logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಭೇದಭಙ್ಗಾಭಿಧಾನಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Bhedabhanggaabhidhaana Stotram

 

Bhedabhanggaabhidhaana Stotram


ಚತುರ್ವಾಹನಾಭ್ಯಮ್ಬುಜಾದ್ಭೂತವನ್ತಂ ಭವನ್ತಂ ಭವಚ್ಛೇದಕರ್ತಾರಮುಗ್ರಮ್ | 
ಮುಖಾನಾಂ ಚತುಷ್ಕಂ ದಧಾನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಶಿವಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೧|| 

 

ಉಮಾಙ್ಕಶ್ರಿತಂ ಸ್ವಂ ಕರಂ ಚೋತ್ಕ್ಷಿಪನ್ತಂ ಗಿರೀಶೋತ್ತಮಾಙ್ಗಸ್ಥಚನ್ದ್ರಂ ದಿಧೀರ್ಷುಮ್ | 
ಮುಹುರ್ಗರ್ಜಿತಂ ಸಸ್ಮಿತಂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಂ ಶಿವಂ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೨|| 

 

ಸುಮೇರೋಃ ಸಮನ್ತಾತ್ಸದೈವಾಶು ಯನ್ತಂ ಸಹಸ್ರೋಸ್ರಭಾಸಾ ನಭೋ ಭಾಸಯನ್ತಮ್ | 
ಜಗದ್ಭದ್ರಹೇತೋರ್ಧೃತಾನೇಕರೂಪಂ ಶಿವಂ ವ್ಯಾಧಿಹರ್ತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೩|| 

 

ರಮಾಜಾನಕೀರುಕ್ಮಿಣೀಜಾಮ್ಬವತ್ಯಾದ್ಯನೇಕಸ್ವಶಕ್ತಿಸ್ಫುರದ್ವಾಮಭಾಗಮ್ | 
ಹೃಷೀಕೇಶರಾಮಾಘಶಿತ್ರ್ವಾದಿಸಂಜ್ಞಂ ಶಿವಂ ಸರ್ವದಾತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ || ೪|| 

 

ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷರೂಪೇಣ ಋಕ್ಥಾನ್ಯವನ್ತಂ ಕುಬೇರಾಲಕೇಶಾದಿನಾಮೌಘವನ್ತಮ್ | 
ಪುಲಸ್ತ್ಯಾನ್ವಯೋತ್ಪತ್ತಿಭಾಜಂ ವಿರಾಜಂ ಶಿವಂ ದ್ರವ್ಯದಾತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೫|| 

 

ಪ್ರಶಸ್ತಾರುವಿದ್ಯಾನಿಧಾನಂ ಸುಧಾನಂ ಸ್ವಭೂಸ್ವಾಪಪರ್ಯಙ್ಕತಾಂ ಸನ್ದಧಾನಮ್ | 
ಅನನ್ತಾವತಾರಚ್ಛಲೇನಾಧಿಶೀಷ ಶಿವಂ ಭೂಮಿಧರ್ತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೬|| 

 

ಅನೇಕಕ್ರಿಯಾರೂಪನಾಮಪ್ರಕಾಶೈರ್ನಿಜಂ ದೇವತಾಪಞ್ಚಕಂ ದರ್ಶಯನ್ತಮ್ | 
ತಥೈವಾವತಾರಾನ್ ದಶಾನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಲೋಕೇ ನಟಂ ವಾಖಿಲಂ ದೈವತಂ ಜ್ಯೋತಿರೀಡೇ ||೭|| 

 

ಶ್ರುತೇರ್ನೇಹ ನಾನೇತಿ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣೈರ್ಮುನಿಮ್ಯಸ್ತದರ್ಥಾವಯವೈಃ ಪುರಾಣೈಃ | 
ನಿಜಾಮೇಕತಾಂ ದ್ಯೋತಯನ್ತಾಂ ಸುಧೀಮ್ಯಃ ಸದಾಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮಾನಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೮|| 

 

ಅಜಸ್ರೇಶ್ವರಾರಾಧನೇ ದತ್ತಚೇತಾ ಮಹಾತ್ಮಾಚ್ಯುತಾದ್ಯಾಶ್ರಮಾನ್ತಃ ಪರಿವ್ರಾಟ್ | 
ಅಕಾರ್ಷೀದಿದಂ ಭೇದಭಙ್ಗಾಭಿಧಾನಂ ಮುದೇ ಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತರ್ಭಿದಾಭಙ್ಗಭಾಜಾಮ್ ||೯|| 

 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಶ್ರೀಮದಚ್ಯುತಾಶ್ರಮವಿರಚಿತಂ ಭೇದಭಙ್ಗಾಭಿಧಾನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Related Content

Bhedabhanggaabhidhaana Stotram

भेदभङ्गाभिधानस्तोत्रम - Bhedabhanggaabhidhaana Stotram

भेदभङ्गाभिधानस्तोत्रम् - Bhedabhanggaabhidhaana Stotram

ভেদভঙ্গাভিধানস্তোত্রম - Bhedabhanggaabhidhaana Stotram

ਭੇਦਭਙ੍ਗਾਭਿਧਾਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Bhedabhanggaabhidhaana Stotram