logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಕಲ್ಕಿಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Kalkikrutam Shiva Stotram

 

Kalkikrutam Shiva Stotram


ಗೌರೀನಾಥಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣ್ಯಂ ಭೂತಾವಾಸಂ ವಾಸುಕೀಕಣ್ಠಭೂಷಮ್ || 
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಪಞ್ಚಾಸ್ಯಾದಿದೇವಂ ಪುರಾಣಂ ವನ್ದೇ ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದಸನ್ದೋಹದಕ್ಷಮ್ ||೧|| 

 

ಯೋಗಾಧೀಶಂ ಕಾಮನಾಶಂ ಕರಾಳಂ ಗಙ್ಗಾಸಙ್ಗಕ್ಲಿನ್ನಮೂರ್ಧಾನಮೀಶಮ್ || 
ಜಟಾಜೂಟಾಟೋಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಭಾವಂ ಮಹಾಕಾಳಂ ಚನ್ದ್ರಭಾಲಂ ನಮಾಮಿ ||೨|| 

 

ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಂ ಭೂತವೇತಾಳಸಙ್ಗಂ ನಾನಾಶಸ್ತ್ರೈಃ ಖಡ್ಗಶೂಲಾದಿಭಿಶ್ಚ || 
ವ್ಯಗ್ರಾತ್ಯುಗ್ರಾ ಬಾಹವೋ ಲೋಕನಾಶೇ ಯಸ್ಯ ಕ್ರೋಧೋದ್ಭೂತಲೋಕೋಽಸ್ತಮೇತಿ ||೩||

 

ಯೋ ಭೂತಾದಿಃ ಪಞ್ಚ ಭೂತೈಃ ಸಿಸೃಕ್ಷುಸ್ತನ್ಮಾತ್ರಾತ್ಮಾ ಕಾಲಕರ್ಮಸ್ವಭಾವೈಃ || 
ಪ್ರಹೃತ್ಯೇದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜೀವತ್ವಮೀಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೇ ಕ್ರೀಡತೇ ತಂ ನಮಾಮಿ ||೪|| 

 

ಸ್ಥಿತೌ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣುಃ ಸುರಾತ್ಮಾ ಲೋಕಾನ್ಸಾಧೂನ್ ಧರ್ಮಸೇತೂನ್ಬಿಭರ್ತಿ || 
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಂಶೇ ಯೋಽಭಿಮಾನೀ ಗುಣಾತ್ಮಾ ಶಬ್ದಾದ್ಯಙ್ಗೈಸ್ತಂ ಪರೇಶಂ ನಮಾಮಿ ||೫|| 

 

ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ವಾಯವೋ ವಾನ್ತಿ ಲೋಕೇ ಜ್ವಲತ್ಯಗ್ನಿಃ ಸವಿತಾ ಯಾತಿ ತಪ್ಯನ್ || 
ಶೀತಾಂಶುಃ ಖೇ ತಾರಕಾಸಙ್ಗ್ರಹಶ್ಚ ಪ್ರವರ್ತನ್ತೇ ತಂ ಪರೇಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೬|| 

 

ಯಸ್ಯ ಶ್ವಾಸಾತ್ಸರ್ವಧಾತ್ರೀ ಧರಿತ್ರೀ ದೇವೋ ವರ್ಷತ್ಯಮ್ಬುಕಾಲಃ ಪ್ರಮಾತಾ || 
ಮೇರುರ್ಮಧ್ಯೇ ಭುವನಾನಾಂ ಚ ಭರ್ತಾ ತಮೀಶಾನಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ನಮಾಮಿ ||೭|| 

 

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಲ್ಕಿಪುರಾಣೇ ಕಲ್ಕಿಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

Kalkikrutam Shiva Stotram

Pradosha Stotram in Romanized script

Raavanakrutam shivataandava stotram

Shiva Tandava Stotram

कल्किकृतं शिवस्तोत्रम  - Kalkikrutam Shiva Stotram