logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶಿವಸ್ತವಃ - Shiva Stavah

shiva stavaH


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

|| ²ªÀ¸ÀÛªÀB ||

 

NªÀiï £ÀªÀÄB ²ªÁAiÀÄ ±ÀªÁðAiÀÄ zÉêÀzÉêÁAiÀÄ ªÉÊ £ÀªÀÄB |

gÀÄzÁæAiÀÄ ¨sÀĪÀ£ÉñÁAiÀÄ ²ªÀgÀÆ¥ÁAiÀÄ ªÉÊ £ÀªÀÄB || 1||

 

vÀéA ²ªÀ¸ÀÛ÷éA ªÀĺÁzÉêÀ F±ÀégÀB ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀB |

§æºÁä «µÀÄÚ±ÀÑ gÀÄzÀæ±ÀÑ ¥ÀÅgÀĵÀB ¥ÀæPÀÈw\-¸ÀÛxÁ || 2||

 

vÀéA PÁ®¸ÀÛ÷éA AiÀĪÉÆà ªÀÄÈvÀÄå\-ªÀðgÀÄt¸ÀÛ÷éA PÀĨÉÃgÀPÀB |

E£ÀÝçB ¸ÀÆAiÀÄðB ±À±ÁY̱ÀÑ UÀæºÀ\-£À±ÀvÀæ\-vÁgÀPÀB || 3||

 

¥ÀÈy«Ã ¸À°®A vÀéA » vÀéªÀÄVß\-ªÁðAiÀÄÄgÉêÀ ZÀ |

DPÁ±ÀA vÀéA ¥ÀgÀA ±ÀÆ£ÀåA ¸ÀPÀ®A ¤µÀÌ®A vÀxÁ || 4||

 

C±ÀÄaªÁð ±ÀÄaªÁ𦠸ÀªÀðPÁªÀÄUÀvÉÆæ ªÁ |

ÀÛAiÉÄÃzÉÝêÀ«ÄñÁ£ÀA ¸À ¨ÁºÁå¨sÀå£ÀÛgÀB ±ÀÄaB || 5||

 

£ÀªÀĸÉÛà zÉêÀzÉêÉñÀ vÀévÀàç¸ÁzÁzÀézÁªÀÄåºÀªÀiï |

ªÁPÉåà »Ã£ÉÃ.CwjPÉÛà ªÁ ªÀiÁA ±ÀªÀĸÀé ¸ÀÄgÉÆÃvÀÛªÀÄ || 6||

 

£ÀªÀĸÉÛà zÉêÀzÉêÉñÀ F±Á£À ªÀgÀzÁZÀÄåvÀ |

ªÀĪÀÄ ¹¢ÞA ¨sÀÆAiÀıÀÑ (¹¢ÞB ¸ÀzÁ ¨sÀÆAiÀiÁvï) ¸ÀªÀðPÁAiÉÄÃðµÀÄ ±ÀAPÀgÀ || 7||

 

§æºÁä «µÀÄÚjñÀégÀ±ÀÑ ªÀĺÁzÉêÀ £ÀªÉÆÃ.C¸ÀÄÛ vÉà |

¸ÀªÀðPÁAiÀÄðA ¥Àæ¹zsÀåvÁA ±ÀªÀiÁ£ÀÄUÀæºÀPÁgÀt || 8||

 

       || ±ÀĨsÀªÀiï ||

 

 The following slokas are also from stone inscriptions.

 

£ÀªÀÄB ±À§ÝUÀÄuÁAiÀiÁ¸ÀÄÛ ªÀåwÃvÉäÝçAiÀĪÀvÀäð£Éà |

«±ÀévÉÆà ªÀå±ÀÄߪÁ£ÁAiÀÄ ªÉÇåêÀÄgÀÆ¥ÁAiÀÄ ±ÀªÀÄãªÉà || 1||

 

G£Àä£Á AiÀiÁ ¸Àwà PÁ£ÁÛ ¤vÁ£ÀÛ\-²ªÀ¸ÀYÎvÁ |

dUÀ¢ÞvÁAiÀÄ ZÁ±Á¸ÀÄÛ ¸Á ±ÀQÛ\-gÀZÀ¯ÁvÀäeÁ || 2||

 

dAiÀÄwãÀÄÝ gÀ« ªÉÇåêÀÄ ªÁAiÀiÁévÀä ±Áä d¯Á£À¯ÉÊB |

vÀ£ÉÆÃw vÀ£ÀÄ©üB ±ÀªÀÄÄãAiÉÆÃð.CµÀÖ©ügÀT®A dUÀvï || 3||

 

Line one of this verse is missing

AiÀĪÀiÁ£ÀÛgÀA eÉÆåÃwgÀÄ¥Á¸ÀvÉà §ÄzsÁB ¤gÀÄvÀÛgÀA §æºÀä¥ÀzÀA fVõÀªÀB || 1||

 

vÀ¥À±ÀÄêçvÉÃeÁå«zsÀAiÉÆà AiÀÄzÀ¥ÀðuÁ\(vï\) ¨sÀªÀ£ÀÛ÷å¤zÉÃð±Àå¥sÀ¯Á£Àħ¤Þ£ÀB |

£À PÉêÀ®A vÀvÀá®AiÉÆÃUÀ¸ÀAV£ÁªÀĸÀAV£ÁA PÀªÀÄð¥sÀ®vÀåeÁªÀĦ || 2||

 

¤¸ÀUÀð¹zÉÞöÊgÀtªÀiÁ¢©üUÀÄðuÉÊgÀÄ¥ÉÃvÀªÀÄAVÃPÀÈvÀ±ÀQÛ«¸ÀÛgÀFB (gÀªÀiï)|

¢üAiÀiÁªÀÄwÃvÀA ªÀZÀ¸ÁªÀÄUÉÆÃZÀgÀªÀÄ£Á¸ÀàzÀA AiÀĸÀå ¥ÀzÀA «zÀħÄðzsÁB || 3||

 

                 || NªÀiï vÀvÀìvï ||

Related Content

শিৱ স্তৱঃ - shiva stavah

Shiva stavah-சிவஸ் தவ

Shivastavah

शिव स्तवः - Shiva Stavah

ਸ਼ਿਵਸ੍ਤਵ - Shiva stavah