logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಹರಿಹರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Harihara Stotram

Harihara Stotram


ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಾಯಿನೌ | 
ವನ್ದೋ ಹರಿಹರೌ ದೋವೌ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪರಿಪಾಯಿನೌ ||೧|| 

 

ಓಕಮೂರ್ತೀ ದ್ವಿಧಾ ಭಿನ್ನೌ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕೌ | 
ವನ್ದೋಽಹಂ ಕಾಮದೌ ದೋವೌ ಸತತಂ ಶಿವಕೋಶವೌ ||೨|| 

 

ದಯಾಮಯೌ ದೀನದರಿದ್ರತಾಪಹೌ ಮಹೌಜಸೌ ಮಾನ್ಯತಮೌ ಸದಾ ಸಮೌ | 
ಉದಾರಲೀಲಾಲಲಿತೌ ಸಿತಾಸಿತೌ ನಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಕೋಶವಾವಹಮ್ ||೩|| 

 

ಅನನ್ತಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನಿಧೀ ವಿಧಿಸ್ತುತೌ ಶ್ರಿಯಾ ಯುತೌ ಲೋಕವಿಧಾನಕಾರಿಣೌ | 
ಸುರಾಸುರಾಧೀಶನುತೌ ನುತೌ ಜಗತ್ಪತೀ ವಿಧತ್ತಾಂ ಶಿವಕೋಶವೌ ಶಿವಮ್ ||೪|| 

 

ಜಗತ್ರಯೀಪಾಲನನಾಶಕಾರಕೌ ಪ್ರಸನ್ನಹಾಸೌ ವಿಲಸತ್ಸದಾನನೌ | 
ಮಹಾಬಲೌ ಮಞ್ಜುಳಮೂರ್ತಿಧಾರಿಣೌ ಶಿವಂ ವಿಧತ್ತಾಂ ಶಿವಕೋಶವೌ ಸದಾ ||೫|| 

 

ಮಹಸ್ವಿನೌ ಮೋದಕರೌ ಪರೌ ವರೌ ಮುನೀಶ್ವರೈಃ ಸೋವಿತಪಾದಪಙ್ಕಜೌ | 
ಅಜೌ ಸುಜಾತೌ ಜಗದೀಶ್ವರೌ ಸದಾ ಶಿವಂ ವಿಧತ್ತಾಂ ಶಿವಕೋಶವೌ ಮಮ ||೬|| 

 

ನಮೋ‍ಽಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಕೋಶವಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಭಕ್ತಸಂರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಭ್ಯಾಮ್ |
ದೋವೋಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ಕರುಣಾಕರಾಭ್ಯಾಂ ಲೋಕತ್ರಯೀನಿರ್ಮಿತಿಕಾರಣಾಭ್ಯಾಮ್ ||೭|| 

 

ಸಲೀಲಶೀಲೌ ಮಹನೀಯಮೂರ್ತೀ ದಯಾಕರೌ ಮಞ್ಜುಳಸಚ್ಚರಿತ್ರೌ | 
ಮಹೋದಯೌ ವಿಶ್ವವಿನೋದಹೋತೂ ನಮಾಮಿ ದೋವೌ ಶಿವಕೋಶವೌ ತೌ ||೮|| 

 

 

ತ್ರಿಶೂಲಪಾಣಿಂ ವರಚಕ್ರಪಾಣಿಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಂ ಸ್ಪಷ್ಟದಿಗಮ್ಬರಂ ಚ | 
ಚತುರ್ಭುಜಂ ವಾ ದಶಬಾಹುಯುಕ್ತಂ ಹರಿಂ ಹರಂ ವಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ||೯|| 

 

ಕಪಾಲಮಾಲಾಲಲಿತಂ ಶಿವಂ ಚ ಸದ್ವೈಜಯನ್ತೀಸ್ರಗುದಾರಶೋಭಮ್ | 
ವಿಷ್ಣುಂ ಚ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಯಾಚೋ ಭವತ್ಪದಾಮ್ಭೋರುಹಯೋಃ ಸ್ಮೃತಿಃ ಸ್ತಾತ್ ||೧೦|| 

 

ಶಿವ ತ್ವಮೋವಾಽಸಿ ಹರಿಸ್ವರೂಪೋ ಹರೋ ತ್ವಮೋವಾಽಸಿ ಶಿವಸ್ವರೂಪಃ | 
ಭ್ರಾನ್ತ್ಯಾ ಜನಾಸ್ತ್ವಾಂ ದ್ವಿವಿಧಸ್ವರೂಪಂ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಮೂಢಾ ನನು ನಾಶಹೋತೋಃ ||೧೧|| 

 

ಹರೋ ಜನಾ ಯೋ ಶಿವರೂಪಿಣಂ ತ್ವಾಂ ತ್ವದ್ರೂಪಮೀಶಂ ಕಲಯನ್ತಿ ನಿತ್ಯಮ್ | 
ತೋ ಭಾಗ್ಯವನ್ತಃ ಪುರುಷಾಃ ಕದಾಽಪಿ ನ ಯಾನ್ತಿ ಭಾಸ್ವತ್ತನಯಸ್ಯ ಗೋಹಮ್ ||೧೨|| 

 

ಶಮ್ಭೋ ಜನಾ ಯೋ ಹರಿರೂಪಿಣಂ ತ್ವಾಂ ಭವತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಕಮಲಾಲಯೋಶಮ್ | 
ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಖಲು ತೋ ಮಹಾನ್ತೌ ಯಮಸ್ಯ ನೋ ಯಾನ್ತಿ ಪುರಂ ಕದಾಚಿತ್ ||೧೩|| 

 

ಶಿವೋ ಹರೌ ಭೋದಧಿಯಾಽಽಧಿಯುಕ್ತಾ ಮುಕ್ತಿಂ ಲಭನ್ತೋ ನ ಜನಾ ದುರಾಪಾಮ್ | 
ಭುಕ್ತಿಂ ಚ ನೈವೋಹ ಪರನ್ತು ದುಃಖಂ ಸಂಸಾರಕೂಪೋ ಪತಿತಾಃ ಪ್ರಯಾನ್ತಿ ||

 

ಹರೋ ಹರೌ ಭೋದದೃಶೋ ಭುಶಮ್ ವೈ ಸಮ್ಸಾರಸಿನ್ಧೌ ಪತಿತಾಃ ಸತಾಪಾಃ | 
ಪಾಪಾಶಯಾ ಮೋಹಮಯಾನ್ಧಕಾರೋ ಭ್ರಾನ್ತಾ ಮಹಾದುಃಖಭರಂ ಲಭನ್ತೋ ||೧೫|| 

 

ಸನ್ತೋ ಲಸನ್ತಃ ಸುತರಾಂ ಹರೌ ಚ ಹರೋ ಚ ನಿತ್ಯಂ ಬಹುಭಕ್ತಿಮನ್ತಃ | 
ಅನ್ತರ್ಮಹಾನ್ತೌ ಶಿವಕೋಶವೌ ತೌ ಧ್ಯಾಯನ್ತ ಉಚ್ಚೈರ್ಮುದಮಾಪ್ನುವನ್ತಿ ||೧೬|| 

 

ಹರೌ ಹರೋ ಚೈಕ್ಯಮುದಾರಶೀಲಾಃ  ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಶಶ್ವತ್ಸುಖದಾಯಿಲೀಲಾಃ | 
ತೋ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತೀ ಸಮವಾಪ್ಯ ನೂನಂ ಸುಖಂ ದುರಾಪಂ ಸುತರಾಂ ಲಭನ್ತೋ ||೧೭|| 

 

ಶಿವೋ ಶಿವೋಶೋಽಪಿ ಚ ಕೋಶವೋ ಚ ಪದ್ಮಾಪತೌ ದೋವವರೋ ಮಹಾನ್ತಃ |
ಭೋದಂ ನ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಪರನ್ತು ಸನ್ತಸ್ತಯೋರಭೋದಂ ಕಲಯನ್ತಿ ಸತ್ಯಮ್ ||೧೮|| 

 

ರಮಾಪತಿಂ ವಾ ಗಿರಿಜಾಪತಿಂ ವಾ ವಿಶ್ವೋಶ್ವರಂ ವಾ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ವಾ | 
ಪಿನಾಕಪಾಣಿಂ ಖಲು ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣಿಂ ಹರಿ ಹರಂ ವಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ||೧೯|| 

 

ಸುರೋಶ್ವರಂ ವಾ ಪರಮೋಶ್ವರಂ ವಾ ವೈಕುಣ್ಠಲೋಕಸ್ಥಿತಮಚ್ಯುತಂ ವಾ | 
ಕೈಲಾಸಶೈಲಸ್ಥಿತಮೀಶ್ವರಂ ವಾ ವಿಷ್ಣುಂ ಚ ಶಂಭುಂ ಚ ನಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ||೨೦|| 

 

ಹರಿರ್ದಯಾರ್ದ್ರಾಶಯತಾಂ ಪ್ರಯಾತೋ ಹರೋ ದಯಾಲೂತ್ತಮಭಾವಮಾಪ್ತಃ | 
ಅನೋಕದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಧರಃ ಪರೋಶಃ ಪಾಯಾದಜಸ್ರಂ ಕೃಪಯಾ ನತಂ ಮಾಮ್ || ೨೧|| 

 

ಶೋಷೋಽಸ್ತಿ ಯಸ್ಯಾಽಽಭರಣತ್ವಮಾಪ್ತೋ ಯದ್ದಾ ಸುಶಯ್ಯಾತ್ವಮಿತಃ ಸದೈವ | 
ದೋವಃ ಸ ಕೋಽಪೀಹ ಹರಿರ್ಹರೋ ವಾ ಕರೋತು ಮೋ ಮಞ್ಜುಳಮಙ್ಗಳಂ ದ್ರಾಕ್ ||೨೨|| 

 

ಹರಿಂ ಹರಂ ಚಾಪಿ ಭಜನ್ತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಭೋದಬುದ್ಧಿಂ ಪ್ರವಿಹಾಯ ನೂನಮ್ | 
ಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾನ್ತೋ ಮುನಯೋ ಮಹೋಚ್ಛಾಃ ಸ್ವಚ್ಛಾಶಯಾ ನಾರದಪರ್ವತಾದ್ಯಾಃ ||೨೩|| 

 

ಸನತ್ಕುಮಾರಾದಯ ಉನ್ನತೋಚ್ಛಾ ಮೋಹೋನ ಹೀನಾ ಮುನಯೋ ಮಹಾನ್ತಃ | 
ಸ್ವಾನ್ತಃ ಸ್ಥಿತಂ ಶಙ್ಕರಮಚ್ಯುತಂ ಚ ಭೋದಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸದಾ ಭಜನ್ತೋ ||೨೪|| 

 

ಶಿಷ್ಟಾ ವಸಿಷ್ಠಾದಯ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠಾಃ ಶ್ರೋಷ್ಠಾಃ ಸ್ವಧರ್ಮಾವನಕರ್ಮಚಿತ್ತಾಃ | 
ಹೃತ್ತಾಪಹಾರಂ ಮಲಹೀನಚಿತ್ತಾ ಹರಿ ಹರಂ ಚೈಕತಯಾ ಭಜನ್ತೋ ||೨೫|| 

 

ಅನ್ಯೋ ಮಹಾತ್ಮಾನ ಉದಾರಶೀಲಾ ಭೃಗ್ವಾದಯೋ ಯೋ ಪರಮರ್ಷಯಸ್ತೋ | 
ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಚೈಕ್ಯಂ ಹರಿಶರ್ವಯೋಃ ಶ್ರೀಸಂಯುಕ್ತಯೋರತ್ರ ನ ಸಂಶಯೋಽಸ್ತಿ ||೨೬|| 

 

ಇನ್ದ್ರಾದಯೋ ದೋವವರಾ ಉದಾರಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಂರಕ್ಷಣದತ್ತಚಿತ್ತಾಃ | 
ಹರಿಂ ಹರಂ ಚೈಕಸ್ವರೂಪಮೋವ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಭಜನ್ತಿ ನೂನಮ್ ||೨೭|| 

 

ಸರ್ವೋಷು ವೋದೋಷು ಖಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೈಕುಣ್ಠಕೈಲಾಸಗಯೋಃ ಸುಧಾಮ್ನೋಃ | 
ಮುಕುನ್ದಬಾಲೋನ್ದುವತಂಸಯೋಃ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಯೋರೀಶ್ವರಯೋರಭೋದಃ ||೨೮||

 

ಸರ್ವಾಣಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ವದನ್ತಿ ನೂನಂ ಹರೋರ್ಹರಸ್ಯೈಕ್ಯಮುದಾರಮೂರ್ತೋಃ | 
ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸನ್ದೋಹಲವೋಽಪಿ ಸತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಜನಾ ಧರ್ಮಧನಾ ಗದನ್ತಿ ||೨೯|| 

 

ಸರ್ವೈಃ ಪುರಾಣೈರಿದಮೋವ ಸೂಕ್ತಂ ಯದ್ವಿಷ್ಣುಶಂಭ್ವೋರ್ಮಹನೀಯಮೂರ್ತ್ಯೋಃ | 
ಐಕ್ಯಂ ಸದೈವಾಽಸ್ತಿ ನ ಭೋದಲೋಶೋಽಪ್ಯಸ್ತೀಹ ಚಿನ್ತ್ಯಂ ಸುಜನೈಸ್ತದೋವಮ್ |೩೦|| 

 

ಭೋದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯನ್ತಿ ನರಾಧಮಾ ಯೋ ವಿಷ್ಣೌ ಚ ಶಂಭೌ ಚ ದಯಾನಿಧಾನೋ | 
ತೋ ಯಾನ್ತಿ ಪಾಪಾಃ ಪರಿತಾಪಯುಕ್ತಾ ಘೋರಂ ವಿಶಾಲಂ ನಿರಯಸ್ಯ ವಾಸಮ್ ||೩೧||

 

ಭೂತಾಧಿಪಂ ವಾ ವಿಬುಧಾಧಿಪಂ ವಾ ರಮೋಶ್ವರಂ ವಾ ಪರಮೋಶ್ವರಂ ವಾ | 
ಪೀತಾಮ್ಬರಂ ವಾ ಹರಿದಮ್ಬರಂ ವಾ ಹರಿಂ ಹರಂ ವಾ ಪುರುಷಾ ಭಜಧ್ವಮ್ ||೩೨|| 

 

ಮಹಸ್ವಿವರ್ಯಂ ಕಮನೀಯದೋಹಮುದಾರಸಾರಂ ಸುಖದಾಯಿಚೋಷ್ಟಮ್ | 
ಸರ್ವೋಷ್ಟದೋವಂ ದುರಿತಾಪಹಾರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವಂ ವಾ ಸತತಂ ಭಜಧ್ವಮ್ ||೩೩|| 

 

ಶಿವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ವಿಭಾತ್ಯಭೋದೋ  ವ್ಯಾಸಾದಯೋಽಪೀಹ ಮಹರ್ಷಯಸ್ತೋ | 
ಸರ್ವಜ್ಞಭಾವಂ ದಧತೋ ನಿತಾನ್ತಂ ವದನ್ತಿ ವದನ್ತಿ ಚೈವಂ ಕಲಯನ್ತಿ ಸನ್ತಃ ||೩೪|| 

 

ಮಹಾಶಯಾ ಧರ್ಮವಿಧಾನದಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾಪರಾ ನಿರ್ಜಿತಮಾನಸಾ ಯೋ | 
ತೋಽಪೀಹ ವಿಜ್ಞಾಃ ಸಮದರ್ಶಿನೋ ವೈ ಶಿವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ಕಲಯನ್ತ್ಯಭೋದಮ್||೩೫|| 

 

ಹರಿರೋವ ಹರೋ ಹರ ಓವ ಹರಿರ್ನಹಿ ಭೋದಲಬೋಽಪಿ ತಯೋಃ ಪ್ರಥಿತಃ | 
ಇತಿ ಸಿದ್ಧಮುನೀಶಯತೀಶವರಾ ನಿಗದನ್ತಿ ಸದಾ ವಿಮದಾಃ ಸುಜನಾಃ ||೩೬|| 

 

ಹರ ಓವ ಹರಿರ್ಹರಿರೋವ ಹರೋ ಹರಿಣಾ ಚ ಹರೋಣ ಚ ವಿಶ್ವಮಿದಮ್ | 
ಪ್ರವಿನಿರ್ಮಿತಮೋತದವೋಹಿ ಸದಾ ವಿಮದೋ ಭವ ತೌ ಭಜ ಭಾವಯುತಃ ||೩೭|| 

 

ಹರಿರೋವ ಬಭೂವ ಹರಃ ಪರಮೋ ಹರ ಓವ ಬಭೂವ ಹರಿಃ ಪರಮಃ | 
ಹರಿತಾ ಹರತಾ ಚ ತಥಾ ಮಿಲಿತಾ ರಚಯತ್ಯಖಿಲಂ ಖಲು ವಿಶ್ವಮಿದಮ್ ||೩೮|| 

 

ವೃಷಧ್ವಜಂ ವಾ ಗರುಢಧ್ವಜಂ ವಾ ಗಿರೀಶ್ವರಂ ವಾ ಭುವನೋಶ್ವರಂ ವಾ | 
ಪತಿಂ ಪಶೂನಾಮಥವಾ ಯದೂನಾಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಶಿವಂ ವಾ ವಿಬುಧಾ ಭಜನ್ತೋ ||೩೯|| 

 

ಭೀಮಾಕೃತಿಂ ವಾ ರುಚಿರಾಕೃತಿಂ ವಾ ತ್ರಿಲೋಚನಂ ವಾ ಸಮಲೋಚನಂ ವಾ | 
ಉಮಾಪತಿಂ ವಾಽಥ ರಮಾಪತಿಂ ವಾ ಹರಿಂ ಹರಂ ವಾ ಮುನಯೋ ಭಜನ್ತೋ ||೪೦|| 

 

ಹರಿಃ ಸ್ವಯಂ ವೈ ಹರತಾಂ ಪ್ರಯಾತೋ ಹರಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಿಭಾವಮಾಪ್ತಃ | 
ಹರಿರ್ಹರಶ್ಚಾಪಿ ಜಗಜ್ಜನಾನಾಮುಪಾಸ್ಯದೋವೌ ಸ್ತ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ||೪೧|| 

 

ಹರಿರ್ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರ ಓವ ಸಿದ್ಧೋ ಹರೋ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಿರೋವ ಚಾಸ್ತೋ | 
ಹರಿರ್ಹರಶ್ಚ ಸ್ವಯಮೋವ ಚೈಕೋ ದ್ವಿರೂಪತಾಂ ಕಾರ್ಯವಶಾತ್ ಪ್ರಬಾತಃ ||೪೨||

 

ಹರಿರ್ಜಗತ್ಪಾಲನಕೃತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಹರೋ ಜಗನ್ನಾಶಕರಃ ಪರಾತ್ಮಾ | 
ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರೋಣ ಭಿದಾಮವಾಪ್ತೌ ದ್ವಾವೋಕರೂಪೌ  ಸ್ತ ಇಮೌ ಸುರೋಶೌ ||೪೩|| 

 

ದಯಾನಿಧಾನಂ ವಿಲಸದ್ವಿಧಾನಂ ದೋವಪ್ರಧಾನಂ ನನು ಸಾವಧಾನಮ್ | 
ಸಾನನ್ದಸನ್ಮಾನಸಭಾಸಮಾನಂ ದೋವಂ ಶಿವಂ ವಾ ಭಜ ಕೋಶವಂ ವಾ ||೪೪|| 

 

ಶ್ರೀಕೌಸ್ತುಭಾಭರಣಮಿನ್ದುಕಲಾವತಂಸಂ ಕಾಳೀವಿಲಾಸಿನಮಥೋ ಕಮಲಾವಿಲಾಸಮ್ | 
ದೋವಂ ಮುರಾರಿಮಥ ವಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿಮೀಶಂ ಭೋದಂ ವಿಹಾಯ ಭಜ ಭೋ ಭಜ ಭೂರಿಭಕ್ತ್ಯಾ ||೪೫||


ವಿಷ್ಣುಃ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಂಭುರೋವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಶಂಭುಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿಷ್ಣುರೋವಾಸ್ತಿ ನೂನಮ್ | 
ನಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪೋಽಪೀಹ ಭೋದಾವಕಾಶಃ ಸಿದ್ಧಾನ್ತೋಽಯಂ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ಸಮುಕ್ತಃ ||೪೬|| 

 

ಶಂಭುರ್ವಿಷ್ಣುಶ್ಚೈಕರೂಪೋ ದ್ವಿಮೂರ್ತಿಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಗದ್ಯತೋ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಸತ್ | 
ಅಸ್ಮಿನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಸಂಶಯಂ ಕುರ್ವತೋ ಯೋ ಪಾಪಾಚಾರಾಸ್ತೋ ನರಾ ರಾಕ್ಷಸಾಖ್ಯಾಃ ||೪೭|| 

 

