logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶ್ರೀಕಣ್ಠ ಅಷ್ಟಕಮ್ - Srikanta Ashtakam

Srikanta Ashtakam


ಯಃ ಪಾದಪಪಿಹಿತತನುಃ ಪ್ರಕಾಶತಾಂ ಪರಶುರಾಮೇಣ | 
ನೀತಃ ಸೋಽವ್ಯಾತ್ಸತತಂ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೧|| 

 

ಯಃ ಕಾಲಂ ಜಿತಗರ್ವಂ ಕ್ರ‍ೃತ್ವಾ ಕ್ಷಣತೋ ಮೃಕಣ್ಡುಮುನಿಸೂನುಮ್ | 
ನಿರ್ಭಯಮಕರೋತ್ಸೋಽವ್ಯಚ್ಛ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೨|| 

 

ಕುಷ್ಠಾಪಸ್ಮಾರಮುಖಾ ರೋಗಾ ಯತ್ಪಾದಸೇವನಾತ್ಸಹಸಾ | 
ಪ್ರಶಮಂ ಪ್ರಯಾನ್ತಿ ಸೋಽವ್ಯಾಚ್ಛ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೩|| 

 

ಯದವಿದ್ಯೈವ ಜಗದಿದಮಖಿಲಂ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಸತ್ಯವತ್ಪೂರ್ವಮ್ | 
ಜ್ಞಾನಾತ್ಸೋಽವ್ಯಾತ್ಸತತಂ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೪|| 

 

ಯತಿವೃನ್ದವನ್ದ್ಯಚರಣಃ ಕಮಿತಾ ಧರಣೀಧರೇನ್ದ್ರತನಯಾಯಾಃ | 
ಶ್ರೀಶಾದಿವನ್ದಿತೋ‍ಽವ್ಯಾಚ್ಛ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೫|| 

 

ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯರೂಪಂ ಧೃತ್ವಾ ವಿಜ್ಞಾನದಾನಕೃತದೀಕ್ಷಃ | 
ಮುಗ್ಧೇಭ್ಯೋಽಪಿ ಸ ಪಾಯಾಚ್ಛ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೬|| 

 

ಅನ್ಧೋಽಪಿ ಯತ್ಕರುಣಯಾ ಚಕ್ಷುಷ್ಮಾನ್ಭವತಿ ಸತ್ವರಂ ಲೋಕೇ | 
ಕರುಣಾನಿಧಿಃ ಸ ಪಾಯಾಚ್ಛ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೭|| 

 

ಕಪಿಲಾತಟಾದೃತಗತಿಃ ಕಪಿಲಾದಿಮುನೀನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಪದಪದ್ಮಃ | 
ಶ್ರೀದಃ ಪಾಯಾತ್ಸತತಂ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೮|| 

 

ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾಷ್ಟಕಮೇತತ್ಪಠತಿ ಜನೋ ಯಃ ಕ್ರ‍ೃತಾದರಃ ಸತತಮ್ | 
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸದನಂ ಸ ಪ್ರಭವೇನ್ನೈವಾತ್ರ ಸನ್ದೇಹಃ ||೯|| 

 

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content