logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶ್ರೀಶಿವ ಸುವರ್ಣಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ - Srishiva Suvarnamala Stavah

Srishiva Suvarnamala Stavah


ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಜನನೀನಾಯಕಪ್ರಭೋ | 
ಅನೇಕಪ್ರಮುಖಸ್ಕನ್ದಪರಿಸೇವಿತ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ||೧|| 

 

ಆಕಾರಾಪಾರನಿರ್ವ್ಯಾಜಕರುಣಾಯಾಃ ಸತೀಪತೇ | 
ಆಶಾಭಿಪೂರಕಾನಮ್ರವಿತತೇಃ ಪಾಹಿ ಶಙ್ಕರ ||೨|| 

 

ಇಭಾಶ್ವಮುಖಸಂಪತ್ತಿದಾನದಕ್ಷಕೃಪಾಲವ | 
ಇಷ್ಟಪ್ರಾಲೇಯಶೈಲೇನ್ದ್ರಪುತ್ರ್ಯಾಃ ಪಾಹಿ ಗಿರೀಶ ಮಾಮ್ ||೩|| 

 

ಈಹಾಶೂನ್ಯಜನಾವಾಪ್ಯ ನತಾನನ್ದಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಮಃ | 
ಈಶಾನ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮಿನ್ದುಚೂಡ ಸದಾಽವ ಮಾಮ್ ||೪|| 

 

ಉರಗಾಧಿಪಸಂರಾಜತ್ಪದಪಙ್ಕೇರುಹದ್ವಯ | 
ಉಡುರಾಜಕೃತೋತ್ತಂಸ ಗಿರಿಜಾಸಖ ಮಾಮವ ||೫|| 

 

ಊರೀಕೃತವಿನಮ್ರೇಷ್ಟಪೂಗಸಂಪೂರಣವ್ರತ | 
ಅಖಿಲಾಮರಕೋಟೀರನಿಘೃಷ್ಟಪದ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ||೬|| 

 

ಋದ್ಧಿದಾಮ್ಭೋಜವಾಸಾಯಾಃ ಕಾಮಮಾಶು ನಮತ್ತತೇಃ | 
ಶೈಲೇನ್ದ್ರತನಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ಶರ್ವ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವದಾ ||೭||

 

ಋಸ್ವರಾಖ್ಯೇಯರೂಪಾಯ ಭೂತಿದಾಯಾದರಾದ್ದುತಮ್ | 
ಷಣ್ಮುಖೇಭಾಸ್ಯಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಮೌಲಯೇ ||೮|| 

 

ಲೃಕಾರಾಖ್ಯಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶದ್ರುಹಿಣಾದ್ಯರ್ಚಿತಾಙ್ಘ್ರಯೇ | 
ಅಪಾರಕರುಣಾಜನ್ಮಭೂಮಯೇ ಶಂಭವೇ ನಮಃ ||೯|| 

 

ಲೄಸ್ವರೂಪ ಲಲಾಟಾಕ್ಷ ಲಾಕಿನ್ಯಾದಿನಿಷೇವಿತ | 
ಲಾವಣ್ಯಾಕರ ಕಾರುಣಯವಾರಿಧೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪ್ರಭೋ ||೧೦||

 

ಏಣಾಙ್ಕಚೂಡ ಕಾಣಾದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರದಾಯಕ| 
ಶೋಣಾಧರ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ತ್ವತ್ಪಾದಾಮ್ಬುರುಹದ್ವಯಮ್ ||೧೧|| 

 

ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕೇ ಪುಂಸಾಂ ಸುಲಭೇ ಯತ್ಪದಾರ್ಚನಾತ್ | 
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧವಿಲಸನ್ಮೌಲಿಂ ನಮಾಮಿ ತಮುಮಾಪತಿಮ್ ||೧೨|| 

 

ಓಮಿತ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಯಸ್ಯವೇದಾ ವೇದಾನ್ತಾಶ್ಚ ಜಗುರ್ಮುಹುಃ | 
ಓಙ್ಕಾರಜಪತುಷ್ಟಂ  ತಂ ನೌಮಿ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಶೇಖರಮ್ ||೧೩|| 

 

ಔದಾಸೀನ್ಯಂ ಸಮಸ್ತೇಷು ವಿಷಯೇಷು ಪ್ರಕುರ್ವತಾಮ್ | 
ಸುಲಭಂ ಜಗದೀಶಾನಂ ಪಾರ್ವತೀ ಪತಿಮಾಶ್ರಯೇ ||೧೪|| 

 

ಅಙ್ಗಶೋಭಾಪರಾಭೂತಕೋಟಿರಾಕಾನಿಶಾಕರಮ್ | 
ಅನ್ಧಕಾನ್ತಕಕಾಮಾದಿಗರ್ವಹಾರಿಣಮಾಶ್ರಯೇ ||೧೫|| 

 

ಅಶ್ಚ ಉಶ್ಚ ಮಕಾರಶ್ಚ ಯನ್ನಾಮಾವಯವಾಕ್ಷರಾಃ | 
ಅಶೇಷಶುಭದಾತಾರಂ ತಂ ನೌಮಿ ಶಶಿಶೇಖರಮ್ ||೧೬|| 

 

ಕವಿತಾ ವೃಣುತೇ ರತೀಶತುಲ್ಯಂ ಪತಿಮಾಸ್ಥಾಸಹಿತೇವ ಮಾನಿನೀ | 
ತರಸಾ ಪುರುಷಂ ಯದಙ್ಘ್ರಿನಮ್ರಂ ತಮಹಂ ನೌಮಿ ಶಶಾಙ್ಕಬಾಲಚೂಡಮ್ ||೧೭|| 

 

ಖಣ್ಡೇನ ಚಾನ್ದ್ರೇಣ ಕಿರೀಟಗೇನ ವಿರಾಜಮಾನಂ ವೃಷಭಾಧಿರೂಢ | 
ಖವಾಯುತೇಜೋಽಮ್ಬುಧರಾದಿರೂಪಂ ಶೈಲೇನ್ದ್ರಸುತಾಸಮೇತಮ್ ||೧೮|| 

 

ಗದ್ಯಾನಿ ಪದ್ಯಾನಿ ಚ ಶೀಘ್ರಮೇವ ಮೂಕಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರಾದಪಿ ನಿಃಸರನ್ತಿ | 
ಯದೀಯಕಾರುಣ್ಯಲವಾತ್ತಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಕಭಾಸಿಮೌಲಿಮ್ ||೧೯|| 

 

ಘಟೋದ್ಭವಾದ್ಯಾ ಮುನಯೋ ಯದಙ್ಘ್ರಿಸಮರ್ಚನಾತೋ ಮಹತೀಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ | 
ಸಿದ್ಧಿಂ ತಮಾನಮ್ರಜನೇಷ್ಟದಾನನಿಬದ್ಧದೀಕ್ಷಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಶಂಭುಮ್ ||೨೦|| 

 

ಙಕಾರವಾಚ್ಯಾಯ ನಮಜ್ಜನೌಘವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾನಪ್ರವಣಾಯ ಶೀಘ್ರಮ್ | 
ವಟಾಗಮೂಲೈಕನಿಕೇತನಾಯ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೨೧|| 

 

ಚಯೇನ ಭಾಸಾಂ ವಪುಷಶ್ಚಕೋರಬನ್ಧುಂ ಜಯನ್ತಂ ಜಿತಪುಷ್ಪಚಾಪಮ್ | 
ಪ್ರಾಲೇಯಶೈಲೇನ್ದ್ರಸುತಾಮನೋಽಬ್ಜ ಭಾನುಂ ಭಜೇ ಕಞ್ಚನ ದೇವವರ್ಯಮ್ ||೨೨|| 

 

ಛತ್ರಂ ಚ ವಾಲವ್ಯಜನೇ ಮನೋಜ್ಞೇ ಸಮುದ್ರಕಾಞ್ಚೀಂ ಪೃಥಿವೀಂ ಚ ಲೋಕಾಃ | 
ಜವಾದ್ಭಜನ್ತೇಽಪ್ಯತಿಕಿಂಪಚಾನಾ ಯದಙ್ಘ್ರಿನಮ್ರಾಸ್ತಮುಮೇಶಮೀಡೇ ||೨೩||

 

ಜನ್ಮಸ್ವನೇಕೇಷು ವಿಧಾಯ ಧರ್ಮಾನ್ಸ್ವವರ್ಣಯೋಗ್ಯಾನ್ಮನುಜೋಽತಿಭಕ್ತ್ಯಾ | 
ಜಿಜ್ಞಾಸತೇ ಯತ್ಪದಮಾದರೇಣ ತಂ ನೌಮಿ ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖರೂಪಮೀಶಮ್ ||೨೪|| 

 

ಝರೀಂ ದಧಾನಂ ದಿವಿಷತ್ತಟಿನ್ಯಾ ಝಟಿತ್ಯಯೋಗ್ಯಾನಪಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣಾನ್ | 
ಪುನಾನಮರ್ಧೇನ್ದುಲಸತ್ಕಿರೀಟಂ ಯುವಾನಮೀಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ಚಿತ್ತೇ ||೨೫|| 

 

