logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶ್ರೀ ಶೋಣಾದ್ರಿನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ - sri shonadrinathashtakam

 

Home  > Scriptures & Stotras

ಶ್ರೀ ಶೋಣಾದ್ರಿನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

±ÉÆÃuÁ¢æ£ÁxÁµÀÖPÀªÀiï

 

²ªÁAiÀÄ gÀÄzÁæAiÀÄ ²ªÁaðvÁAiÀÄ ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÁAiÀÄ ªÀĺÉñÀégÁAiÀÄ .

¸ÉÆêÀiÁAiÀÄ ¸ÀÆPÁë÷äAiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀégÁAiÀÄ ±ÉÆÃuÁ¢æ£ÁxÁAiÀÄ £ÀªÀÄB²ªÁAiÀÄ .. 1..

 

¢PÁணÁxÁAiÀÄ «¨sÁªÀ£ÁAiÀÄ ZÀ£ÁÝçzsÀðZÀÆqÁAiÀÄ ¸À£ÁvÀ£ÁAiÀÄ .

¸ÀA¸ÁgÀzÀÄBSÁtðªÀvÁgÀuÁAiÀÄ ±ÉÆÃuÁ¢æ£ÁxÁAiÀÄ £ÀªÀÄB²ªÁAiÀÄ .. 2..

 

dUÀ¤ßªÁ¸ÁAiÀÄ dUÀ¢ÞvÁAiÀÄ ¸ÉãÁ¤£ÁxÁAiÀÄ dAiÀÄ¥ÀæzÁAiÀÄ .

¥ÀÇuÁðAiÀÄ ¥ÀÅuÁåAiÀÄ ¥ÀÅgÁvÀ£ÁAiÀÄ ±ÉÆÃuÁ¢æ£ÁxÁAiÀÄ £ÀªÀÄB²ªÁAiÀÄ .. 3..

 

ªÁVñÀªÀ£ÁÝ÷åAiÀÄ ªÀgÀ¥ÀæzÁAiÀÄ GªÀiÁzsÀðzÉúÁAiÀÄ UÀuÉñÀégÁAiÀÄ .

ZÀ£ÁÝçPÀðªÉʱÁé£ÀgÀ¯ÉÆÃZÀ£ÁAiÀÄ ±ÉÆÃuÁ¢æ£ÁxÁAiÀÄ £ÀªÀÄB²ªÁAiÀÄ .. 4..

 

gÀxÁ¢ügÀÆqsÁAiÀÄ gÀ¸ÁzsÀgÁAiÀÄ ªÉÃzÁ±ÀéAiÀÄÄPÁÛAiÀÄ «¢ü¸ÀÄÛvÁAiÀÄ .

ZÀ£ÁÝçPÀðZÀPÁæAiÀÄ ±À²¥Àæ¨sÁAiÀÄ ±ÉÆÃuÁ¢æ£ÁxÁAiÀÄ £ÀªÀÄB²ªÁAiÀÄ .. 5..

 

«jkÂѸÁgÀxÀå«gÁfvÁAiÀÄ VjãÀÝçZÁ¥ÁAiÀÄ VjñÀégÁAiÀÄ .

¥sÁ¯ÁVߣÉÃvÁæAiÀÄ ¥sÀtÂñÀégÁAiÀÄ ±ÉÆÃuÁ¢æ£ÁxÁAiÀÄ £ÀªÀÄB²ªÁAiÀÄ .. 6..

 

UÉÆë£ÀݨÁuÁAiÀÄ UÀÄtvÀæAiÀiÁAiÀÄ «±Àé¸Àå £ÁxÁAiÀÄ «æçµÀzsÀéeÁAiÀÄ .

¥ÀÅgÀ¸Àå «zsÀéA¸À£À¢ÃQëvÁAiÀÄ ±ÉÆÃuÁ¢æ£ÁxÁAiÀÄ £ÀªÀÄB²ªÁAiÀÄ .. 7..

 

dgÁ¢ªÀeÁåðAiÀÄ dmÁzsÀgÁAiÀÄ Ca£ÀÛ÷ågÀÆ¥ÁAiÀÄ ºÀj¦æAiÀiÁAiÀÄ .

¨sÀPÀÛ¸Àå ¥Á¥ËWÀ«£Á±À£ÁAiÀÄ ±ÉÆÃuÁ¢æ£ÁxÁAiÀÄ £ÀªÀÄB²ªÁAiÀÄ .. 8..

 

¸ÀÄÛwA ±ÉÆÃuÁZÀ¯ÉñÀ¸Àå ¥ÀoÀvÁA ¸ÀªÀð¹¢ÞzÀªÀiï .

¸ÀªÀð¸ÀA¥ÀvÀàçzÀA ¥ÀÅA¸ÁA ¸ÉêÀ£ÁÛA ¸ÀªÀðvÉÆàd£ÁB .. 9..

 

 .. ±ÀĨsÀªÀĸÀÄÛ..

 

 

 

Related Content

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam

শ্রী শোণাদ্রিনাথাষ্টকম - shri shonadrinathashtakam

ਅੱਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਾਸ਼੍ਟਕਮ - Attalasundarashtakam

ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਮ - Shri shonadrinathashtakam

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam