logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಷಿವ ಆರತಿ - Shiva Arati

Shiva Arati


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

²ªÀ DgÀwÃ

 

¸ÀªÉÃð±ÀA ¥ÀgÀªÉÄñÀA ²æÃ¥ÁªÀðwñÀA ªÀ£ÉÝÃ.CºÀA «±ÉéñÀA ²æÃ¥À£ÀßUÉñÀªÀiï .

²æøÁªÀÄâA ±ÀªÀÄÄãA ²ªÀA vÉæöʯÉÆÃPÀå¥ÀÇdåA ªÀ£ÉÝÃ.CºÀA vÉæöÊ£ÉÃvÀæA ²æÃPÀAoÀ«ÄñÀªÀiï .. 1..

 

¨sÀ¸ÁäªÀÄâgÀzsÀgÀ«ÄñÀA ¸ÀÄgÀ¥ÁjeÁvÀA ©¯ÁéaðvÀ¥ÀzÀAiÀÄÄUÀ®A ¸ÉÆêÀÄA ¸ÉÆêÉÄñÀªÀiï .

dUÀzÁ®AiÀÄ¥Àj±ÉÆéüvÀzÉêÀA ¥ÀgÀªÀiÁvÀäA ªÀ£ÉÝÃ.CºÀA ²ªÀ±ÀYÌgÀ«ÄñÀA zÉêÉñÀªÀiï .. 2..

 

PÉʯÁ¸À¦æAiÀĪÁ¸ÀA PÀgÀÄuÁPÀgÀ«ÄñÀA PÁvÁåAiÀĤ뮹vÀ¦æAiÀĪÁªÀĨsÁUÀªÀiï .

¥ÀætªÁaðvÀªÀiÁvÁäaðvÀA ¸ÀA¸ÉëvÀgÀÆ¥ÀA ªÀ£ÉÝÃ.CºÀA ²ªÀ±ÀYÌgÀ«ÄñÀA zÉêÉñÀªÀiï .. 3..

 

ªÀÄ£ÀäxÀ¤dªÀÄzÀzÀºÀ£ÀA zÁ±ÁAiÀĤñÀA ¤UÀÄðtUÀÄt¸ÀA¨sÀjvÀA PÉʪÀ®å¥ÀÅgÀĵÀªÀiï .

¨sÀPÁÛ£ÀÄUÀæºÀ«UÀæºÀªÀiÁ£À£ÀÝeÉÊPÀA ªÀ£ÉÝÃ.CºÀA ²ªÀ±ÀYÌgÀ«ÄñÀA zÉêÉñÀªÀiï .. 4..

 

¸ÀÄgÀUÀAUÁ¸ÀA¥Áè«vÀ¥ÁªÀ£À¤d²RgÀA ¸ÀªÀĨsÀƶvÀ±À²©ªÀÄâA dmÁzsÀgÀA zÉêÀªÀiï .

¤gÀvÉÆÃdÓ÷é®zÁªÁ£À®£ÀAiÀÄ£À¥sÁ®¨sÁUÀA ªÀ£ÉÝÃ.CºÀA ²ªÀ±ÀYÌgÀ«ÄñÀA zÉêÉñÀªÀiï .. 5..

 

±À²¸ÀÆAiÀÄð£ÉÃvÀæzÀéAiÀĪÀiÁgÁzsÀå¥ÀÅgÀĵÀA ¸ÀÄgÀQ£ÀßgÀ¥À£ÀßUÀªÀÄAiÀÄ«ÄñÀA ¸ÀAPÁ±ÀªÀiï .

±ÀgÀªÀt¨sÀªÀ¸ÀªÀÄÆàfvÀ¤d¥ÁzÀ¥ÀzÀäA ªÀ£ÉÝÃ.CºÀA ²ªÀ±ÀYÌgÀ«ÄñÀA zÉêÉñÀªÀiï .. 6..

 

²æñÉÊ®¥ÀÅgÀªÁ¸ÀA F±ÀA ªÀÄ°èñÀA ²æÃPÁ®ºÀ¹ÛñÀA ¸ÀétðªÀÄÄTêÁ¸ÀªÀiï .

PÁkÂÑÃ¥ÀÅgÀ«ÄñÀA ²æÃPÁªÀiÁ²ÃvÉÃdA ªÀ£ÉÝÃ.CºÀA ²ªÀ±ÀYÌgÀ«ÄñÀA zÉêÉñÀªÀiï .. 7..

 

wæ¥ÀÅgÁ£ÀÛPÀ«ÄñÀA CgÀÄuÁZÀ¯ÉñÀA zÀ²uÁªÀÄÆwðA UÀÄgÀÄA ¯ÉÆÃPÀ¥ÀÇdåªÀiï .

azÀªÀÄâgÀ¥ÀÅgÀªÁ¸ÀA ¥ÀkÑ°AUÀªÀÄÆwðA ªÀ£ÉÝÃ.CºÀA ²ªÀ±ÀYÌgÀ«ÄñÀA zÉêÉñÀªÀiï .. 8..

 

eÉÆåÃwªÀÄðAiÀıÀĨsÀ°AUÀA ¸ÀYõÁÍ÷åvÀæAiÀÄ£ÁlåA vÀæ¬ÄêÉÃzÀåªÀiÁzÀåA ¥ÀkõÁÑ£À£À«ÄñÀªÀiï .

ªÉÃzÁzÀÄãvÀUÁvÀæA ªÉÃzÁtðªÀd¤vÀA ªÉÃzÁUÀæA «±ÁéUÀæA ²æë±Àé£ÁxÀªÀiï .. 9..

 

Related Content

Shiva Arati

Shiva arati-சிவ ஆரத்தீ

षिव आरति - Shiva Arati

শিৱ আরতি - shiva-arati

ਸ਼ਿਵ ਆਰਤੀ - Shiva Arati