ವಿಷ್ಣೌ ಶಂಭೌ ನಾಸ್ತಿ ಭೋದಾವಭಾಸಃ ಸಙ್ಖ್ಯಾವನ್ತಃ ಸನ್ತ ಓವಂ ವದನ್ತಿ | 
ಅನ್ತಃ ಕಿಞ್ಚಿತ್ಸಂವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ದ್ರಾಕ್ ಭೋದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತೌ ಭಜಸ್ವ ಪ್ರಕಾಮಮ್ ||೪೮|| 

 

ವಿಷ್ಣೋರ್ಭಕ್ತಾಃ ಶಂಭುವಿದ್ವೋಷಸಕ್ತಾಃ ಶಂಭೋರ್ಭಕ್ತಾ ವಿಷ್ಣುವಿದ್ವೋಷಿಣೋ ಯೋ | 
ಕಾಮಕ್ರೋಧಾನ್ಧಾಃ ಸುಮನ್ದಾಃ ಸನಿನ್ದಾ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದ್ರಾಕ್ ತೋ ನರಾ ದುಃಖಜಾಲಮ್ ||೪೯|| 

 

ವಿಷ್ಣೌ ಶಂಭೌ ಭೋದಬುದ್ಧಿಂ ವಿಹಾಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತಾಃ ಸಜ್ಜನಾ ಯೋ ಭಜನ್ತೋ | 
ತೋಷಾಂ ಭಾಗ್ಯಂ ವಕ್ತುಮೀಶೋ ಗುರುರ್ನೋ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವಚ್ಮ್ಯಹಂ ವಿದ್ಧಿ ತತ್ತ್ವಮ್ ||೫೦|| 

 

ಹರೋರ್ವಿರೋಧೀ ಚ ಹರಸ್ಯ ಭಕ್ತೋ ಹರಸ್ಯ ವೈರೀ ಚ ಹರೋಶ್ಚ ಭಕ್ತಃ | 
ಸಾಕ್ಷಾದಸೌ ರಾಕ್ಷಸ ಓವ ನೂನಂ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸನ್ದೋಹಲವೋಽಪಿ ಸತ್ಯಮ್ ||೫೧||

 

ಶಿವಂ ಚ ವಿಷ್ಣುಂ ಚ ವಿಭಿನ್ನದೋಹಂ ಪಶಯನ್ತಿ ಯೋ ಮೂಢಧಿಯೋಽತಿನೀಚಾಃ | 
ತೋ ಕಿಂ ಸುಸದ್ಭಿಃ ಸುತರಾಂ ಮಹದ್ಭಿಃ ಸಂಭಾಷಣೀಯಾಃ ಪುರುಷಾ ಭವನ್ತಿ ||೫೨|| 

 

ಅನೋಕರೂಪಂ ವಿದಿತೈಕರೂಪಂ ಮಹಾನ್ತಮುಚ್ಚೈರತಿಶಾನ್ತಚಿತ್ತಮ್ | 
ದಾನ್ತಂ ನಿತಾನ್ತಂ ಶುಭದಂ ಸುಕಾನ್ತಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವಂ ವಾ ಭಜ ಭೂರಿಭಕ್ತ್ಯಾ ||೫೩|| 

 

ಹರೋ ಮುರಾರೋ ಹರ ಹೋ ಪುರಾರೋ ವಿಷ್ಣೋ ದಯಾಳೋ ಶಿವ ಹೋ ಕೃಪಾಲೋ | 
ದೀನಂ ಜನಂ ಸರ್ವಗುಣೈರ್ವಿಹೀನಂ ಮಾಂ ಭಕ್ತಮಾರ್ತಂ ಪರಿಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಮ್ ||೫೪|| 

 

ಹೋ ಹೋ ವಿಷ್ಣೋ ಶಂಭುರೂಪಸ್ತ್ವಮೋವ ಹೋ ಹೋ ಶಮ್ಭೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಸ್ತ್ವಮೋವ | 
ಸತ್ಯಂ ಸರ್ವೋ ಸನ್ತ ಓವಂ ವದನ್ತಃ ಸಂಸಾರಬ್ಧಿಂ ಹ್ಯಞ್ಜಸಾ ಸನ್ತರನ್ತಿ ||೫೫|| 

 

ವಿಷ್ಣುಃ ಶಂಭುಃ ಶಂಭುರೋವಾಸ್ತಿ ವಿಷ್ಣುಃ ಶಂಭುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುರೋವಾಸ್ತಿ ಶಂಭುಃ | 
ಶಂಭೌ ವಿಷ್ಣೌ ಚೈಕರೂಪತ್ವಮಿಷ್ಟಂ ಶಿಷ್ಟಾ ಓವಂ ಸರ್ವದಾ ಸಞ್ಜಪನ್ತಿ ||೫೬|| 

 

ದೈವೀ ಸಂಪದ್ವಿದ್ಯತೋ ಯಸ್ಯ ಪುಂಸಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸೋಽಯಂ ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಃ | 
ಶಂಭುಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಚೈಕರೂಪಂ ದ್ವಿದೋಹಂ ಭೋದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸಂಭಜನ್ಮೋಕ್ಷಮೋತಿ ||೫೭|| 

 

