logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್ - Bilvaashtakam

 

Bilvaashtakam


ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಯಾಯುಧಮ್ | 
ತ್ರಿಜನ್ಮಪಾಪಸಂಹಾರಮೇಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೧|| 

 

ತ್ರಿಶಾಖೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಹ್ಯಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಳೈಃ ಶುಭೈಃ | 
ಶಿವಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೨|| 

 

ಅಖಣ್ಡಬಿಲ್ವಪತ್ರೇಣ ಪೂಜಿತೇ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರೇ | 
ಶುಧ್ಯನ್ತಿ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೩|| 

 

ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾಮೇಕಾಂ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಜಾತು ಅರ್ಪಯೇತ್ | 
ಸೋಮಯಜ್ಞಮಹಾಪುಣ್ಯಮ್ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೪|| 

 

ದನ್ತಿಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಅಶ್ವಮೇಧಶತಾನಿ ಚ | 
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾಮಹಾದಾನಮ್ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೫|| 

 

ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃಸ್ತನತ ಉತ್ಪನ್ನಂ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಿಯಮ್ | 
ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೬|| 

 

ದರ್ಶನಂ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ | 
ಅಘೋರಪಾಪಸಂಹಾರಮ್ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೭|| 

 

ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ | 
ಅಗ್ರತಃ ಶಿವರೂಪಾಯ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಮ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ||೮|| 

 

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ | 
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ||೯|| 

 

ಇತಿ ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

Bilvaashtakam

Bilvashtakam

Mahadeva Ashtakam

Siva Stotra

बिल्वाश्टकम - Bilvashhtakam