logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶಿವಮಹಿಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Shivamahima Stotram

 

ಮಹೇಶಾನಂತಾದ್ಯ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಾಮೇಯವಿಮಲ 
ಸ್ವರಾಕಾರಾಪಾರಾಮಿತಗುಣಗಣಾಕಾರಿನಿವೃತೇ । 
ನಿರಾಧಾರಾಧಾರಾಮರವರ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮ 
ಪ್ರಭಾಪೂರಾಕಾರಾವರ ಪರ ನಮೋ ವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ ॥1॥

 

ನಮೋ ವೇದಾವೇದ್ಯಾಖಿಲಜಗದುಪಾದಾನ ನಿಯತಂ 
ಸ್ವತಂತ್ರಾಸಾಮಾಂತಾನವಧುತಿನಿಜಾಕಾರವಿರತೇ । 
ನಿವರ್ತಂತೇ ವಾಚಃ ಶಿವಭಜನಮಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ 
ಯತೋಽಶಕ್ತಾಃ ಸ್ತೋತುಂ ಸಕೃದಪಿ ಗುಣಾತೀತ ಶಿವ ತೇ ॥2॥

 

ತ್ವದನ್ಯದ್ವಸ್ತ್ವೇಕಂ ನಹಿ ಭವ ಸಮಸ್ತತ್ರಿಭುವನೇ 
ವಿಭುಸ್ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ನ ಚ ಪರಮಮಸ್ತೀಶ ಭವತಃ । 
ಧ್ರುವಂ ಮಾಯಾತೀತಸ್ತ್ವಮಸಿ ಸತತಂ ನಾತ್ರ ವಿಷಯೋ ನ ತೇ 
ಕೃತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ  ಕ್ವಚಿದಪಿ ವಿಪರ್ಯೇತಿ ಶಿವ ತೇ ॥3॥

 

ತ್ವಯೈವೇಮಂ ಲೋಕಂ ನಿಖಿಲಮಮಲಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸತತಂ 
ತಥೈವಾನ್ಯಾಂ ಲೋಕಸ್ಥಿತಿಮನಘ ದೇವೋತ್ತಮ ವಿಭೋ । 
ತ್ವಯೈವೈತತ್ಸೃಷ್ಟಂ ಜಗದಖಿಲಮೀಶಾನ ಭಗವ-
ನ್ವಿಲಾಸೋಽಯಂ ಕಶ್ಚಿತ್ತವ ಶಿವ ನಮೋ ವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ ॥4॥

 

ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟೇಃ ಪೂರ್ವಂ ಯದಭವದುಮಾಕಾಂತ ಸತತಂ 
ತ್ವಯಾ ಲೀಲಾಮಾತ್ರಂ ತದಪಿ ಸಕಲಂ ರಕ್ಷಿತಮಭೂತ್ ॥ 
ತದೇವಾಗ್ರೇ ಭಾಲಪ್ರಕಟನಯನಾದ್ಭುತಕರಾ-
ಜ್ಜಗದ್ದಗ್ಧ್ವಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯಸ್ಯಜ ಹರ ನಮೋ ವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ ॥5॥

 

ವಿಭೂತೀನಾಮಂತೋ ಭವ ನ ಭವತೋ ಭೂತಿವಿಲಸ-
ನ್ನಿಜಾಕಾರ ಶ್ರೀಮನ್ನ ಗುಣಗಣಸೀಮಾಪ್ಯವಗತಾ । 
ಅತದ್ವ್ಯಾವೃತ್ಯಾಽದ್ಧಾ ತ್ವಯಿ ಸಕಲವೇದಾಶ್ಚ ಚಕಿತಾ 
ಭವಂತ್ಯೇವಾಸಾಮಪ್ರಕೃತಿಕ ನಮೋ ಧರ್ಷ ಶಿವ ತೇ ॥6॥

 

