನ್ವಿನಿಗೃಹ್ಣಾತಿ ನ ಯಾವದನ್ತಕಃ | 
ಅಭಯಂ ಕುರು ತಾವದಾಶು ಮೇ ಗತಜೀವಸ್ಯ ಪುನಃ ಕಿಮೌಷಧೈಃ ||೯|| 

ಸವಿಷೈರಿವ ಭೀಮಪನ್ನಗೈರ್ವಿಷಯೈರೇಭಿರಲಂ ಪರಿಕ್ಷತಮ್ | 
ಅಮೃತೈರಿವ ಸಂಭ್ರಮೇಣ ಮಾಮಭಿಷಿಞ್ಚಾಶು ದಯಾವಲೋಕನೈಃ ||೧೦|| 

ಮುನಯೋ ಬಹವೋಽದ್ಯ ಧನ್ಯತಾಂ ಗಮಿತಾಃ ಸ್ವಾಭಿಮತಾರ್ಥದರ್ಶಿನಃ | 
ಕರುಣಾಕರ ಯೇನ ತೇನ ಮಾಮವಸನ್ನಂ ನನು ಪಶ್ಯ ಚಕ್ಷುಷಾ ||೧೧||

ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಥ ಯಾಮಿ ಚಾಪರಂ ಶರಣಂ ಕಂ ಕೃಪಣಾಭಯಪ್ರದಮ್ | 
ವಿರಹೀವ ವಿಭೋ ಪ್ರಿಯಾಮಯಂ ಪರಿಪಶ್ಯಾಮಿ ಭವನ್ಮಯಂ ಜಗತ್ ||೧೨|| 

ಬಹವೋ ಭವತಾಽನುಕಂಪಿತಾಃ ಕಿಮಿತೀಶಾನ ನ ಮಾಽನುಕಂಪಸೇ | 
ದಧತಾ ಕಿಮು ಮನ್ದರಾಚಲಂ ಪರಮಾಣುಃ ಕಮಠೇನ ದುರ್ಧರಃ ||೧೩||

ಅಶುಚಿಂ ಯದಿ ಮಾಽನುಮನ್ಯಸೇ ಕಿಮಿದಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕಪಾಲದಾಮ ತೇ | 
ಉತ ಶಾಠ್ಯಮಸಾಧುಸಙ್ಗಿನಂ ವಿಷಲಕ್ಷ್ಮಾಸಿ ನ ಕಿಂ ದ್ವಿಜಿಹ್ವಧೃಕ್ ||೧೪|| 

ಕ್ವ ದ್ದಶಂ ವಿದಧಾಮಿ ಕಿಂ ಕರೋಮ್ಯನುತಿಷ್ಠಾಮಿ ಕಥಂ ಭಯಾಕುಲಃ | 
ಕ್ವ ನು ತಿಷ್ಠಸಿ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಮಯಿ ಶಂಭೋ ಶರಣಾಗತೋಽಸ್ಮಿ ತೇ ||೧೫|| 

ವಿಲುಠಾಮ್ಯವನೌ ಕಿಮಾಕುಲಃ ಕಿಮುರೋ ಹನ್ಮಿ ಶಿರಶ್ಛಿನದ್ಮಿ ವಾ | 
ಕಿಮು ರೋದಿಮಿ ರಾರಟೀಮಿ ಕಿಂ ಕೃಪಣಂ ಮಾಂ ನ ಯದೀಕ್ಷಸೇ ಪ್ರಭೋ ||೧೬|| 

ಶಿವ ಸರ್ವಗ ಶರ್ವ ಶರ್ಮದಂ ಪ್ರಣತೋ ದೇವ ದಯಾಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ | 
ನಮ ಈಶ್ವರ ನಾಥ ದಿಕ್ಪತೇ ಪುನರೇವೇಶ ನಮೋ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||೧೭|| 

ಶರಣಂ ತರುಣೇನ್ದುಶೇಖರಃ ಶರಣಂ ಮೇ ಗಿರಿರಾಜಕನ್ಯಕಾ | 
ಶರಣಂ ಪುನರೇವ ತಾವುಭೌ ಶರಣಂ ನಾನ್ಯದುಪೈಮಿ ದೈವತಮ್ ||೧೮|| 

ಉಪಮನ್ಯುಕೃತಂ ಸ್ತವೋತ್ತಮಂ ಜಪತಃ ಶಂಭುಸಮೀಪವರ್ತಿನಃ | 
ಅಭಿವಾಞ್ಛಿತಭಾಗ್ಯಸಮ್ಪದಃ ಪರಮಾಯುಃ ಪ್ರದದಾತಿ ಶಙ್ಕರಃ ||೧೯|| 

ಉಪಮನ್ಯುಕೃತಂ ಸ್ತವೋತ್ತಮಂ ಪ್ರಜಪೇದ್ಯಸ್ತು ಶಿವಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ | 
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ಯ ಸೋಽಚಿರಾತ್ಸಹ ತೇನೈವ ಶಿವೇನ ಮೋದತೇ ||೨೦|| 

ಇತ್ಯುಪಮನ್ಯುಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram