logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶಿವಾಥರ್ವ ಶೀರ್ಷಮ್ - Shivaatharvasheersham

Shivaatharvasheersham


ಓಂ ದೇವಾ ಹ ವೈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಮಾಯಂಸ್ತೇ ರುದ್ರಮಪೃಚ್ಛನ್ ಕೋ ಭವಾನಿತಿ | 
ಸೋಽಬ್ರವೀದಹಮೇಕಃ ಪ್ರಥಮಮಾಸೀದ್ವರ್ತಾಮಿ ಚ 
ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಚ ನಾನ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ಮತ್ತೋ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇತಿ | 

 

ಸೋಽನ್ತರಾದನ್ತರಂ ಪ್ರಾವಿಶದ್ದಿಶಶ್ಚಾನ್ತರಂ ಪ್ರಾವಿಶತ್ | 
ಸೋಽಹಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ಪ್ರಾಞ್ಚಃ 
ಪ್ರತ್ಯಞ್ಚೋಽಹಂ ದಕ್ಷಿಣಾಞ್ಚ ಉದಞ್ಚೋಽಹಮಮಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಶ್ಚಾಹಂ 
ದಿಶಶ್ಚ ಪ್ರತಿದಿಶಶ್ಚಾಹಂ ಪುಮಾನಪುಮಾನ್ ಸ್ತ್ರಿಯಶ್ಚಾಹಂ 
ಸಾವಿತ್ರ್ಯಹಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಹಂ ತ್ರಿಷ್ಟುಬೂಜಗತ್ಯನುಷ್ಟುಪ್ ಚಾಽಹಂ 
ಛನ್ದೋಽಹಂ ಸತ್ಯೋಽಹಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿರಾಹವನೀಯೋಽಹಂ 
ಗೌರಹಂ ಗೌರ್ಯಹಮೃಗಹಂ ಯಜುರಹಂ ಸಾಮಾಹಮಥರ್ವಾಙ್ಗಿರಸೋಽಹಂ 
ಜ್ಯೇಷ್ಠೋಽಹಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋಽಹಂ ವರಿಷ್ಠೋಽಹಮಾಸ್ವರೋಂ ನಮ ಇತಿ || 

 

ಯ ಇದಮಥರ್ವಶಿರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಧೀತೇ | 
ಅಶ್ರೋತ್ರಿಯಃ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೋ ಭವತಿ | 
ಅನುಪನೀತ ಉಪನೀತೋ ಭವತಿ | 
ಸೋಽಗ್ನಿಪೂತೋ ಭವತಿ | 
ಸ ವಾಯುಪೂತೋ ಭವತಿ | 
ಸ ಸೂರ್ಯಪೂತೋ ಭವತಿ | 
ಸ ಸೋಮಪೂತೋ ಭವತಿ | 
ಸ ಸತ್ಯಪೂತೋ  ಭವತಿ | 
ಸ ಸರ್ವೈರ್ವೇದೈರ್ಜ್ಞಾತೋ ಭವತಿ | 
ಸರ್ವೈರ್ವೇದೈರನುಧ್ಯಾತೋ ಭವತಿ | 
ಸ ಸರ್ವೇಷು ತೀರ್ಥೇಷು ಸ್ನಾತೋ ಭವತಿ | 
ತೇನ ಸರ್ವೈಃ ಋತುಭಿರಿಷ್ಟಂ ಭವತಿ | 

 

ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ  ಷಷ್ಠಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಜಪ್ತಾನಿ ಭವನ್ತಿ | 
ಪ್ರಣವಾನಾಮಯುತಂ ಜಪ್ತಂ ಭವತಿ | 

 

ಸ ಚಕ್ಷುಷಃ ಪಙ್ಕ್ತಿಂ ಪುನಾತಿ | 
ಆಸಪ್ತಮಾತ್ ಪುರುಷಯುಗಾನ್ಪುನಾತೀತ್ಯಾಹ ಭಗವಾನಥರ್ವಶಿರಃ 

 

ಸಕೃಜ್ಜಪ್ತ್ವೈವ ಶುಚಿಃ ಸ ಪೂತಃ ಕರ್ಮಣ್ಯೋ ಭವತಿ | 
ದ್ವಿತೀಯಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಗಣಾಧಿಪತ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ | 

 

ತೃತೀಯಂ ಜಪ್ತ್ವೈವಮೇವಾನುಪ್ರವಿಶತ್ಯೋಂ ಸತ್ಯಮೋಂ ಸತ್ಯಮೋಂ ಸತ್ಯಂ | 

ಇತ್ಯಥರ್ವವೇದೇ ಶಿವಾಥಾರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

Shivaatharvasheersham

शिवाथर्व शीर्षम - Shivaatharvasheersham

शिवाथर्व शीर्षम् - Shivaatharvasheersham

শিৱাথর্ৱ শীর্ষম - Shivaatharvasheersham

ਸ਼ਿਵਾਥਰ੍ਵ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਮ - Shivaatharvasheersham