ವಿರಾಡ್ರ್ರೂಪಂ ಯತ್ತೇ ಸಕಲನಿಗಮಾಗೋಚರಮಭೂ-
ತ್ತದೇವೇದಂ ರೂಪಂ ಭವತಿ ಕಿಮಿದಂ ಭಿನ್ನಮಥವಾ । 
ನ ಜಾನೇ ದೇವೇಶ ತ್ರಿನಯನ ಸುರಾರಾಧ್ಯಚರಣ 
ತ್ವಮೋಂಕಾರೋ ವೇದಸ್ತ್ವಮಸಿ ಹಿ ನಮೋಽಘೋರ ಶಿವ ತೇ ॥7॥

 

ಯದಂತಸ್ತತ್ವಜ್ಞಾ ಮುನಿವರಗಣಾ ರೂಪಮನಘಂ 
ತವೇದಂ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಸ್ವಮನಸಿ ಸದಾಸನ್ನವಿಹತಾಃ । 
ಯಯುರ್ದಿವ್ಯಾನಂದಂ ತದಿದಮಥವಾ ಕಿಂ ತು ನ ತಥಾ 
ಕಿಮೇತಜ್ಜಾನೇಽಹಂ ಶರಣದ ನಮಃ ಶರ್ವ ಶಿವ ತೇ ॥8॥

 

ತಥಾ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಗದಥ ಚ ಸಂರಕ್ಷ್ಯ ಬಹುಧಾ 
ತತಃ ಸಂಹೄತ್ಯೈತನ್ನಿವಸತಿ ತದಾಧಾರಮಥವಾ । 
ಇದಂ ತೇ ಕಿಂ ರೂಪಂ ನಿರುಪಮ ನ ಜಾನೇ ಹರ ವಿಭೋ 
ವಿಸರ್ಗಃ ಕೋ ವಾ ತೇ ತಮಪಿ ಹಿ ನಮೋ ಭವ್ಯ ಶಿವ ತೇ ॥9॥

 

ತವಾನಂತಾನ್ಯಾಹುಃ ಶುಚಿಪರಮರೂಪಾಣಿ ನಿಗಮಾ-
ಸ್ತದಂತರ್ಭೂತಂ ಸತ್ಸದಸದನಿರುಕ್ತಂ ಪದಮಪಿ । 
ನಿರುಕ್ತಂ ಛಂದೋಭಿರ್ನಿಲಯನಮಿದಂ ವಾನಿಲಯನಂ 
ನ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಜ್ಞಾತಂ ಸಕೃದಪಿ ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶಿವ ತೇ ॥10॥

 

ತವಾಭೂತ್ಸತ್ಯಂ ಚಾನೃತಮಪಿ ಚ ಸತ್ಯಂ ಕೃತಮಭೂದೃತಂ 
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ತದಪಿ ಚ ಯಥಾ ರೂಪಮಖಿಲಂ । 
ಯತಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಶಮಮಪಿ ಸಮಸ್ತಂ ತವ ವಿಭೋ 
ಕೃತಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಾನೃತಮಪಿ ನಮೋ ರುದ್ರ ಶಿವ ತೇ ॥11॥

 

ತವಾಮೇಯಂ ಮೇಯಂ ಯದಪಿ ತದಮೇಯಂ ವಿರಚಿತಂ 
ನ ವಾಮೇಯಂ ಮೇಯಂ ರಚಿತಮಪಿ ಮೇಯಂ ವಿರಚಿತುಂ । 
ನ ಮೇಯಂ ಮೇಯಂ ತೇ ನ ಖಲು ಪರಮೇಯಂ ಪರಮಯಂ 
ನ ಮೇಯಂ ನ ನಾಮೇಯಂ ವರಮಪಿ ನಮೋ ದೇವ ಶಿವ ತೇ ॥12॥

 

ತವಾಹಾರಂ ಹಾರಂ ವಿದಿತಮವಿಹಾರಂ ವಿರಹಸಂ 
ನವಾಹಾರಂ ಹಾರಂ ಹರ ಹರಸಿ ಹಾರಂ ನ ಹರಸಿ । 
ನ ವಾಹಾರಂ ಹಾರಂ ಪರತರವಿಹಾರಂ ಪರತರಂ 
ಪರಂ ಪಾರಂ ಜಾನೇ ನಹಿ ಖಲು ನಮೋ ವಿಶ್ವಶಿವ ತೇ ॥13॥

