logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಬಾಣಲಿನ್ಗಕವಚಮ್ - Banalinga Kavacham

bANalingakavacham


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

¨Át°YÎ PÀªÀZÀªÀiï

 

C¸Àå ¨Át°YÎ PÀªÀZÀ¸Àå ¸ÀAºÁgÀ¨sÉÊgÀªÀIĶUÁðAiÀÄwæÃZÀÑ÷í£ÀÝB\,

ºËA ©ÃdA\, ºÀÆA ±ÀQÛB\, £ÀªÀÄB QîPÀA\, ²æèÁt°YÎ ¸ÀzÁ²ªÉÇà zÉêÀvÁ\,

ªÀĪÀiÁ©üõÀÖ ¹zÀÞ÷åxÀðA d¥Éà «¤AiÉÆÃUÀB ||

 

NA PÁgÉÆà ªÉÄà ²gÀB ¥ÁvÀÄ £ÀªÀÄB ¥ÁvÀÄ ®¯ÁlPÀªÀiï |

²ªÀ¸Àå PÀt×zÉñÀA ªÉÄà ªÀPÉÆëÃzÉñÀA µÀqÀPÀëgÀªÀiï || 1||

 

¨ÁuÉñÀégÀB PÀnÃA ¥ÁvÀÄ zÁéªÀÇgÀÆ ZÀ£ÀÝç±ÉÃRgÀB |

¥ÁzË «±ÉéñÀégÀB ¸ÁPÁëvï ¸ÀªÁéðYÎA °YÎgÀÆ¥ÀzsÀÈPï || 2||

 

EwzÀA PÀªÀZÀA ¥ÀǪÀéðA ¨Át°YθÀå PÁ£ÉÛÃ

¥ÀoÀw AiÀÄ¢ ªÀÄ£ÀĵÀåB ¥ÁækÓ°B ±ÀÄzÀÞavÀÛB |

ªÀædw ²ªÀ¸À«ÄÃ¥ÀA gÉÆÃUÉÆñÉÆÃPÀ¥ÀæªÀÄÄPÉÆÛÃ

§ºÀÄzsÀ£À¸ÀÄR¨sÉÆÃVà ¨Át°YÎ ¥Àæ¸ÁzÀvÀB || 3||

 

Ew ¨Át°YÎ PÀªÀZÀA ¸ÀªÀiÁ¥ÀÛªÀiï.ºï ||

 

Related Content

ਬਾਣਲਿਣ੍ਗ ਕਵਚਮ - Banalingakavacham

ਅਮੋਘ ਸ਼ਿਵਕਵਚ - Amogha shivakavacha

Amogha Shivakavacha

Amogha shivakavacha- அமோக ஷிவகவசம்

bANalingakavacham