logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶ್ರೀ ಶಿವ ನೀರಾನ್ಜನಮ್ - Sri Shiva Neeraanjanam

Sri shiva Niranjanam


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

²æà ²ªÀ ¤ÃgÁkÓ£ÀªÀiï

 

ºÀjB NªÀiï £ÀªÉÆÃ.CvÀé£À£ÁÛAiÀÄ ¸ÀºÀ¸ÀæªÀÄÆvÀðAiÉÄà ¸ÀºÀ¸Àæ¥ÁzÁQë²gÉÆÃgÀĪÁºÀªÉà .

¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÉÄßà ¥ÀÅgÀĵÁAiÀÄ ±Á±ÀévÉà ¸ÀºÀ¸ÀæPÉÆÃnAiÀÄÄUÀzsÁjuÉà £ÀªÀÄB .. 1..

 

NªÀiï dAiÀÄ UÀYõÁÎzsÀgÀ ºÀgÀ ²ªÀ\, dAiÀÄ VjeÁ¢üñÀ ²ªÀ\, dAiÀÄ

UËjãÁxÀ .

vÀéA ªÀiÁA ¥Á®AiÀÄ ¤vÀåA\, vÀéA ªÀiÁA ¥Á®AiÀÄ ±ÀªÉÆãÃ\, PÀÈ¥ÀAiÀiÁ dUÀ¢Ã±À .

NªÀiï ºÀgÀ ºÀgÀ ºÀgÀ ªÀĺÁzÉêÀ .. 2..

 

PÉʯÁ¸Éà Vj²RgÉà PÀ®àzÀÄæªÀÄ«¦£ÉÃ\, ²ªÀ PÀ®àzÀÄæªÀÄ«¦£ÉÃ

UÀÄkÓw ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ¥ÀÅkõÉÓÃ\, UÀÄkÓw ªÀÄzsÀÄPÀgÀ¥ÀÅkõÉÓà UÀºÀ£Éà .

PÉÆÃQ®B PÀÆdw SÉîw\, ºÀA¸ÁªÀ°®°vÁ gÀZÀAiÀÄw

PÀ¯ÁPÀ¯Á¥ÀA gÀZÀAiÀÄw\, PÀ¯ÁPÀ¯Á¥ÀA £ÀÈvÀåw ªÀÄÄzÀ¸À»vÁ .

NªÀiï ºÀgÀ ºÀgÀ ºÀgÀ ªÀĺÁzÉêÀ .. 3..

 

vÀ¹ä.tè÷è°vÀ¸ÀÄzÉñÉà ±Á¯ÁªÀÄtÂgÀavÁ\, ²ªÀ ±Á¯ÁªÀĦgÀavÁ\,

vÀ£ÀäzsÉåà ºÀgÀ¤PÀmÉà vÀ£ÀäzsÉåà ºÀgÀ¤PÀmÉÃ\, UËjà ªÀÄÄzÀ¸À»vÁ .

QæÃqÁA gÀZÀAiÀÄw ¨sÀƵÁA gÀkÂÓvÀ¤d«ÄñÀªÀiï\, ²ªÀ gÀkÂÓvÀ¤d«ÄñÀA

E£ÁÝç¢PÀ¸ÀÄgÀ¸ÉëvÀ §æºÁä¢PÀ¸ÀÄgÀ¸ÉëvÀ\, ¥ÀætªÀÄw vÉà ²ÃµÀðªÀiï.ºï\,

NªÀiï ºÀgÀ ºÀgÀ ºÀgÀ ªÀĺÁzÉêÀ .. 4..

 

«§ÄzsÀªÀzsÀƧðºÀÄ £ÀÈvÀåw ºÀÈzÀAiÉÄà ªÀÄÄzÀ¸À»vÁ\, ²ªÀ ºÀÈzÀAiÉÄà ªÀÄÄzÀ¸À»vÁ\,

Q£ÀßgÀUÁ£ÀA PÀÄgÀÄvÉà Q£ÀßgÀUÁ£ÀA PÀÄgÀÄvÉÃ\, ¸À¥ÀÛ¸ÀégÀ ¸À»vÁ .

¢ü£ÀPÀvÀ xÉÊ xÉÊ ¢ü£ÀPÀvÀ ªÀÄÈzÀYÎA ªÁzÀAiÀÄvÉÃ\, ²ªÀ

ªÀÄÈzÀYÎA ªÁzÀAiÀÄvÉÃ\,

PÀétPÀé¥À®°vÁ ªÉÃtÄA ªÀÄzsÀÄgÀA £ÁzÀAiÀÄvÉà .

NªÀiï ºÀgÀ ºÀgÀ ºÀgÀ ªÀĺÁzÉêÀ .. 5..

 

PÀt PÀt-ZÀgÀuÉà gÀZÀAiÀÄw £ÀÆ¥ÀÅgÀªÀÄÄdé°vÀA\, ²ªÀ£ÀÆ¥ÀÅgÀªÀÄÄdé°vÀA\.

ZÀPÁæPÁgÀA ¨sÀæªÀÄAiÀÄw ZÀPÁæPÁgÀA ¨sÀæªÀÄAiÀÄw\, PÀÄgÀÄvÉà vÁA ¢üPÀvÁªÀiï.ºï .

vÁA vÁA ®Ä¥À\-ZÀÄ¥À vÁ®A £ÁzÀAiÀÄvÉÃ\, ²ªÀ vÁ®A £ÁzÀAiÀÄvÉÃ\,

CYÄεÁ×YÄΰ£ÁzÀA CYÄεÁ×YÄΰ£ÁzÀA ¯Á¸ÀåPÀvÁA PÀÄgÀÄvÉà .

NªÀiï ºÀgÀ ºÀgÀ ºÀgÀ ªÀĺÁzÉêÀ .. 6..

 

PÀ¥ÀÅðgÀzÀÄåwUËgÀA ¥ÀkõÁÑ£À£À¸À»vÀªÀiï\, ²ªÀ ¥ÀkõÁÑ£À£À¸À»vÀA\,

«£ÀAiÀÄ£À ±À±ÀzsÀgÀªÀi˯ÉÃ\, «£ÀAiÀÄ£À «µÀzsÀgÀªÀi˯Éà PÀt×AiÀÄÄvÀªÀiï.ºï .

¸ÀÄ£ÀÝgÀdmÁPÀ¯Á¥ÀA ¥ÁªÀPÀAiÀÄÄvÀ ¥sÁ®ªÀiï\, ²ªÀ ¥ÁªÀPÀ±À²¥sÁ®A\,

qÀªÀÄgÀÄwæ±ÀÆ®¦£ÁPÀA qÀªÀÄgÀÄwæ±ÀÆ®¦£ÁPÀA PÀgÀzsÀÈvÀ£ÀÈPÀ¥Á®ªÀiï.ºï .

NªÀiï ºÀgÀ ºÀgÀ ºÀgÀ ªÀĺÁzÉêÀ .. 7..

 

±ÀYÍ£À£ÁzÀA PÀÈvÁé gÀhÄ®èj £ÁzÀAiÀÄvÉÃ\, ²ªÀ gÀhÄ®èj £ÁzÀAiÀÄvÉÃ\,

¤ÃgÁdAiÀÄvÉà §æºÁä\, ¤ÃgÁdAiÀÄvÉà «µÀÄÚªÉÃðzÀ\-IÄZÀA ¥ÀoÀvÉà .

Ew ªÀÄÈzÀÄZÀgÀt¸ÀgÉÆÃdA ºÀÈ¢ PÀªÀįÉà zsÀÈvÁé\, ²ªÀ ºÀÈ¢ PÀªÀįÉà zsÀÈvÁé

CªÀ¯ÉÆÃPÀAiÀÄw ªÀĺÉñÀA\, ²ªÀ¯ÉÆÃPÀAiÀÄw ¸ÀÄgÉñÀA\, F±ÀA C©ü£ÀvÁé .

NªÀiï ºÀgÀ ºÀgÀ ªÀĺÁzÉêÀ .. 8..

 

gÀÄuÉØöÊ gÀZÀAiÀÄw ªÀiÁ¯ÁA ¥À£ÀßUÀªÀÄÄ¥À«ÃvÀA\, ²ªÀ ¥À£ÀßUÀªÀÄÄ¥À«ÃvÀA\,

ªÁªÀÄ«¨sÁUÉà VjeÁ\, ªÁªÀÄ«¨sÁUÉà UËjÃ\, gÀÆ¥ÀA Cw®°vÀªÀiï.ºï .

¸ÀÄ£ÀÝgÀ¸ÀPÀ®±ÀjÃgÉà PÀÈvÀ¨sÀ¸Áä¨sÀgÀtA\, ²ªÀ PÀÈvÀ ¨sÀ¸Áä¨sÀgÀtªÀiï.ºï\,

Ew ªÀȵÀ¨sÀzsÀédgÀÆ¥ÀA\, ºÀgÀ\-²ªÀ\-±ÀYÌgÀ\-gÀÆ¥ÀA vÁ¥ÀvÀæAiÀĺÀgÀtªÀiï.ºï .

NªÀiï ºÀgÀ ºÀgÀ ºÀgÀ ªÀĺÁzÉêÀ .. 9..

 

zsÁå£ÀA DgÀw¸ÀªÀÄAiÉÄà ºÀÈzÀAiÉÄà Ew PÀÈvÁé\, ²ªÀ ºÀÈzÀAiÉÄà Ew PÀÈvÁé\,

gÁªÀÄA wædmÁ£ÁxÀA\, ±ÀªÀÄÄãA «dmÁ£ÁxÀA F±ÀA C©ü£ÀvÁé .

¸ÀYÂÎÃvÀªÉÄêÀA ¥Àæw¢£À¥ÀoÀ£ÀA AiÀÄB PÀÄgÀÄvÉÃ\, ²ªÀ ¥ÀoÀ£ÀA AiÀÄB PÀÄgÀÄvÉÃ\,

²ªÀ¸ÁAiÀÄÄdåA UÀZÀÑ÷íw\, ºÀgÀ¸ÁAiÀÄÄdåA UÀZÀÑ÷íw\, ¨sÀPÁÛ÷å AiÀÄB ±ÀÈtÄvÉà .

NªÀiï ºÀgÀ ºÀgÀ ºÀgÀ ªÀĺÁzÉêÀ .. 10..

 

NªÀiï dAiÀÄ UÀYõÁÎzsÀgÀ ºÀgÀ ²ªÀ\, dAiÀÄ VjeÁ¢üñÀ ²ªÀ\, dAiÀÄ

UËjãÁxÀ .

vÀéA ªÀiÁA ¥Á®AiÀÄ ¤vÀåA vÀéA ªÀiÁA ¥Á®AiÀÄ ±ÀªÉÆãà PÀÈ¥ÀAiÀiÁ dUÀ¢Ã±À .

NªÀiï ºÀgÀ ºÀgÀ ºÀgÀ ªÀĺÁzÉêÀ .. 11..

 

Related Content

ശ്രീ ശിവ നീരാംജനമ് - shri shiva niranjanam

Shri Shiva Niranjanam-ஸ்ரீஷிவ நீராஞ்ஜனம்

Sri Shiva Neeranjanam

श्री शिव नीरान्जनम - Shri Shiva Neeraanjanam

শ্রী শিৱ নীরাঞ্জনম - shrI shiva niranjanam