logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಅಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಾಷ್ಟಕಮ್ - Attalasundarashtakam

aTTAlasundarAShTakam


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

CmÁÖ®¸ÀÄ£ÀÝgÁµÀÖPÀªÀiï

 

«PÀæªÀÄ¥ÁtØ÷å GªÁZÀ\-

PÀ¯ÁåuÁZÀ®PÉÆÃzÀtØPÁ£ÀÛzÉÆÃzÀðtتÀÄtÂØvÀªÀiï .

PÀ§°ÃPÀÈvÀ¸ÀA¸ÁgÀA PÀ®AiÉÄÃ.CmÁÖ®¸ÀÄ£ÀÝgÀªÀiï .. 1..

 

PÁ®PÀÆl¥Àæ¨sÁeÁ®PÀ¼ÀYÂÌÃPÀÈvÀPÀ£ÀÞgÀªÀiï .

PÀ¯ÁzsÀgÀA PÀ¯ÁªÀi˽A PÀ®AiÉÄÃ.CmÁÖ®¸ÀÄ£ÀÝgÀªÀiï .. 2..

 

PÁ®PÁ®A PÀ¯ÁwÃvÀA PÀ¯ÁªÀ£ÀÛA ZÀ ¤µÀ̼ÀªÀiï .

PÀªÀįÁ¥Àw¸ÀA¸ÀÄÛvÀåA PÀ®AiÉÄÃ.CmÁÖ®¸ÀÄ£ÀÝgÀªÀiï .. 3..

 

PÁ£ÁÛzsÀðA PÀªÀĤÃAiÀiÁYÎA PÀgÀÄuÁªÀÄÈvÀ¸ÁUÀgÀªÀiï .

PÀ°PÀ®äµÀzÉÆõÀWÀßA PÀ®AiÉÄÃ.CmÁÖ®¸ÀÄ£ÀÝgÀªÀiï .. 4..

 

PÀzÀªÀÄâPÁ£À£Á¢üñÀA PÁA²vÁxÀð¸ÀÄgÀzÀÄæªÀĪÀiï .

PÁªÀıÁ¸À£À«ÄñÁ£ÀA PÀ®AiÉÄÃ.CmÁÖ®¸ÀÄ£ÀÝgÀªÀiï .. 5..

 

¸ÀȵÁÖ¤ ªÀiÁAiÀÄAiÀiÁ AiÉÄãÀ §æºÁäuÁؤ §ºÀƤ ZÀ .

gÀ²vÁ¤ ºÀvÁ£Àå£ÉÛà PÀ®AiÉÄÃ.CmÁÖ®¸ÀÄ£ÀÝgÀªÀiï .. 6..

 

¸Àé¨sÀPÀÛd£À¸ÀAvÁ¥À ¥Á¥Á¥ÀzÀäYÎvÀvÀàgÀªÀiï .

PÁgÀtA ¸ÀªÀðdUÀvÁA PÀ®AiÉÄÃ.CmÁÖ®¸ÀÄ£ÀÝgÀªÀiï .. 7..

 

PÀÄ®±ÉÃRgÀªÀA±ÉÆÃvÀܨsÀÆ¥Á£ÁA PÀÄ®zÉʪÀvÀªÀiï .

¥Àj¥ÀÇtðA azÁ£À£ÀÝA PÀ®AiÉÄÃ.CmÁÖ®¸ÀÄ£ÀÝgÀªÀiï .. 8..

 

CmÁÖ®«ÃgÀ²æñÀA¨sÉÆÃgÀµÀÖPÀA ªÀgÀ«ÄµÀÖzÀªÀiï .

¥ÀoÀvÁA ±ÀÈtévÁA ¸ÀzÀå¸ÀÛ£ÉÆÃvÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁA ²æAiÀĪÀiï .. 9..

 

.. Ew ²æúÁ¯Á¸ÀåªÀiÁºÁvÉä÷åà «PÀæªÀÄ¥ÁtØ÷åPÀÈvÀA CmÁÖ®¸ÀÄ£ÀÝgÁµÀÖPÀªÀiï ..

 

Related Content

ਸ਼੍ਰਿਇ ਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਹ੍ਟਕਂ - Kaalabhairavaashtakam

विश्वनाथाष्टकम - vishvanathashtakam

ਅਗਸ੍ਤ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਮ - Agasthyashtakam

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam

ॐ लिङ्गाश्टकम. - Lingaashtakam