 

ಯದೇತತ್ತತ್ತ್ವಂ ತೇ ಸಕಲಮಪಿ ತತ್ತ್ವೇನ ವಿದಿತಂ
ನ ತೇ ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಂ ವಿದಿತಮಪಿ ತತ್ತ್ವೇನ ವಿದಿತಂ । 
ನ ಚೈತತ್ತತ್ತ್ವಂ ಚೇನ್ನಿಯತಮಪಿ  ತತ್ತ್ವಂ ಕಿಮು ಭವೇ 
ನ ತೇ ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಂ ತದಪಿ ಚ ನಮೋ ವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ ॥14॥


ಇದಂ ರೂಪಂ ರೂಪಂ ಸದಸದಮಲಂ ರೂಪಮಪಿ ಚೇ-
ನ್ನ ಜಾನೇ ರೂಪಂ ತೇ ತರತಮವಿಭಿನ್ನಂ ಪರತರಂ । 
ಯತೋ ನಾನ್ಯದ್ರೂಪಂ ನಿಯತಮಪಿ ವೇದೈರ್ನಿಗದಿತಂ 
ನ ಜಾನೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ ಕ್ವಚಿದಪಿ ನಮೋಽನಂತ ಶಿವ ತೇ ॥15॥

 

ಂಅಹದ್ಭೂತಂ ಭೂತಂ ಯದಪಿ ನ ಚ ಭೂತಂ ತವ ವಿಭೋ 
ಸದಾ ಭೂತಂ ಭೂತಂ ಕಿಮು ನ ಭವತೋ ಭೂತವಿಷಯೇ । 
ಯದಾಭೂತಂ ಭೂತಂ ಭವತಿ ಹಿ ನ ಭವ್ಯಂ ಭಗವತೋ 
ಭವಾಭೂತಂ ಭಾವ್ಯಂ ಭವತಿ ನ ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶಿವ ತೇ ॥16॥

 

ವಶೀಭೂತಾ ಭೂತಾ ಸತತಮಪಿ ಭೂತಾತ್ಮಕತಯಾ 
ನ ತೇ ಭೂತಾ ಭೂತಾಸ್ತವ ಯದಪಿ ಭೂತಾ ವಿಭುತಯಾ । 
ಯತೋ ಭೂತಾ ಭೂತಾಸ್ತವ ತು ನ ಹಿ ಭೂತಾತ್ಮಕತಯಾ 
ನ ವಾ ಭೂತಾ ಭೂತಾಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ನಮೋ ಭೂತ ಶಿವ ತೇ ॥17॥

 

ನ ತೇ ಮಾಯಾಮಾಯಾ ಸತತಮಪಿ ಮಾಯಾಮಯತಯಾ 
ಧ್ರುವಂ ಮಾಯಾಮಾಯಾ ತ್ವಯಿ ವರ ನ ಮಾಯಾಮಯಮಪಿ । 
ಯದಾ ಮಾಯಾಮಾಯಾ ತ್ವಯಿ ನ ಖಲು ಮಾಯಾಮಯತಯಾ 
ನ ಮಾಯಾಮಾಯಾ ವಾ ಪರಮಯ ನಮಸ್ತೇ ಶಿವ ನಮಃ ॥18॥

 

ಯತಂತಃ ಸಂವೇದ್ಯಂ ವಿದಿತಮಪಿ ವೇದೈರ್ನ ವಿದಿತಂ 
ನ ವೇದ್ಯಂ ವೇದ್ಯಂ ಚೇನ್ನಿಯತಮಪಿ ವೇದ್ಯಂ ನ ವಿದಿತಂ । 
ತದೇವೇದಂ ವೇದ್ಯಂ ವಿದಿತಮಪಿ ವೇದಾಂತನಿಕರೈಃ 
ಕರಾವೇದ್ಯಂ ವೇದ್ಯಂ ಜಿತಮಿತಿ ನಮೋಽತರ್ಕ್ಯ ಶಿವ ತೇ ॥19॥

 

