logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ನವವರ್ಣಮಾಲಾ - Navavarnamala

navavarNamAlA


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

              £ÀªÀªÀtðªÀiÁ¯Á

 

                  ||²æÃB||

   || ²æà ¸ÀzÁ²ªÀ§æºÉäãÀÝç«gÀavÁ ||

 

NYõÁÌgÉÊPÀ¤gÀÆ¥ÀåA ¥ÀYÌd¨sÀªÀ£Á¢¨sÁ«vÀ¥ÀzÁ§ÓªÀiï |

QAPÀgÀPÉÊgÀªÀ±À²£ÀA ±ÀAPÀgÀªÉÄÃPÀA PÀ®AiÉÄÃ|| 1 ||

 

L£ÀÝçA ¥ÀzÀªÀĦ ªÀÄ£ÀÄvÉà £ÉʪÀ ªÀgÀA AiÀĸÀå ¥ÀzÀgÀdB¸Àà±Áðvï |

¸Á£ÀÝç¸ÀÄSÉÆÃzÀ¢üªÉÄÃPÀA ZÀ£ÀÝçPÀ¯ÉÆÃvÀÛA¸À«ÄñÀªÀiÁ¸ÉêÉÃ|| 2 ||

 

£ÁUÉñÀPÀÈwÛªÀ¸À£ÀA ªÁVñÁzÉåöÊPÀªÀ¤ÝvÁYÂÏçAiÀÄÄUÀªÀiï |

¨sÉÆÃVñÀ¨sÀƶvÁYÎA ¨sÁVÃPÀÈvÀ¸ÀªÀðªÀÄYήA £Ë«Ä|| 3 ||

 

£ÀUÀgÁd²RgÀªÁ¹£ÀA CUÀeÁªÀÄÄRPÀĪÀÄÄzÀP˪ÀÄĢäPÀgÀªÀiï |

UÀUÀ£À²gÉÆÃgÀĺÀªÉÄÃPÀA ¤UÀªÀIJgÀ¸ÀÛ£ÀÛç«¢vÀªÀĪÀ®A¨ÉÃ|| 4 ||

 

ªÀÄ£ÀݹävÀ®¸ÀzÁ£À£ÀA E£ÀÄÝPÀ¯ÉÆÃvÀÛA¸ÀªÀÄ«ÄâPÁ¸ÀaªÀªÀiï |

PÀAzÀ¥ÀðPÉÆÃn±ÀvÀUÀÄt\-¸ÀÄ£ÀÝgÀ¢ªÁåPÀÈwA ²ªÀA ªÀ£ÉÝÃ|| 5 ||

 

ªÀĸÀÛPÀ £ÀªÀÄ PÀªÀįÁAXæA ¸ÀA¸ÀÄÛ» ¨sÉÆà ªÁt ªÀgÀUÀÄuÉÆÃzÁgÀªÀiï |

ºÀ¸ÀÛAiÀÄÄUÁZÀðAiÀÄ ±ÀªÀðA ¸Àé¸ÉÆÜà ¤ªÀ¸Á«Ä ¤dªÀÄ»ªÀÄß÷åªÀÄÄ£Á|| 6 ||

 

Qè£ÉßñÀtªÀÄwPÀÈ¥ÀAiÀiÁ ¸ÀA£ÀÄvÀªÀÄ»ªÀiÁ£ÀªÀiÁUÀªÀIJgÉÆéüB |

vÀA £Ë«Ä ¥ÁªÀðwñÀA ¥À£ÀßUÀªÀgÀ¨sÀƵÀuÉÆÃdÓ÷é®PÀgÁ§ÓªÀiï|| 7 ||

 

ªÀl«l¦¤PÀl¤®AiÀÄA PÀÄn®dmÁWÀnvÀ»ªÀÄPÀgÉÆÃzÁgÀªÀiï |

PÀn®¹vÀPÀgÀnPÀÈwÛA ¤n¯ÁªÀÄâPÀªÉÄÃPÀªÀiÁ®A¨ÉÃ||9 ||

 

ªÁªÀiÁYÌPÀ°vÀPÁ£ÀÛA PÁªÀiÁ£ÀÛPÀªÀiÁ¢zÉʪÀvÀA zÁ£ÀÛªÀiï |

¨sÀƪÀiÁ£À£ÀÝWÀ£ÀA vÀzÁÞªÀÄ QªÀÄ¥Àå£ÀÛgÁ£ÀÛgÀA ¨sÁw|| 10 ||

 

AiÀÄzÀ¥ÁYÂÎvÁvÀàç¨ÉÆÃzsÁvÀàzÀªÀÄ®¨sÉÃ.CRtÂØvÁvÀäªÀiÁvÀæªÀĺÀªÀiï |

¸ÀzÀAiÀÄA ¸ÁA§²ªÀA vÀA ªÀÄzÀ£Á£ÀÛPÀªÀiÁ¢zÉʪÀvÀA £Ë«Ä|| 11 ||

 

¸Ë¸ÁßwPÀªÀĪÀÄÈvÀd¯ÉÊB ¸ÀĹävÀªÀzÀ£ÉãÀÄݸÀªÀÄÄ¢vÀ¢UÀ£ÀÛªÀiï |

¸ÀA¸ÀÄÛvÀªÀĪÀÄgÀUÀuÉʸÀÛA ¤¸ÀÄÛ®ªÀÄ»ªÀiÁ£ÀªÀiÁ£ÀvÉÆÃ.C¹ä ²ªÀªÀiï|| 12 ||

 

£ÀªÀªÀtðªÀiÁ¯Á¸ÀÄÛwªÉÄÃvÁªÀiÁ¢zÉòPÉãÀÝç¸Àå |

zsÁgÀAiÀÄvÀB ¸ÁåzÀÄãQÛB ¸ÀPÀ®PÀ¯ÁªÁ¦ÛgÀxÀ ¥ÀgÁ ªÀÄÄQÛB|| 13 ||

 

|| Ew ²æà ¸ÀzÁ²ªÀ§æºÉäãÀÝç«gÀavÁ £ÀªÀªÀtðªÀiÁ¯Á ¸ÀA¥ÀÇuÁð||

 

Related Content

ਨਵਵਰ੍ਣਮਾਲਾ - Navavarnamala

Navavarna Maala

Navavarnamala-நவ வர்ணமாலா

नववर्णमाला - Navavarnamala

নৱৱর্ণমালা - Navavarnamaia