logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶ್ರೀಶಿವಸ್ತುತಿ ಕದಮ್ಬಮ್ - Srishivastuti Kadambam

Srishivastuti Kadambam


ಆಹ್ಲಾದಜನಕಸ್ಯಾದ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾತ್ತವ ಶಙ್ಕರ | 
ಚನ್ದ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರತ್ವಮಾಪೇದೇ ಜಾನೇ ಚನ್ದ್ರಲಸಜ್ಜಟ ||೧||

 

ಕಾಲಕೂಟಂ ನಿಗೃಹ್ಯಾದಾವರಕ್ಷಃ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ | 
ಕೋ ವಾಽತ್ರ ವಿಸ್ಮಯಃ ಶಂಭೋ ಕಾಲಸ್ಯೈಕಸ್ಯ ನಿಗ್ರಹೇ ||೨|| 

 

ಅಭವಸ್ತ್ವಂ ಸೂಚಯಿತುಂ ಲೋಕಾನಾಮರ್ಧನಾರೀಶಃ | 
ಅರ್ಧೋ ವೇತ್ಯಾಮ್ನಾಯಃ ಸ್ವಾರ್ಥಪರೋ ನಾರ್ಥವಾದ ಇತಿ ||೩|| 

 

ಜಡತಾವಿದಲನದೀಕ್ಷಿತ ಜಡತಾಪಹ್ರ‍ೃತಿಂ ಕರೋಷಿ ನೋ ಚೇನ್ಮೇ | 
ದೀಕ್ಷಾಭಙ್ಗೋ ನ ಭವೇದ್ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಾಶ್ರಿತಾಙ್ಗ ಕಿಮು ತೇನ ||೪|| 

 

ಪಶುಪತಿಮವ ಮಾಂ ಶಂಭೋ ಪಶುಪತಿರಸಿ ಗಿರಿಶ ಯಸ್ಮಾತ್ವಮ್ | 
ಶ್ರುತಿರಪ್ಯೇವಂ ಬ್ರುತೇ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಹ್ಯಾತ್ಮರಕ್ಷೇತಿ ||೫|| 

 

ಶೀರ್ಷೋಪರಿ ಚನ್ದ್ರಸ್ತೇ ಲೋಕೇ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಚ ವಿಖ್ಯಾತಃ |
ಕಣ್ಠೋಪರ್ಯಕಳಙ್ಕಃ ಪೂರ್ಣಃ ಕೋಽಯಂ ನಿಶಾಕರೋ ಬ್ರುಹಿ ||೬|| 

 

ಕವಿತ್ವವಾರಶಿಶರನ್ನಿಶೇಶಂ ಜಡತ್ವನಾಗೇನ್ದ್ರವಿಭೇದಸಿಂಹಮ್ | 
ಮೃಗತ್ವಗಾಬದ್ಧಕಟಿಪ್ರದೇಶಂ ಮಹತ್ತ್ವದಂ ನೌಮಿ ನತಾಯ ಶಂಭುಮ್ ||೭|| 

 

ಯದಙ್ಘ್ರಿಪಾಥೋರುಹಸೇವನೇನ ಪ್ರಯಾತಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮತಾಂ ಜಡೋಽಪಿ | 
ತಮಮ್ಬಿಕಾಮಾನಸಪದ್ಮಹಂಸಮುಪಾಶ್ರಯೇ ಸತ್ವರಚಿತಶುದ್ಧಯೇ ||೮|| 

 

ಬಹೂನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಮನೋಽಭೀಷ್ಟಜಾತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ವಿತೀರ್ಯಾಶು ಗರ್ವಾಯಸೇ ತ್ವಮ್ | 
ಮಹೇಶಾನ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿಸ್ತವಾಹೋ ಮಹನ್ಮನ್ಮನೋಽಭೀಷ್ಟಮಾಶು ಪ್ರಯಚ್ಛ ||೯|| 

 

ಅಪಾಂ ಪುಷ್ಪಾರ್ಧಸ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನಮಹೋ ಧಾರಣವಶಾತ್ಪ್ರಭೋ 
ಕಿಂ ನಿರ್ವೇದಾದ್ಧರಣಿಗತಪುಷ್ಪಾಲಿಮಧುನಾ | 
ರಸಾದ್ಧತ್ಸೇ ಶೀರ್ಷೇ ಶಶಧರಕಿರೀಟಾಗತನಯಾಸಹಾಯ 
ಪ್ರಬ್ರೂಹಿ ಪ್ರಣತಜನಕಾರುಣ್ಯಭರಿತ ||೧೦|| 

 

ಬಹೋಃ ಕಾಲಾತ್ಕಿಂ ವಾ ಶಿರಸಿ ಕೃತವಾಸಂ ತವ ವಿಧುಂ 
ವಿಯೋಗಂ ಕಿಂ ಪತ್ಯುರ್ಭೃಶಮಸಹಮಾನಾಃ ಸ್ವಯಮಹೋ | 
ಸಮಾಲಿಙ್ಗನ್ತ್ಯೇತಾಃ ಪತಿಮತಿರಸಾತ್ಪುಷ್ಪಮಿಷತಃ 
ಪ್ರಭೋ ತಾರಾಸ್ತಸ್ಮಾದಸಿ ಸುಮಕಿರೀಟಸ್ತ್ವಮಧುನಾ ||೧೧|| 

 

ಭಕ್ತಾನಾಂ ಹೃದ್ರಥಾನಾಂ ನಿಜನಿಜಪದವೀಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಪಾರ್ವತೀಶಃ 
ಕಾರುಣ್ಯಾಪಾರವಾರಾಂನಿಧಿರಗಪತಿಜಾಸಂಯುತಃ ಸಂಭ್ರಮೇಣ | 
ಆರುಹ್ಯೈಕಂ ಹಿ ಬಾಹ್ಯಂ ರಥಮಿಹ ನಿಖಿಲಾಂಶ್ಚಾಲಯನ್ಕಿಂ ಪುರೋಕ್ತಾನ್ಗರ್ವಂ 
ಪಕ್ಷೀಶವಾಯ್ವೋರ್ಹರತಿ ಕರುಣಯಾ ಶೀಘ್ರನಮ್ರೇಷ್ಟ್ರ‍ದಾಯೀ ||೧೨|| 

 

ಮತ್ಪಾಪಾನಾಂ ಬಹೂನಾಂ ಪರಿಮಿತಿರಧುನಾಽಧೀಶ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನೂನಂ 
ತ್ವದ್ವತ್ಪಾಪೋಪಶಾನ್ತಿಪ್ರದಮಿಹ ಭುವನೇ ನಾಸ್ತಿ ದೈವಂ ಚ ಸದ್ಯಃ | 
ತಸ್ಮಾನ್ಮತ್ಪಾಪರಾಶಿಂ ದಹ ದಹ ತರಸಾ ದೇಹಿ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ 
ಸ್ರೋತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾವತಂಸ ಪ್ರಣತಭಯಹರ ಪ್ರಾಣನಾಥಾಗಜಾಯಾಃ ||೧೩|| 

 

ಕಾಮಂ ಸನ್ತು ಸುರಾಃ ಸ್ವಪಾದನಮನಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಚನಾಭಿಶ್ಚಿರಂ 
ದೇಹಂ ಕರ್ಶಯತೇ ಜನಾಯ ಫಲದಾಸ್ತಾನ್ನಾಶ್ರಯೇ ಜಾತ್ವಪಿ | 
ಯೋ ಜಾತ್ವಪ್ಯವಶಾತ್ಸ್ವನಾಮ ವದತೇ ಲೋಕಾಯ ಶೀಘ್ರೇಷ್ಟದಃ 
ಸೋಽವ್ಯಾದ್ಧೇತುವಿಹೀನಪೂರ್ಣಕರುಣಃ ಕಾನ್ತಾಯಿತಾರ್ಧಃ ಶಿವಃ ||೧೪|| 

 

ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕಭೋಗವಿರತೀ ಶಾನ್ತ್ಯಾದಿಷಟ್ಕಂ ತಥಾ 
ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛಾಮನಪಾಯಿನೀಂ ವಿತರ ಭೋ ಶಂಭೋ ಕ್ರ‍ೃಪಾವಾರಿಧೇ | 
ವೇದಾನ್ತಶ್ರವಣಂ ತದರ್ಥಮನನಂ ಧ್ಯಾನಂ ಚಿರಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ 
ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪತನೋರಖಣ್ಡಪರಮಾನನ್ದಾತ್ಮನಃ ಶಙ್ಕರ ||೧೫|| 

 

ಮನ್ನೀಕಾಶತನುಂ ಪ್ರಗೄಹ್ಯ ಕರುಣಾವಾರಾಂನಿಧೇ ಸತ್ವರಂ 
ಶ್ರೃಙ್ಗಾದ್ರೌ ವಸ ಮೋದತಃ ಕರುಣಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸಿಂಹಾಸನೇ | 
ಕುರ್ವಲ್ಲೋಕತತಿಂ ಸ್ವಧರ್ಮನಿರತಾಂ ಸೌಖ್ಯೈರಶೇಷೈರ್ವೃತಾಮ- 
ದ್ವೈತಾತ್ಮವಿಬೋಧಪೂರ್ಣಹೃದಯಾಂ ಚಾತನ್ವಪರ್ಣಾಪತೇ ||೧೬|| 

 

ಯತ್ಪದಾಮ್ಬುಜಸಮರ್ಚನಸಕ್ತಃ ಸಕ್ತಿಮಾಶು ವಿಷಯೇಷು ವಿಹಾಯ | 
ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮನಿ ವಿಲೀನಮನಸ್ಕಾಃ ಸಂಭವನ್ತಿ ತಮಹಂ ಶಿವಮೀಡೇ ||೧೭|| 

 

ರಜನೀವಲ್ಲಭಚೂಡೋ ರಜನೀಚರಸೇವ್ಯಪದಪದ್ಮಃ | 
ರಾಕಾಶಶಾಙ್ಕಧವಳೋ ರಾಜತಿ ರಮಣೀಗೃಹೀತವಾಮಾಙ್ಗಃ ||೧೮||

 

ಕರವಾಣೀತನುಭಿಸ್ತೇ ಕರವಾಣೀಶಾಙ್ಘ್ರಿಸನ್ನತಿಂ ಮೋದಾತ್ | 
ಕರವಾಣೀತನುಶುದ್ಧ್ಯೈ ಕರವಾಣೀಶ್ರೀಬಹುತ್ವಾಯ ||೧೯||

 

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಸ್ತವಕದಮ್ಬಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaach

shivastutiH (langkeshvara virachitaa)

Srishiva Suvarnamala Stavah - Romanized script

Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम - Vishvanathanagari Stotram