ಶಿವಂ ಸೇವ್ಯಂ ಭಾವಂ ಶಿವಮತಿಶಿವಾಕಾರಮಶಿವಂ 
ನ ಸತ್ಯಂ ಶೈವಂ ತಚ್ಛಿವಮಿತಿ ಶಿವಂ ಸೇವ್ಯಮನಿಶಂ । 
ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಮತ್ವಾ ಶಿವಪರಮತತ್ತ್ವಂ ಶಿವಮಯಂ 
ನ ಜಾನೇ ರೂಪತ್ವಂ ಶಿವಮಿತಿ ನಮೋ ವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ ॥20॥

 

ಯದಜ್ಞಾತ್ವಾ ತತ್ತ್ವಂ ಸಕಲಮಪಿ ಸಂಸಾರಪತಿತಂ 
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾವೃತ್ತಿಂ ದಹತಿ ಸತತಂ ದುಃಖನಿಲಯಂ । 
ಯದೇತಜ್ಜ್ಞಾತ್ವೈವಾವಹತಿ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಪರತರಾಂ 
ನ ಜಾನೇ ತತ್ತತ್ತ್ವಂ ಪರಮಿತಿ ನಮೋ ವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ ॥21॥

 

ನ ವೇದಂ ಯದ್ರೂಪಂ ನಿಗಮವಿಷಯಂ ಮಂಗಳಕರಂ 
ನ ದೃಷ್ಟಂ ಕೇನಾಪಿ ಧ್ರುವಮಿತಿ ವಿಜಾನೇ ಶಿವ ವಿಭೋ । 
ತತಶ್ಚಿತ್ತೇ ಶಂಭೋ ನಹಿ ಮಮ ವಿಷಾದೋಽಘವಿಕೄತ್ತಿಃ 
ಪ್ರಯತ್ನಲ್ಲಬ್ಧೇಽಸ್ಮಿನ್ನ ಕಿಮಪಿ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಶಿವ ತೇ ॥22॥

 

ತವಾಕರ್ಣ್ಯಾಗೂಢಂ ಯದಪಿ ಪರತತ್ತ್ವಂ ಶ್ರುತಿಪರಂ 
ತದೇವಾತೀತಂ ಸನ್ನಯನಪದವೀಂ ನಾತ್ರ ತನುತೇ । 
ಕದಾಚಿತ್ಕಿಂಚಿದ್ವಾ ಸ್ಫುರತಿ ಕತಿಧಾ ಚೇತಸಿ ತವ 
ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಂ ಭವ್ಯಂ ಭವಹರ ಪರಾವೇದ್ಯ ಶಿವ ತೇ ॥23॥

 

ತ್ವಮಿಂದುರ್ಭಾನುಸ್ತ್ವಂ ಹುತಭುಗಸಿ ವಾಯುಶ್ಚ ಸಲಿಲಂ 
ತ್ವಮೇವಾಕಾಶೋಽಸಿ ಕ್ಷಿತಿರಸಿ ತಥಾಽಽತ್ಮಾಽಸಿ ಭಗವನ್ । 
ತತಃ ಸರ್ವಾಕಾರಸ್ತ್ವಮಸಿ ಭವತೋ ಭಿನ್ನಮನಘಾನ್ನ 
ತತ್ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ತ್ರಿನಯನ ನಮೋಽನಂತ ಶಿವ ತೇ ॥24॥

 

ವಿಧುಂ ಧತ್ಸೇ ನಿತ್ಯಂ ಶಿರಸಿ ಮೃದುಕಂಠೋಽಪಿ ಗರಳಂ 
ನವಂ ನಾಗಾಹಾರಂ ಭಸಿತಮಮಲಂ ಭಾಸುರತನುಂ । 
ಕರೇ ಶೂಲಂ ಭಾಲೇ ಜ್ವಲನಮನಿಶಂ ತತ್ಕಿಮಿತಿ ತೇ 
ನ ತತ್ತ್ವಂ ಜಾನೇಽಹಂ ಭವಹರ ನಮಃ ಕುರ್ಪ ಶಿವ ತೇ ॥25॥

 

