logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ರಾವಣಕೃತಂ ಶಿವತಾಣ್ಡವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Ravanakrutam Shivatandava Stotram

Ravanakrutam Shivatandava Stotram


ಶಿವಾಯ ನಮಃ || 

ರಾವಣಕೃತಂ ಶಿವತಾಣ್ಡವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ಜಟಾಟವೀ ಗಲಜ್ಜಲ ಪ್ರವಾಹಪಾವಿತ ಸ್ಥಲೇ 
ಗಲೇ ವಲಮ್ಬ್ಯ ಲಮ್ಬಿತಾಂ ಭುಜಙ್ಗ ತುಙ್ಗ ಮಾಲಿಕಾಂ |
ಡಮಡ್ಡಮಡ್ಡಮಡ್ಡಮನ್ನಿನಾದವಡ್ ಡಮರ್ವಯಂ 
ಚಕಾರ ಚಣ್ಟತಾಣ್ಡವಂ ತನೋತು ನ: ಶಿವ: ಶಿವಂ ||೧||

ಜಟಾಕಟಾಹ ಸಮ್ಭ್ರಮ ಭ್ರಮನ್ನಿಲಿಮ್ಪ ನಿರ್ಝರೀ 
ವಿಲೋಲವೀಚಿ ವಲ್ಲರೀ ವಿರಾಜಮಾನಮೂರ್ದ್ಧನಿ | 
ಧಗದ್ಧಗದ್ ಧಗಜ್ಜ್ವಲ ಲಲಾಟ ಪಟ್ಟ ಪಾವಕೇ 
ಕಿಶೋರ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿಃ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಮಮ ||೨|| 

ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರ ನನ್ದಿನೀ ವಿಲಾಸಬನ್ಧು ಬನ್ಧುರ 
ಸ್ಫುರತ್ ದಿಗನ್ತಸನ್ತತಿ ಪ್ರಮೋದಮಾನಮಾನಸೇ | 
ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಧೋರಣೀ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರಾಪದಿ 
ಕ್ವಚಿತ್ ಚಿದಂಬರೇ ಮನೋ ವಿನೋದಮೇತು ವಸ್ತುನಿ ||೩|| 

ಜಟಾಭುಜಙ್ಗ ಪಿಙ್ಗಲ ಸ್ಫುರತ್ಫಣಾಮಣಿಪ್ರಭಾ 
ಕದಮ್ಬ ಕುಙ್ಕುಮ ದ್ರವಪ್ರಲಿಪ್ತ ದಿಗ್ವಧೂಮುಖೇ |
ಮದಾನ್ಧ ಸಿನ್ಧುರ ಸ್ಫುರತ್ತ್ವಗುತ್ತರೀಯ ಮೇದುರೇ 
ಮನೋ ವಿನೋದಮದ್ಭುತಂ ಬಿಭರ್ತು ಭೂತಭರ್ತರಿ ||೪||

ಸಹಸ್ರ ಲೋಚನ ಪ್ರಮೃತ್ಯ ಶೇಷಲೇಖ ಶೇಖರ 
ಪ್ರಸೂನ ಧೂಲಿ ಧೋರಣೀ ವಿಧುಸರಾಙ್ಘ್ರಿಪೀಠಭೂಃ | 
ಭುಜಙ್ಗರಾಜಮಾಲಯಾ ನಿಬದ್ಧಜಾಟಜೂಟಕಃ 
ಶ್ರಿಯೈ ಚಿರಾಯ ಜಾಯತಾಂ ಚಕೋರಬನ್ಧು ಶೇಖರಃ ||೫|| 

ಲಲಾಟಚತ್ವರ ಜ್ವಲದ್ ಧನಞ್ಜಯಸ್ಫುಲಿಙ್ಗಭಾನಿಪೀತ 
ಪಞ್ಚಸಾಯಕಂ ನಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಮ್ 
ಸುಧಾಮಯೂಖಲೇಖಯಾ ವಿರಾಜಮಾನಶೇಖರಂ ಮಹಾಕಪಾಲಿ ಸಂಪದೇ 
ಶಿರೋ ಜಟಾಲಮಸ್ತು ನಃ ||೬|| 

ಕರಾಲ ಭಾಲ ಪಟ್ಟಿಕಾ ಧಗದ್ಧಗದ್ಧಗಜ್ಜ್ವಲ-
ದ್ಧನಞ್ಜಯಾಧರೀಕೃತ ಪ್ರಚಣ್ಡ ಪಞ್ಚಸಾಯಕೇ | 
ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರ ನನ್ದಿನೀ ಕುಚಾಗ್ರ ಚಿತ್ರ ಪತ್ರಕ 
ಪ್ರಕಲ್ಪನೈಕ ಶಿಲ್ಪಿನಿ ತ್ರಿಲೋಚನೇ ಮತಿರ್ಮಮ ||೭|| 