ಞಕಾರರೂಪಾಯ ರವೀನ್ದುವಹ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ನಾನಾವಿಧರೂಪಧರ್ತ್ರೇ | 
ಲೋಕಾವನಾಯಾತಿಮನೋಹರಾಯ ಶೈಲೇನ್ದ್ರಕನ್ಯಾಪತಯೇ ನಮೋಽಸ್ತು ||೨೬|| 

 

ಟವರ್ಣವಾಚ್ಯಾಯ ತಡಿತ್ಪ್ರಭಾಯ ಯಮಾದಿಯೋಗಾಙ್ಗವಿದರ್ಚಿತಾಯ | 
ಶಮಾದಿಸಂಪತ್ಸಹಿತಪ್ಯಪಾದಪದ್ಮಾಯ ಗೌರೀಪತಯೇ ನಮೋಽಸ್ತು ||೨೭||

 

ಠಪುಕ್ತ್ರಿವರ್ಣಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಯ ಹರಾಯ ನಿಃಶೇಷವಿಷಾಘಹರ್ತ್ರೇ | 
ಶ್ರೀನೀಲಕಣ್ಠಾಯ ಯಮಿಪ್ರವೀರಧ್ಯೇಯಾಯ ಕುರ್ಮಃ ಪ್ರಣಾತಿಂ ಪ್ರಮೋದಾತ್ ||೨೮|| 

 

ಡಾಮರಪ್ರಮುಖದುಃಖಸಮೂಹಧ್ವಂಸದಕ್ಷಚರಣಸ್ಮರಣಸ್ಯ | 
ಶೈಲಜಾಹೃದಯಪಙ್ಕಜಭಾನೋಃ ಶಙ್ಕರಸ್ಯ ಚರಣೌ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ||೨೯|| 

 

ಢಕ್ಕಾಖ್ಯವಾದ್ಯಶ್ರವಣೋತ್ಸುಕಾಯ ಪ್ರಾಢಾಯ ಕನ್ದರ್ಪಶರಪ್ರಭೇದೇ | 
ಶಿವಾಯ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಲಸಜ್ಜಟಾಯ ಕುರ್ಮಃ ಪ್ರಮೋದಾತ್ಪ್ರಣತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೩೦|| 

 

ಣಾನ್ತದಾದಿಹರಿದುತ್ಸುಖಮೂರ್ತೇ ನಾಕನಾಥಪರಿಸೇವಿತಪಾದ | 
ವಾಸಲೋಲ ವಟವೃಕ್ಷತಲೇ ಮಾಂ ವಾರಾಣಸ್ಯಾಮಿವ ಪಾಹಿ ದಯಾಳೋ ||೩೧|| 

 

ತಪ್ತಾಃ ಸಂಸೃತಿವಹ್ನಿನಾ ಭುವಿ ನರಾಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಸದ್ದೇಶಿಕಂ 
ತಸ್ಯಾಸ್ಯಾಚ್ಛ್ರತಿಶೀರ್ಷವಾಕ್ಯನಿಚಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾರ್ಥಯುಕ್ತಂ ಮುಹುಃ | 
ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರುತ್ಯವಿರುದ್ವಯಾ ತದನುಸಞ್ಚಿನ್ತ್ಯಾರ್ಥಮಾದ್ಯೋದಿತಂ 
ಧ್ಯಾತ್ವಾಽಜಸ್ರಮವಾಪ್ನುವನ್ತಿ ಯಮಹಂ ತಂ ನೌಮಿ ಗೌರೀಪತಿಮ್ ||೩೨|| 

 

ಥಾಯೈಯೇತಿ ಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾ ನೃತ್ಯಂ ಯದಗ್ರೇಽನ್ವಹಂ 
ಕುರ್ವನ್ತ್ಯಮ್ಬುಜಸಂಭವಪ್ರಭೃತಯಃ ಸ್ತುನ್ವನ್ತಿ ವೇದೈಶ್ಚ ಯಮ್ | 
ಇನ್ದ್ರಾಣೀಶರಮಾಧವಾದಿಸುರಾ ಯಸ್ಯಾರ್ಚನಾಂ ಕುರ್ವತೇ 
ಕಲ್ಪಾಗಪ್ರಭವೈಃ ಸುಮೈಸ್ತಮನಿಶಂ ನೌಮ್ಯಾದಿಜಾವಲ್ಲಭಮ್ ||೩೩|| 

 

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಸುವರ್ಣಮಾಲಾಸ್ತವಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ||

Related Content

Srishiva Suvarnamala Stavah - Romanized script

Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम - Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम् - Vishvanathanagari Stotram

श्रीशिव सुवर्णमाला स्तवः - Srishiva Suvarnamala Stavah