ತವಾಪಾಂಗಃ ಶುದ್ಧೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಭವ್ಯೇ ಶುಭಕರಃ 
ಕದಾಚಿತ್ತ್ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿಲ್ಲಧುತರನರೇ ವಿಪ್ರಭವತಿ । 
ಸ ಏವೈತಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ರಚಯಿತುಮಲಂ ಸಾಪಿ ಚ ಮಹಾನ್-
ಕೃಪಾಧಾರೋಽಯಂ ಸುಕಯತಿ ನಮೋಽನಂತ ಶಿವ ತೇ ॥26॥

 

ಭವಂತಂ ದೇವೇಶಂ ಶಿವಮಿತರಗೀರ್ವಾಣಸದೃಶಂ 
ಪ್ರಮಾದಾದ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ಯದಿ ಯದಪಿ ಚಿತ್ತೇಽಪಿ ಮನುತೇ । 
ಸ ದುಃಖಂ ಲಬ್ಧ್ವಾಽನ್ತೇ ನರಕಮಪಿ ಯಾತಿ ಧ್ರುವಮಿದಂ 
ಧ್ರುವಂ ದೇವಾರಾಧ್ಯಾಮಿತಗುಣ ನಮೋಽನಂತ ಶಿವ ತೇ ॥27॥

 

ಪ್ರದೋಷೇ ರತ್ನಾಢ್ಯೇ  ಮೃದುಲತರಸಿಂಹಾಸನವರೇ 
ಭವಾನೀಮಾರೂಢಾಮಸಕೃದಪಿ ಸಂವೀಕ್ಷ್ಯ ಭವತಾ । 
ಕೃತಂ ಸಮ್ಯಙ್ನಾಠ್ಯಂ ಪ್ರಥಿತಮಿತಿ ವೇದೋಽಪಿ ಭವತಿ 
ಪ್ರಭಾವಃ ಕೋ ವಾಽಯಂ ತವ ಹರ ನಮೋ ದೀಪ ಶಿವ ತೇ ॥28॥

 

ಶ್ಮಶಾನೇ ಸಂಚಾರಃ ಕಿಮು ಶಿವ ನ ತೇ ಕ್ವಾಪಿ ಗಮನಂ
ಯತೋ ವಿಶ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯಾಖಿಲಮಪಿ ಸದಾ ತಿಷ್ಠತಿ ಭವಾನ್ । 
ವಿಭುಂ ನಿತ್ಯಂ ಶುದ್ಧಂ ಶಿವಮುಪಹತಂ ವ್ಯಾಪಕಮಿತಿ 
ಶ್ರುತಿಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಕ್ತಿ ತ್ವಯಮಪಿ ನಮಃ ಶುದ್ಧ ಶಿವ ತೇ ॥29॥

 

ಧನುರ್ಮೇರುಃ ಶೇಷೋ ಧನುವರಗುಣೋ ಯಾನಮವನಿ-
ಸ್ತವೈವೇದಂ ಚಕ್ರಂ ನಿಗಮನಿಕರಾ ವಾಜಿನಿಕರಾಃ । 
ಪುರೋಲಕ್ಷ್ಯಂ ಯಂತಾ ವಿಧಿರಿಪುಹರಿಶ್ಚೇತಿ ನಿಗಮಃ 
ಕಿಮೇವಂ ತ್ವನ್ವೇಷ್ಯೋ ನಿಗದತಿ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಶಿವ ತೇ ॥30॥

 

ಮೃದುಃ ಸತ್ತ್ವಂ ತ್ವೇತದ್ಭವಮನಘಯುಕ್ತಂ ಚ ರಜಸಾ 
ತಮೋಯುಕ್ತಂ ಶುದ್ಧಂ ಹರಮಪಿ ಶಿವಂ ನಿಷ್ಕಳಮಿತಿ । 
ವದತ್ಯೇಕೋ ವೇದಸ್ತ್ವಮಸಿ ತದುಪಾಸ್ಯಂ ಧ್ರುವಮಿದಂ 
ತ್ವಮೋಂಕರಾಕಾರೋ ಧ್ರುವಮಿತಿ ನಮೋಽನಂತ ಶಿವ ತೇ ॥31॥

 