ನವೀನಮೇಘಮಣ್ಡಲೀ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರಸ್ಫುರತ್ 
ಕುಹೂನಿಶೀಥಿನೀತಮಃ ಪ್ರಬನ್ಧ ಬನ್ಧುಕನ್ಧರಃ 
ನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀ ಧರ-ಸ್ತನೋತು ಕೃತ್ತಿಸಿನ್ಧುರಃ 
ಕಲಾನಿಧಾನಬನ್ಧುರಃ ಶ್ರಿಯಂ ಜಗದ್ಧುರನ್ಧರಃ ||೮|| 

ಪ್ರಫುಲ್ಲನೀಲ ಪಙ್ಕಜ ಪ್ರಪಞ್ಚ ಕಾಲಿಮಚ್ಛಟಾ- 
ವಿಡಂಬಿ ಕಣ್ಠ ಕನ್ಧರಾ ರುಚಿಪ್ರಬದ್ಧ ಕನ್ಧರಮ್ | 
ಸ್ವರಚ್ಛಿದಂ ಪುರಚ್ಛಿದಂ ಭವಚ್ಛಿದಂ ಮಖಚ್ಛಿದಂ 
ಗಜಚ್ಛಿದಾನ್ಧಕಚ್ಛಿದಂ ತಮನ್ತಕಚ್ಛಿದಂ ಭಜೇ ||೯|| 

ಅಗರ್ವ ಸರ್ವಮಙ್ಗಲಾ ಕಲಾಕದಂಬಮಞ್ಜರೀ 
ರಸಪ್ರವಾಹ ಮಾಧುರೀ ವಿಜೄಮ್ಭಣಾಮಧುವ್ರತಮ್ | 
ಸ್ಮರಾನ್ತಕಂ ಪುರಾನ್ತಕಂ ಭವಾನ್ತಕಂ ಮಖಾನ್ತಕಂ 
ಗಜಾನ್ತಕಾನ್ಧಕಾನ್ತಕಂ ತಮನ್ತಕಾನ್ತಕಂ ಭಜೇ ||೧೦|| 

ಜಯತ್ವದಭ್ರಬಿಭ್ರಮ ಭ್ರಮದ್ಭುಜಙ್ಗಮಸ್ಫುರದ್ 
ಧಗದ್ಧಗಾದ್ವಿನಿರ್ಗಮತ್ಕರಾಲ ಭಾಲಹವ್ಯವಾಟ್ | 
ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿಧ್ವನನ್ಮೃದಙ್ಗ ತುಙ್ಗಮಙ್ಗಲ
ಧ್ವನಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಪ್ರಚಣ್ಡ ತಾಣ್ಡವಃ ಶಿವಃ ||೧೧|| 

ದೃಷದ್ವಿಚಿತ್ರ ತಲ್ಪಯೋರ್ಭುಜಙ್ಗ ಮೌಕ್ತಿಕಸ್ರಜೋ-
ರ್ಗರಿಷ್ಠರತ್ನಲೋಷ್ಠಯೋಃ ಸುಹೃದ್ವಿಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷಯೋಃ | 
ತೃಣಾರವಿನ್ದಚಕ್ಷುಷೋಃ ಪ್ರಜಾಮಹೀ ಮಹೇನ್ದ್ರಯೋಃ 
ಸಮಪ್ರವರ್ತಯನ್ಮನಃ ಕದಾ ಸದಾಶಿವಂ ಭಜೇ || ೧೨|| 

ಕದಾ ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಝರೀ ನಿಕುಞ್ಜಕೋಟರೇ ವಸನ್-
ವಿಮುಕ್ತದುರ್ಮತಿಃ ಸದಾ ಶಿರಃ ಸ್ಥಮಞ್ಜಲಿಂ ವಹನ್ | 
ವಿಮುಕ್ತಲೋಲಲೋಚನಾ ಲಲಾಮಭಾಲಲಗ್ನಕಃ 
ಶಿವೇತಿ ಮನ್ತ್ರಮುಖರನ್ ಕದಾ ಸುಖೀ ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೩|| 

ಇಮಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಮೇವ ಮುಕ್ತಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಂ ಸ್ತವಂ 
ಪಠನ್ಸ್ಮರನ್ಬ್ರುವನ್ನರೋ ವಿಶುದ್ಧಿಮೇತಿ ಸನ್ತತಮ್ | 
ಹರೇ ಗುರೌ ಸ ಭಕ್ತಿಮಾಶು ಯಾತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ಗತಿಂ 
ವಿಮೋಹನಂ ಹಿ ದೇಹಿನಾಂ ತು ಶಙ್ಕರಸ್ಯ ಚಿನ್ತನಮ್ || ೧೪||

ಪೂಜಾವಸಾನಸಮಯೇ ದಶವಕ್ತ್ರಗೀತಂ 
ಯಃ ಶಂಭುಪೂಜನಮಿದಂ ಪಠತಿ ಪ್ರದೋಷೇ| 
ತಸ್ಯ ಸ್ಥಿರಾಂ ರಥಗಜೇನ್ದ್ರತುರಙ್ಗಯುಕ್ತಾಂ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸದೈವ ಸುಮುಖೀಂ ಪ್ರದದಾತಿ ಶಂಭುಃ || ೧೫|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾವಣವಿರಚಿತಂ ಶಿವತಾಣ್ಡವಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ || 

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram