logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ವ್ರತ ಪೂಜಾ - How to observe the puja with mantras?

Shivaratri vrata in Kannada script - How to observe the puja with mantras?

The shivarAtri vrata (Why observed ?) is observed specially in the night of kR^iShNa paksha chaturdashi of month kumba - mAsi (mid Feb - mid Mar) (Sivaratri dates for the current year). The complete night of shivaratri is spent in the worship of the Lord. In the four quarters (yAmas - 3 hours) of the nightspecial prayers are done. The pUja procedure given here is short, but the chanting of shrI rudram or other stotras or the Holy Five Syllables could be done throughout the night.

 

.. ಶಿವರಾತ್ರಿ ವ್ರತಂ ..

Perform gaNapati pUja praying for no hurdles to the pUja. Do the sa.nkalpaM as prescribed below: ಮಮೋಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಶಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ತ್ತಮ್ ಶುಭೇ ಶೋಭನೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಆದ್ಯಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯಪರಾರ್ಧೇ ಶ್ವೇತ ವರಾಹಕಲ್ಪೇ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪೇ ಭಾರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಣ್ಡೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೇ ವ್ಯವಹಾರಿಕ - ನಾಮೇನ ಸಂವತ್ಸರೇ ಉತ್ತರಾಯನೇ ಶಿಶಿರ ಋತೌ ಕುಮ್ಬ ಮಾಸೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಶೇ ಚತುರ್ಧಶ್ಯಾಮ್ ಸುಭತಿತೌ - ವಾಸರ ಯುಕ್ತಾಯಾಮ್ ಶುಭನಶತ್ರ ಶುಭಯೋಗ ಶುಭಕರಣ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪುಣ್ಯಕಾಲೇ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಮಮ ಶೇಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಾಪಿ ವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಮೋಶ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಇಷ್ಟ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮಮ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತೋಪ ಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಮಙ್ಗಳ ವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಸಾಮ್ಬ ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸಕುಟುಮ್ಬಸ್ಯ ಘ್ಯಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೋಕ್ಶ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ತ್ತಮ್ ವರ್ಷೇ ವರ್ಷೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪುಣ್ಯಕಾಲೇ ಸಮ್ಬ ಪರಮೇಶ್ವ ಪೂಜಾಮ್ ಕರಿಷ್ಯೇ || ನಮಃ |

 • Now do the kalasa pUja.
 • Meditate on Lord sAmba parameshvara with this shloka:
  ಚನ್ದ್ರ ಕೋಠಿ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚನ್ದ್ರ ಭೂಷಣಮ್.ಹ್ |
  ಆಪಿಙ್ಗಳ ಜಟಜೂಟಂ ರತ್ನ ಮೌಳಿ ವಿರಾಜಿತಮ್.ಹ್ ||
  
  ನೀಲಗ್ರೀವಂ ಉತಾರಾಙ್ಗಂ ತಾರಹಾರೋಪ ಶೋಭಿತಮ್.ಹ್ |
  ವರದಾಭಯ ಹಸ್ತಞ್ಚ ಹರಿಣಞ್ಚ ಪರಶ್ವತಮ್.ಹ್ ||
  
  ತತಾನಂ ನಾಗ ವಲಯಂ ಕೇಯೂರಾಙ್ಗತ ಮುದ್ರಕಮ್.ಹ್ |
  ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮ ಪರೀತಾನಂ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ಥಿತಮ್.ಹ್ ||
  
  ಆಗಚ್ಚ ದೇವದೇವೇಶ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಹಿತೇಚ್ಚಯಾ |
  ಪೂಜಯಾಮಿ ವಿದಾನೇನ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಸುಮುಖೋ ಭವ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ ದ್ಯಾಯಾಮಿ | ಆವಾಹಯಾಮಿ ||
  
