logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶ್ರೀಶಿವ ನವರತ್ನಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ - Srishiva Navaratnamala Stavah

Srishiva Navaratnamala Stavah


ಕಲಯ ಕಲಾವಿತ್ಪ್ರವರಂ ಕಲಯಾ ನೀಹಾರದೀಧಿತೇಃ ಶೀರ್ಷಮ್ | 
ಸತತಮಲಙ್ಕುರ್ವಾಣ ಪ್ರಯತಾವನದೀಕ್ಷ ಯಕ್ಷರಾಜಸಖ ||೧|| 

 

ಕಾನ್ತಾಗೇನ್ದ್ರಸುತಾಯಾಃ ಶಾನ್ತಾಹಙ್ಕಾರಚಿನ್ತ್ಯಚಿದ್ರೂಪ | 
ಕಾನ್ತಾರಖೇಲನರುಚೇ ಶಾನ್ತಾನ್ತಃಕರಣಮೇನಮವ ಶಂಭೋ ||೨|| 

 

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀಮನೋಽಮ್ಬುಜಭಾನೋ ವೀಕ್ಷಾವಿತೀರ್ಣವಿನತೇಷ್ಟ | 
ದ್ರಾಕ್ಷಾಮಧುರಿಮಮದಭರಶಿಕ್ಷಾಕರ್ತ್ರೀಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಮಮ ವಾಚಮ್ ||೩|| 

 

ಪಾರದಸಮಾನವರ್ಣೋ ನೀರದನೀಕಾಶದಿವ್ಯಗಲದೇಶಃ | 
ಪಾದನತದೇವಸಙ್ಘಃ ಪಶುನಿಶಂ ಪಾತು ಮಾಮೀಶಃ ||೪|| 

 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋ ಭವ ಶಂಭೋ ಗುರುರೂಪೇಣಾಶು ಮೇಽದ್ಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ |
ಚಿರತರಮಿಹ ವಾಸಂ ಕುರು ಜಗತೀಂ ರಕ್ಷನ್ಪ್ರಬೋಧದಾನೇನ ||೫|| 

 

ಯಕ್ಷಾಧಿಪಸಖಮನಿಶಂ ರಕ್ಷಾಚತುರಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕಾನಾಮ್ | 
ವೀಕ್ಷಾದಾಪಿತಕವಿತಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಾಃ ಪತಿಂ ನೌಮಿ ||೬|| 

 

ಯಮನಿಯಮನಿರತಲಭ್ಯಂ ಶಮದಮಮುಖಷಟ್ಕದಾನಕೃತದೀಕ್ಷಮ್ | 
ರಮಣೀಯಪದಸರೋಜಂ ಶಮನಾಹಿತಮಾಶ್ರಯೇ ಸತತಮ್ ||೭|| 

 

ಯಮಿಹೃನ್ಮಾನಸಹಂಸಂ ಶಮಿತಾಘೌಘಂ ಪ್ರಣಾಮಮಾತ್ರೇಣ | 
ಅಮಿತಾಯುಃಪ್ರದಪೂಜಂ ಕಮಿತಾರಂ ನೌಮಿ ಶೈಲತನಯಾಯಾಃ ||೮|| 

 

ಯೇನ ಕೃತಮಿನ್ದುಮೌಲೇ ಮಾನವವರ್ಯೇಣ ತಾವಕಸ್ಮರಣಮ್ | 
ತೇನ ಜಿತಂ ಜಗದಖಿಲಂ ಕೋ ನ ಬ್ರುತೇ ಸುರಾರ್ಯತುಲ್ಯೇನ ||೯|| 

 

ಇತಿ ಶಿವನವರತ್ನಮಾಲಾಸ್ತವಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ||

Related Content