logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಸ್ತುತಿಃ - Sriramanatha Stutih

Sriramanatha Stutih


ಶ್ರೀರಾಮಪೂಜಿತಪದಾಮ್ಬುಜ ಚಾಪಪಾಣೇ ಶ್ರೀಚಕರಾಜಕೃತವಾಸ ಕೃಪಾಮ್ಬುರಾಶೇ | 
ಶ್ರೀಸೇತುಮೂಲಚರಣಪ್ರವಣಾನ್ತರಙ್ಗ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ||೧|| 

 

ನಮ್ರಾಘವೃನ್ದವಿನಿವಾರಣಬದ್ಧದೀಕ್ಷ ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯಾಪರಿರಬ್ಧವರ್ಷ್ಮನ್ | 
ಶ್ರೀನಾಥಮುಖ್ಯಸುರವರ್ಯನಿಷೇವಿತಾಙ್ಘ್ರೇ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ||೨|| 

 

ಶೂರಾಹಿತೇಭವದನಾಶ್ರಿತಪಾರ್ಶ್ವಭಾಗ ಕ್ರೂರಾರಿವರ್ಗವಿಜಯಪ್ರದ ಶೀಘ್ರಮೇವ | 
ಸಾರಾಖಿಲಾಗಮತದನ್ತಪುರಾಣಪಙ್ಕ್ತೇಃ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ||೩|| 

 

ಶಬ್ದಾದಿಮೇಷು ವಿಷಯೇಷು ಸಮೀಪಗೇಷ್ವಪ್ಯಾಸಕ್ತಿಗನ್ಧರಹಿತಾನ್ನಿಜಪಾದನಮ್ರಾನ್ | 
ಕುರ್ವಾಣ ಕಾಮದಹನಾಕ್ಷಿಲಸಲ್ಲಲಾಟ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ||೪||

 

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

Related Content

Sriramanatha Stutih - Romanized script

श्रीरामनाथ स्तुतिः - Sriramanatha Stutih

श्रीरामनाथ स्तुतिः - Sriramanatha Stutih

শ্রীরামনাথ স্তুতিঃ - Sriramanatha Stutih

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਨਾਥ ਸ੍ਤੁਤਿਃ - Sriramanatha Stutih