  
  • Do the prANa pratiShTA of Lord Shiva and perforM a simple pUjA with dhUpadIpaM and fruit offering
  ಪಾದಾಸನಂ ಕುರು ಪ್ರಾಘ್ಯ ನಿರ್ಮಲಂ ಸ್ವರ್ಣ ನಿರ್ಮಿತಮ್.ಹ್ |
  ಭೂಷಿತಂ ವಿವಿತೈಃ ರತ್ನೈಃ ಕುರು ತ್ವಂ ಪಾದುಕಾಸನಮ್.ಹ್ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ರತ್ನಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ಗಙ್ಗಾದಿ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಮಯಾ ಪ್ರಾರ್ತ್ತನಯಾಹೃತಮ್.ಹ್ |
  ತೋಯಮ್ ಏತತ್ ಸುಕಸ್ಪರ್ಶಮ್ ಪಾದ್ಯಾರ್ಥಮ್ ಪ್ರದಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್.ಹ್ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ಗನ್ಧೋದಕೇನ ಪುಷ್ಪೇಣ ಚನ್ದನೇನ ಸುಗನ್ಧಿನಾ |
  ಅರ್ಘ್ಯಂ ಕೃಹಾಣ ದೇವೇಶ ಭಕ್ತಿಂ ಮೇ ಹ್ಯಚಲಾಂ ಕುರು ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ಕರ್ಪೂರೋಶೀರ ಸುರಭಿ ಶೀತಳಂ ವಿಮಲಂ ಜಲಮ್.ಹ್ |
  ಗಙ್ಗಾಯಾಸ್ತು ಸಮಾನೀತಂ ಗೃಹಾಣಾಚಮಣೀಯಕಮ್.ಹ್ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ರಸೋಸಿ ರಸ್ಯ ವರ್ಗೇಷು ಸುಕ ರೂಪೋಸಿ ಶಙ್ಕರ |
  ಮಧುಪರ್ಕಂ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ್ಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ಪಯೋದಧಿ ಕೃತಞ್ಚೈವ ಮಧುಶರ್ಕರಯಾ ಸಮಮ್.ಹ್ |
  ಪಞ್ಚಾಮೃತೇನ ಸ್ನಪನಂ ಕಾರಯೇ ತ್ವಾಂ ಜಗತ್ಪತೇ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ಮನ್ಧಾಕಿನಿಯಾಃ ಸಮಾನೀತಂ ಹೇಮಾಂಬೋರುಹ ವಾಸಿತಮ್.ಹ್ |
  ಸ್ನಾನಾಯ ತೇ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನೀರಂ ಸ್ವೀಕೃಯತಾಂ ವಿಭೋ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಶುದ್ದೋದಕ ಸ್ನಾನಮ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ | 
  ಸ್ನಾನಾನನ್ತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ವಸ್ತ್ರಂ ಸೂಕ್ಶ್ಮಂ ತುಕೂಲೇಚ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್.ಹ್ |
  ಗೃಹಾಣ ತ್ವಮ್ ಉಮಾಕಾನ್ತ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ಸರ್ವತಾ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ಯಘ್ಯೋಪವೀತಂ ಸಹಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ನಿರ್ಮಿತಂ ಪುರಾ |
  ಆಯುಷ್ಯಂ ಭವ ವರ್ಚಸ್ಯಂ ಉಪವೀತಂ ಗೃಹಾಣ ಭೋ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಯಘ್ಯೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ಶ್ರೀಕಣ್ಠಂ ಚನ್ದನಂ ದಿವ್ಯಂ ಗನ್ಧಾಢ್ಯಂ ಸುಮನೋಹರಮ್.ಹ್ |
  ವಿಲೇಪನಂ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಟ ಮತ್ದತ್ತಮ್ ಪ್ರತಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್.ಹ್ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ಅಕ್ಶದಾನ್ ಚನ್ದ್ರ ವರ್ಣಾಪಾನ್ ಶಾಲೇಯಾನ್ ಸದಿಲಾನ್ ಶುಭಾನ್ |
  ಅಲಞ್ಕಾರಾರ್ಥಮಾನೀದಾನ್ ಧಾರಯಸ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಅಕ್ಶದಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ಮಾಲ್ಯಾತೀನಿ ಸುಗನ್ಧೀನಿ ಮಲದ್ಯಾತೀನಿ ವೈ ಪ್ರಭೋ |
  ಮಯಾಹೃದಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ತವ ಶಞ್ಕರ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  
  || ಅಙ್ಗ ಪೂಜ ||
  
  ಶಿವಾಯ ನಮಃ | ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ | ಕುಲ್ಪೌ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಜಾನುನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ | ಜಙ್ಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ಹರಾಯ ನಮಃ | ಜಘನಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಗುಹ್ಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ಸ್ವರ್ಣ ರೇತಸೇ ನಮಃ | ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ಸ್ಫಟಿಕಾಭರಣಾಯ ನಮಃ | ವಕ್ಶಸ್ಥಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ತ್ರಿಪುರಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ಭಾಹೂನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರ ಧಾರಿಣೇ ನಮಃ | ಹಸ್ತಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ನೀಲಕಣ್ಠಾಯ ನಮಃ | ಕಣ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ | ಮುಖಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ ನಮಃ | ನೇತ್ರಾಣಿ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ಫಾಲ ಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಲಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ಗಙ್ಗಾಧರಾಯ ನಮಃ | ಜಟಾಮಣ್ಡಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ | ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ |
  
  
  • PerforM the shivAShTottara sata or sahasra nAmAvaLi pUja.
  • Refer to (1) (2) below.
  ಸಾಮ್ಬ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ನಾನಾವಿತ ಪರಿಮಳಪತ್ರ
   ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  || ಉತ್ತರಾಙ್ಗ ಪೂಜ ||
  
  ವನಸ್ಪತಿರಸೋದ್ಭೂತಃ ಗನ್ಧಾಢ್ಯಶ್ಚ ಮನೋಹರಃ |
  ಆಗ್ರೇಯಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್.ಹ್ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಧೂಪಂ ಆಗ್ರಾಪಯಾಮಿ ||
  
  ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತ್ತಿ ಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ಯೋಜಿತಂ ಮಯಾ |
  ದೀಪಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ತಿಮಿರಾಪಹಮ್.ಹ್ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ||
  
  ನೈವೇದ್ಯಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವ ಭಕ್ತಿಂ ಮೇ ಹ್ಯಚಲಾಂ ಕುರು |
  ಶಿವೇಪ್ಸಿತಂ ವರಂ ದೇಹಿ ಪರತ್ರ ಚ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್.ಹ್ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ 
  ಧೀಮಹಿ ದಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.ಹ್ |
  ಓಂ ದೇವ ಸವಿತಃ ಪ್ರಸೂವ ಸತ್ಯಂ ತ್ವರ್ಥೇನ ಪರಿಶಿಞ್ಚಾಮಿ |
   ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ | 
  ಓಂ ಪ್ರಾಣಯಸ್ವಾಹಾ | ಓಂ ಅಪಾನಾಯಸ್ವಾಹಾ | ಓಂ ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
   ಓಂ ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ಓಂ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
  ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹಾ | ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮ ಆತ್ಮಾ ಅಮೃತತ್ವಾಯ | 
  ಅಮೃತಾಭಿತಾನಮಸಿ ||
  
  ನೈವೇದ್ಯಾನನ್ತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
  
  ಪೂಗೀಫಲ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಲ್ಲೀ ದಳೈರ್ ಯುತಮ್.ಹ್ |
  ಕರ್ಪೂರ ಚೂರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್.ಹ್ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಕರ್ಪೂರ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ಚಕ್ಶುರ್ತಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ತಿಮಿರಸ್ಯ ನಿವಾರಣಮ್.ಹ್ |
  ಆರ್ದಿಗ್ಯಂ ಕಲ್ಪಿತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಞ್ಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ | 
  ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ಯಾನಿಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರ ಕೃತಾನಿ ಚ |
  ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಶಿಣ ಪತೇ ಪತೇ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಪ್ರದಕ್ಶಿಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಗೃಹಾಣ ಕರುಣಾನಿದೇ |
  ನೀಲಕಣ್ಠ ವಿರೂಪಾಕ್ಶ ವಾಮಾರ್ದ ಗಿರಿಜ ಪ್ರಭೋ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ | 
  ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸ್ವರ್ಣಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
  
  ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಸುರೇಶ್ವರ |
  ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಮ್ ತತಸ್ತು ತೇ ||
  
  ವನ್ದೇ ಶಮ್ಭುಮುಮಾಪತಿಂ ಸುರಗುರುಂ ವನ್ದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಮ್.ಹ್ 
   ವನ್ದೇ ಪನ್ನಗಭೂಷಣಂ ಮೃಗಧರಂ ವನ್ದೇ ಪಶೂಣಾಮ್ ಪತಿಮ್.ಹ್ |
  ವನ್ದೇ ಸೂರ್ಯ ಶಶಾಂಕವಹ್ನಿ ನಯನಂ ವನ್ದೇ ಮುಕುನ್ದ ಪ್ರಿಯಮ್.ಹ್ 
   ವನ್ದೇ ಭಕ್ತ ಜನಾಶ್ರಯಞ್ಚ ವರದಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಮ್.ಹ್ ||
  
  ನಮಃಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವ ಯೌವನಾಭ್ಯಾಂ 
   ಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ವಪುರ್ ಧರಾಭ್ಯಾಮ್.ಹ್ |
  ನಗೇನ್ದ್ರ ಕನ್ಯಾ ವೃಷ ಕೇತನಾಭ್ಯಾಂ
   ನಮೋ ನಮಃಶಙ್ಕರ ಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್.ಹ್ ||
  
  || ಅರ್ಘ್ಯಮ್ ||
  
  ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ವಿಶ್ಃಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ |
  ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ದ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಗ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ ||
  
  ಮಮೋಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಶಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ
   ಪ್ರೀತ್ಯರ್ತ್ತಂ |
  ಮಯಾ ಚರಿತ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವ್ರದಪೂಜಾನ್ತೇ ಕ್ಶೀರಾರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನಂ 
  ಉಪಾಯದಾನಞ್ಚ ಕರಿಷ್ಯೇ ||
  
  ನಮೋ ವಿಶ್ವಸ್ವರೂಪಾಯ ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಕಾರಕ |
  ಗಙ್ಗಾಧರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾರ್ಪಿತಮ್.ಹ್ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ||
  
  ನಮಃಶಿವಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಸರ್ವಪಾಪಹರಾಯಚ |
  ಶಿವರಾತ್ರೌ ಮಯಾ ದತ್ತಮ್ ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಪ್ರಸೀತ ಮೇ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ||
  
  ದುಃಖ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪಾಪೈಶ್ಚ ದಗ್ತೋಹಂ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ |
  ಮಾಂ ತ್ವಂ ಪಾಹಿ ,ಅಹಾಭಾಹೋ ಗೃಹಣಾರ್ಘ್ಯಂ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ||
  
  ಶಿವಾಯ ಶಿವರೂಪಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಶಿವದಾಯಕ |
  ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ಸರ್ವತಾ ||
  
  ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ||
  
  ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ |
  ಅಮ್ಬಿಕೇ ವರದೇ ದೇವಿ ಗೃಹ್ಣೀದಾರ್ಘ್ಯಂ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ||
  
  ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ | ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ||
  
  ಸುಬ್ರಃಮಣ್ಯ ಮಹಾಭಗ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸುರೇಶ್ವರ |
  ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವ ||
  
  ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ||
  
  ಚಣ್ಡಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ | ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ||
  
  ಅನೇನ ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನೇನ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಃ ಸಪರಿವಾರ 
  ಸಂಬ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ಪ್ರೀಯತಾಮ್.ಹ್ ||
  
  || ಉಪಾಯನ ದಾನಮ್ ||
  
  ಸಾಂಬಶಿವ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಇತಮಾಸನಂ | ಅಮೀತೇ ಗನ್ಧಾಃ ||
  
  
  (Give tAMbUlaM, dakshiNa etc with the following mantra)
  ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಗರ್ಭಸ್ತಂ ಹೇಮಬೀಜಂ ವಿಭಾವಸೋಃ |
  ಅನನ್ತಪುಣ್ಯ ಫಲತಂ ಅತಃ ಶಾನ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಚ ಮೇ ||
  
  ಇದಮುಪಾಯನಂ ಸದಕ್ಶಿಣಾಕಂ ಸತಾಂಬೂಲಂ ಸಾಂಬಶಿವಪ್ರೀತಿಂ ಕಾಮಮಾನಃ 
  ತುಭ್ಯಮಹಂ ಸಮ್ಪ್ರತತೇ ನ ಮಮ ||
  
  
  Perform Salutation
  ಓಂ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಸುಖಿನೋ ಭವನ್ತು ||
  
   | ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು |
  
  

  See Also:

  1. shiva aShTottara sata nAmAvaLI
  2. shiva sahasra nAmAvaLi

 •  

Related Content

निर्गुण मानसपूजा (शन्कर बगवत्पाद) - Nirgunamanasa puja (

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

शिवसहस्रनामावलिः - shiva sahasra naamaavaLi (Siva's 1000

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam