logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶಙ್ಕರಾಷ್ಟಕಮ್ - Shankaraashtakam

Shankaraashtakam


ಶೀರ್ಷಜಟಾಗಣಭಾರಂ ಗರಳಾಹಾರಂ ಸಮಸ್ತಸಂಹಾರಮ್ || 
ಕೈಲಾಸಾದ್ರಿವಿಹಾರಂ ಪಾರಂ ಭವವಾರಿಧೇರಹಂ ವನ್ದೇ ||೧|| 

 

ಚನ್ದ್ರಕಲೋಜ್ಜ್ವಲಭಾಲಂ ಕಣ್ಠವ್ಯಾಲಂ ಜಗತ್ತ್ರಯೀಪಾಲಮ್ || 
ಕೃತನರಮಸ್ತಕಮಲಂ ಕಾಲಂ ಕಾಲಸ್ಯ ಕೋಮಲಂ ವನ್ದೇ ||೨|| 

 

ಕೋಪೇಕ್ಷಣಹತಕಾಮಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಂ ನಗೇನ್ದ್ರಜಾವಾಮಮ್ || 
ಸಂಸೃತಿಶೋಕವಿರಾಮಂ ಶ್ಯಾಮಂ ಕಣ್ಠೇನ ಕಾರಣಂ ವನ್ದೇ ||೩|| 

 

ಕಟಿತಟವಿಲಸಿತನಾಗಂ ಖಣ್ಡಿತಯಾಗಂ ಮಹಾದ್ಭುತತ್ಯಾಗಮ್ || 
ವಿಗತವಿಷಯರಸರಾಗಂ ಭಾಗಂ ಯಜ್ಞೇಷು ಬಿಭ್ರತಂ ವನ್ದೇ ||೪|| 

 

ತ್ರಿಪುರಾದಿಕದನುಜಾನ್ತಂ ಸದೈವ ಸಂಶಾನ್ತಮ್ || 
ಲೀಲಾವಿಜಿತಕೃತಾನ್ತಂ ಭಾನ್ತಂ ಸ್ವಾನ್ತೇಷು ದೇಹಿನಾಂ ವನ್ದೇ ||೫|| 

 

ಸುರಸರಿದಾಪ್ಲುತಕೇಶಂ ತ್ರಿದಶಕುಲೇಶಂ ಹೃದಾಲಯಾವೇಶಮ್ || 
ವಿಗತಾಶೇಷಕ್ಲೇಶಂ ದೇಶಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟಸಮ್ಪದಾಂ ವನ್ದೇ ||೬|| 

 

ಕರತಲಕಲಿತಪಿನಾಕಂ ವಿಗತಜರಾಕಂಸುಕರ್ಮಣಾಂ ಪಾಕಮ್ || 
ಪರಪದವೀತವರಾಕಂ ನಾಕಙ್ಗಮಪೂಗವನ್ದಿತಂ ವನ್ದೇ ||೭|| 

 

ಭೂತಿವಿಭೂಷಿತಕಾಯಂ ದುಸ್ತರಮಾಯಂ ವಿವರ್ಜಿತಾಪಾಯಮ್ || 
ಪ್ರಥಮಸಮೂಹಸಹಾಯಂ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರ್ನಿರನ್ತರಂ ವನ್ದೇ ||೮|| 

 

ಯಸ್ತು ಪದಾಷ್ಟಕಮೇತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೇನ ನಿರ್ಮಿತಂ ನಿತ್ಯಮ್ || 
ಪಠತಿ ಸಮಾಹಿತಚೇತಾಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನ್ತೇ ಸ ಶೈವಮೇವ ಪದಮ್ ||೯|| 

 

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಶಙ್ಕರಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

shangkaraaShTakam

Shankaraashtakam

शङ्कराष्टकम - Shankara Ashtakam

शङ्कराष्टकम - Shankaraashtakam

शङ्कराष्टकम् - Shankara Ashtakam