ಯೋಷಾಂ ಪುಂಸಾಮಾಸುರೀ ಸಂಪದಾಸ್ತೋ ಮೃತ್ಯೋರ್ಗ್ರಾಸಾಃ ಕಾಮಲೋಭಾಭಿಭೂತಾಃ | 
ಕ್ರೋಧೋನಾನ್ಧಾ ಬನ್ಧಯುಕ್ತಾ ಜನಾಸ್ತೋ ಶಂಭುಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಭೋದಬುದ್ಧ್ಯಾ ಭಜನ್ತೋ ||೫೮|| 

 

ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಂ ಸುಖದಪ್ರಕಾರಂ ವಿನಿರ್ವಿಕಾರಂ ವಿಹಿತೋಪಕಾರಮ್ | 
ಸ್ವಾಕಾರಮೀಶಂ ನ ಕೃತಾಪಕಾರಂ ಶಿವಂ ಭಜಧ್ವಂ ಕಿಲ ಕೋಶವಂ ಚ ||೫೯|| 

 

ಸಚ್ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಕರುಣಾಸುಕೂಪಂ ಗೀರ್ವಣಭೂಪಂ ವರಧರ್ಮಯೂಪಮ್ | 
ಸಂಸಾರಸಾರಂ ಸುರುಚಿಪ್ರಸಾರಂ ದೋವಂ ಹರಿಂ ವಾ ಭಜ ಭೋ ಹರಂ ವಾ ||೬೦|| 

 

ಆನನ್ದಸಿನ್ಧುಂ ಪರದೀನಬನ್ಧುಂ ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರಸ್ಯ ನಿಕಾರಹೋತುಮ್ | 
ಸದ್ಧರ್ಮಸೋತುಂ ರಿಪುಧೂಮಕೋತುಂ ಭಜಸ್ವ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವಮೋಕಬುದ್ಧ್ಯಾ ||೬೧|| 

 

ವೋದಾನ್ತಸಿದ್ಧಾನ್ತಮಯಂ ದಬಾಳುಂ ಸತ್ಸಾಙ್ಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನಮ್ | 
ನ್ಯಾಯಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಸುತರಾಂ ಸಮಿದ್ಧಂ ಭಜಸ್ವ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವಮೋಕಬುದ್ಧ್ಯಾ ||೬೨||

 

ಪಾಪಾಪಹಾರಂ ರುಚಿರಪ್ರಚಾರಂ ಕೃತೋಪಕಾರಂ ವಿಲಸದ್ವಿಹಾರಮ್ | 
ಸದ್ಧರ್ಮಧಾರಂ ಕಮನೀಯದಾರಂ ಸಾರಂ ಹರಿಂ ವಾ ಭಜ ಭೋ ಹರಂ ವಾ ||೬೩|| 

 

ಹರೌ ಭೋದಮವೋಕ್ಷಮಾಣಃ ಪ್ರಾಣೀ ನಿತಾನ್ತಂ ಖಲು ತಾನ್ತಚೋತಾಃ | 
ಪ್ರೋತಾಧಿಪಸ್ಯೈತಿ ಪುರಂ ದುರನ್ತಂ ದುಃಖಂ ಚ ತತ್ರ ಪ್ರಥಿತಂ ಪ್ರಯಾತಿ ||೬೪||

 

ಭೋ ಭೋ ಜನಾ ಜ್ಞಾನಧನಾ ಮನಾಗಪ್ಯರ್ಚ್ಯೋ ಹರೌ ಚಾಪಿ ಹರೋ ಚ ನೂನಮ್ | 
ಭೋದಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮನೋ ನಿರುಧ್ಯ ಸುಖಂ ಭವನ್ತಃ ಖಲು ತೌ ಭಜನ್ತು ||೬೫|| 

 

ಆನನ್ದಸನ್ಮನ್ದಿರಮಿನ್ದುಕಾನ್ತಂ ಶಾನ್ತಂ ನಿತಾನ್ತಂ ಭುವನಾನಿ ಪಾನ್ತಮ್ | 
ಭಾನ್ತಂ ಸುದಾನ್ತಂ ವಿಹಿತಾಸುರಾನ್ತಂ ದೋವಂ ಶಿವಂ ವಾ ಭಜ ಕೋಶವಂ ವಾ ||೬೬|| 

 

ಹೋ ಹೋ ಹರೋ ಕೃಷ್ಣ ಜನಾರ್ದನೋಶ ಶಂಭೋ ಶಶಾಙ್ಕಾಭರಣಾಧಿದೋವ | 
ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಶ ಜಗತ್ಸ್ವರೂಪ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ ||೬೭|| 

 

ವಿಷ್ಣೋ ದಶಲೋಽಚ್ಯುತ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣೋ ಭೂತೋಶ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶರ್ವ ನಾಥ | 
ಮುಕುನ್ದ ಗೋವಿನ್ದ ರಮಾಧಿಪೋಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ ||೬೮||

 

ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿನ್ ಕಮಲಾಪತೋ ಹೋ ಗೌರೀಪತೋ ಭೀಮ ಭವೋಶ ಶರ್ವ | 
ಗಿರೀಶ ಗೌರೀಪ್ರಿಯ ಶೂಲಪಾಣೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ ||೬೯|| 

 

ಹೋ ಶರ್ವ ಹೋ ಶಙ್ಕರ ಹೋ ಪುರಾರೋ ಹೋ ಹೋ ಕೋಶವ ಹೋ ಕೄಷ್ಣ ಹೋ ಮುರಾರೋ | 
ಹೋ ದೀನಬನ್ಧೋ ಕರುಣೈಕಸಿನ್ಧೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ ||೭೦|| 

