logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಪ್ರದೋಷ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Pradosha Stotram

Pradosha Stotram

 

ಜಯ ದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಶಂಕರ ಶಾಶ್ವತ । 
ಜಯ ಸರ್ವಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ ಸರ್ವಸುರಾರ್ಚಿತ ॥1॥


ಜಯ ಸರ್ವಗುಣಾತೀತ ಜಯ ಸರ್ವವರಪ್ರದ ॥ 
ಜಯ ನಿತ್ಯ ನಿರಾಧಾರ ಜಯ ವಿಶ್ವಂಭರಾವ್ಯಯ ॥2॥


ಜಯ ವಿಶ್ವೈಕವಂದ್ಯೇಶ ಜಯ ನಾಗೇಂದ್ರಭೂಷಣ । 
ಜಯ ಗೌರೀಪತೇ ಶಂಭೋ ಜಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಶೇಖರ ॥3॥


ಜಯ ಕೋಠ್ಯರ್ಕಸಂಕಾಶ ಜಯಾನಂತಗುಣಾಶ್ರಯ । 
ಜಯ ಭದ್ರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಜಯಾಚಿಂತ್ಯ ನಿರಂಜನ ॥4॥


ಜಯ ನಾಥ  ಕೃಪಾಸಿಂಧೋ ಜಯ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನ । 
ಜಯ ದುಸ್ತರಸಂಸಾರಸಾಗರೋತ್ತಾರಣ ಪ್ರಭೋ ॥5॥


ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ಮಹಾದೇವ ಸಂಸಾರಾರ್ತಸ್ಯ ಖಿದ್ಯತಃ । 
ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಂ ಕೃತ್ವಾ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥6॥


ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯಮಗ್ನಸ್ಯ ಮಹಾಪಾಪಹತಸ್ಯ ಚ ॥ 
ಮಹಾಶೋಕನಿವಿಷ್ಟಸ್ಯ ಮಹಾರೋಗಾತುರಸ್ಯ ಚ ॥7॥


ಋಣಭಾರಪರೀತಸ್ಯ ದಹ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಭಿಃ ॥ 
ಗ್ರಹೈಃಪ್ರಪೀಡ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಶಂಕರ ॥8॥


ದರಿದ್ರಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇದ್ದೇವಂ ಪ್ರದೋಷೇ ಗಿರಿಜಾಪತಿಂ ॥ 
ಅರ್ಥಾಢ್ಯೋ ವಾಽಥ ರಾಜಾ ವಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇದ್ದೇವಮೀಶ್ವರಂ ॥9॥


ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಸದಾರೋಗ್ಯಂ ಕೋಶವೃದ್ಧಿರ್ಬಲೋನ್ನತಿಃ ॥ 
ಮಮಾಸ್ತು ನಿತ್ಯಮಾನಂದಃ ಪ್ರಸಾದಾತ್ತವ ಶಂಕರ ॥10॥


ಶತ್ರವಃ ಸಂಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತು ಪ್ರಸೀದಂತು ಮಮ ಪ್ರಜಾಃ ॥ 
ನಶ್ಯಂತು ದಸ್ಯವೋ ರಾಷ್ಟ್ರೇ ಜನಾಃ ಸಂತು ನಿರಾಪದಃ ॥11॥


ದುರ್ಭಿಕ್ಷಮಾರಿಸಂತಾಪಾಃ ಶಮಂ ಯಾಂತು ಮಹೀತಲೇ ॥ 
ಸರ್ವಸಸ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಭೂಯಾತ್ಸುಖಮಯಾ ದಿಶಃ ॥12॥


ಏವಮಾರಾಧಯೇದ್ದೇವಂ ಪೂಜಾಂತೇ ಗಿರಿಜಾಪತಿಂ ॥ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಭೋಜಯೇತ್ ಪಶ್ಚಾದ್ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಶ್ಚ ಪೂಜಯೇತ್ ॥13॥


ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರೀ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣೀ । 
ಶಿವಪೂಜಾ ಮಯಾಽಽಖ್ಯಾತಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ ॥14॥

 

ಇತಿ ಪ್ರದೋಷಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

Related Content

Pradosha Stotram

Shiva Arati

प्रदोष स्तोत्राष्टकम - Pradhosha Stotrashtakam

प्रदोष स्तोत्राष्टकम् - Pradhosha Stotrashtakam

প্রদোষ স্তোত্রাষ্টকম - Pradhosha Stotrashtakam