ಜಗತ್ಸುಪ್ತಿಂ ಬೋಧಂ ವ್ರಜತಿ ಭವತೋ ನಿರ್ಗತಮಪಿ 
ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ವ್ಯಾಪರಂ ಪುನರಪಿ ಸುಷುಪ್ತಿಂ ಚ ಸಕಲಂ । 
ತ್ವದನ್ಯಂ ತ್ವತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಂ ವ್ರಜತಿ ಶರಣಂ ನೇತಿ ನಿಗಮೋ 
ವದತ್ಯದ್ಧಾ ಸರ್ವಃ ಶಿವ ಇತಿ ನಮಃ ಸ್ತುತ್ಯ ಶಿವ ತೇ ॥32॥

 

ತ್ವಮೇವಾಲೋಕಾನಾಮಧಿಪತಿರುಮಾನಾಥ ಜಗತಾಂ ಶರಣ್ಯಃ 
ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಜಲನಿಧಿರಿವಾನಂತಪಯಸಾಂ । 
ತ್ವದನ್ಯೋ ನಿರ್ವಾಣಂ ತಟ ಇತಿ ಚ ನಿರ್ವಾಣಯತಿರಪ್ಯತಃ 
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಸ್ತ್ವಮಸಿ ಹಿ ನಮೋ ನಿತ್ಯ ಶಿವ ತೇ ॥33॥

 

ತವೈವಾಂಶೋ ಭಾನುಸ್ತಪತಿ ವಿಧುರಪ್ಯೇತಿ ಪವನಃ 
ಪವತ್ಯೇಷೋಽಗ್ನಿಶ್ಚ ಜ್ವಲತಿ ಸಲಿಲಂ ಚ ಪ್ರವಹತಿ ।
ತವಾಜ್ಞಾಕಾರಿತ್ವಂ ಸಕಲಸುರವರ್ಗಸ್ಯ ಸತತಂ 
ತ್ವಮೇಕ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ವಹಸಿ ಹಿ ನಮೋಽನಂತ ಶಿವ ತೇ ॥34॥

 

ಸ್ವತಂತ್ರೋಽಯಂ ಸೋಮಃ ಸಕಲಭುವನೈಕಪ್ರಭುರಯಂ 
ನಿಯಂತಾ ದೇವಾನಾಮಪಿ ಹರ ನಿಯಂತಾಸಿ ನ ಪರಃ ।
ಶಿವಃ ಶುದ್ಧಾ ಮಾಯಾರಹಿತ ಇತಿ ವೇದೋಽಪಿ ವದತಿ 
ಸ್ವಯಂ ತಾಮಾಶಾಸ್ಯ ತ್ರಯಹರ ನಮೋಽನಂತ ಶಿವ ತೇ ॥35॥

 

ನಮೋ ರುದ್ರಾನಂತಾಮರವರ ನಮಃ ಶಂಕರ ವಿಭೋ 
ನಮೋ ಗೌರೀನಾಥ ತ್ರಿನಯನ ಶರಣ್ಯಾಂಘ್ರಿಕಮಲ । 
ನಮಃ ಶರ್ವಃ ಶ್ರೀಮನ್ನನಘ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯನಿಲಯ 
ಸ್ಮರಾರೇ ಪಾಪಾರೇ ಜಯ ಜಯ ನಮಃ ಸೇವ್ಯ ಶಿವ ತೇ ॥ 36॥

 

ಮಹಾದೇವಾಮೇಯಾನಘಗುಣಗಣಪ್ರಾಮವಸತ-
ನ್ನಮೋ ಭೂಯೋ ಭೂಯಃ ಪುನರಪಿ ನಮಸ್ತೇ ಪುನರಪಿ । 
ಪುರಾರಾತೇ ಶಂಭೋ ಪುನರಪಿ ನಮಸ್ತೇ ಶಿವ ವಿಭೋ 
ನಮೋ ಭೂಯೋ ಭೂಯಃ ಶಿವ ಶಿವ ನಮೋಽನಂತ ಶಿವ ತೇ ॥37॥

 