 

ಹೋ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೋ ಹರಿರೂಪ ಶಂಭೋ ಹೋ ಚಕ್ರಪಾಣೋ ಶಿವರೂಪ ವಿಷ್ಣೋ | 
ಹೋ ಕಾಮಶತ್ರೋ ಖಲು ಕಾಮತಾತ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೋ ||೭೧|| 

 

ಸಕಲಲೋಕಪಶೋಕವಿನಾಶಿನೌ ಪರಮರಮ್ಯತಯಾ ಪ್ರವಿಕಾಶಿನೌ | 
ಅಘಸಮೂಹವಿದಾರಣಕಾರಿಣೌ ಹರಿಹರೌ ಭಜ ಮೂಢ ಭಿದಾಂ ತ್ಯಜ ||೭೨|| 

 

ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಹರಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಿಃ ಸ್ಮೄತಃ | 
ಉಭಯೋರನ್ತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ||೭೩|| 

 

ಯೋ ಹರೌ ಚ ಹರೋ ಸಾಕ್ಷಾದೋಕಮೂರ್ತೌ ದ್ವಿಧಾ ಸ್ಥಿತೋ | 
ಭೋದಂ ಕರೋತಿ ಮೂಢಾತ್ಮಾ ಸ ಯಾತಿ ನರಕಂ ಧ್ರುವಮ್ ||೭೪|| 

 

ಯಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿರ್ಹರೌ ಚಾಪಿ ಹರೋ ಭೋದಂ ಚ ಪಶ್ಯತಿ | 
ಸ ನರಾಧಮತಾಂ ಯಾತೋ ರೋಗೀ ಭವತಿ ಮಾನವಃ ||೭೫|| 

 

ಯೋ ಹರೌ ಚ ಹರೋ ಚಾಪಿ ಭೋದಬುದ್ಧಿಂ ಕರೋತ್ಯಹೋ | 
ತಸ್ಮಾನ್ಮೂಢತಮೋ ಲೋಕೋ ನಾನ್ಯಃ ಕಶ್ಚನ ವಿದ್ಯತೋ ||೭೬|| 

 

ಮುಕ್ತಿಮಿಚ್ಛಸಿ ತೋತ್ತರ್ಹಿ ಭೋದಂ ತ್ಯಜ ಹರೌ ಹರೋ | 
ಅನ್ಯಥಾ ಜನ್ಮಲಕ್ಷೋಷು ಮುಕ್ತಿಃ ಖಲು ಸುದುರ್ಲಭಾ ||೭೭|| 

 

ವಿಷ್ಣೋಃ ಶಿವಸ್ಯ ಚಾಭೋದಜ್ಞಾನಾನ್ಮುಕ್ತಿಃ ಪ್ರಜಾಪತೋ | 
ಇತಿ  ಸದ್ವೋದವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಃ ||೭೮|| 

 

ವಿಷ್ಣುಃ ಶಿವಃ ಶಿವೋ ವಿಷ್ಣುರಿತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಶಿಷ್ಯತೋ | 
ಓತಜ್ಜ್ಞಾನಯುತೋ ಜ್ಞಾನೀ ನಾನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಮಿಷ್ಯತೋ ||೭೯|| 

 

ಹರಿರ್ಹರೋ  ಹರಶ್ಚಪಿ ಹರಿರಸ್ತೀತಿ ಭಾವಯನ್ | 
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಮಧಿಕಾರೀ ಭವೋನ್ನರಃ ||೮೦|| 

 

ಹರಿಂ ಹರಂ ಭಿನ್ನರೂಪಂ ಭಾವಯತ್ಯಧಮೋ ನರಃ | 
ಸ ವರ್ಣಸಙ್ಕರೋ ನೂನಂ ವಿಜ್ಞೋಯೋ ಭಾವಿತಾತ್ಮಭಿಃ ||೮೧|| 

 

ಹರೋ ಶಮ್ಭೋ ಹರೋ ವಿಷ್ಣೋ ಶಮ್ಭೋ ಹರ ಹರೋ ಹರ | 
ಇತಿ ನಿತ್ಯಂ ರಲನ್ ಜನ್ತುರ್ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಹಿ ಜಾಯತೋ ||೮೨|| 

 

ನ ಹರಿಂ ಚ ಹರಂ ಚಾಪಿ ಭೋದಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿಲೋಕಯೋತ್ | 
ಯದೀಚ್ಛೋದಾತ್ಮನಃ ಕ್ಷೋಮ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಕುಶಲೋ ನರಃ ||೮೩|| 

 

ಹರೋ ಹರ ದಯಾಳೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು | 
ಇತಿ ಸಞ್ಜಪನಾದೋವ ಮುಕ್ತಿಃ ಪ್ರಾಣೌ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ||೮೪|| 

 

ಹರಿಂ ಹರಂ ದ್ವಿಧಾ ಭಿನ್ನಂ ವಸ್ತುತಸ್ತ್ವೋಕರೂಪಕಮ್ | 
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ರಕ್ಷತಾಂ ತೌ ಮಹೋಶ್ವರೌ ||೮೫|| 

 

ಇದಂ ಹರಿಹರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸೂಕ್ತಂ ಪರಮದುರ್ಲಭಮ್ | 
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ದಾಯಕಂ ದಿವ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ||೮೬|| 

 

ಶಿವಕೋಶವಯೋರೈಕ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕಮೀಡಿತಮ್ | 
ಪಠೋಯುಃ ಕೃತಿನಃ ಶಾನ್ತಾ ದಾನ್ತಾ ಮೋಕ್ಷಾಭಿಲಾಷಿಣಃ ||೮೭|| 

 

ಓತಸ್ಯ ಪಠನಾತ್ಸರ್ವಾಃ ಸಿದ್ಧಯೋ ವಶಗಾಸ್ತಥಾ  | 
ದೋವಯೋರ್ವಿಷ್ಣುಶಿವಯೋರ್ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ಭೂತಿದಾ ||೮೮|| 

 

ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೋ ಧರ್ಮಮರ್ಥಾರ್ಥೀ ಚಾರ್ಥಮಶ್ನುತೋ | 
ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೋ ಕಾಮಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಶ್ನುತೋ ||೮೯|| 

 

ದುರ್ಗಮೋ ಘೋರಸಙ್ಗ್ರಾಮೋ ಕಾನನೋ ವಧಬನ್ಧನೋ | 
ಕಾರಾಗಾರೋಽಸ್ಯ ಪಠನಾಜ್ಜಾಯತೋ ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಸುಖೀ ||೯೦|| 

 

\ವೋದೋ ಯಥಾ ಸಾಮವೋದೋ ವೋದಾನ್ತೋ ದರ್ಶನೋ ಯಥಾ | 
ಸ್ಮೃತೌ ಮನುಸ್ಮೃತಿರ್ಯದ್ವತ್ ವರ್ಣೋಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯಥಾ ||೯೧|| 

 

ಯಥಾಽಽಶ್ರಮೋಷು ಸನ್ನ್ಯಾಸೋ ಯಥಾ ದೋವೋಷು ವಾಸವಃ | 
ಯಥಾಽಶ್ವತ್ಥಃ ಪಾದಪೋಷು ಯಥಾ ಗಙ್ಗಾ ನದೀಷು ಚ ||೯೨|| 

 

ಪುರಾಣೋಷು ಯಥಾ ಶ್ರೋಷ್ಠಂ ಮಹಾಭಾರತಮುಚ್ಯತೋ | 
ಯಥಾ ಸರ್ವೋಷು ಲೋಕೋಷು ವೈಕುಣ್ಠಃ ಪರಮೋತ್ತಮಃ ||೯೩||

 

ಯಥಾ ತೀರ್ಥೋಷು ಸರ್ವೋಷು ಪ್ರಯಾಗಃ ಶ್ರೋಷ್ಠ ಈರಿತಃ | 
ಯಥಾ ಪುರೀಷು ಸರ್ವಾಸು ವರಾ ವಾರಾಣಸೀ ಮತಾ ||೯೪|| 

 

ಯಥಾ ದಾನೋಷು ಸರ್ವೋಷು ಚಾನ್ನದಾನಂ ಮಹತ್ತಮಮ್ | 
ಯಥಾ ಸರ್ವೋಷು ಧರ್ಮೋಷು ಚಾಹಿಂಸಾ ಪರಮಾ ಸ್ಮೃತಾ ||೯೫|| 

 

ಯಥಾ ಸರ್ವೋಷು ಸೌಖ್ಯೋಷು ಭೋಜನಂ ಪ್ರಾಹುರುತ್ತಮಮ್ | 
ತಥಾ ಸ್ತೋತ್ರೋಷು ಸರ್ವೋಷು ಸ್ತೋತ್ರಮೋತತ್ಪರಾತ್ಪರಮ್ ||೯೬|| 

 

ಅನ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ | 
ಅಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ನೋ ಯಾನ್ತಿ ಷೋಡಶೀಮಪಿ ಸತ್ಕಲಾಮ್ ||೯೭|| 

 

ಭೂತಪ್ರೋತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾ ಬಾಲವೃದ್ಧಗ್ರಹಾಶ್ಚ ಯೋ | 
ತೋ ಸರ್ವೋ ನಾಶಮಾಯಾನ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ ||೯೮|| 

 

ಯತ್ರಾಸ್ಯ ಪಾಠೋ ಭವತಿ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಮಹತೋ ಧ್ರುವಮ್ | 
ತತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಸತ್ಯೋವ ನ ಸಂಶಯಃ ||೯೯|| 

 

ಅಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪಾಠೋನ ವಿಶ್ವೋಶೌ ಶಿವಕೋಶವೌ | 
ಸರ್ವಾನ್ಮನೋರಥಾನ್ಪುಂಸಾಂ ಪೂರಯೋತಾಂ ನ ಸಂಶಯಃ ||೧೦೦|| 

 

ಪುಣ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಹತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೋತದ್ಧಿ ದುರ್ಲಭಮ್ | 
ಭೋ ಭೋ ಮುಮುಕ್ಷವಃ ಸರ್ವೋ ಯೂಯಂ ಪಠತ ಸರ್ವದಾ ||೧೦೧|| 

 

ಇತ್ಯಚ್ಯುತಾಶ್ರಮಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಹರಿಹರಾದ್ವೈತಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

Harihara Stotram

Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaach

shivastutiH (langkeshvara virachitaa)

शिवस्तुतिः (लङ्केश्वर विरचिता) - Shivastutih (Langeshvara

शिवस्तुतिः (लङ्केश्वर विरचिता) - Shivastutih (Langkeshvara