ಕದಾಚಿದ್ಗಣ್ಯಂತೇ ನಿಬಿಡನಿಯತವೃಷ್ಟಿಕಣಿಕಾಃ 
ಕದಾಚಿತ್ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಾಣ್ಯಪಿ ಸಿಕತಲೇಶಂ ಕುಶಲಿನಾ । 
ಅನಂತೈರಾಕಲ್ಪಂ ಶಿವ ಗುಣಗಣಶ್ಚಾರುರಸನೈ-
ರ್ನ ಶಕ್ಯಂ ತೇ ನೂನಂ ಗಣಯಿತುಮುಷಿತ್ವಾಽಪಿ ಸತತಂ ॥38॥

 

ಮಯಾ ವಿಜ್ಞಾಯೈಷಾಽನಿಶಮಪಿ ಕೃತಾ ಜೇತುಮನಸಾ 
ಸಕಾಮೇನಾಮೇಯಾ ಸತತಮಪರಾಧಾ ಬಹುವಿಧಾಃ । 
ತ್ವಯೈತೇ ಕ್ಷಂತವ್ಯಾಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಶರೀರೇಣ ವಚಸಾ 
ಕೃತೈರ್ನೈತೈರ್ನೂನಂ ಶಿವ ಶಿವ ಕೃಪಾಸಾಗರ ವಿಭೋ ॥39॥

 

ಪ್ರಮಾದಾದ್ಯೇ ಕೇಚಿದ್ವಿತತಮಪರಾಧಾ ವಿಧಿಹತಾಃ 
ಕೃತಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇಽಪಿ ಪ್ರಶಮಮುಪಯಾಂತು ಸ್ಫುಟತರಂ । 
ಶಿವಃ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಭೋ ಶಿವಶಿವ ಮಹೇಶೇತಿ ಚ ಜಪನ್ 
ಕ್ವಚಿಲ್ಲಿಂಗಾಕಾರೇ ಶಿವ ಹರ ವಸಾಮಿ ಸ್ಥಿರತರಂ ॥40॥

 

ಇತಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ಶಿವಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ । 
ನಿರ್ವಿಣ್ಣೋ ನ್ಯವಸನ್ನೂನಂ ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟಃ ಸ್ಥಿರಂ ॥41॥

 

ತದಾ ಶಿವಃ ಶಿವಂ ರೂಪಮಾದಾಯೋವಾಚ ಸರ್ವಗಃ ।
ಭೀಷಯನ್ನಖಿಲಾನ್ಭೂತಾನ್ ಘನಗಂಭೀರಯಾ ಗಿರಾ ॥42॥

 

ಮದೀಯಂ ರೂಪಮಮಲಂ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಭವಾದೃಶೈಃ । 
ಯತ್ತು ವೇದೈರವಿಜ್ಞಾತಮಿತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಽನ್ತರ್ದಧೇ ಶಿವಃ ॥43॥

 

ತತಃ ಪುನರ್ವಿಧಿಸ್ತತ್ರ ತಪಸ್ತಪ್ತುಂ ಸಮಾರಭತ್ । 
ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಶಿವತತ್ತ್ವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಮತಿಯತ್ನತಃ ॥44॥

 

ತಾದೃಶೀ ಶಿವ ಮೇ ವಾಚ್ಛಾ ಪೂಜಾಯಿತ್ವಾ ವದಾಮ್ಯಹಂ ।
ನಾನ್ಯೋ ಮಯಾಽರ್ಚ್ಯೋ ದೇವೇಷು ವಿನಾ ಶಂಭುಂ ಸನಾತನಂ ॥ 45॥

 

ತ್ವಯಾಪಿ ಶಾಂಕರಂ ಲಿಂಗಂ ಪೂಜನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ವಿಹಾಯೈವಾನ್ಯದೇವಾನಾಂ ಪೂಜನಂ ಶೇಷ ಸರ್ವದಾ ॥46॥

 

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ವಿಷ್ಣುವಿರಚಿತಂ ಶಿವಮಹಿಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

Related Content

asitakRutaM shivastotram (असितकृतं शिवस्तोत्रम्)

daaridrya dahana shiva stotram (दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम्

Shiva Mahimna Stotra

Shivamahima Stotram

The Greatness Of Siva